Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för samordningsförbundet Activus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-06-04 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-668 0.4

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Hans Nylund

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för samordningsförbundet

Activus

Dnr 1925-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Activus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Activus har upprättat årsredovisning för 2018. För- bundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter bevil- jas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendet

Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabilite- ringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksam- heten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av Piteå kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir själv- försörjande. Målgruppen är personer i åldern 18-65 år med komplexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter.

Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med god ekonomisk hushållning och upprät- tat enligt god redovisningssed. Dock noteras att mål för insatser inte nås och revisorerna rekommenderar därför förbundsstyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen under 2019 samt vidareutveckla årsredovisningen med avseende på utvärdering av måluppfyllelse.

Bilagor:

Årsredovisning 2018 Activus Revisionsberättelse 2018 Activus

Missiv revisionsgranskning 2018 Activus Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :