Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Consensus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-161 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Ulla Isaksson

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet

Consensus

Dnr 02078-2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige fatta följande beslut.

1. Årsredovisningen godkänns.

2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprät- tad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet

Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabi- literingsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av kommun och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsör- jande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Mål- gruppen är personer i åldern 16-45 år med komplexa behov.

Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Revisorerna rekommen- derar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens bedöm- ning av förbundets förväntade utveckling.

Bilagor:

Årsredovisning för år 2016 Revisorernas rapport för år 2016 Revisionsberättelse för år 2016 Protokollsutdrag:

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :