• Sonuç bulunamadı

“Mezenkimal Kök Hücreler”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "“Mezenkimal Kök Hücreler”"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

“Mezenkimal Kök Hücreler”

56903017

(2)

Giriş

2 Prof. Dr. A. Eser ELÇİN, AÜ Kök Hücre Enstitüsü-56903017

(3)

Kök hücre

Kök hücre

Kendini yenileyebilen

(kopyalanma)

Özelleşmiş hücre

(Kas hücresi, sinir hücresi, kan hücresi...)

Farklılaşabilen

(özelleşme)

(4)

Kök hücre

Kendini yenileme- kök hücre

havuzunun korunması

Özelleşmiş hücreler

Farklılaşma – yaşam boyunca ölmüş veya

hasarlı hücrelerin yerini alırlar

1 kök hücre

Büyüme faktörü

Hormon

Proteinler...

Kendini Yenileme ve Farklılaşma

4 Prof. Dr. A. Eser ELÇİN, AÜ Kök Hücre Enstitüsü-56903017

(5)

Mezenkimal Kök Hücreler

(6)

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

6 Prof. Dr. A. Eser ELÇİN, AÜ Kök Hücre Enstitüsü-56903017

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca probiyotik bakteriler salgıladığı immünomodülatör sitokinler ile bağırsaktaki dendritik hücre, T yardımcı hücreler ve makrofajlar gibi immün sistem

Yan› s›ra, fetal kök hücreler (fetal dönem süresince elde edilirler), embriyonik olmayan kaynaklardan elde edilen kök hücreler (embriyonik olmayan kök hüc- reler; dokuya

Ayrıca seri ve paralel bağlantılarda pompa karakteristik eğrisinin nasıl değiştiği deneysel olarak gösterilebilir.. Bu çalışmada yükseköğretimde kullanılan

Bu içinde bulundukları karmaĢık ve dinamik yapı içerisinde çalıĢan personellerden en fazla verimi alabilmeleri ve onları etkin bir vazifede istihdam etmeleri

The aim of this study was to evaluate the rate of CMV infection and identify risk factors for infection by screening pregnant women in high prevalence population.. Materials

zararın davalı idarece karşılanması gerekli ise de; davacının maddi zararlarının yapılan ödemelerle fazlasıyla karşılandığı, 2330 sayılı Kanun uyarınca ödenen

Maliyet düşürme ile ilgili bilinen birçok teknik ve yöntemlerden Kaizen Maliyetleme, Değer Mühendisliği, Hedef Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve TZÜ Sistemi

Sonuç olarak çalışmada; yağ doku kökenli pasaj 3 hücrelerinin; immünofenotipik karakterizasyonu, osteojenik, kondrojenik, adipojenik yönde farklılaşma yetenekleri

A comprehensive process guideline will be established for risk analysis of dioxins in food, while the organizing of health communication channels such as risk education seminars

But through the telephone time survey analysis, those injured for less then one year showed that patients with mild head injuries demonstrated a higher quality of life in the

Her 3 gruba günde 1gr kalsiyum ilave edilmifl risedronat gruplar›nda 2 y›l sonundaki spinal ve femur kemik yo¤unlu¤unda artma istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›fl, 3

Sentez yoluyla optikçe saf bileşikler hazırlamak için kimyagerler, reaktif kontrollü (kiral belirteçler, kiral katalizörler) veya substrat kontrollü (kiral

1) Güç spektrum grafikleri: Bant gücündeki yoğunluk düşük frekans bandında (delta) birikmiştir. Genel anlamda iyi kokular yüksek bant gücünde salınım gösterirken,

Yine üçüncü defa olarak Mekke ve Medine halkı ile bu şehirlerin etrafındaki bedevilerden kuraklık sebebiyle sıkıntı görenlere 264.022 kuruş ve ayrıca Hicaz

Bu vaka raporunda yenidoğan bebekte mandibular anterior bölgede rastlanan 2 natal dişin muayenesi ve natal dişlerin neden olduğu Riga-Fede rahatsızlığının

Araştırma sonucu bulunan bulgular, katılımcıların reklamda ünlü kişi, kadın ve cinsellik öğelerinin kullanılmasının reklamı etkili yapmayacağı yönünde olmuş

Türk Dermatoloji Derneği çalışma grupları her geçen gün birbirinden değerli yayınlar yapmaktadır. Akne ve Rozase de bu kitapların en

Totipotent kök hücre ve pluripotent kök hücrelerin her ikisi de embriyonik kök hücre sınıfında yer almakta iken, uyarılmış pluripotent kök hücreler (UPKH), fetal kök

ADİPÖZ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN, PERİFERİK SİNİR REJENERASYONUNA ETKİSİNİN SAPTANMASI. TIPTA UZMANLIK TEZİ

The aim of this study is to investigate the personal anniversary experiences of people, who have lost their loved ones. For this purpose, research questions of

All in all, Başoğlu (1992, p.7) summarizes the critiques related to the categorization of trauma: “1) Torture is a political phenomenon and thus cannot be classified in

 1978 yılında, Türkiye’de ilk allojenik kemik iliği naklini Hacettepe Üniversitesi Tıp

Kök hücre tipleri arasında fark nedir?. • Neden Kök hücre