• Sonuç bulunamadı

Dünyanın İlk Nano-Araba Yarışı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dünyanın İlk Nano-Araba Yarışı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Dünyanın İlk

Nano-Araba

Yarışı

İlay Çelik Sezer

Fransa’nın Toulouse kentinde bulunan Materyal Geliştirme ve Yapısal Araştırma Merkezi (CEMES) geçtiğimiz Nisan ayında her biri birer molekülden oluşan nano-arabaların yarıştığı Nanocar Yarışı’na ev sahipliği yaptı. Japonya, Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya ve ABD’den katılan takımların tasarladığı molekül-arabalar uzunluğu saç telinin kalınlığının yaklaşık binde biri kadar yani sadece 100 nanometre olan parkurda, laboratuvar ortamında oluşturulan vakum ortamda ve mutlak sıfır noktasının birkaç derece üzerindeki sıcaklıkta yarıştı. Yarışmacılar arabalarını bir taramalı tünelleme mikroskobunun ucuyla elektronlar göndererek hareket ettirdi. Organizatörlerden kimyager Christian Joachim dünyadaki bu ilk nano-araba yarışıyla nanoteknoloji ve moleküler makineler konusunda

heyecan yaratmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ancak yarışın katılımcılara bilimsel olarak katkıda bulunması da mümkün. Çünkü aslında bu arabaların tasarımı başlı başına birer araştırma projesi niteliğinde. Öyle ki Joachim yarışı pek çok insan tarafından aynı anda gerçekleştirilen dev bir deney olarak betimliyor. Kimyacılar daha önce de tekerlekleri, dingili ve aynı zamanda rotoru ve kontağı olan nano-arabalar üretmişti. 2016 Nobel Kimya Ödülü’nün nano-makineleri tasarlayan bilim insanlarına verilmesi bu alana ilgiyi artırmıştı. Ancak Nobel Ödülü sahipleri çözelti içindeki çok sayıda molekülle çalışırken bu yarışın katılımcıları ayrı ayrı moleküllerle katı yüzeyler arasındaki etkileşime odaklanıyor. Nano-ölçekte arabaların davranışları gerçek hayattakilere hiç benzemiyor, bu da kullanımlarını zorlaştırıyor. Bu ölçekte elektrostatik kuvvetler baskın geliyor ve rastgele ısıl titreşimler molekülleri sürekli sarsıyor.

Sentetik Kemik

İliğiyle Kan

Hücreleri

Üretildi

İlay Çelik Sezer

İçindeki kemik iliği sayesinde sağlıklı kan hücreleri üretebilen kemik benzeri bir implant geliştirildi. İmplantın mevcut tedavilerin yan etkilerini bertaraf etmesi ve bazı kan ve bağışıklık hastalıklarının tedavisinde kullanılması umuluyor. Kemiklerin merkezinde bulunan kemik iliğinin görevlerinden biri kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmek. Bu kök hücrelere saldıran bazı bağışıklık hastalıklarında ya da vücudun yeterince kan hücresi ya da pıhtılaşma faktörü üretemediği bazı anemilerde kemik iliği nakli gerekiyor. Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla yok edilmesi gerekiyor. Bu da pek çok yan etkisi olabilen bir işlem. Yeni implant işte bu durumu ortadan kaldırıyor.

İmplantın iki ana kısmı var: Kemik benzeri dış yapı ve içteki ilik. Her ikisi de bir hidrojel matristen üretilmiş. Dış yapıdaki kalsiyum fosfat mineralleri vericiden

alınan kök hücrelerin hücrelere dönüşüp kemik oluşturmasını sağlıyor. İç kısımdaki matris ise vericiden gelen kemik iliği kök hücreleri için yuva oluşturuyor.

İmplant, farelerin deri altına yerleştirildiğinde kemik benzeri bir yapıya dönüşüp iş gören bir ilik oluşturdu. İmplantın içinde verici kaynaklı kök hücrelerin oluşturduğu kan hücreleri dolaşıma girip alıcının kendi kan hücreleriyle karıştı. Altı ay geçtiğinde hem verici kaynaklı kan hücreleri hem de alıcının kendi hücreleri vücutta aynı anda bulunuyordu. İmplant alıcının mevcut tüm

kan hücrelerini yeni hücrelerle değiştirmek yerine alıcının mevcut kan hücrelerine katkı yaptığı için kan kanserlerinde işe yaramayacak. Kan kanseri tedavilerinde hastanın kendi kemik iliği kök hücrelerinin yok edilmesi gerekiyor.

9

Referanslar

Benzer Belgeler

1) Güç spektrum grafikleri: Bant gücündeki yoğunluk düşük frekans bandında (delta) birikmiştir. Genel anlamda iyi kokular yüksek bant gücünde salınım gösterirken,

Sunulan bu çalışmada ise TNF alfa, interferon gama, interlökin ve immün hücre belirteçlerinin değişmemesi tosriyona bağlı testis hasarında orbital kaynaklı

Otolog primer hücreler, tanımlanmı kök hücre serileri, kemik ilii/mezenkimal kök hücreler, kordon kanı hücreleri, embriyonik kök hücreler, genetik olarak

Örneğin, bir önceki yerel seçimlerde 1’i ilçe belediyesi olmak üzere toplam 13 belediye başkanlığı kazanmış olan küçük siyasal parti- ler, belde

The result of M&A the ratio of provision for loan losses to total assets has seems enhancing effects for Garanti Bank due to probit model analysis result. But the ratio of total

All in all, Başoğlu (1992, p.7) summarizes the critiques related to the categorization of trauma: “1) Torture is a political phenomenon and thus cannot be classified in

Bu amaçla çalışmamızda radyasyona verilen yanıtların normal hMSC-telo1 ve TRF2 baskılanmış hMSC-telo1 hücreler arasında nasıl bir farklılık gösterdiğini

Yaşlanmanın dental pulpa kök hücrelerine etkisi (25). Inflamasyonun sebepleri ile fiziksel ve patolojik sonuçları.. A) Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Bölümü’nde çekilen

•  Birçok çalışma endometriyumda nadir olarak bulunan erişkin KH populasyonunun varlığına dair kuvvetli kanıtlar sunmaktadır. •  Günümüzdeki kanıtlar ışığında

Yan› s›ra, fetal kök hücreler (fetal dönem süresince elde edilirler), embriyonik olmayan kaynaklardan elde edilen kök hücreler (embriyonik olmayan kök hüc- reler; dokuya

Kademe ka- deme farklılaşmalar geçiren pluripotent hücreler, hematopoetik kök hücreler, mezenkimal kök hüc- reler ya da organlardaki kök hücreler gibi, daha

Daha sonra öteki araş- tırmacılarla birlikte bunları, ya tek tek, ya da kök hücrelerin kültürde oluştur- dukları ve "neurosphere" diye adlandı- rılan sinir kök

B al­ kan harbinde binbaşılığa terfi ederek, sıhhiye riyaseti, seferberlik m ü dürlüğüne tay in olunm uştur.. Asım

[r]

Böylelik- le, art›k her yetili olduklar› anlafl›lan kök hücreler, kültür çanaklar› içinde yaln›zca yumurtaya dönüflmekle kal- mam›fllar, çevrelerindeki kök

Farklılaşma – yaşam boyunca ölmüş veya hasarlı hücrelerin yerini alırlar. 1

sağlandıktan sonra MKH’ler üzerine DMEM-LG içerisinde %10 FCS, 1µm deksametazon, 0.5 mM indometazin, 0.5 mM 3- izobutil-1- metilksantin (IBMX) ve 10 µg/ml insülin ile

Kök hücre tipleri arasında fark nedir?. • Neden Kök hücre

Lokal inflamatuvar cevabın erken safhasında, bakteri ve konak kökenli uyarılar sonucu dolaşımdaki endotel hücreleri aktive olur, damar içinde kan akımı özellikle

Ancak yapraklar birbirini gölgelediğinden, bir pancar bitkisinde ancak 3000 cm 2 ’lik yaprak alanı fonksiyoneldir...

Bu vaka raporunda yenidoğan bebekte mandibular anterior bölgede rastlanan 2 natal dişin muayenesi ve natal dişlerin neden olduğu Riga-Fede rahatsızlığının

Türk Dermatoloji Derneği çalışma grupları her geçen gün birbirinden değerli yayınlar yapmaktadır. Akne ve Rozase de bu kitapların en

Dental kök hücre tipleri: Dental pulpa kök hücreleri (DPSCs), periodontal ligament kök hücreleri (PDLSCs), dental apikal papilla kök hücreleri (SCAPs), dental apikal