Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, samordningsförbundet Pyramis

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-159 0.4

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Ulla Isaksson

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, samordningsförbundet

Pyramis

Dnr 02077-2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige fatta följande beslut.

1. Årsredovisningen godkänns.

2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprät- tad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet

Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning av rehabilite- ringsinsatser inom Luleå kommun. Samverkande parter är Luleå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksam- heten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av kommun och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Samord- nade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Målgrupperna är ungdomar i åldern 16-29 år samt personer i åldern 30-64 år med stort behov av samordnad rehabilitering.

Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Kontrollen över verk- samhetens måluppfyllelse bedöms däremot som otillräcklig. Revisorerna rekommenderar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens samlade utvärdering av verksamhetens måluppfyllelse samt följsamhet till verksamhetens syfte.

Bilagor:

Årsredovisning för år 2016 Revisorernas rapport för år 2016 Revisionsberättelse för år 2016 Protokollsutdrag:

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :