Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna ny för-bundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 27 februari 2019

Sida 1 (1)

§ 63

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

Dnr 493-2019

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna ny för- bundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Sammanfattning

Norra sjukvårdsregionförbundet har lämnat förslag på reviderad förbunds- ordning till medlemsregionerna för godkännande.

Ärendet

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionför- bund, är samverkansorganet för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregion- en; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbot- ten och Region Norrbotten. Förbundet har till uppgift att tillvarata och ut- veckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbild- ning och forskning. Förbundsdirektionen har under 2018 uppmärksammat ett behov av att revidera NRF:s förbundsordning dels utifrån att formella be- nämningar ändrats och dels med hänsyn till utvidgade uppdrag för förbundet.

Processen att revidera förbundsordningen har delats in i två omgångar. Det första steget, som behandlas i detta ärende, avser främst redaktionella änd- ringar. I ett kommande steg ska ändringsförslag avseende förbundets ambit- ionsnivå ges.

Följande huvudsakliga ändringar i förbundsordningen beslutades av för- bundsdirektionen 2018-12-05 och föreslås gälla från och med 2019-01-01:

 Förbundets namn ändras till Norra sjukvårdsregionförbundet.

 Förbundet är uppdragsgivare till funktionerna för samordning av sjuk- vårdsregional donationsverksamhet.

 Förändrad budgetprocess med preliminär budgetram i maj istället för september.

Bilagor:

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :