• Sonuç bulunamadı

Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis?"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tan›n›z Nedir?

What is Your Diagnosis?

Gülsüm Genço¤lan, Aylin Türel Ermertcan, Görkem Eskiizmir*, Peyker Temiz**

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye *Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye **Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Manisa, Türkiye

174

Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Gülsüm Genço¤lan, Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›,

(Pembe Hastane), Manisa, Türkiye Tel: +90 236 232 31 33 E-posta: gencoglan75@hotmail.com GGeelliiflfl TTaarriihhii//RReecceeiivveedd:: 01.12.2009 KKaabbuull TTaarriihhii//AAcccceepptteedd:: 23.03.2010 Resim 1.

Yan›tlar›n›z›

sse

em

mrra

ad

de

em

miirre

ell@

@ttu

urrk

kd

de

errm

m..o

orrg

g..ttrr adresine

gönderebilirsiniz. Do¤ru yan›t verenler aras›nda

yap›lacak kura ile belirlenecek flansl›

meslektafl›m›za kitap arma¤an edilecektir.

Resim 2.

Türkderm-Deri Hastal›klar› ve Frengi Arflivi Dergisi, Galenos Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing.

Yirmi dört yafl›nda bayan hasta, 6 ayd›r aln›nda bulu-nan kabar›kl›¤›n etraf›nda son 2 ayd›r kahverengi halka fleklinde leke belirmesi nedeniyle baflvurdu. Kli-nik olarak sol frontal bölgeye yerleflen 8 mm çapl› lez-yonun merkezi eritemli hipopigmente, periferi aç›k kahverengi görünümdeydi. Dermoskopik incelemede

lineer irregüler damar yap›lar›, ortada sütlü-k›rm›z› renk de¤iflikli¤i, lezyonun periferinde irregüler gri glo-büller, aç›k kahverengi homojen alanlar ve yer yer ›fl›n-sal uzan›mlar görüldü. Lezyon komflulu¤unda 1 adet 3 mm çap›nda intradermal nevus izlendi. Hastan›n di¤er fizik muayene bulgular› ola¤and›. Tan›n›z nedir?

www.turkderm.org.tr

(2)

Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›

Hiperkeratotik Ekzema

Hiperkeratozik ekzema tilotik ekzema veya kallus ekzema olarak da bilinmektedir. Kronik kümülatif irritan ekzeman›n özel bir tipi olarak kabul edilir. Hastal›k kronik ve tedaviye dirençli olup ço¤unlukla 30-50 yafllar aras›nda görülmekte-dir. ‹yi s›n›rl› sar›mt›rak nas›ra benzer sahalar ve bunun yan›nda mekanik bas› ve dehidratasyona ba¤l› oluflan derin fis-sürlerle karakterizedir. Palmoplantar psoriasis, hiperkeratotik tinea pedis et manum, hiperkeratotik liken planus, sifiliz ve pitiriyazis rubra pilaris ay›r›c› tan›s›nda düflünülmesi gereken hastal›klard›r. Tedavisinde ya¤l› ve/veya üre içeren top-ikal kortikosteroidler yan› s›ra dirençli olgularda sistemik etratinat verilebilir.

Klinik görünümüyle verruka vulgaris ve tüberkülozis verrükoza kutisi de and›ran olgumuz hiperkeratozik ekzema tan›s› alm›fl ve lezyonlar›n›n sadece üç parmak distalinde s›n›rl› olmas› nedeniyle ilginç bulunmufltur. Yapt›¤› ifl ve hobileriyle ilgili ayr›nt›l› sorgulad›¤›m›zda, halk aras›nda t›p kökenli olmayan baz› kiflilerin lomber disk hernisini tedavi etmek amac›yla uygulad›klar› “bel kayd›rma” ifllemini hastam›z›n ifl edindi¤ini ö¤rendik. Hastam›z, bu uygulama s›ras›nda sa¤ el 1, 2 ve 3. parmaklar›n› kulland›¤›n› ifade etti.

Bu ilginç olguyla birlikte hiperkeratozik ekzema ay›r›c› tan›s›nda verruka vulgaris ve tüberkülozis verrükoza kutisin de ak›lda tutulmas› gerekti¤i, ekzemal› hastalarda iyi bir anamnez alman›n ve etyolojiye yönelik koruyucu tedbirlerin önemi vurgulanmak istenmifltir.

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte kitap ödülünü, Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi’inden Dr. fiafak Aslan kazanm›flt›r.

www.turkderm.org.tr

Tan›n›z Nedir? What is Your Diagnosis? Türkderm

Referanslar

Benzer Belgeler

11 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Gıda Mühendisliği bilim alanında almış olmak.. Soğuk sıkım yağlar üzerine çalışmalar

Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavlarında milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili federasyonlardan milli sporcular olarak

Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavlarında milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili federasyonlardan milli sporcular olarak

a) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının

Duygu yönetimi ölçme aracının açıkladığı toplam varyans oranı % 44,103, güvenilirlik analizi sonucuna göre α (Cronbach Alpha) katsayısı Sözel olarak

Sorumuza do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lan çekiliflte ‹stanbul Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji Klini¤inden Dr. Evren Turgay Ar›soy

• 2001 Kas›m – 2002 May›s Dönemi Deri ve Zührevi Hastal›klar Derne¤ince dü- zenlenen ayl›k toplant›larda sunulan olgularla ilgili olarak verilece¤i

Lisans eğitimlerinde yabancı dil hazırlık eğitimi görmüş olup hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığını belgelendirmeyenler ile Yükseköğretim Kurumları