GELİR GELİR

Tam metin

(1)

GELİR GELİR

SGK005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK SGK005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK

(Seçmeli Ders) (Seçmeli Ders)

Prof. Dr. Kasım Karakütük Prof. Dr. Kasım Karakütük

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Fakültesi Öğretim Üyesi

Fakültesi Öğretim Üyesi

(2)

Prof. Dr. Kasım Karakütük Prof. Dr. Kasım Karakütük

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Fakültesi Öğretim Üyesi

Fakültesi Öğretim Üyesi

(3)

3 3

Ulusal (Milli) Gelir

Makro Ekonomi

(4)

Gelir ve Harcama Gelir ve Harcama

Ülke, örgüt-işletme, hanehalkı ve kişi Ülke, örgüt-işletme, hanehalkı ve kişi açısından gelirin tanımları yapılabilir.

açısından gelirin tanımları yapılabilir.

(5)

Ulusal (Milli) Gelir Ulusal (Milli) Gelir

Bir yılda üretilen tüm mal ve hizmetlerin Bir yılda üretilen tüm mal ve hizmetlerin para olarak karşılığıdır.

para olarak karşılığıdır.

(6)

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla, GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla,

Ulusal Gelir, ) Ulusal Gelir, )

Bir ülkede bir yıl boyunca üretilmiş olan tüm Bir ülkede bir yıl boyunca üretilmiş olan tüm mal ve hizmetlerin para olarak karşılığıdır, mal ve hizmetlerin para olarak karşılığıdır,

yurtdışında yapılan üretim de bunun yurtdışında yapılan üretim de bunun

içindedir. Brüttür.

içindedir. Brüttür.

(7)

GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla,

Ulusal Gelir, ) Ulusal Gelir, )

Bir ülkede bir yıl boyunca yurtiçinde üretilmiş Bir ülkede bir yıl boyunca yurtiçinde üretilmiş olan tüm mal ve hizmetlerin para olarak

olan tüm mal ve hizmetlerin para olarak

karşılığıdır, yurtdışında yapılan üretim bunun karşılığıdır, yurtdışında yapılan üretim bunun

dışındadır. Brüttür.

dışındadır. Brüttür.

(8)

Net Ulusal Gelir Net Ulusal Gelir

Bir ülkede bir yıl boyunca yurtiçinde üretilmiş Bir ülkede bir yıl boyunca yurtiçinde üretilmiş olan tüm mal ve hizmetlerin para olarak

olan tüm mal ve hizmetlerin para olarak karşılığından eskime-aşınma paylarının karşılığından eskime-aşınma paylarının

(amortismanların) çıkarılmasıyla bulunur.

(amortismanların) çıkarılmasıyla bulunur.

Eskime-Aşınma Payı (Amortisman): Sabit Eskime-Aşınma Payı (Amortisman): Sabit sermaye mallarının bir yıllık eskime aşınma sermaye mallarının bir yıllık eskime aşınma

payları olarak tanımlanabilir.

payları olarak tanımlanabilir.

(9)

Eskime-Aşınma Payı (Amortisman) Eskime-Aşınma Payı (Amortisman)

Eskime-Aşınma Payı (Amortisman): Sabit Eskime-Aşınma Payı (Amortisman): Sabit sermaye mallarının bir yıllık eskime aşınma sermaye mallarının bir yıllık eskime aşınma

payları olarak tanımlanabilir.

payları olarak tanımlanabilir.

(10)

Gelir Türleri

Gelir,

Gelir, üretim etmenlerinin (faktörlerinin) üretim etmenlerinin (faktörlerinin)

üretime yapmış oldukları katkıların sonucunda üretime yapmış oldukları katkıların sonucunda

üretimden almış oldukları pay olarak da üretimden almış oldukları pay olarak da

tanımlanabilir.

tanımlanabilir.

Emek Sahibinin Geliri: Ücret, Emek Sahibinin Geliri: Ücret,

Sermaye Sahibinin Geliri: Faiz Sermaye Sahibinin Geliri: Faiz

Doğa (Toprak Sahibinin Geliri): Rant Doğa (Toprak Sahibinin Geliri): Rant

Girişim Sahibinin Geliri: Kâr

Girişim Sahibinin Geliri: Kâr

(11)

Kaynakça Kaynakça

Üstünel, Besim (1983).

Üstünel, Besim (1983). Makro Ekonomi. Makro Ekonomi.

(12)

12 12

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :