• Sonuç bulunamadı

Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tan›n›z Nedir?

What is Your Diagnosis?

Haz›rlayan: Gülsüm Genço¤lan

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye

43

Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Gülsüm Genço¤lan, Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi,

Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye Tel.: +90 232 343 43 43 E-posta: gencoglan75@hotmail.com

Resim 1.

Yan›tlar›n›z›

sse

em

mrra

ad

de

em

miirre

ell@

@ttu

urrk

kd

de

errm

m..o

orrg

g..ttrr adresine

gönderebilirsiniz. Do¤ru yan›t verenler aras›nda

yap›lacak kura ile belirlenecek flansl›

meslektafl›m›za kitap arma¤an edilecektir.

Resim 2.

Türkderm-Deri Hastal›klar› ve Frengi Arflivi Dergisi, Galenos Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. Her hakk› sakl›d›r. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing. All rights reserved.

K›rk iki yafl›nda erkek hastan›n, 3 y›l önce sa¤ abdomi-nal bölgesinde dokunmakla a¤r›l› kabar›kl›k ortaya ç›km›fl. Zamanla bu ilk lezyonun etraf›nda yeni lezyonlar ç›kmaya devam etmifl. Büyük çapl› lezyon

eksizyonel biopsi ile ç›kar›ld›. Yap›lan histopatolojik incelemede dermiste yo¤un düz kas demetleri sap-tand›. Di¤er fizik muayene bulgular› ola¤and›. Tan›n›z nedir?

(2)

Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›

Liken skleroatrofikus

Lichen sclerosus et atrophicus

Liken skleroatrofikus (LSA) atrofik beyaz papül ve plaklarla karakterize, genelde anogenital bölgeyi tutan kronik bir dermatozdur. Anüler, linear, hiperkeratotik ve “Blaschko” çizgilerini tutan s›rad›fl› klinik formlar›n yan› s›ra nadiren büllöz ekstragenital LSA olgular› da bildirilmifltir. Genital LSA olgular›n %20'sinde beraberinde ekstra genital bölge tutulumu da olabilmektedir. Özellikle bizim olgumuzda oldu¤u gibi olgular›n sadece %2,5’inde tek bafl›na ekstragenital yerleflimli olarak bulunur. Görülme s›kl›¤› 50-60 yafllarda ve puberte öncesinde olmak üzere iki dönemde artar ve kad›nlarda daha çok görülür. Etyolojisi bilinmemekle birlikte kal›tsal, endokrinolojik ve otoimmün faktörler sorumlu tutulmaktad›r. Ekstragenital LSA tercihen gövde, boyun, üst ekstremite, el bile¤inin fleksor yüzleri ve al›nda daha s›kt›r. Generalize formlar oldukça nadirdir. Histopatolojisinde; epidermiste incelme, bazal tabakada vakuoler de¤ifliklikler, kollogen liflerde homojenizasyon, dermiste ödem ve subepidermal ayr›flma görülür. Hastam›z bül formasyonu, yerleflim yeri ve tipik histopatolojik bulgular› ile ekstragenital büllöz LSA’y› desteklemektedir.

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte kitap ödülünü, Harran Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›’ndan Dr. Emine Özkul K›l›nç kazanm›flt›r.

Tan›n›z Nedir?

What is Your Diagnosis?

Türkderm 2010; 44: 43-4

44

Referanslar

Benzer Belgeler

Elde edilen koroner BT anjiyografi (BTA) tet- kikinde sağ koroner arter (RCA), sol anterior desendan arter (LAD) ve sirkumfleks arterde (CX) fuziform anevrizmatik ge- nişlemeler

USG tetkikinde tanımlanan, yağ baskılı T2-ağırlıklı seride hi- perintens, T-ağırlıklı seride hipointens, lobüle konturlu, sant- rali büyük oranda nekrotik lenfadenopati

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa *Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Manisa 113.. Yaz›flma

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye *Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›, Manisa,

Ancak dermoskopik olarak bu lezyonlar kendilerine özgü tipik dermoskopik paternler (BHK için; dallanm›fl damar yap›lar›, gri ovoid yuvalar, yaprak ve tekerlek benzeri

Waardenburg korsosiyumu taraf›ndan belirlenen bu özelliklere göre; sensörinöral iflitme kayb›, heterokromik iris, saçta beyaz perçem, distopia kantorum (iç kantuslar›n

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte ‹stanbul Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji Klini¤inden Dr. Evren Turgay Ar›soy

Transthoracic echocardiography showed an anechoic area with a sharp border in the left ventricle (LV) (Figure 1 white arrow, Video 1).. Coronary angiography showed patent grafts