• Sonuç bulunamadı

Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tan›n›z Nedir?

What is Your Diagnosis?

Mustafa Özdemir, Ali Balevi*

Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastal›klar Anabilim Dal›, ‹stanbul, Türkiye *Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastal›klar Anabilim Dal›, Konya, Türkiye

56

Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr Mustafa Özdemir, Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastal›klar Anabilim Dal›, Adnan Menderes Bulvar› Vatan Cad. 34093, Fatih, ‹stanbul E-posta: mustafaozdemir@yahoo.com

Resim 1.

Yan›tlar›n›z›

sse

em

mrra

ad

de

em

miirre

ell@

@ttu

urrk

kd

de

errm

m..o

orrg

g..ttrr adresine

gönderebilirsiniz. Do¤ru yan›t verenler aras›nda

yap›lacak kura ile belirlenecek flansl›

meslektafl›m›za kitap arma¤an edilecektir.

Resim 2.

Resim 3.

Türkderm-Deri Hastal›klar› ve Frengi Arflivi Dergisi, Galenos Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing.

On befl yafl›nda k›z çocu¤u. Sa¤ labium majusta insizyon hatt›nda kafl›nt›l› papüler lezyonlar› nedeniyle klini¤imize baflvurdu. fiikayeti 6 ayl›k bebekken k›zar›kl›k fleklinde bafllam›fl ve uzun süreli piflik tedavisi görmüfl. Zamanla lezyonlar kabar›klaflm›fl ve 5 yafl›na kadar çeflitli topikal ürünler kullanm›fl. Lezyonlarda iyileflme görülmeyince koterize edilmifl. Lezyonlar›n 2 y›l içinde tekrar nüks edip daha fazla büyümesi üzerine hastan›n lezyonlar› Plastik Cerrahi klini¤inde total eksize edilmifl. Kafl›nt›yla birlikte yeni lezyonlar ç›kmas› üzerine 4 y›l kadar yine birçok topikal ürün kullanm›fl. Bu aflamada bize baflvuran hastadan biyopsi planland› fakat hasta kabul

etmedi (Resim 1). Baflvurdu¤u baflka bir klinikte lezyondan biyopsi yap›lm›fl ve kronik dermatitle uyumlu bulgular tan›s› ile koterizasyon uygulanm›fl ve topikal ürünler reçete edilmifl. Lezyonlar›n›n son 4 y›lda tekrar artmas› ve kafl›nt› flikayeti nedeni ile tekrar Plastik cerrahide lezyonlar total eksize edilmifl. Bu ikinci eksizyondan 6 ay sonra insizyon hatt›nda fliddetli kafl›nt› ve yeni ç›kan lezyonlar nedeni ile hasta tekrar klini¤imize sevk edildi (Resim 2). Bunun üzerine önceki merkezde al›nan biyopsisi tekrar de¤erlendirildi (Resim 3). Özgeçmiflinde ve laboratuar ve serolojik incelemelerinde herhangi bir özellik yoktu. Tan›n›z nedir?

(2)

Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›

Mikozis Fungoides ile ‹liflkili Akkiz ‹ktiyozis

Acquired Ichthyosis Associated with Mycosis Fungoides

Akkiz iktiyozis genellikle eriflkin dönemde geliflir. Klinik olarak herediter iktiyozis formlar›ndan ay›rt edilemeyebilir. Gövde ve ekstremitede (s›kl›kla alt ekstremitede) simetrik, kepekli ve romboid morfolojide, çaplar› 1 mm ile 1 cm aras›nda de¤iflen, beyaz veya kahverengi renkte pullanma ile seyreder. Akkiz iktiyozis, maligniteler, otoimmün hastal›klar (dermatomiyozit, sistemik lupus eritematozus), sarkoidoz, metabolik hastal›klar (kronik karaci¤er disfonksiyonu, kronik renal yetmezlik, hiperparatroidizm, troid bozukluklar›), infeksiyöz hastal›klar (AIDS, HTLV-1 ve 2, lepra), nutrisyonel hastal›klar ve ilaç kullan›m› (kolesterol düflürücü ilaçlar, simetidin, klofazimin, hidroksiüre) sonucu geliflebilmektedir. En s›k bildirilen malignite, Hodgkin hastal›¤› olmakla birlikte non-Hodgkin lenfoma, mikozis fungoides, Kaposi sarkomu, leomiyosarkom, akci¤er, meme, over ve serviks karsinomlar›na ba¤l› olarak da ortaya ç›kabilmektedir. ‹ktiyozis, altta yatan hastal›k tan›s› konulmadan önce veya konulduktan sonra izlenebilir ve fliddeti altta yatan hastal›¤›n seyrine göre de¤iflebilir. Akkiz iktiyozis histopatolojisinde, kompak ortohiperkeratoz, epidermal atrofi, granüler tabakada incelme veya kaybolma ile birlikte dermiste perivasküler alanda lenfohistiyositik infiltrasyon ço¤unlukla tespit edilir. ‹ktiyozis, altta yatan hastal›¤›n tedavisi ile birlikte düzelir (1,2). Hastam›za, önceki öyküsünde gluteustan al›nan deri örne¤inin histopatolojisinde, papiller dermiste perivasküler alanda, derma-epidermal bileflkede ve epidermiste serebriform nukleuslu atipik lenfositlerin izlenmesi sonucu mikozis fungoides tan›s› konuldu ve PUVA (psoralenin oral al›m›n› takiben UVA radyasyonu) tedavisi baflland›. Son 5 ay içinde bacak bölgesinde geliflen iktiyoziform erüpsiyondan yap›lan biyopsi örne¤inde, lamellar ortohiperkeratoz, granüler tabakada yer yer azalma ve kaybolma, dermiste perivasküler alanlar›nda atipik özellik göstermeyen az say›da mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu saptanmas›yla olgumuza akkiz iktiyozis tan›s› konuldu. Ay›r›c› tan›da, mikozis fungoidesin varyant› olan iktiyoziform mikozis fungoides düflünülmelidir. Histopatolojide epidermotropik infiltrat gösteren atipik lenfositlerin izlenmemesi nedeniyle iktiyoziform mikozis fungoides ekarte edildi (3).

Kaynaklar

1. Patel N, Spencer LA, English JC 3rd, Zirwas MJ. Acquired ichthyosis. J Am Acad Dermatol. 2006 Oct;55(4):647-56 2. Okulicz JF, Schwartz RA. Hereditary and acquired ichthyosis vulgaris. Int J Dermatol. 2003 Feb;42(2):95-8.

3. Morizane S, Setsu N, Yamamoto T, Hamada T, Nakanishi G, Asagoe K, Iwatsuki K. Ichthyosiform eruptions in association with primary cutaneous T-cell lymphomas. Ichthyosiform eruptions in association with primary cutaneous T-cell lymphomas.

Resim alt yaz›lar›

Resim 1. Gluteustan al›nan biyopsi örne¤inde epidermis ve yüzeyel dermiste atipik, büyük, hiperpigmente ve etraf›nda halo oluflumu gözlenen lenfoid infiltrasyon.

Resim 2. Her iki bacakta romboid morfolojide, kahverengi renkte pullanma izlendi.

Resim 3. Bacak ön yüzden al›nan deri biyopsi örne¤inde lamellar hiperkeratoz ve granüler tabakada azalma gözlendi.

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte kitap ödülünü, Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Dr. Münevver Güven kazanm›flt›r.

Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis? Türkderm

2011; 45: 56-7

57

Referanslar

Benzer Belgeler

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa *Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Manisa 113.. Yaz›flma

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye *Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›, Manisa,

Ancak dermoskopik olarak bu lezyonlar kendilerine özgü tipik dermoskopik paternler (BHK için; dallanm›fl damar yap›lar›, gri ovoid yuvalar, yaprak ve tekerlek benzeri

Waardenburg korsosiyumu taraf›ndan belirlenen bu özelliklere göre; sensörinöral iflitme kayb›, heterokromik iris, saçta beyaz perçem, distopia kantorum (iç kantuslar›n

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte ‹stanbul Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji Klini¤inden Dr. Evren Turgay Ar›soy

Transthoracic echocardiography showed an anechoic area with a sharp border in the left ventricle (LV) (Figure 1 white arrow, Video 1).. Coronary angiography showed patent grafts

A 74-year-old female with a history of coronary artery disease (a coronary artery bypass graft surgery 7 years ago) presented to the emergency room in stable hemodynamic

Elde edilen koroner BT anjiyografi (BTA) tet- kikinde sağ koroner arter (RCA), sol anterior desendan arter (LAD) ve sirkumfleks arterde (CX) fuziform anevrizmatik ge- nişlemeler