• Sonuç bulunamadı

Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tan›n›z Nedir?

What is Your Diagnosis?

Haz›rlayan: Filiz Cebeci

Vak›f Gureba E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Dermatoloji ve Veneroloji Klini¤i, ‹stanbul, Türkiye

183

Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Filiz Cebeci, Vak›f Gureba E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,

Dermatoloji ve Veneroloji Klini¤i, ‹stanbul, Türkiye E-posta: cebecifiliz@hotmail.com

Resim 1.

Yan›tlar›n›z›

semrademirel@turkderm.org.tr adresine

gönderebilirsiniz. Do¤ru yan›t verenler aras›nda

yap›lacak kura ile belirlenecek flansl›

meslektafl›m›za kitap arma¤an edilecektir.

Resim 2.

Türkderm-Deri Hastal›klar› ve Frengi Arflivi Dergisi, Galenos Yay›nc›l›k taraf›ndan bas›lm›flt›r. Her hakk› sakl›d›r. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing. All rights reserved.

Elli yafl›nda kad›n hasta, her iki kas›kta 1,5 ayd›r devam eden yaralar nedeni ile baflvurdu. Özgeçmiflinde, multinoduler guatr öyküsü d›fl›nda özellik yoktu.

Dermatolojik muayenesinde her iki inguinal bölgede erozyon ve bül art›¤› bulunan lividi renkli plaklar sap-tand›. Fizik muayenesinde özellik yoktu. Tan›n›z nedir?

(2)

Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›

Akrokeratoelastoidozis (AKE)

Acrokeratoelastoidosis

‹lk kez 1953’te Oswaldo Costa taraf›ndan tan›mlanm›fl olup, di¤er papüler akrokeratodermalar içinde nadir görülen farkl› bir antite olarak kabul edilmektedir. Her ›rkta ve cinste görülebilmektedir. Genellikle puberte döneminde ortaya ç›kmaktad›r. Ailesel olgularda otozomal dominant geçifl bildirilmekle birlikte, sporadik olgulara da rastlanmaktad›r. Kli-nik olarak el ve ayaklar›n dorsal-palmar/plantar deri bileflke hatt›nda yerleflmifl, keskin s›n›rl›, 1-4 mm çapl›, poligonal, oval-romboid flekilli, inci benzeri düz, parlak papüllerle karakterizedir. Birleflerek plak oluflturabilir, lineer veya kald›r›m tafl› manzaras›nda dizilim gösterebilirler. Lezyonlar genelde asemptomatiktir. Histopatolojik olarak özellikle dermiste elastik liflerde fragmantasyon ve rarefaksiyon fleklinde izlenen dermal elastoreksisin görülmesi karakteristiktir. Genel olarak dermal kolajende de¤ifliklik, dermiste kalsifikasyon ve inflamasyon bulunmamaktad›r. AKE, fokal akral hiperke-ratoz birbirine benzeyen klinik tablolard›r. Ancak fokal akral hiperkehiperke-ratozda dermal elastoreksis görülmemektedir. Gü-nümüzde AKE’nin, de¤iflik histolojik varyantlar› olan bir hastal›k spektrumu oldu¤u ve dermal elastoreksisin tan› için ge-rekli olmad›¤› kabul edilmekted›r. AKE'de tatminkâr bir tedavi yöntemi henüz bildirilmemifltir.

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte ‹stanbul Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji Klini¤inden Dr. Evren Turgay Ar›soy ödülümüzü kazanm›flt›r.

Tan›n›z Nedir?

What is Your Diagnosis?

Türkderm 2009; 43: 183-4

184

Referanslar

Benzer Belgeler

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte kitap ödülünü, Harran Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›’ndan Dr. Emine Özkul

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa *Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Manisa 113.. Yaz›flma

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye *Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›, Manisa,

Ancak dermoskopik olarak bu lezyonlar kendilerine özgü tipik dermoskopik paternler (BHK için; dallanm›fl damar yap›lar›, gri ovoid yuvalar, yaprak ve tekerlek benzeri

Waardenburg korsosiyumu taraf›ndan belirlenen bu özelliklere göre; sensörinöral iflitme kayb›, heterokromik iris, saçta beyaz perçem, distopia kantorum (iç kantuslar›n

Transthoracic echocardiography showed an anechoic area with a sharp border in the left ventricle (LV) (Figure 1 white arrow, Video 1).. Coronary angiography showed patent grafts

Elde edilen koroner BT anjiyografi (BTA) tet- kikinde sağ koroner arter (RCA), sol anterior desendan arter (LAD) ve sirkumfleks arterde (CX) fuziform anevrizmatik ge- nişlemeler

USG tetkikinde tanımlanan, yağ baskılı T2-ağırlıklı seride hi- perintens, T-ağırlıklı seride hipointens, lobüle konturlu, sant- rali büyük oranda nekrotik lenfadenopati