T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi

Tam metin

(1)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU İLÇEMİZ PATNOS DEVLET HASTANESİ VE ADSM İÇİN 3 KALEM BİLGİSAYAR MALZEMELERİ ALIM İŞİ 0 5 .0 5 .2 0 ’

SAYIN ...

H a s ta n e m iz in ih tiy a c ı o la n aşağıda ö z e llik le ri yazılı m a lz e m e le r 4 7 3 4 sayılı Kam u ih a le K a n u n u 'n u n 2 2 /D m a d d e si g e re ğ in c e d o ğ ru d a n te m in usu lü ile satın a lın a c a k tır,

T e k lif ve re c e k firm a la rın aşağıda yazılı h u s u s la r d o ğ ru ltu s u n d a te k lifle r in i id a re m iz in satın a lm a b ö lü m ü n e g e tirm e le ri rica o lu n u r.

TEKLİF M EKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI

(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)

1 BARKOT YAZICI 1 ADET

2 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI (TARAYICI,FAKS) 1 ADET

3 4 TERABYTE HARİCİ HARDDİSK 1 ADET -

T O P LA M (KDV HARİÇ)

.

NOTLAR 1

2

3

EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ

11.05.2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00'A

KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI

5 DEĞERLENDİRMEYE ALINM AYACAKTIR. „ nr i , c . » „ A r « « i D

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

6

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (0PSİY0N ) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZİN SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

(2)

T.C.

SA C I.IK B A K A N L IĞ I P A T N O S DFVT FT H A S T A N E Sİ

Rİ1 C İS A Y A R v y M U H T E L İF D E M İR B A Ş M A L Z E M E AL IM I T E K N İ K Ş A R T N A M EM

BARKOD PRINTER

1) Yazma şekli d ire k t te rm a l baskı olmalıdır.

2) Masaüstünde kullanılab ilir olm alıdır.

3) En az 30 mm ile 100 mm arasındaki etiketlere baskı yapabilm elidir.

4) Baskı alanı 100 mm en, 250 mm boydan daha kısa olm am alıdır.

5) Sürekli rulo tip e tik e tle ri kullanabilm elidir.

6) Baskı çözünürlüğü (resolution); m ilim etrede 8 nokta (200 dpl)?dan daha düşük olmamalıdır 7) Üzerindeki flash m em ory 512 KB? tan daha düşük olm am alı gerektiğinde yukseltılebılm elıdır 8) Yazım hızı 100 mm / saniye?den düşük olmam alıdır.

9) Yazıcı kafasının enerji kontrolü sistemi ile uzun öm ürlü olması gerekm ektedir.

10) EPL veya 2PL II ç iz im e m ir s e ti, U lu s la r arası h a r f se ti o la n IBM k o d s e ti 850 ile ç a lış a b ilm e lıd ır.

11) Kullanıcı tarafında n tanım lanan harf şekillerini (fonts) ve grafik şekilleri (özel logo vb) basabilm elidir.

12) Barcod sembol dillerinden , doğrusal (lineer) barkodlardan code 11, code 39, code 93, code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, UPC ve EAN 2 veya 5 ile sayısal

uzantılarını! endüstriyel 2 ve 5; iki boyutlu (tw o dim ensional) barkodlardan codablock, code 49, QR code, m icro pdf-417?i destekleyebilm elidir.

13) O tom atik kalibrasyon ve seri bağlantı noktası üzerinden o to m a tik senkronizasyon özelliği olm alıdır.

14) Seri RS-232, Lan ve USB üzerinden bağlanabilm elidir.

15) Harici N etw ork bağlantısı olm am am lıdır Türkiye elektrik şebekesinde kullanılabilir olmalıdır.

16) CE, FCC (Class B) standartlarını desteklem elidir.

17) Firma yazıcı cihazların kurulum u sonrasında, kullanımı öncesi, kullanıcılar için gunluk koruyucu bakım ve kullanım e ğ itim lerini, idarenin onaylayacağı, iş aksayışım aksatmayacak şekilde, iki saatten az olm am ak üzere, verm eyi taahhü t etm e lid ir.

18) 24 saat içerisinde te kn ik hizm et destek ve yedek parça te m in garantisi firm a tarafından taahhü t e d ilm elidir.

19) Barkod yazıcı ile beraber 500 rulo 5cmx5cm ebadında te rm a l e tik e t ve rilm e lid ir.

20) Zebra LP 2844-Z veya m uadili olm alıdır.

21) Firma tarafından 2 yıl yedek parça ve bakım onarım garantisi ta a h h ü t edilm elidir.

(3)

TEKNİK ŞARTNAME

Ürün Tipi:

M asaüstü D isk

Bağlantılar:

USB 3.0

Form Faktörü (inç):

3.5 in

Bellek Kapasitesi:

4 TB

Aktarınım Hızı:

5 G b/sn

Ürün numarası:

1107282

EKİPMAN

Özel N itelikler:

Y erel ve B ulut Y edeklem e

GENEL ÖZELLİKLERİ

Boyutlar (G xY xD ) / Ağırlık:

17.1 mm x 13.9 mm x 49 mm /1 kg

Genişlik:

17.1 mm

Yükseklik:

13.9 mm

Derinlik:

49 mm

Ağırlık:

1 kg

Üretici Garantisi:

2 Y ıl R esm i Ü retici G arantili

(4)

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ÖZELLİKLER

Genel tipi Motor devri Çözüm Isınma süresi İlk sayfa çıkış süresi İlk kopya zamanı Boyutlar (G x D x Y) Ağırlık

Güç tüketimi Güç kaynağı Gürültü (ISO 7779)

Güvenlik standartları Genel bellek

A4 Çok Fonksiyonlu Dakikada 25 sayfa A4

1.200 dpi kalitesi (1.800 x 600 dpi baskı), 600 x 600 dpi (tarama / kopyalam a) 28 saniye

7,5 saniye 13 saniye

390 x 361 x 362 mm 10,1 kg

Kopyalama / Baskı: 345 W / 355 W, Hazır modu: 8 W, Uyku modu' 4 W AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

baS',nÇ Ser ' yeS!' IS° 7779 1 IS 0 9296> ^ P y a la m a / Bask,: Normal mod 50 dB (A), Kopyalama / Baskı: Sessiz mod 49 dB (A), Stand-by (Hazır modu): 29 dB (A)

CE 64 MB

KAĞIT KULLANIMI

Giriş kapasitesi

Maks. seçenekleri ile giriş kapasitesi

' o İ T İVeT ' kaSet: ? ° -220 9 1 A 4 ' A 5 ' A 6 - B5, Letter, Legal, ö z e l (70 48 216 x 356 m m ) 1-yapraklık manuel beslem e tepsisi; 60-220 q / m 2'A4 A5 A6 B5, Letter, Legal, Özel (70 x 148-216 x 3 5 6 m m ) ' ' 251 yaprak

D ubleks ü n ite s i Çift taraflı baskı: 60 - 120 g / m 2; Legal A4, Letter, Maks. çıkış kapasitesi 100 yaprak

Belge işlemci 40 sayfalık, 216 x 356 mm

BASKI

İşlemci ARM 390 MHz

Denetleyici dili Ana bilgisayar tabanlı

Özellikler Baskı Kutusu

Çözüm 1.200 dpi kalitesi (1.800 x 6 0 0 ) Uygulanabilir OS Bütün işletim Sistemleri

KOPYA

Kopya çözünürlüğü 600 x 600 dpi Maks. Orijinal boyutu A4 / Legal

Dijital kopyalama özellikleri Bir kez tara-kopya-çok, elektronik sıralama, 2in1, 4 in 1 , kim lik kartı kopyalama, Programı, yoğunluk kontrolü kopyalam ak

4 indirim / 4 genişlem eler Önceden ayarlanmış

büyütme oranları Zoom aralığı Sürekli kopya Görüntü ayarlamaları

TARAMA

Sıkıştırma formatı Dosya türü Tarama özellikleri Maks. tarama boyutu Tarama işlevleri Tarama çözünürlüğü Tarama hızı

25 -1 % 'lik adımlarla% 400 1-99

Metin + fotoğraf, metin, fotoğraf

MMR

BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG

Renk tarama, tarama programı özelliği A4 / Legal

Twain (USB), W IA tarama

600, 400, 300, 200 dpi (renk başına 256 gri tonlar)

18 ipm (300 dpi, A4, w / b); 6 görüntüye (300 dpi, A4, renkli)

(5)

FAKS

Uygunluk ITU-T Süper G3

Modem hız Maks. 33.6 kbps

Tarama hızı 3 saniye

iletim hızı 4 saniye

Tarama yoğunluğu Normal: 8 nokta / mm x 3,85 satır / mm ince: 8 nokta / mm x 7,7 satır / mm, Süper: 8 nokta / mm x 15,4 satır / mm

Maks. Orijinal boyutu A4 / Legal Sıkıştırma yöntemi MMR, MR, MH

Bellek 2.2 MB

Faks özellikleri Yayın, Hafıza alımı

INTERFACES

Standart arabirim USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet ( 1 0 / 1 00Base-TX)

AYRINTILAR (Önemli Özellikler)

• A4 Dakikada 25 sayfa

• 250 yapraklık üniversal kaset

• Fotokopi, Tarayıcı, Faks, Yazıcı gibi standart

• Otomatik çift taraflı baskı özelliği (Dublex)

• USB ve ağ bağlantısı

• Uzun ömürlü parça ve m alzem e

• Yüksek toner verim ve son derece düşük bas

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :