ÇİM KENAR ALMA MAKİNASI

Tam metin

(1)

ÇİM KENAR ALMA MAKİNASI

MODEL

 RTM912

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

(2)

TEKNİK VERİLER

(RTM912)

 VOLTAJ 230V-50HZ

 GİRİŞ GÜCÜ 250W

 MAX HIZ 11000d/dakika

 MİSİNA ÇAPI 1.2mm

 KEKESSMMEE ÇÇAAPPII 2525ccmm

  NENETT AAĞĞIIRRLLIIKK 1.1.55kkgg

 KAKABBLLOO BBOOYYUU 2525ccmm

CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Kablo

2. Emniyet kapatma düğmesi 3. Şalter düğmesi

4. Sarsıntı makarası 5. Koruma

6. Makara düğmesi 7. Tutma sapı 8. Motor gövdesi

NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

2

8 5

7

4 6

3

1

(3)

KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ

Bu “RTRMAX” cihaz; düz zeminlerde çim biçme işleri için geliştirilmiştir.

Kullanım ömrü 7 yıldır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Elektrik çarpması, yaralanma ve yangın risklerinden korunmak için aşağıdaki bilgilere dikkat edin.

 Çalışma alanını temiz tutun. Düzensiz ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.

 Elektrikli aletleri yanıcı olan sıvı, gaz ve tozlu ortamlarda kullanmayınız patlamaya sebebiyet verebilir. Elektrikli aletler alev oluşturur, bu oluşan gaz ortamdaki gazı tozu tutuşturabilir.

 Elektrikli aletlerle çalışıyorken çocukları ve çevredeki seyircileri uzak tutun. Dikkatinizin dağılması kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.

 Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde asla fişi değiştirmeyin.

Topraklanmış elektrikli aletlerde herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Orijinal fiş ve uygun prizler elektrik çarpma riskini azaltacaktır.

 Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Eğer vücudunuz topraklanırsa elektriğe çarpılma riskiniz artar.

 Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Elektrikli alete su girdiğinde elektriğe çarpılma riskiniz artacaktır.

 Kabloya kötü davranmayın, hasar görmesin. Taşıma, çekme ve elektrikli aleti prizden çıkarmak için asla kabloyu kullanmayın.

 Kabloyu ısıdan, yağdan , keskin kenarlı veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş veya karışmış kablo elektriğe çarpılma riskini arttıracaktır.

 Elektrikli aletleri açık havada kullanırken , açık havada kullanıma uygun uzatma kabloları kullanın. Açık havaya uygun uzatma kablo kullanımı elektriğe çarpılma riskini azaltır.

 Tetikte kalın. Elektrikli aleti kullanırken ne yaptığınızı izleyin ve hislerinizi kullanın.

 Yorgunken, uyusturucu, alkol veya tedavi amaçlı ilaç aldığınız zamanlarda elektrikli aletlerinizi kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken yapacağınız bir anlık dikkatsizlik kişisel ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir.

 Güvenlik ekipmanı kullanın. Daima göz koruması takın. Toz maskesi, kaymaz güvenli ayakkabı, sert şapka ve kullanıma uygun işitme koruması gibi güvenlik güvenlik ekipmanlarını

kullanmanız kişisel yaralanma risklerini azaltacaktır.

 Elektrikli aletinizi çalıştırmadan önce ayar aletlerinizi veya anahtarlarınızı ortamdan kaldırın.

Aayrlı anahtarın veya normal anahtarın elektrikli aletin dönen parçasına takılması kişisel yaralanmalara neden olabilir.

 Boyunuzun yetmediği yere uzanmayın. Duruşunuzun her zaman güvenli olmasına dikkat edin.

Bu durum, beklenmedik durumlarda elektrikli aletinizin kontrolünü kolaylaştırır.

 Uygun kıyafet giyin.bol giysiler giymeyin ve mücevher takmayın. Saçlarınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi elektrikli aletin hareketli parçalarından uzak tutun.

 Aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli aletleri kullanmanız hem yaptığınız işi daha iyi ve daha güvenli yapmanızı sağlar.

 Tetiği basmassa elektrikli aleti kullanmayınız. Herhangi bir düğmeyle kontrol edilemeyen elektrikli alet tehlikelidir ve tamir edilmek zorundadır.

 Aletin depolanması, aksesuarlarının değiştirilmesi gibi herhangi bir ayarlama yapmadan önce güç kaynağından fişi çekin. Bazı koruyucu güvenlik ölçümleri, aletin çalıştırılmasıyla meydana gelebilecek kaza riskini azaltır.

(4)

 Alet, çocukların ulaşamayacağı noktalara, alete ve elektrikli aletlerin kullanımına ilişkin

güvenlik talimatlarına aşina olmayan kişilere uzak uygun şekilde depolanmalı. Elektrikli aletler eğitimsiz kişilerin elindeyken tehlikelidir.

 Elektrikli aletlerin bakımı, hareketli parçalarda kayama veya kırık olup olmadığını ve elektrikli el aletlerinin çalışmasını etkileyebilecek kırık parça veya herhangi bir durumun olup olmadığını kontrol edin.

 Eğer elektrikli alet hasar görmüşse, kullanılmadan önce tamir edilmeli. Birçok kazanın sebebi elektrikli aletlerin bakımının düzgün yapılmamasıdır.

 Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Keskin kenarlı tarafların bakımının düzgün yapılması, hem kesme kolaylığı sağlar hem de aletin kontrolünü kolaylaştırır.

 Elektrikli aleti, aksesuarlarını, kesme parçalarını vb., bu güvenlik talimatları doğrultusunda ve çalışma şartlarına , ortamına ve aletin dizayn edilme amacına uygun olarak kullanınız. Aletin amacının dışında kullanılması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

 Aletinizi yalnızca kalifiye kişilerin olduğu servise götürün ve sadece orijinal yedek parça kullanın. Bu size aletinizin bakımını güvenli bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

 Aletinizi başlatmadan önce, bütün vidaların ve diğer sabitleyicilerin olması gerektiği şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.

 30mA’den fazla değilse açma akımı olarak artık akım aleti kullanılması önerilir.

 Makine yalnızca sabit seviyeli yüzeylerde kullanılmalı.

 Daima havalandırma açıklığı olduğundan (birikintilerin olduğu yerdeki) emin olun.

 Periyodik olarak kesme başlığının durumunu denetleyin. Eğer makara zarar görmüşse, aletin fişini güç kaynağından çekin ve zarar görmüş makarayı değiştirin.

 Aleti zeminde olmayan çimleri kesmek için kullanmayın. Örneğin, duvar ve kaya üzerindeki çimleri kesmeyin.

 Koruma çizgisine ait düzeltme çizgisini uzatmayın, düzeltme çizgisinin 2 tarafının uygun bir hale getirmeden çalışmaya başlamayın.

ÇALIŞTIRMA

Şebeke gerilimine dikkat edin: Akım kaynağının gerilimi, cihazın tip etiketi üzerindeki verilere uygun olmalıdır. Etiketi üzerinde 230 V yazan aletler 220 V ile de çalıştırılabilir.

AÇMA / KAPAMA 1. Kabloyu güç kaynağına takın.

2. Emniyet düğmesine basın.

3. Başlatma şalterini serbes bırakıp, basınç uygulayın.

(5)

UYARI Alet kapatıldıktan sonra 5 saniye daha çalışır. Tamamen durana kadar bekledikten sonra aleti yerine koyunuz.

SEMBOLLER

Makineyi kullanırken göz ve kulak koruma ekipmanı kullanın, lütfen.

Çoçukları çalışma alanından en az 5m uzakta tutun.

Bakım ve onarım sırasında , alet kullanımda olmadığında güç kaynağından fişi çekin.

Kaymayan sağlam ayakkabı giyin.

Makineyi kullanırken, koruyucu eldiven takın.

Moloz boşaltma kanalından atılabilinir.

Yağmura maruz bırakmayın.

Aleti kullanmadan veya herhangi bir bakımını yapmadan önce kılavuzda belirtilen talimatları okuyun.

MMaakkiinneenniinn MMoonnttaajjıı::

  ŞaŞalltteerriinn kkaappaallıı ppoozziissyyoonnddaa oolldduuğğuunnddaann eemmiinn oolluunn vvee kkaabblloonnuunn ffiişşiinnii ggüüçç kkaayynnaağğıınnddaann ççııkkaarrıınn..

  ReRessiimmddee ggöörrddüüğğüünnüüzz şşeekklliiyyllee,, ççiimm kkeennaarr aallmmaannıınn 22 ppaarrççaassıınnıı,, ttuuttmmaa ssaappıınnddaakkii ddeelliikklleerrddeenn mmoottoorr gögövvddeessiinnee eekklleeyyiinn..

(6)

  MoMottoorr ggöövvddeessiinnddee ddüüğğmmeeyyee bbaassııpp ççeekkiinn 22 ppaarrççaannıınn bbaağğllaannttııssıınnıı kkeessiinn,, şşeekkiillddee ggöörrüüllddüüğğüü ggiibbii..

  KoKorruunnmmaannıınn mmoonnttaajjıı,, şşeekkiillddee ggöösstteerriillddiiğğii ggiibbii kkoorruummaayyıı mmaakkaarraa ddeelliiğğii üüzzeerriinnddeenn iitteerreekk yeyerrlleeşşttiirriinn.. DDaahhaa ssoonnrraa BB yyöönnüünnddee ççeevviirriinn..

MMİİSSİİNNAANNIINN UUZZAATTIILLMMAASSII::

MMiissiinnaayyıı uuzzaattmmaakk iiççiinn mmaakkaarraa üüzzeerriinnee bbaassıınnçç uuyygguullaayyıınn mmiissiinnaa oottoommaattiikk oollaarraakk uuzzaayyaaccaakkttıırr.. VVeerriimmllii b

biirr şşeekkiillddee ççiimmlleerrii ddüüzzeellttmmeekk iiççiinn,, mmaakkiinnaannıınn kkuullllaannıımm ssıırraassıınnddaa ttaamm hhıızzıınnddaa oolldduuğğuunnddaann eemmiinn oolluunn.. MaMakkiinneeyyee aaşşıırrıı yyüükklleennmmeeyyiinn aaşşıırrıı hhıızzllıı vvee aağğıırr bbiirr aarraazziiddee kkuullllaannmmaayyıınn..

BUDAMA:

1. Çalışma alanında kaya gibi sert cisimlerin olmadığına emin olun, eğer varsa çalışmadan önce temizleyin.

2. Aleti çalıştırmadan önce çimlere yaklaştırın.

3. Daha fazla misinaya ihtiyaç duyarsanız makara düğmesine basın, misina uzun geldiği durumlarda koruma üzerindeki misina kesici bıçaklarla kısaltın.

4. Yaklaşık 30 derecelik açı ile alete salınım yaptırın ve çimleri bu şekilde kesin.

5. Kesim işlemine ana güç kaynağı yakınlarında başlayın, gitgide uzaklaşarak devam edin.

6. Kesim işlemine önce daha uzun çimlerden başlayın daha sonra kısalarını kesin. Aletle asla ıslak çimleri kesmeyin ve alete çok yük bindirmeyin.

7. Kaya, taş gibi sert objelerle karşılaştığınızda misinanın bu cisimlere temas etmesini engelleyin.

8. Sert objelerin etkisiyle gerçekleşecek geri tepmeyi dikkatli izleyin ve önleminizi hemen alın.

9. Kesme işlemi bittikten sonra, aleti kapatın ve hareketsiz kalması için bir süre bekleyin. Kablonun fişini güç kaynağından çekin ve aleti düzgün bir şekilde yerine koyun.

NOT: Periyodik olarak makara ve koruma arasına girmiş olan çimleri temizleyerek, makinenin çalışması sırasında oluşabilecek titreşimi engelleyebilirsiniz.

(7)

MAKARA DEĞİŞTİRME:

1. Şalterin kapalı pozisyonda olduğu ve kablonun fişinin ana güç kaynağına takılı olmadığına emin olun.

2. Düz ve güvenli bir yüzeyde olduğunuza emin olun.

3. Makara tutucuyu çevirin, makarayı içten kapatın sonrasında misinayı bir ucundan makara içine sokun, güvenli bir şekilde yerleştirdiğinize emin olun.

4. Saat yönünün tersine misinayı makaraya dolayın.

5. Kapağın iç tarafındaki deliğin solundan kordonu sokun ve makara kapağını kapatın.

6. Makarayı makara tutucu içine doğru itin ve saat yönünde sıkılaştırın. Güvenli bir şekilde yerleştiğine emin olun.

UYARI. Makara ipini değiştirdikten sonra makinayı yüksüz bir şekilde en az bir dakika çalıştırın. Aletin ve ipin uyumlu çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Üreticiler tarafından önerilen makara ipini kullanın.

UYGULAMA

Aleti kullanmadan önce düzelticinin boyunu düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

1. Şalterin kapalı pozisyonda olduğuna ve kablonun ana güç kaşalterin kapalı pozisyonda olduğuna ve kablonun ana güç kaynağıyla bağlantısının olmadığından emin olun.

2. Çizgi kesme bıçaklarının kabını uzaklaştırın.

3. aletin genel şartlarını test edin. Korumayı, şalteri ve uzatma kablosunu denetle. Gevşek vidaları, hizasında olmayan parçaları, döner parçaların bağlanma noktalarını, montajlama düzenini, kırılmış parça olup olmadığını ve güvenliği tehdit edebilcek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Kullanım esnasında aşırı gürültü ve titreşim olursa alette bir problem var demektir bundan dolayı düzelticiyi hemen kapatın. Hasarlı aleti kullanmayın ve üzerine

KULLANMAYIN etiketi yapıştırın.

4. Düz ve güvenli bir yüzeyde olduğunuza emin olun.

(8)

5. Düzelticinin koruma kenarlarına değip değmediğini kontrol edin. Eğer değmiyosa değene kadar düğmeye basarak değmesini sağlayın.

UYARI Düzelticinin boyunu ayarlarken, kendi güvenliğiniz için koruma üzerine sabitlenmiş kesici düzeltici bıçağa dokunmaktan kaçının. Bu bıçak çok keskindir, bu nedenle ellerinizi bu alandan uzak tutun.

TEMİZLİK:

1. Aleti, aksesuarları ve güvenlik talimatlarını kuru bir yerde muhafaza edin. Bu şekilde ihtiyaç duydunuz zaman bilgiler elinizin altında olur.

2. Aletin hava deliklerini açın tıkanmasına izin vermeyin ve her seferinde temizleyin.

3. Düzenli olarak aletin tozunu ve kirini temizleyin.

4. Düzenli aralıklarla hareketli parçaları yağlayın.

5. Plastik parçaları temizlerken asla yakıcı, aşındırıcı ajan kullanmayın.

6. Asla aleti parçalara ayırmayın veya herhangi bir tamir yapmayın. Aletinizde problem olduğu taktirde yetkili bir servise götürün.

BAKIM:

Tırpan yeni kömürlere ihtiyaç duyduğunda veya 40 saatlik kullanım sonunda servise götürülmeli ve şu işlerler yapılmalı.

 Yağlama

 Mil, rulman ve muhafazanın dahil olduğu mekanik sürücünün kontrol edilmesi

 Şalter, tel ve motorun dahil olduğu elektrik devrelerinin kontrol edilmesi

 Mekanik ve elektrik yönünden makinenin performansı

UYARI. Aletin plastik parçalarını temizlerken yanıcı ve aşındırıcı ajanlar kullanmayınız. Nemli bir bez üzerine hafif bir deterjan dökülüp temizlenmesi önerilir. Alete su asla temas ettirilmemeli. Bu tırpanı yağışlı havalarda kullanmayınız.

DEPOLAMA:

1. Tırpanı direk güneş ışınlarına maruz kalmayan bir yerde depolayın.

2. Naylon torba içinde muhafaza etmeyiniz, küflenmesine sebep olabilir.

3. Sezon sonunda tırpanın tüm temizliğini ve kontrollerini yaptıktan sonra depolayın.

Tırpanı zemin üzerinde bırakmayın, güvenli bir şekilde uygun bir duvara asılı şekilde tutun.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :