Årsredovisning och revisionsberättelse år 2017 för samordningsförbundet Consensus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-401 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Ulla Isaksson

Årsredovisning och revisionsberättelse år 2017 för samordningsförbundet

Consensus

Dnr 01413-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Årsredovisningen godkänns.

2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprät- tad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet

Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabi- literingsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av Älvsbyns kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbun- dets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 16-65 år med kom- plexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter. Unga personer är prioriterade.

Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är till övervägande del förenligt med god ekonomisk hushållning och upprät- tade enligt god redovisningssed. Efter genomförd granskning lämnas inga särskilda rekommendationer.

Bilagor:

Årsredovisning för 2017 Revisionsberättelse för 2017 Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :