KOMİSYON RAPORLARI

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

93 Tarih:

11.04.2013 Dosya No:

2013/799 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, F21C18C2A-F21C18B3D pafta, 3082 ada, 5 ve 9 Parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 04 /2013 gün ve 2013-3079 sayılı yazısında;

“ İlgi: (a) 11.03.2013 tarihli ve 8206/2713 sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 07.03.2013 tarih 25 nolu Meclis Kararı ve teklif dosyası.

(b) 20.08.2004 tarihli ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı onayı.

TALEP :

İlgi (a) yazı ile; Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, F21C18C2A- F21C18B3D pafta 3082 ada 5 ve 9 parsellerin (eski 1-2-3-4-6-7 parseller) tasdik sınırı içinde kalan kısmının Park alanından Trafo alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı ekinde ki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET :

İlgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen tapu kayıtlarından ve dosyasında bulunan bilgilerden;

Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 3082 ada 5 parselin 843 m2 büyüklüğünde ve Gaziosmanpaşa Belediyesi mülkiyetinde olduğu ile 09.02.1989 tarihinde edinildiği; 3082 ada 9 parselin (eski 1,2,3,4 ve 6 parseller birbirleri ile tevhid edilerek 8 parsel oluşturulmuş, daha sonrasında ise 7 ve 8 parseller birbirleri ile tevhid edilerek yeni 9 parsel oluşturulmuştur.) 1.663m2 büyüklüğünde ve 197/1663 oranında şahıs, 1466/1663 oranında Gaziosmanpaşa Belediyesi mülkiyetinde olduğu ile 06.08.2012 tarihinde tevhid işleminden edinildiği görülmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

21.09.2004 onanlı 1/5000 ölçekli GOP Tem Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında; Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, F21C18C2A- F21C18B3D pafta 3082 ada 5 parsel ‘Yeşil Alanlar ve Parklar’ lejantında; 3082 ada 9 parsel ‘Düzenlenecek Konut Alanları’ lejantında kalmaktadır.

07.08.2006 onanlı 1/1000 ölçekli GOP Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında; 3082 ada 9 parsel ‘Bitişik Nizam 4 Katlı (B4) Konut Alanı’nda ve ‘Düzenlenecek Alan’ sınırında kalmakta iken 16.06.2012-15.09.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatları ile F21C18B-F21C18C pafta, 3082 ada 9 parselin yapılanma şartı maxTAKS: 0,40 Hmax: 48,50m şeklinde düzenlenmiştir.

07.08.2006 onanlı 1/1000 ölçekli GOP Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında; 3082 ada 5 parsel, kısmen ‘Park’ kısmen de 7m’lik yol alanında kalmaktadır.

Ayrıca, 5 ve 9 parsel arasında ki tescil dışı alan; 07.08.2006 onanlı 1/1000 ölçekli GOP Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 7m’lik imar yolunda kalmakta iken 15.09.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile park ve Konut alanı olarak düzenlenmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI :

07.03.2013 tarih 25 sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Kararı ile; “Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, F21C18B3D, F21Ç18C2A Pafta, 3082 Ada, 5, 9 parsellerin kısmen konut alanında ve kısmen park alanında kalan bir bölümünün trafo alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi incelenerek Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde hazırlanan İmar Komisyonunun 24 no' lu raporu Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinin 07 Mart 2013 tarihli toplantısında oybirliği ile uygun görülmüştür.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ :

İlgi yazı ekinde tarafımıza iletilen herhangi bir kurum ve kuruluş görüşü bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME :

İlgi (a) yazı ile; Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, F21C18C2A- F21C18B3D pafta 3082 ada 5 ve 9 parsellerin (eski 1-2-3-4-6-7 parseller) tasdik sınırı içinde kalan kısmının Park alanından Trafo alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı ekinde ki İlçe

(2)

Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) teklif incelendiğinde; teklifin F21C18B3D-F21C18C2A rumuzlu, 15.09.2012 onanlı 1/1000 ölçekli plan paftaları üzerine çizildiği, 3082 ada, 5 ve 9 parsellerin tasdik sınırı içinde kalan kısmının park alanından trafo alanına alındığı ve plan paftalarının iç yüzünde;

“Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, F21C18B3D- F21C18C2A pafta, 3082 ada, 5 ve 9 parsellerin kısmen Konut alanında ve kısmen park alanında kalan bir bölümünün Trafo alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar plan tadilatı teklifidir.

Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar planı, plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notu oluşturulmuştur.

Meri planlarda 5 ve 9 parsellerin tasdik sınırı içerisine alınan kısmı Park alanında kalmasına rağmen 07.03.2013 tarih 25 sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinin “…3082 Ada, 5, 9 parsellerin kısmen konut alanında ve kısmen park alanında kalan…” şeklindeki kararında “konut” ibaresinin sehven yanlış yazıldığı ve teklif plan paftasında da “…3082 ada, 5, 9 parsellerin kısmen Konut alanında ve kısmen park alanında kalan….” ifadesindeki “konut” ibaresinin sehven yanlış yazıldığı tespit edilmiş olup plan notunun “…3082 ada, 5, 9 parsellerin park alanında kalan….” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile 3082 ada, 5 ve 9 parsellerin tasdik sınırı içinde kalan kısımlarının park alanından Trafo alanına alındığı görülmüştür. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı ve ekleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7- b ve 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, F21C18C2A- F21C18B3D pafta, 3082 ada 5 ve 9 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 07.03.2013 tarih 25 sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Kararında ve plan paftasında “… 3082 ada 5-9 parsellerin kısmen konut alanında ve kısmen park alanında kalan…”

ifadesindeki “kısmen konut alanında ve kısmen” ifadesinin iptal edilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(3)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

94 Tarih:

11.04.2013 Dosya No:

2013/689 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi Çilingir Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 25/ 03 /2013 gün ve BN:3226 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 31/05/2005 tarih ve S/150 sayılı Başkanlık Onayı.

b) 11.09.2009 gün ve 1982112 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c) 27.10.2009 gün ve 2009/1977/2171998 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü’nün yazısı eki 16.10.2009 gün ve 1977 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

d) 10.12.2009 tarih ve TN:2308758 sayılı Dağıtım yazımız.

e) 08.02.2010 tarih ve TN:2558411 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

f) 10.02.2010 tarih ve 418 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.

g) 12.04.2010 tarih ve TN: 2793484 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

h) 16.04.2010 tarih ve 1016 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.

i) 15.08.2011 gün ve 51185- GD 9758 sayılı Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

j) 10.06.2011 tarih ve 118 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı.

k) 17.10.2011 tarih ve TN: 4708640 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

l) 22.12.2011 gün ve 2011/2918 BN:3919 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü’nün yazısı eki 16.12.2011 gün ve 2918 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

m) 07.03.2012 tarih ve TN: 217175 sayılı Dağıtım yazımız.

n) 11.09.2012 tarih ve TN: 979725 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

p) 09.10.2012 tarih ve 1964 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

r) 08/09/2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstanbul İlinde Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin 13/08/2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”.

s) 14/09/2012 tarihli ve 14468 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı.

t) 30/10/2012 tarih ve TN:1079318 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazımız.

u) 29/01/2013 tarih ve TN:24619 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazımız.

v) 01/02/2013 tarih ve 1812 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ve eki 24.01.2013 tarih ve 1514 sayılı Makam Oluru,

y) 19/02/2013 tarih ve 2607 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı.

İlgi (a) Başkanlık Onayı doğrultusunda Boğazköy, Bolluca, Haraççı, Taşoluk, Arnavutköy İlk Kademe Belediyeleri ve Çilingir Mahallesini de kapsayan plan yapım çalışmaları başlatılan, 06.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5747 sayılı yasaya göre oluşturulan Arnavutköy İlçesi sınırları dahilinde kalan alanda Arnavutköy Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planı çalışması tamamlanmış ve Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. İlgi (c) yazı eki 16.10.2009 gün 1977 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile aynen kabul edilen Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.11.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca da aynen onanmıştır. 24.11.2009 t.t.li Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, Harita Müdürlüğü’nce 22.12.2009 ile 22.01.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucunda ilgi (e) Başkanlık Katı’na yazımıza istinaden alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı doğrultusunda 24.11.2009 t.t.li Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın revizyonu talep edilmiştir. Bu kapsamda Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanarak ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. İlgi (h) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile aynen kabul edilen Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 21.04.2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca da aynen onanmıştır.

(4)

İlgi (i) yazı ekinde tarafımıza iletilen 1270 ha’lık alanı kapsayan Teklif 1/1000 Ölçekli Çilingir Mahallesi Uygulama İmar Planı 06/06/2011 tarih ve 301.03-826 41200 sayılı Arnavutköy Belediye Başkanlığı yazısı ile Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edildiği ve ilgi (j) İlçe Belediye Meclis Kararı ile geçtiği belirtilmektedir. 1/1000 ölçekli Çilingir Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (k) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup ilgi (l) yazı eki Meclis Kararı alınmıştır. Bu kapsamda 1/5000 ölçekli planda değişikliklerin yapılabilmesi adına ilgili kurumlardan ilgi (m) yazımız ile kurum görüşü talep edilmiştir. Gelen kurum görüşleri doğrultusunda Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Çilingir Mahallesinin bir kısmında plan değişiklikleri tamamlanmıştır. 1/5000 ölçekli planda yapılan değişiklikler kapsamında Çilingir Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde de gerekli değişiklikler yapılmış, söz konusu teklif ilgi (n) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş ve ilgi (p) Meclis Kararı alınmıştır. İlgi (p) Meclis Kararı Komisyon Görüşünde “Arnavutköy İlçesi Çilingir Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ve teklife dair alınan 16.12.2011 gün 2918 sayılı İBB Meclis Kararı incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli planda yapılan son düzenlemelere göre 1/1000 ölçekli planda gereken düzenlemelerin yapıldığı görüldüğünden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Konu bu aşamadayken İlgi (r) Bakanlar Kurulu Kararı ile; “ İstanbul'da bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın, olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek, yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir.” ifadelerine yer verilmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda bahsi geçen 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2.

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ise; “Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.” hükümleri açıklanmıştır.

İlgi (r) Bakanları Kurulu Kararı eki kroki incelendiğinde bölge kapsamında; “Havaalanı, Proje Alanı 1 ve Proje Alanı 2” olmak üzere 3 adet proje alanının bulunmakta olduğu ve söz konusu proje alanlarının Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy ve Eyüp İlçeleri sınırları içerisinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ilgi (i) yazı ile tarafımıza iletilen ve ilgi (n) yazımız ile de Başkanlık Makamına gönderilen Çilingir Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin tamamının “Proje Alanı 2” sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.

İlgi (s) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ile ilgi (r) Bakanlar Kurulu Kararı eki kroki ile “….

söz konusu alana ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek Bakanlığımız görev ve yetkileri kapsamındadır.” denilmektedir.

Bu doğrultuda ilgi (t) ve ilgi (u) Tekit yazımız ile; ilgi (r) Bakanlar Kurulu Kararı, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri ve yürürlükteki ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımızca yürütülen plan/plan değişikliği/imar uygulaması çalışmaları hakkında tereddüte düşülen konularla ilgili olarak nihai görüş istenilmiş, ilgi (t) ve ilgi (u) yazılarımıza istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi (y) yazısı tarafımıza ulaşmıştır. İlgi (y) yazı ile

“… Her tür ve ölçekte yeni plan ve plan değişikliği ile parselasyon planı yapılmaması, köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlalarının köy veya belediye namına tescil olunacağına ilişkin 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi kapsamında işlem yapılmaması, meri uygulama imar planı olup, imar uygulaması yapılmamış alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18 inci maddesine istinaden işlem yapılmaması, meri mevzuat kapsamında yapı ruhsatı alınarak fiilen inşasına başlanmış olup subasman seviyesinde inşaatı tamamlanmış ve ruhsat süresi devam eden yapılara ilişkin gerekli iş ve işlemlerin, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılması, bunlar dışında kalan yapılara ilişkin yapılacak uygulamalarda ve yeni yapı ruhsatı işlemi tesis edilmeden önce ise Bakanlığımız görüşünün alınması, 6306 sayılı Kanun ve anılan Bakanlar Kurulu Kararının amaç ve hedefleri çerçevesinde 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında hazırlanarak Bakanlığımız ve/veya ilgili idarelerce onaylanmış planların uygulanmasına ilişkin her tür iş ve işleme meri mevzuat çerçevesinde devam edilmesi hususunda bilgilerinize ve gereğini arz ve rica ederim.” denilmektedir.

İlgi (v) yazı ile de; İstanbul İli Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi ve Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesinde 13.08.2012 tarih ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alana 15.11.2012

(5)

tarih ve 17687 sayılı ve 12.12.2012 tarihli 19003 sayılı Başkanlık Olurları ile ilave edilen yaklaşık 3800 ha’lık alan ile birlikte, ayrıca aynı Başkanlık Olurları ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen toplamda 42300 ha’lık saha içerisindeki taşınmazların ve bu taşınmazlarda bulunan yapıların 6306 sayılı Kanun kapsamında dönüştürülmesinde kamu yararı olduğu belirtilmekte olup, bu taşınmazların kamulaştırılmasına dair hususları içeren 24.01.2013 tarih ve 1514 sayılı Makam Oluru tarafımıza gönderilmiştir. “denilerek.

Açıklanan hususlar bağlamında; ilgi (i) yazı ile tarafımıza iletilen, 1/5000 ölçekli plandaki değişiklikler doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Çilingir Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ve ilgi (p) Meclis Kararı yazımız ekinde olup, ilgi (r) Bakanlar Kurulu Kararı ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri kapsamına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi (s), ilgi (v), ilgi (y) yazıları ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddelerine göre yeniden değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy ilçesi, Çilingir Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan 16.12.2011 gün ve 2918 sayılı 09.10.2012 tarih ve 1964 sayılı İBB Meclis Kararları incelenmiş olup, söz konusu planlama alanını da kapsayan bölgenin Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamına alındığı dolaysısıyla 16.12.2011 tarih ve 2918 sayılı 09.10.2012 tarih ve 1964 sayılı İBB Meclis Kararları ile yapılan düzenlemelerin iptal edilmesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin karar alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

(6)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

95 Tarih:

11.04.2013 Dosya No:

2013/749 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 15.11.2012 tastik tarihli İzzetin Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği itirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 04 /2013 gün ve BN:3694 sayılı yazısında;

“ İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2007 gün ve 2008 sayılı Kararı.

b) 12.01.2009 gün ve TN 1205061 sayılı Başkanlık Katına yazımız

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 gün ve 114 sayılı kararı

d) İl Tarım Müdürlüğü’nün 07.07.2009 gün ve B.12.4.İLM.0.34.00.01/214-27517-5802 sayılı kurum görüşü

e) 26.08.2009 gün ve TN 1941956 sayılı dağıtım yazımız

f) Çatalca Belediye Meclisi’nin 05.08.2011 gün ve 2011/76 sayılı Kararı

g) Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2011 gün ve M.34.3.ÇAT.0.37-310.10/1418- 8606 sayılı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli Teklif plan paftaları ve kurum görüşleri

h) 15.02.2012 gün ve TN 158085 sayılı Başkanlık Makamına yazımız

i) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2012 gün ve 479 sayılı kararı j) 09.04.2012 gün ve TN 367149 Başkanlık Katına yazımız

k) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2012 gün ve 911 sayılı kararı l) 30.05.2012 tarih ve 568805 sayılı Başkanlık Oluru

m)İstanbul Valiliği Halk Sağlık Müdürlüğü’nün 03.01.2013 gün ve 12890999/750-342 sayılı itiraz dilekçesi

n) İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 18.02.2013 gün ve 60319257/235.06.01-251 sayılı kurum görüşü

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (i) kararı doğrultusunda 15.06.2009 onaylı 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı’nda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifimiz ilgi (j) yazımız İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş; ilgi (k) Meclis Kararı ile söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 15.11.2012 tarihinde onanmış ve 04.12.2012-04.01.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

İTİRAZ KONUSU

15.11.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (m) itiraz dilekçesi ile “Sağlık Tesis Alanı”nın eski haliyle, 2049 ve 1475 parseller arasındaki kadastral boşluk üzerinde korunması talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

İzzettin Mahallesi sınırları içerisinde, 22.08.2006 t.t.li 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planına uygun olarak; Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile eşgüdümlü hazırlanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.06.2009 tarihinde aynen onanmış ve ilgi (e) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

1/1000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Uygulama İmar Planı Teklifi, Çatalca Belediye Meclisi’nin ilgi (f) Kararı ile uygun görülmüş olup ilgi (g) yazı ekinde gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu teklif ilgi (h) yazımız ile incelenmiş ve değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (i) Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (i) kararı doğrultusunda 15.06.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı’nda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifimiz ilgi (j) yazımız İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş; ilgi (k) Meclis Kararı ile söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 15.11.2012 tarihinde onanmış ve 04.12.2012-04.01.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

(7)

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Askı süresi içerisinde ilgi (m) dilekçe ile itiraza konu olan, 15.06.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı’nda 2049 parselin bir kısmı ile 2049 ve 1475 parseller arasında kalan kadastral boşluk üzerinde yer alan “Sağlık Tesisi Alanı”, İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi (d) kurum görüşünde 2049 sayılı parselin “Kuru Mutlak Tarım Alanı”nda, 2049 ve 1475 parseller arasında kalan kadastral boşluğun “Mera Alanı”nda kalması ve Mera Kanunu doğrultusunda tahsis değişikliği yapılmadan imara konu edilemeyeceği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (i) ve (k) kararları kapsamında 15.11.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 373 sayılı parselin bir kısmına planlanmıştır.

İlgi (l) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun doğrultusunda kurulan Çatalca İlçesinin yeni idari sınırlarında yer alan mahalle ve köylerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları başlamış olup, 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı çalışmaları müdürlüğümüzde devam etmektedir. Ayrıca yeni planlama çalışmaları kapsamında alınan ilgi (n) kurum görüşünde de 2049 sayılı parsel “Kuru Mutlak Tarım Alanı”nda, 2049 ve 1475 parseller arasında kalan kadastral boşluk “Mera Alanı”nda kalmaktadır. Bundan dolayı, ilgi (m) itiraz dilekçesiyle “Sağlık Tesis Alanı”nın eski haliyle, 2049 ve 1475 parseller arasındaki kadastral boşluk üzerinde korunması talebi 4342 sayılı Mera Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesinin c bendine aykırıdır. ” Denilerek.

İlgi (d) ve (n) kurum görüşleri yazımız ekinde olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup, 4342 sayılı Mera Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.

Maddesinin c bendine aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

96 Tarih:

11.04.2013 Dosya No:

2013/766 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Sultangazi İlçesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği talebi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 04 /2013 gün ve 2013-2629 sayılı yazısında;

" İlgi:(a)27.02.2013 gün, 393-420400-1677 sayılı Sultangazi Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 07.02.2013 gün, 39 sayılı İlçe Meclis Kararı, teklif plan paftaları.

(b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

Sultangazi İlçesi, 30.12.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar plan notlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları maddesinde bulunan “Maks TAKS:0,50 Maks KAKS: 1,00 yüksekli 2 katı geçemez.” ifadesinin iptal edilerek “Konut dışı kentsel çalışma alanlarında h=5.50 +1 kat şeklinde uygulama yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı ekinde ki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

PLANLARDAKİ DURUM:

24.01.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı notlarının 23.Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin maddesi “Bu alanlarda küçük sanayi, ticaret+hizmet amaçlı yapı yapılabilir.

MaksTAKS:0,50 maksKAKS:1, yükseklik 2 katı geçemez. Havza içinde kalan konut dışı kentsel çalışma alanlarında Emsal:0,25 değeri aşılamaz.” şeklinde iken 14.09.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli tadilat planı ile “Maks TAKS:0,50 Maks KAKS: 1,00 yüksekli 2 katı geçemez.” ifadesinin iptal edilerek “Konut dışı kentsel çalışma alanlarında h=5.50 +1 kat şeklinde uygulama yapılacak olup çekme mesafeleri 1/1000 ölçekli planda belirlenecektir.” olarak düzenlenmiştir.

30.12.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar planında, Konut Dışı Kentsel çalışma alanlarında; “hem küçük sanayi ve hem de Ticaret+Hizmet amaçlı yapı yapılabilir. MaksTAKS:0,50 maksKAKS:1 yükseklik 2 katı geçemez.Havza içinde kalan konut dışı kentsel çalışma alanlarında Emsal:0,25 değeri aşılamaz. (Bu alanlarda fuar, show room, satış mağazaları ve fırın yapılabilir.)”

denilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

07.02.2013 gün, 39 sayılı İlçe Meclis Kararında; İmar Komisyonu 9 no’lu (Plan Tadili- Kon.Dışı Kent Çiş. Al.Çekme Mes.- Plan ve Prj Md.) raporunun komisyondan geldiği şekli ile; 24.01.2011 onanlı 1/5000 ölçekti Sultangazi Nazım İmar Planı plan notları Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Bölümünde bulunan; "Maks TAKS:0,50 Maks KAKS:1.00 yükseklik 2 katı geçemez." ifadesinin iptal edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında H:5,50+l kat şeklinde uygulama yapılacak olup çekme mesafeleri 1/1000 ölçekli planda belirlenecektir." şeklinde tadilen uygun görülen 14.09.2012 onanlı 1/5000 ölçekli plan tadilatı doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu tadilatı yasalar, yönetmelikler ve plan kararları yönünden değerlendirilmiş olup Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” rapor-karar olarak kabulüne oy birliği ile karar verildiği belirtilmektedir.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

-İlgi(a) yazı ekinde;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 30.10.2012 gün, 2150-202038 sayılı yazısında;

a) Plan notunun uygulanacağı alanın öncelikle, "YU(Uygun Alanlar) veya ÖA-YÖ(Önlemli Alanlar)"

lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor olması,

(9)

b) Planlama çalışmalarında Belediyesince hazırlanmış olan yerleşime uygunluk haritaları ve rapor örneğinde belirtilen hususlara uyulması ve mevcut planların bu çalışmalar doğrultusunda gözden geçirilerek gerekmesi halinde revizyonların yapılması,

c) Plan notlarına ait paftada yer alan Hükümlere, "İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun konması, d) Planlama alanındaki mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda; zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususların gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında göz önüne alınması şartıyla, söz konusu 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı jeolojik olarak uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün Bila gün ve Bila sayılı yazısı ile; 24.01.2011t.t.li 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı plan notlarının "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları" bölümünde bulunan

"maksTAKS: 0.50 maksKAKS: 1.00 yükseklik 2 katı geçemez." ifadesinin iptal edilmesine İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin "maksTAKS: 0.50 maksKAKS:1.00 yükseklik 2 katı geçemez. " ibaresinin iptal edilerek "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında H:5.50 +1 kat şeklinde uygulama yapılacak olup çekme mesafeleri 1/1000 ölçekli planda belirlenecektir." şeklinde yeniden düzenlenerek tadilen uygun görüldüğü ve 1/5000 ölçekli plan paftalarının 14.09.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığı belirlenmiş olup bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde:

MaksTAKS:0.50 MaksKAKS:l değerleri verilen "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarındır", bu yapılaşma şartlarının aşılmaması.

Yoldan çekme mesafelerine ilişkin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında" kalan parseller için cephe aldığı 40.00m-30.00m’lik yollardan min. 15.00m 20.00m- 24.00m’lik yollardan min. l0.00m.

18.00m'lik ve altındaki yollardan min. 5.00m çekme mesafesi bırakılması.

30.12.2011 t.t.li meri imar planındaki yol genişliğinin sağlanması için yola gerekli terklerin bedelsiz olarak yapılması,

İstanbul Otopark Yöneltildiği doğrultusunda “Hizmet” fonksiyonu için otopark ihtiyacının Konul Dışı Kentsel Çalışma Alanları ilerisinde kalan parseller ilerisinde karşılanması,

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları içerisinde kalan parseller için "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı kendi parseli içerisinde ayrılacaktır," plan notunun eklenmesi,

07.06.2012 tarih ve UP20I2-2I/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Derişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği: karayolu ulaşım sistemi-bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güveni araç görüş mesafesi ile taşıl boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren nününüm 12 metre çekilerek imar istikametinin kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, hususlarının yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 05.11.2012 gün, tn:1175177-14080-204513 sayılı yazısında; 1/1000 ölçekli plan tadilatı talebinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bila gün ve 618677 sayılı yazısı ile; Bahse konu plan tadilatı ile ilgili 23.01.2011 tarihli İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmelik esasları ve idaremiz altyapı tesisleri açısından bir sakınca görülmediği belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Sultangazi İlçesi, 30.12.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar plan notlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları maddesinde bulunan “Maks TAKS:0,50 Maks KAKS: 1,00 yüksekli 2 katı geçemez.” ifadesinin iptal edilerek “Konut dışı kentsel çalışma alanlarında h=5.50 +1 kat şeklinde uygulama yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı ekinde ki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

Teklif planın; 30.12.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı F21C12B2D paftası üzerine hazırlanarak “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında; hem küçük sanayi ve hem de ticaret+hizmet amaçlı yapı yapılabilir. Maks TAKS:0,50 maks KAKS:1, yükseklik 2 katı geçemez. Havza içinde kalan konut dışı kentsel çalışma alanlarında EMSAL:0,25 değeri aşılamaz. (Bu alanlarda fuar, showroom, satış mağazaları ve fırın yapılabilir.)” şeklindeki Plan notunda ki “MaksTAKS:0,50 maksKAKS:1, yükseklik 2 katı geçemez.” ifadesinin iptal edilerek teklifin tasdik sınırı içine alındığı görülmekte olup plan paftasının iç yüzünde;

“Konut dışı kentsel çalışma alanlarında h=5.50 +1 kat şeklinde uygulama yapılacaktır.” plan notu önerildiği,

(10)

“14.09.2012 onaylı 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Plan Notu tadilatıdır.” şeklinde ifade bulunmaktadır.

Kurum görüşleri açısından değerlendirildiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı , İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Kamulaştırma Müdürlüğü’nün olumlu görüşü bulunmaktadır.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin “MaksTAKS:0,50 maksKAKS:1, yükseklik 2 katı geçemez.” yapılanma şartlarının iptal edilerek “Konut dışı kentsel çalışma alanlarında h=5.50 +1 kat şeklinde uygulama yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli teklifin 14.09.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. “denilerek.

Sultangazi İlçesi, plan notu değişikliğine ilişkin İlgi (a) dilekçe eki ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi İlçesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanmış olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(11)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

97 Tarih:

11.04.2013 Dosya No:

2013/778 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy, Hadımköy Mah. 378 parsele ait 1/5000 ölç. N.İ.P. tadilat teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 04 /2013 gün ve 2013-2272 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 26.09.2012 gün, Pl.13344 sayı ile Planlama Müdürlüğü’ne kayıtlı ilgilisinin dilekçesi ve ekleri.

b) 12.11.2012 gün, 2012-13344-13434-11232 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2012 gün, 2308 sayılı kararı.

ç) 27.11.2012 gün, 2012-15653-15655 sayılı yazımız.

d) 25.12.2012 gün, /115-99/190170-9118-200465 sayılı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yazısı ve eki.

e) 14.01.2013 gün, 2013-10 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 gün, 428 sayılı kararı.

g) 19.02.2013 gün, 90869616-2607 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı.

İlgi a) dilekçe ve ekleri ile Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 378 parselin meri planda büyük bir kısmının mera alanında kalması nedeniyle kullanılamadığı ve mera alanında kalan kısımların 3194 sayılı yasanın 18. Maddesine göre uygulamaya alınmadığı, ayrıca parselin vasfının mera olmadığına dair Tarım İl Müdürlüğü’nün 18.04.2011 gün, 3025 sayılı yazısının bulunduğu hususları belirtilerek 378 parselin mera alanında kalan kısımlarının Park ve Yol Alanına alınmasına dönük hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının 5216 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

03.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Plan Tadilatı üzerinde Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 3 pafta, 378 parselin bir kısmı plan onama sınırı içerisine alınarak ve “Yol Alanı” korunarak “Mera Alanı” fonksiyonunun iptal edildiği ve “Park ve Dinlenme Alanı”

fonksiyonunun teklif edildiği ve f21d08c rumuzlu meri plan paftasına,

“1. Plan onama sınırı Arnavutköy İlçesi, Hadımköy 3 pafta, 378 parselin bir kısmıdır.

2. Açıklanmayan hususlarda mer’i plan hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan hükümleri getirildiği görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat teklifi Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup,

“…1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifi incelendiğinde;

03.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Mera Alanı iptal edilerek Park ve Dinlenme Alanı ile İmar Yolu fonksiyonu önerilmiştir.

Tadilata ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı uygun, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün uygun, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün teknik altyapı görüşü, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün parsele ilişkin işlem dosyası bulunmadığına dönük görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün uygun olmayan görüşü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün

“…Arnavutköy İlçesi, Hadımköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmları için Arnavutköy Belediye Başkanlığına gönderilen İlgi b) Kurum Görüş yazımızda, bahse konu parsel tarım dışı kullanımı uygun görülen yerleşim alanı lejantında yer almaktadır.” ve “…söz konusu taşınmaz özel mülkiyete tabi çayır olup, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yer almadığından tarla vasfına tashihinde Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.” şeklinde görüşü bulunmaktadır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı için Başkanlık Oluru gereği alınan kurum görüşlerinde, plan tadilat teklifinin altlığı olarak 22.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planının kullanıldığı, bu planda 378 parselin tadilat konusu kısmının Mera Alanı lejantında kaldığı ve bu fonksiyona göre ilgili kurum görüşlerinin alındığı, buna karşın İlgi dilekçe ekinde sunulan ve tarafımızca Meclise iletilmek üzere incelenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının altlığı olarak genel itirazlar sonucu oluşan 03.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat paftasının kullanıldığı ve bu planda 378 parselin tadilat konusu kısmının Mera Alanı ile “2. Ve 3. Derece Kentiçi Yollar” lejantlarında kaldığı görülmektedir.

Söz konusu parselinde içinde yer aldığı bölge planlarını hazırlık aşamasında tarım ve mera alanlarına ilişkin kurum görüşü istendiği ve İl Tarım Müdürlüğü’nün 16.10.2008 gün, /23527-4829 sayılı görüş yazısı

(12)

ile kurum görüşlerinin iletildiği, bölge planlarını hazırlayan Şehir Planlama Müdürlüğünce ilgili kurum görüşü doğrultusunda 378 parselinde içinde olduğu bazı alanları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Mera Alanı olarak tanımladığı, 4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesinde mera, yaylak ve kışlakların özel mülkiyete konu edilemeyeceği hususunun açıkça belirtildiği, buna karşın İlgi a) dilekçe ile yapılan tadilat teklifi eki tapu örneğinde söz konusu parselin şahıs mülkiyetinde olduğunun görüldüğü, İlgi a) dilekçe ile teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı ile 03.03.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Mera Alanının, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda iptal edilerek Park ve Dinlenme Alanına alınması teklif edildiği, 378 parselinde bulunduğu bölgede 18. Madde uygulama sınırı içinde kaldığından 18. Madde gereği Mera Alanının aksine Park ve Dinlenme Alanlarının uygulamaya dahil olacağı, ayrıca aynı birimin bölge plan çalışmasına altlık olarak verdiği kurum görüşü ile 378 parsele dönük tadilat teklifinde verdiği kurum görüşünün farklı olması ve bölge planlarında bahse konu parsele benzer parseller bulunduğu göz önüne alındığında 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifinin münferiden değerlendirilmesi yerine Mera Alanlarının geneline ilişkin alınacak kurum görüşü doğrultusunda Mera Alanlarına dönük yeniden bir plan düzenlenmesi yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı değerlendirilmesi durumunda; tasdik sınırı içinde korunan dere koruma kuşağının lejant kısmında da belirtilmesi gerektiği görülmektedir.” şeklinde görüşümüzü içeren İlgi b) Başkanlık Makamı yazımız ile konu Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı, İlgi c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile, “…Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 3 pafta, 378 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli planda yer alan mera alanları için İl Tarım Müdürlüğü’nden görüş alınarak yeniden değerlendirme yapılması ve yapılan bu değerlendirme sonucu yapılacak düzenleme ile birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi…” denilerek 378 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı içerisinde yer alan mera alanlarına ilişkin ilgili birimden görüş alınarak değerlendirilmek üzere müdürlüğümüze iade edilmiştir.

İlgi c) Meclis Kararı gereği 1/5000 ölçekli plan tadilatına konu 378 parsel ile birlikte 22.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan mera fonksiyonlu parseller belirlenerek söz konusu taşınmazlardaki mera fonksiyonlarına ilişkin İlgi ç) yazımız ile ilgili birimden kurum görüşü sorulmuştur.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün İlgi d) kurum görüşü yazısı ile de; plan tadilatına konu olan 376 ve 378 parseller dışında 22.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan mera alanı fonksiyonlu parsellerin tamamının mera vasfında olduğu, 376 ve 378 parsellerin ise şahıslar adına kayıtlı özel çayır niteliğinde olduğundan 4342 sayılı Mera Kanununa tabi alanlardan olmadığı bildirilmiştir.

İlgi c) Meclis Kararı gereği alınan ilgili kurum görüşü ile birlikte konu yeniden incelenmiş olup 378 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatına ilişkin İlgi b) Başkanlık Makamı yazımızda belirtilen müdürlük görüşümüz ile birlikte,

“…İlgi a) dilekçe ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talep edilen 378 parsel, 08.09.2012 gün, 2012/3573 karar sayısı ile Resmi Gazetede ilan edilen “İstanbul’da bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın, olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek, yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir.” şeklindeki Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alana, 14.12.2012 gün, 19193 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile bildirilen “Çarpık yapılaşma nedeniyle ilave edilen alanlar” içinde kaldığı ve ilgili tarih itibariyle bahse konu parseli de kapsayan bu alanda 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçtiği görülmekte olup bu aşamadan sonra 378 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının onama işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması gerekmektedir.” şeklindeki ilave görüşümüzün de dikkate alınarak 378 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının yeniden değerlendirilmesi için konu İlgi e) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi f) kararı ile de; “…parselin bir kısmının park ve dinlenme alanı ile yol alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 378 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat teklifi uygun görülmüştür.

Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İlgi g) yazısı ile,

İstanbul'da bulunan ve 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde sınır ve koordinatları gösterilen alanda, olası afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

(13)

Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Bakanlığın yetkilendirildiği, sonrasında da söz konusu alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında Bakanlık Makamının 15.11.2012 tarih ve 17687 sayılı Olur ile "rezerv yapı alanı” olarak belirlendiği, diğer taraftan bu alana ilave olarak, yaklaşık 3.800 ha'lık bir bölge daha Bakanlık Makamının 12.12.2012 tarih ve 19003 sayılı Olur'ları ile anılan 6306 sayılı Kanun ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendiği hususları belirtilerek ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verilmemesi, kapsamlı bir iyileştirme ve doğal afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında uygulama bütünlüğünün sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı bakımından bahse konu alanda, bu aşamadan sonra;

a) Her tür ve ölçekte yeni plan ve plan değişikliği ile parselasyon planı yapılmaması,

b) Köy ve belediye sınırlan içinde kapanmış yollarla yol fazlalarının köy veya belediye namına tescil olunacağına ilişkin 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi kapsamında işlem yapılmaması,

c) Mer'i uygulama imar planı olup, imar uygulaması yapılmamış alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 15,16 ve 18 inci maddesine istinaden işlem yapılmaması,

d) Mer'i mevzuat kapsamında yapı ruhsatı alınarak fiilen inşasına başlanmış olup subasman seviyesinde inşaatı tamamlanmış ve ruhsat süresi devam eden yapılara ilişkin gerekli iş ve işlemlerin, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılması, bunlar dışında kalan yapılara ilişkin yapılacak uygulamalarda ve yeni yapı ruhsatı işlemi tesis edilmeden önce ise Bakanlığımız görüşünün alınması,

e) 6306 sayılı Kanun ve anılan Bakanlar Kurulu Kararının amaç ve hedefleri çerçevesinde 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında hazırlanarak Bakanlığımız ve/veya ilgili idarelerce onaylanmış planların uygulamasına ilişkin her tür iş ve işleme mer'i mevzuat çerçevesinde devam edilmesi hususları bildirilmiştir.

Dolayısıyla İlgi e) Başkanlık Makamı yazımızda da belirtildiği üzere söz konusu parsel, 6306 sayılı Kanun ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlen 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen alan ile Bakanlık Makamının 12.12.2012 tarih ve 19003 sayılı Olur'ları ile bu alana ilave edilen alan içinde kaldığından 378 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının yukarıda da belirtilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İlgi g) yazısı kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. "denilerek.

Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 378 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, İlgi f) Meclis Kararı ve İlgi g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 378 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına ilişkin alınan 15.02.2013 tarih ve 428 sayılı İBB meclis kararı incelenmiş olup meclis kararının komisyon görüşü kısmının “ Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 378 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup söz konusu yerde her türlü plan yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisine geçtiğinden dolayısı ile yapılacak bir işlem bulunmadığından müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde revize edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Karara Katılmıyorum Karara Katılmıyorum Karara Katılmıyorum

(14)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

98 Tarih:

11.04.2013 Dosya No:

2013/813 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi, 1-6 pafta, 8 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölç.N.İ.P.değişiklik teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 04 /2013 gün ve 2012-14972/2013-3159 sayılı yazısında;

“ İlgi: a) Sancaktepe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10.08.2012 tarih ve /8474 sayılı yazısı.

b) 15.08.2012 tarih ve M.34.1.İBB.0.13.41.310.99/2012-BN:8586 sayılı Başkanlık Oluru.

c) 22.08.2012 tarih ve M.34.1.İBB.0.13.41.310.99/2012-11455-162174 sayılı dağıtımlı yazımız.

d) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 05.09.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.70.39.030-300/

1138 sayılı yazısı ve eki.

e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 03.09.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.34.70.310.06- 1787 sayılı yazısı ve eki.

f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 07.09.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.25.69.310.01/935688- 978254-3305 sayılı yazısı ve eki.

g) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.09.2012 tarih, M.34.0.İBB.5.01.11.01-310.01.04-475555 sayılı yazısı ve ekleri.

h) İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2012 tarih B.07.4.DEF.0.34.03.02/299/34250103713-063385 sayılı yazısı ve eki.

i) İstanbul Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 14.09.2009 tarih B.20.1.SGM.4.34.00.02/756/01-14994 sayılı ve 06.11.2012 tarih B.20.1.SGM.4.34.00.02/754-17193 sayılı yazıları.

j) İstanbul İl Özel İdaresi, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 25.02.2013 tarih M.34.0.İÖİ.0.00.06.01-700/2883-10317 sayılı yazısı.

k) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Mülkiyeti Maliye Hazinesinde olan Sancaktepe İlçesi, Meclis Mahallesi, 1-6 pafta, 8 ada, 1 parsel ve güneyindeki tescil dışı alanda meri plandaki spor tesisi ve park alanının bölgenin ihtiyacı olması ve okul yapılabilecek alanların azlığı nedeniyle Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisi alanına alınması hususu ilgi a) Sancaktepe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ile talep edilmektedir. İlgi a) yazı ile talep edilen 1/5000 ölçekli plan tadilatının yapılabilmesi için ilgi b) Başkanlık Oluru alınmış ve ilgi c) dağıtımlı yazımız ile de ilgili kurum ve kuruluşlara teklife esas olacak görüşleri sorulmuştur.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre ; Sancaktepe İlçesi, Meclis Mahallesi, 1-6 pafta, 8 ada, 1 parselin maliye hazinesi mülkiyetinde 6934,25 m² olduğu ve 10.03.1994 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden ve ilgi Sancaktepe İlçesi, Meclis Mahallesi, 1-6 pafta, 8 ada, 1 parselin üzerinde dört adet yapı bulunduğu, iki yapının ise bir kısmının parsel üzerinde yer aldığı, büyük kısmının ise boş olduğu anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu parsel 24.11.2009 tasdik tarihli Sancaktepe Nazım İmar Planında kısmen ‘‘spor tesisi alanı’’ kısmen ‘‘park alanı’’ lejantında; 15.02.2010 onanlı Uygulama İmar Planında ise kısmen ‘‘spor tesisi alanı’’ kısmen ‘‘park alanı’’ lejantında kalmaktadır.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi c) dağıtımlı yazımıza istinaden, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

(15)

İlgi d) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı eki komisyon raporunda; ‘‘…söz konusu palan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir’’ denilmektedir.

İlgi e) yazı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; Planlama alanının Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda ‘‘ÖA-5b’’

(hafif önlem alınması gereken ayrışmış kaya alanları) lejantlı alanda kaldığı belirtilerek, ‘‘… söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi e) yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’’ denilmektedir.

İlgi f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı eki plan değişikliği inceleme komisyonu kararı incelendiğinde ; ‘‘…1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi,

-İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması, -1/1000 ölçekli plan tadilatı aşamasında

- çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden teklif fonksiyonun cephe aldığı 37.50 metrelik yoldan minimum 15.00 m, diğer yollardan minimum 5.00 m çekme mesafesi düzenlenerek,

- 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin bilgi paftasında gösterildiği üzere köşe noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m, 15 m genişliğin altındaki imar yollarında ise 3 m olacak şekilde belirlenerek Müdürlüğümüzden görüş alınması ve bu doğrultuda terklerin yapılması,

-Teklif alanın otopark ihtiyacının “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak parsel içerisinde karşılanması,

şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”denilmektedir.

İlgi g) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; teklif plan sahasının Elmalı Baraj Havzasının uzun mesafeli koruma alanında kaldığı, 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.3 maddesinde de ‘‘İstanbul İl sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, İdare uygulamalarında esas alınır’’ hükmü bulunduğu, konu ile ilgili olarak; teklif plan ile söz konusu alana, yapılaşma koşulları ilgili kurumca onaylanacak avan projeye bırakıldığı ve Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisleri alanı lejantı verildiği, ancak 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.9.c maddesinde geçen “Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç, konut dışı yapılaşmalarda KAKS:0,25 değeri aşılamaz” hükmünden de anlaşılacağı üzere plan sınırları içerisinde yer alacak kamu yararına olmayan (özel) konut dışı yapılaşmalarda en fazla emsal (KAKS) değerinin 0,25 olması, dolayısıyla da söz konusu alanda yapılacak yapıların özel olması halinde yapılaşma değerlerinin 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ile değerleri aşmayacağına dair teklif plan notlarına hüküm eklenmesi gerektiği belirtilerek, “...teklif 1/5000 ölçekli imar plan değişikliğinin ilgi g) yazıda belirtilen şartlara göre revize edilerek onaylanması halinde İdaremiz uygulamalarında esas alınmasında İdaremiz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”

denilmektedir. Ayrıca 5 maddelik alt yapı görüşü verildiği görülmektedir.

İlgi h) İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısında;

“…İdaremiz Tespit ve İmar Takip Koordinatörlüğümüz Yüksek Şehir Plancısı Dilber DURMUŞ tarafından incelenmiş olup, konu hakkında düzenlenen ve bir örneği ilgi h) yazı ekinde gönderilen 24.09.2012 tarihli raporda özetle; 8 ada 1 parselin Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Spor tesisi yapılmak üzere Başkanlığımız 31.03.2011 tarih ve 10192 sayılı olurları ile tahsisi yapıldığından, taşınmazın Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisi alanına alınmasının Hazine menfaati açısından uygun olmayacağı, parselin meri plandaki fonksiyonun korunması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, uygulanacak planda söz konusu rapordaki hususların dikkate alınarak işlem yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.” denilmektedir.

İlgi i) İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yazılarında; “…konuya ilişkin olan Sancaktepe İlçesi hızla göç alan bir ilçe olması sebebi ile Spor Genel müdürlüğümüz mülkiyetinde taşınmazımız veya Spor Tesislerimiz bulunmadığından dolayı ilçede yaşayan halkın ve okullarda eğitim gören öğrencilerin spor kalitelerini yükseltmek gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ulusal takım düzeyinde uluslar arası arenada yarışacak yeni sporcular yetiştirmek için bu alana ihtiyacımız olduğundan dolayı imar planında da Spor Alanı olarak görülen ve Genel Müdürlüğümüz adına tahsisli olan 8 ada 1 parselin Spor Alanı olarak aynı şekilde muhafaza edilmesi hususunda gereğini rica ederim” ve “…İstanbul

(16)

ilimiz 2020 yılı olimpiyatına aday bir şehir olduğundan mevcut ilçede Spor Genel Müdürlüğümüze ait herhangi bir spor tesisimiz bulunmadığından imar planında da spor alanında kalan 1-6 pafta 8 ada 1 parselde bulunan taşınmaz üzerine spor tesisleri yapılması planlandığından anılan taşınmazın spor alanı olarak aynı şekilde muhafaza edilmesi hususunda gereğini rica ederim.” denilmektedir.

İlgi j) İstanbul İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı yazısında; “ Mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesinde kain 1/7 pafta, 8 ada 1 parsel sayılı 6934,25 m² sahalı taşınmaz üzerine 2013 Yılı yatırım Programı kapsamında okul yapılması planlanmaktadır.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) talebe istinaden alınan ilgi b) Başkanlık Oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan Sancaktepe İlçesi, Meclis Mahallesi, 1-6 pafta, 8 ada, 1 parsel ve güneyindeki tescil dışı alandaki Spor Tesisleri Alanı ve Park Alanı yeniden düzenlenerek Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı ile Park Alanı olarak planlanmış ve

1- Plan onama sınırı içerisindeki alan Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisi Alanı ve Park Alanıdır.

2- Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisi Alanında, eğitim tesisleri kullanımına hizmet edecek yurt, kütüphane, spor tesisi, sergi- konferans salonları, vb. fonksiyonlar yer alabilir.

3- +0.00 kotu, bina yükseklikleri, kat yükseklikleri, ön yan ve arka bahçe mesafeleri avan projede belirlenecek olup yapı nizamı, blok ebat ve şekilleri serbesttir.

4- Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliğine, 24.11.2009-16.05.2011 tasdik tarihli Sancaktepe Nazım İmar Planı plan notlarına uyulacaktır.

şeklindeki plan notlarının getirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin olarak, İlgi d) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün olumlu, ilgi e) yazı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, ilgi f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgi g) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşleri bulunmakta olup,ilgi f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında belirtilen hususların uygulamaya ilişkin olduğu görülmektedir. İlgi g) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında ise “…söz konusu alanda yapılacak yapıların özel olması halinde yapılaşma değerlerinin 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ile değerleri aşmayacağına dair teklif plan notlarına hüküm eklenmesi gerektiği” belirtilmiş olup teklif planda Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisi Alanı “Özel” vasıflı önerilmediği için söz konusu ibare eklenmemiştir. İlgi h) İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve ilgi i) İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görüşlerinde ise söz konusu parselde meri plan şartlarının korunması yönünde görüş verilmiş olup İlgi j) İstanbul İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı yazısında ise 8 ada 1 parsel üzerine 2013 Yılı Yatırım Programı kapsamında okul yapılmasının planlandığı belirtilmektedir. ” Denilerek.

İlgi a) talebe istinaden alınan ilgi b) Başkanlık Oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi k) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 1-6 pafta 8 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, söz konusu teklife ilişkin olarak İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı görüşü doğrultusunda Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yeniden görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :