(01/09/ /09/2013)

Tam metin

(1)

1/47

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/10/2013

EYLÜL AYINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ĠNTĠKAL EDEN VE CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ

(01/09/2013-30/09/2013)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- SORU ÖNERGELERĠ ... 12 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 12

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ceza Ġnfaz Kurumları Personelinin Lojman Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġnfaz Koruma Memurlarının Lojman Kira Bedelleri

Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.3- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın UYAP Sistemindeki Arıza Nedeniyle Yakalama Kararı

Zamanında Sisteme Girilemediği Ġçin Bir KiĢinin Yurt DıĢına Kaçtığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.4- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçları

Kapsamında Açılan SoruĢturma ve Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.5- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ

Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkında Yapılan ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.6- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Tutuklu ve Hükümlü Gazeteci Sayısı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.7- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezasına Mahkum

Ġyi Halli Hükümlülerin Durumlarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.8- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevlerinde Ölen Tutuklu ve Hükümlü Sayısı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.9- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Bir

Hükümlünün Geçirdiği Hastalığı ve Tedavisi Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.10- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Hastanelerin Bütün Servislerinde Mahkum Tedavi

Bölümlerinin OluĢturulması Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.11- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Hasta Tutuklu ve Hükümlüler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 13 1.1.12- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Erzurum Cezaevinde Mahkumlara Kötü

Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.13- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Buca F Tipi Cezaevinde Mahkumların Tüm Özel

YaĢamlarının Gözetlendiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.14- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin ġırnak'ın Cizre ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ

Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.15- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin YaĢadıkları

Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.16- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Ölümcül Hastalığı Bulunan ve Hastalığı Nedeniyle

Affa Uğrayan Tutuklu Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 14

(2)

2/47 1.1.17- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Adliyesinde Görev Yapan Personelin Mesai

Saatleri ve Mesaiye GeliĢ GidiĢlerinin Ne ġekilde Kontrol Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi .. 14 1.1.18- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Anadolu Adalet Sarayındaki Ġcra Müdürlüğü

Sayısı, Ġcra Müdürlüklerinde Telefonlara Bakılmadığı Ġddiaları ve bu Ġddialara ĠliĢkin Açılan SoruĢturma Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.19- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢları Tarafından 2014 Yılı

Ġçin Ardahan Ġline Yapılacak Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.20- Ġstanbul Milletvekili Osman Oktay EkĢi’nin Cezaevlerindeki Tutukluların Bilgisayar,

Ġnternet ve Daktilo Kullanmalarının Yasak Olup Olmadığı, Yasaksa Nedeni Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.21- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un Ġmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Duzman’ın Trafik

Kazası Geçirdiği Esnada Koruduğu Çantada Bulunan Evrakların Ne Olduğu Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.22- Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce’nin Ergenekon Davası Kapsamında Tutuklu Bulunan

Sanıklar Hakkında Cezaevi Müdürlüğü Tarafından Sanıklara Verilen Cezaların Neler Olduğu, Mektup Gönderdiği Ġddiası ile Ġlgili Sanıklara Ceza Verilip Verilmediği Diğer Taraftan Ġmralı Cezaevinde Bulunan Abdullah Öcalan’ın Mektuplarının Elden Ele DolaĢtığı ve Silivri ile Ġmralı Cezaevleri Arasında Farklı Uygulamaların Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.23- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Ümraniye Cezaevinde Bir Kargo ġirketine Ait

Kıyafetlerin Üretildiği Ġddiası, Cezaevinde Böyle Bir Üretim Varsa Bunun Kanuni Dayanağı ve Bunun Ġçin ÇalıĢtırılan Mahkumların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.24- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Üretimde ÇalıĢtırılan Mahkum

Sayıları, Hangi Alanlarda Üretim Yapıldığı, Miktarı ve Cirosu ile Mahkumlara Verilen Ücretlerin Hangi Kriterlere Göre Belirlendiği ve Bu Uygulamaların YaygınlaĢtırılması Hususunda ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.25- Ġstanbul Milletvekili AyĢe Eser DanıĢoğlu’nun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun

Kabul Edildiği 2005 Yılından Bu Zamana Kadarki Uygulamalar, 2002-2013 Yılları Arasındaki Çocuk Cezaevleri ile STK’lar Arasında ĠĢbirliği Amaçla ÇalıĢmalar Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.26- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Seyitömer Termik Santrali ve Seyitömer Linyit

ĠĢletmelerinin ÖzeleĢtirilmesi ile Ġlgili Açılan Dava Sayıları, Bu ÖzeleĢtirmeye ĠliĢkin Bakanlığımızın GörüĢü Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.27- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ak Parti Eski Milletvekilleri Hakkında BaĢlatılan

Ġcra Takipleri ve Ak Parti Bünyesinde Görev YapmıĢ Eski veya Yeni Dönem Vekillere Ayrıcalık Tanındığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.28- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yılları Arasında Yargılanan Suriyeli

Sayısı ile Aynı Yıllar Arasında Cezaevinde Bulunan Suriyeli Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.29- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Adli Tıp Kurumunca Maruz Kaldığı Ağır Hastalık veya

Sakatlık Nedeniyle Cezaevlerinde Kalamayacağı Yönünde Rapor Verilmesine Rağmen Terörle Mücadele ġubeleri Tarafından Toplum Güvenliği Bakımından Tehlike OluĢturduğu Gerekçesiyle Tahliye Edilmeyenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.30- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġllere Göre Kaçak

Elektrik Kullandığı Gerekçesiyle Yargılananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.31- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Suç ve Cezaevlerine

Göre Tutuklu Çocuk Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.32- Nursel Aydoğan’ın Son 2 Yıl Ġçerisinde Gösteri Yapan Guruplara KarĢın Silahlı veya

Bıçaklı Müdahalede Bulunanların Sayıları ve Varsa Açılan Dava Sayıları ile Nefret Söylemi Ġçin Yasal Bir Düzenleme Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.33- Bu Atölyelerin Ne Kadarının Özel Sektöre Tahsisi Edildiği,Tahsis Edilen Atölyeler Ġçin Ne

Kadar Kira Alındığı, Özel Sektöre Tahsis Edilen Atölyelerde Kaç Mahkum ve Ne Kadar Ücret KarĢılığı ÇalıĢtırıldığı Ayrıca Mahkumların Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ücretsiz ÇalıĢtırıldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18

(3)

3/47 1.1.34- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in Gezi Parkı Olaylarında Tence Tava Çalarak Protesto Eylemleri Yapanlar Hakkında Yapılan ġikayetler ve Açılan Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.35- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in 16 Haziran 2013 günü 14 YaĢındaki Bekir Elvan Ġsimli

Bir VatandaĢın Gaz Bombası Kapsülü ile BaĢından Vurulduğu Ġddiası ile Ġlgili Adli ve Ġdari SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.36- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in 2012 Yılında Hâkimlik Stajını Yapmasına Rağmen

Didem Yalılının Hâkimliğe Neden Atanmadığı ve 2002 Yılından Günümüze Hâkim/Savcı Stajı Yapan Adaylardan Kaçının Atanmadığı ve Gerekçeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.37- Erzincan Milletvekili Muharrem IĢık’ın HSYK'nın Hâkim Savcı Adaylarını Hangi Kriterlere

Göre Atadığı, Son Üç Yılda Stajyer Hâkim Savcı Adayları Ġçinden SoruĢturma Açılanların Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Adalet Akademisinde Hâkim Savcı Adaylarının Mezheplerine Göre FiĢlendiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.38- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın Cumhuriyet Savcılarının Ġzni Olmadan Polislerin

Ġstediği ġahısları 24 ya da 48 Saat Süreyle Göz Altında Tutma Yetkisi Verilip Verilmediği ve Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Verme Suçlarında Verilecek Cezalarda Bir Artırım Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.39- Ġstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevinde

Tutuklu Bulunan Sevcan Dönmeze Alevi Olduğu Ġçin Kötü Muamele Yapıldığı ve Avukatı ve Ailesince GörüĢtürülmediği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.40- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Gezi Eylemlerine Destek Verdiği Ġçin

Tutuklananların Sayısı, Tutukluların Cezaevlerinde Çıplak Olarak Aramaya Zorlandıkları Ġddiaları ve Bu Aramaya KarĢı Çıkanların Disiplin Cezasına Çarptırıldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.41- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Mersin Cumhuriyet Savcılığında GDO'lu Pirinç

SoruĢturmasına Bakan Cumhuriyet Savcılarından Kaç Tanesinin DeğiĢtiği, Davanın Hangi Mahkemeye Açıldığı Sayın Bakanın Teknik Takibe Takıldığı ve Bir Dava Ġçin Müdahil Olduğu iddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.42- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Son Üç Ayda Toplantı ve Gösteri YürüyüĢüne,

Meydan Yasağına Uymadığı ve Sosyal Medyadaki PaylaĢımları Nedeniyle Gerekçeleriyle Tutuklananların Sayıları ve Gezi Parkı Olaylarında Hayatını Kaybedenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.43- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Abdullah Öcalan’ın Serbest Bırakılması Ġçin

YürüyüĢ Yapanların Güvenlik Güçlerince Engellendikleri ve Bakanlığımızın Bu Hususta Yasal Bir Düzenlemesinin Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.44- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in Ergenekon Davası Karar Hükmünde Üyeler DıĢında

BaĢkaca Katılanların Olup Olmadığı, Davaya Yedek Hâkimlerin Katılmasının Yasaya Aykırı Olmasına Rağmen Katıldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.45- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde Tutuklu

Bulunan Bilal N. Ġsimli ġahsın Kötü Muameleye Maruz Kaldığı, Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılmadığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.46- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Sosyolog Pınar Selek hakkında Çıkartılan

Kırmızı Bültenin Genelgeye Aykırı Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.47- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Zihinsel Engelli olan B.Ç. nin Tecavüze Maruz Kaldığı

ve Genç C.BaĢsavcılığınca KovuĢturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildiği ve Bu Olayın Etraflıca AraĢtırılmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 21

1.2.1- Ġzmir Milletvekili Musa Çam’ın “Bursa'da Bir Fabrikadaki Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetkisi ile Ġlgili Dava Hakkındaki Soru Önergesi... 21 1.2.2- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık

Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.3- Ġzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık

Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 21

(4)

4/47 1.2.4- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumundaki Bir

Hükümlünün Kendisine Gönderdiği Mektup Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.5- Ġstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın Ġstanbul'da Kapatılan BayrampaĢa Cezaevi'nin

Arazisinin Kimlere Devredildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.6- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Ankara Adalet Sarayı'nın taĢınması ile Mevcut

Binada Yapılan Tadilat ÇalıĢmaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.2.7- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2010-2013 Yılları Arasında Hakkari'ye Yapılan

Proje ve Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.8- Ġzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'in 2007-2012 Yılları

Arasında Katıldığı YurtdıĢı Gezileri Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.9- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Kamuya Açık Alanlara

Gizli Kamera YerleĢtirilmesi Suçu ile Ġlgili Veriler Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.10- MuĢ Milletvekili Sırrı Sakık’ın Denizli Cezaevinde YaĢandığı Ġddia Edilen Bazı Olaylar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.11- Ankara Milletvekili Sinan Aygün’ün Taahhüdü Ġhlal Suçundan Yargılananlarla Ġlgili

Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.12- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in CMK ile CGTĠHK Hükümleri Uyarınca Yasanın

Yürürlüğe Girmesinden Sonra Hastalık Nedeniyle Tahliye Olan, Tahliye Ġçin BaĢvuru Yapan Mahkum Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.13- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın 2002 Yılından Ġtibaren Bursa Ġlinde Yapılan

Personel Tayinleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.2.14- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ankara ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinin

Asfaltlama ĠĢini Yapan ġirkete Açılan Davanın Bakanlık Tarafından Müdahale Edilerek Durdurulduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.15- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in Cezaevlerinde Bulunan Kadın Tutuklu Sayıları,

Ceza Alma Nedenleri, EĢine KarĢı ġiddet Uygulayan Tutuklu Kadın Sayıları ve Tutuklu Bulunan Anneleri ile YaĢamak Zorunda Kalan Çocukların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.16- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Mahkeme Kararı ile YasadıĢı Olarak Dinlendiği

Tespit Edilen VatandaĢ Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.17- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın PKK'nın Çekilme Sürecinin Nasıl Olacağı ve Bu

Süreç Ġçin Ġhtiyaç Duyulan Yasal Düzenlemeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.18- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın PKK'nın Geri Çekilmesi ve Geri Çekilmenin Ön

KoĢulu Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.19- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın 2002-2013 Yılları Arasında BoĢanan Çift Sayısı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.2.20- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasındaki Ġstimlak Bedeli

Konulu Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.2.21- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde Açık

GörüĢmelerin Yapıldığı Masalarda Dinleme Cihazları Bulunduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.2.22- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Van F Tipi Cezaevinde Ölü Bulunan Bir KiĢiyle Ġlgili

Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.2.23- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Abdullah Öcalan'a Vasi Atanması Hakkındaki Soru

Önergesi ... 24 1.2.24- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Hastalığı Olan Mahkumlar Hakkındaki Soru

Önergesi ... 24 1.2.25- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2008-2013 Yılları Arasında Adalet Bakanlığı ve

Bağlı Kurumlarına Ait Ġnternet Sitelerine Yapılan Siber Saldırılar Hakkındaki Soru Önergesi .... 24 1.2.26- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Özel Hayatın Gizliliğinin Ġhlali Ġlkesi ve Mobbing

Uygulaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 24

(5)

5/47 1.2.27- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Tekirdağ 2 nolu F Tipi Cezaevi ve Diğer

Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklulara Uygulanan Hak Ġhlalleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.2.28- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın PKK Terör Örgütü ile GörüĢmeleri Yürüten Kamu

Görevlileri Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.2.29- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Son BeĢ Yıl Ġçinde Adalet Bakanlığı, Yüksek

Mahkemeler, HSYK, TAA ve CĠK ve Tutukevlerine Kaç Adet TaĢıt Alımı GerçekleĢtirildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.2.30- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in Ġstanbul'daki Çağlayan Adliyesi Nezarethanesinde

YaĢanan Bir Olaya ve Ülkemizdeki Nezarethanelerin Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.2.31- Ġstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in Gemlik Adliyesi Binasıyla Ġlgili Hazırlanan Raporda

Depreme Dayanıksız Olduğu, ÇalıĢanların ve VatandaĢların Can Güvenliği Ġçin Tedbir Alınıp Alınmadığı Hakkındaki Soru Önergesi... 25 1.2.32- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Ġstanbul'daki Denizli D Tipi Cezaevinde Bulunan

BeĢ Tutuklu ve Hükümlüye Ziyaret Yasağı Konulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.2.33- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın Bakanlığımıza Bağlı Kurum ve KuruluĢlardaki

Personele Promosyon Ödemesi ile Ġlgili Yapılan SözleĢme Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.2.34- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Adalet Bakanlığı Reklam, Tanıtım ve Halkla

ĠliĢkiler Harcamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.2.35- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın GörüĢme Yeri DeğiĢtirilen Davalar Hakkındaki Soru

Önergesi ... 26 1.2.36- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumundaki Yolsuzluk

Ġddiaları ile Ġlgili Dava Dosyası Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.2.37- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2012 Yılları Arasında Sigorta Usulsüzlükleri

ile Sigorta Yolsuzlukları Gerekçesiyle Mahkeme Önüne Çıkan, Yasal ĠĢlem Yapılan, Ceza Alan ve Yolsuzlukların Engellenmesi Ġçin Yürütülen Projeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.2.38- Yılından Önerge Tarihine Kadar Hükümetin Hazırladığı Yasa Tasarılarının KanunlaĢması

Neticesinde Bazı Suçlara, Bazı KiĢilere Özel Af Niteliğinde Düzenlemeler Yapıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.2.39- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Albay Dursun Çicek Hakkında Verilen ĠletiĢimin

Tespiti Kararının Kendisine Verildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.2.40- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in Kars Emniyet Müdürlüğünde Ġfadesi Alınan Bir

KiĢinin Tamamen Soyundurularak Cinsel Tacize Uğradığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi . 27 1.2.41- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Küçük YaĢtaki Kızları

Kaçırarak Evlenenler ve Bunların Aldıkları Cezalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.2.42- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Pos Cihazları Kullanılarak Yapılan Tefecilik

Suçlarına ve Suçluların Terör Örgütleri ile iliĢkisi Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.2.43- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Tutukluluk Sürelerine ĠliĢkin Hakkındaki Soru

Önergesi ... 27 1.2.44- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı

ġiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması Ġçin Yapılan Yasal Düzenlemeler, Bütçeden Ayrılan Kaynak ve Diğer Bakanlıklarla Yapılan Veya Yapılması Planlanan ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.2.45- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in 6284 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki

Kanunun Uygulanması ve Bakanlığımızda Bu Kanunla Ġlgili Eğitim Alan ÇalıĢanların Sayıları, Bu Yasanın Uygulamasında KarĢılaĢılan Problemler ve Bu Yasanın Uygulaması Sırasında Ġhmali Bulunan ÇalıĢanlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.2.46- Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın 2002 Yılından Ġtibaren Balıkesir ve

Ġlçelerindeki Ġcra Müdürlüklerinin ĠĢ Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.2.47- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevleri ile Ġlgili

Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.2.48- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yıllara Arasında Hayvanlara Cinsel

Saldırıda Bulunanlar Hakkında Açılan SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 28

(6)

6/47 1.2.49- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Ġzmir ġakran Cezaevinde Kadın Tutuklu ve

Hükümlülere KarĢı Ġnsan Hakları Ġhlalleri YaĢandığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.2.50- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Adalet Bakanlığı BiliĢim Alt Yapısı ile PARDUS ĠĢletim

Sistemine Geçilip Geçilmeyeceği Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.2.51- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bağlı Kurum ve KuruluĢlara Yönelik Siber

Saldırılara ve Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.2.52- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın Iğdır'da Mayın Patlaması Sonucu Hayatını

Kaybeden Ġki Asker ve Mayınların Eski Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.2.53- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Ġsrail Hava Kuvvetlerine Ait Uçakların Türkiye

ve KKTC Hava Sahasını Ġhlal Ettiği Yönündeki Haberler Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.2.54- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın Antalya L Tipi Cezaeviyle Ġlgili Ġddialar Hakkındaki

Soru Önergesi ... 29 1.2.55- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Ġfade ve Basın Özgürlüğü Önündeki Bazı Hukuki

Engellerin Kaldırılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.2.56- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun Ankara Ġcra Müdürlüklerinin Yeni TaĢındığı Binanın

Fiziki Yeterliliği ve Ġcra Müdürlüklerindeki 2013 Yılındaki Derdest Dosya Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.2.57- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Ġmralı Cezaevinde Tutuklu Bulunan Abdullah Öcalan'a

Verildiği Ġddia Edilen TV ve Ġzlemesine Ġzin Verilen TV kanalları Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.2.58- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun Son Bir Ay Ġçerisinde KCK Sanıklarının

Serbest Bırakıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 1.2.59- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Kütahya Ġlinde Bulunan Ġcra Müdürlüğü Sayısı, Dosya

Sayısı, 2002-2013 Döneminde Dosyaların Yıllara Göre Dağılımı ile Yeni Ġcra Müdürlüklerinin Açılıp Açılmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 1.2.60- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın Kocaeli Ġlinde Bir Annenin Terör Örgütüne

Mensup Oğluna Yardımcı Olması Nedeniyle Yardım Ve Yataklık Suçundan Dolayı Yargılanması, Çözüm Süreci Kapsamında Bu Suçla Ġlgili Yasal Düzenleme Yapılıp Yapılmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 1.2.61- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Tekirdağ ilinde Bakanlığımıza Bağlı KuruĢların 2002

Yılından Bu Yana Yapılan Denetimleri ve Yapılan Denetimler Sonucu Haklarında ĠĢlem Yapılan Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 1.2.62- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yılları Arasında Hayvanlara ĠĢkence

Ettiği Gerekçesiyle Haklarında SoruĢturma Açılanlar Haklarında ĠĢlem Yapılan Personel Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 1.2.63- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Cezaevlerinde Bulunan Hükümlülerin ĠaĢe Bedelleri

Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 1.2.64- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Osmaniye T Tipi Cezaevinde Bulunan Hükümlü Sadun

Doğan'ın Sağlık Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 1.2.65- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Muhalefet Partilerine Mensup KiĢilerin FiĢlenerek

Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen Ġhaleleri Kazanmalarının Engellendiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 1.2.66- UĢak Milletvekili Dilek Akagün’ün Bazı Tutukluların Sağlık Sorunlarına ve Bir Tutuklunun

Cezaevindeki Ölümü ile Ġlgili SoruĢturma Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 1.2.67- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Batman M Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan Elfo

Ürper'in Sağlık Durumu ve CumhurbaĢkanlığı Özel Affından Yararlandırılması Hakkında Yapılan ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 1.2.68- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Ġtibarıyla Akrabalar Arası ĠĢlenen

Suçlarla Ġlgili Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 1.2.69- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Van F Tipi Cezaevinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri,

BaĢlatılan Açlık Grevi ve Cezaevi Personeli Hakkında Yürütülen SoruĢturma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 1.2.70- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın Cezaevlerinde Bulunan Hasta Tutuklu ve Hükümlülerin

Sayıları ile Bunlara ĠliĢkin Uygulamalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 32

(7)

7/47 1.2.71- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Polisin Kovalaması Sonucu Dicle Nehri'ne

Atlayarak YaĢamını Yitirdiği Ġddia Edilen Bir VatandaĢ Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 1.2.72- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Gaziantep A Tipi Kapalı Cezaevindeki Bir Hükümlünün

Sağlık Sorunları ile Tahliye Edilmeme Nedenleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 1.2.73- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın Devam Eden Bir Dava ile Ġlgili HSYK Tarafından

Verilen Bir Karar Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 1.2.74- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın 2002-2003 Yılları Arasında Kamu Kurum ve

KuruluĢlarında Mobbing ile Ġlgili ġikayet Sayısı, ġikayetler Sonucu KiĢilere Verilen Cezalar ve Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 1.2.75- Adana Milletvekili O.Faruk Loğoğlu’nun 2002-2003 Yılları Arasında Kamu Kurum ve

KuruluĢlarında Mobbing ile Ġlgili ġikayet Sayısı, ġikayetler Sonucu KiĢilere Verilen Cezalar ve Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 1.2.76- Diyarbakır Milletvekili Altan Diyarbakır 5 Nolu Askeri Cezaevinin Müzeye DönüĢtürülmesi

ile Ġlgili Bir ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 1.2.77- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Tutuklu ve Hükümlü Sayısı Hakkındaki Soru

Önergesi ... 33 1.2.78- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki Tutuklu ve Hükümlülerin

Diğer Cezaevlerine Nakilleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 1.2.79- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında “Kurak Avı” Yaptığı

Gerekçesiyle Haklarında SoruĢturma BaĢlatılanlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 1.2.80- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Ġcra ve Ġflas Kanunundaki Taahhüdü Ġhlal Suçundan

Kaynaklanan Sorunlara Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 1.2.81- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında, Yıllara Göre Kan

Davası Ġle Ġlgili Suçlamalar Nedeniyle Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 1.2.82- ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Kandıra F1 ve F2 Cezaevleriyle Ġlgili Bir Ġddia

Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 1.2.83- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’ 2002-2012 Yılları Arasında Ġhalelerle Ġlgili

Yolsuzluklar Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 1.2.84- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Kamu Görevlileri Hakkındaki Ġdari

SoruĢturmalara ve Kamu Davaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 1.2.85- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġnsan Ticareti

Nedeniyle Ceza AlmıĢ KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 1.2.86- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Cezaevlerinde "A Takımı" Denilen Birimlerin Konulduğu ve

Siyasi Tutuklulara ĠĢkence Ettikleri Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 1.2.87- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün Tekirdağ 2 nolu F Tipi Cezaevinde YaĢanan Açlık

Grevi ve Cezaevinde Kötü Muamele Yapıldığı Ġddiaları ile Cezaevleri KoĢullarının DeğiĢtirilmesine Yönelik ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 1.2.88- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yılları Arasında Hayvanlara Saldırıda

Bulunarak Ölümüne Sebep Verenlerin Aldıkları Cezalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 1.2.89- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın 2003 Yılı Ġtibariyle Mevcut Sosyal Tesis Sayısı,

2003-2013 Yılları Arasında Kapatılan Sosyal Tesis Sayısı, 2007-2013 Yıllara Ġtibariyle Bu Tesislerden Yararlanan Personel Sayısı ve Bu Tesislerde Alkollü Ġçecek Servisi Yasağı ile 2007-2013 Yıllarında Hizmetiçi Eğitim, Tatil vb. ĠĢler Ġçin Kiralanan Tesis Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 1.2.90- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlığımızda

ÇalıĢan Engellilerin Hayatının KolaylaĢtırmak Ġçin Ne Gibi Bir ÇalıĢma Yapıldığı ve Bunun Ġçin Ne Kadar Para Harcandığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 1.2.91- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Van F Tipi Cezaevinde Ölü Bulunan Bir KiĢiyle Ġlgili

Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 1.2.92- Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce’nin BaĢbakan'ın 1989 Yerel Seçimlerinin Ardından

Söylediği Ġddia Edilen Sözler Nedeniyle Açılan Davanın Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi... 35

(8)

8/47 1.2.93- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in Elektronik Kelepçe ve Aparatlarının Ġhale KoĢulları, Kullanılacak Teknoloji ve Teknik Desteği Sağlayacak Kurum Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 1.2.94- Balıkesir Milletvekili AyĢe Nedret Akova’nın Adliye Binalarının Depreme Dayanıklılığı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 1.2.95- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Cezaevlerinde Bulunduğu Ġddia Edilen Ağır Hastalar

ve Bu Hastaların Tahliye Edilmelerine ĠliĢkin ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 1.2.96- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülerle Ġlgili

ÇeĢitli Veriler Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 1.2.97- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir

Hükümlünün Davası Ġle Ġlgili Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 1.2.98- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Kırıkkale F Tipi Cezaevindeki Sağır ve Dilsiz Bir Hükümlü

Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 1.2.99- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Kaçak Avlandıkları

Gerekçesiyle Haklarında SoruĢturma Açılan Yabancı Uyruklular Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 1.2.100- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın BaĢbakanın 2002-2013 Tarihleri Arasında Açtığı

Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 1.2.101- Ġzmir Milletvekili Rahmi AĢkın’ın Türkiye'deki Tutuklu Gazeteciler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 36 1.2.102- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2007-2013 Yılları Arasındaki Tutuklu ve

Hükümlü Öğrenciler Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 1.2.103- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün Bakanlıklara Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢan TaĢeron

ĠĢçiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 1.2.104- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Sincan F Tipi Ceza Ġnfaz Kurumunda Görev

Yapan Ġnfaz Koruma Memurlarının Servis Aracında ÇalıĢma ArkadaĢlarına AteĢ Açması Olayı Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 1.2.105- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlü Avukat

Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 1.2.106- Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin 2002-2012 Yılları Arasında

CumhurbaĢkanı, BaĢbakan Ve Bakanları Protesto Ettiği Ġçin Gözaltına Alınan, Mahkemeye Çıkan ve Ceza Alan, Aldıkları Ceza ile Yargılanmakta Olan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 1.2.107- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın Tutuklu Bulunan ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim

Ayhan'a Uygulanan Disiplin Cezalarının Yasal Dayanağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 1.2.108- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun AĠHM'de Türkiye Aleyhine Açılan Davalar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 1.2.109- Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yılları Arasında Ġzmir Dikili

Özelinde ve Türkiye Genelinde Köpek Zehirlediği Ġddiasıyla Haklarında SoruĢturma Açılanlara Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 1.2.110- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Ġstanbul Metris Cezaevinde Kalan Bir Hükümlünün

Tahliye Talebi Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 1.2.111- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Cezaevinde Tutuklu Bulunan Bazı Avukatları

Ziyaret Talebinin Reddedilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 1.2.112- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cezaevi Nakil Araçları Hakkındaki Soru

Önergesi ... 38 1.2.113- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Adli Tıp Kurumunda Düzenlenen Raporlar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 1.2.114- Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Kamu

Görevlisine Aleni Hakaret Suçundan Yargılanan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 1.2.115- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Referandum ve Seçim Sonuçlarının Manipüle

Edildiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 39

(9)

9/47 1.2.116- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Abdullah Öcalan'ın Ġmralı Cezaevinde Yabancı Ġstihbarat Uzmanlarıyla ve Erbil'de Terör Örgütü Mensuplarıyla GörüĢtüğü Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 1.2.117- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Mahkumların Nakil Masraflarının Kendilerince

KarĢılandığı Ġddiası ile Silivri'deki Cezaevlerine 3 Bine Yakın Mahkumun Nakledilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 1.2.118- Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Elektrik

Kablosu Hırsızlığı Nedeniyle Haklarında SoruĢturma Açılanlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 1.2.119- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevinde Hükümlü

Kemal Seven'in Yazdığı Kürtçe Mektupların Cezaevi Yönetimi Tarafından Gönderilmediği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 1.2.120- Ankara Milletvekili Ġzzet Çetin’in MKE'nin Elmadağ'daki Bir Fabrikasında Meydana

Gelen Patlama Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 1.2.121- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2005-2013 Yılları Arasında Bakanlık ve Bağlı

KuruluĢlarında YurtdıĢında Görevlendirilen Personel Sayısı, Yolluk Harcırah Giderleri ile Hangi Ülkelerde Görevlendirildikleri Hakkındaki Soru Önergesi... 40 1.2.122- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Tekirdağ 2 nolu Cezaevinde Hak Ġhlalleri

Yapıldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 1.2.123- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun Son Bir Ay Ġçerisinde KCK Sanıklarının

Serbest Bırakıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 1.2.124- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun Ankara Ġcra Müdürlüklerinin Yeni TaĢındığı Binanın

Fiziki Yeterliği ve Ġcra Müdürlüklerindeki 2013 Yılındaki Derdest Dosya Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 1.2.125- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Ġsimlerinde, Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Millet

Sözcükleri Bulunan Firmaların Ġsimlerini DeğiĢtirmeleri Ġçin Uyarılarda Bulunulup Bulunulmadığı ve Sosyal Medyada Ġsimlerinin BaĢına TC Yazanlar Hakkında SoruĢturma Açılıp Açılmayacağı Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 1.2.126- Ġstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Ġstanbul Anadolu Yakası Adalet Sarayı Binasında

Proje Hatası Yapıldığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 40 1.127- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Erzurum Özel Yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde

Görülen Davada Rıdvan Sayak Adlı Bir KiĢinin YaĢının Büyütülmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 41 1.2.128- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde Bulunan Bir

Hükümlünün Sağlık Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 41 1.2.129- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlü Bulunan Hasta

Sayıları ile Adli Tıp Kurumunun Bu Hastalar hakkında düzenlediği “YaĢamının Tek BaĢına Sürdüremez” Raporları ile Bu Raporların Geciktirildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 41 1.2.130- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın Bakanlığımızda, 657 sayılı Kanunun 4-B,4-C ve 4-D

Maddelerine Tabi ÇalıĢan Personel Sayıları Ġle Hizmet Alımı Yöntemi ile ÇalıĢan Personel Sayısı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 41 1.2.131- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun Adli UyuĢmazlıkların Sulh Yoluyla

Çözümü Hakkındaki Soru Önergesi ... 41 1.2.132- Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Hastanelerde

YaĢanan Hırsızlık Olayları ile Ġlgili SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 41 1.2.133- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Cinsel Taciz ve Saldırı Suçları Nedeni ile Hakkında

SoruĢturma Açılan Kamu Görevlileri Hakkındaki Soru Önergesi ... 42 1.2.134- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un Dernekler Yasası Kanunu Uygulanması, Bu Yasaya

Muhalefet Gerekçesiyle Kesilen Ġdari Para Cezaları ve Bu Kanun ile Ġlgili Sulh Ceza Mahkemelerince Kesin Olarak Verilen Kararlar Neticesinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 42 1.2.135- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman’ın 2002 Yılından Ġtibaren Bakanlığa Alınan TaĢeron

ĠĢçi Hakkındaki Soru Önergesi ... 42

(10)

10/47 1.2.136- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun Çankırı E Tipi Cezaevindeki Tutuklularla

GörüĢme Talepleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 42 1.2.137- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 2002-2013 Yılları Arasında

GerçekleĢtirilen Toplumsal Gösterilerle Gözaltına Alınan Kadın ve Çocuklar Hakkındaki Soru Önergesi ... 42 1.2.138- Ġstanbul Milletvekili ġafak Pavey’in Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlü Engelliler Ġle

Ġlgili Veriler Hakkındaki Soru Önergesi ... 42 1.2.139- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin Harun Torgay Ġsimli Mahkumun Sincan F Tipi

Cezaevinde Ġntihar Olayı Hakkındaki Soru Önergesi ... 42 1.2.140- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Açık GörüĢme Yapılan

Masalarda Dinleme Cihazı Bulunduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 1.2.141- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Diyarbakır'daki Nevruz Etkinliğinde YaĢanan Olaylara

ve Etkinlik Alanında Türk Bayrağının Bulunmaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 1.2.142- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ın Cezaevlerindeki Yabancı Uyruklu Hükümlü ve

Tutuklu Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 1.2.143- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Emniyet Güçleri Tarafından Zir Vadisinde Askeri

Mühimmat Bulunmasıyla Ġlgili Ġddialar Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 1.2.143- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki

Tutuklu ve Hükümlülere Kitap Sınırlaması Getirildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 1.2.144- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Bolu F Tipi Cezaevlerinde Uygulandığı Ġddia Edilen

ĠĢkence Olayı ile Cezaevlerindeki Ġntihar Vakaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 1.2.145- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yılları Arasında Köpek Hırsızlığı

Yapanlar Hakkındaki SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 43 1.2.146- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2012 Yılları Arasında Yıllara ve Ġllere Göre

Taciz Vakaları Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 1.2.147- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arası, Rögar Kapağı Hırsızlığı

Nedeniyle Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 1.2.148- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında YaĢını Büyüterek

Evlenenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 1.2.149- eden Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Anadolu Yakası Adalet Sarayı Binası

ile Ġlgili ġikayetler Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 1.2.150- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Gebze ve Alanya Cezaevlerinde Hükümlülerin

ÇeĢitli Keyfi Uygulamalara Maruz Bırakıldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 1.2.151- EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt’un BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a Suikast GiriĢimi

Ġddiaları Üzerine Açılan SoruĢturmanın Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 1.2.152- Kayseri Milletvekili Mehmet ġevki Kulkuloğlu'nun Bir Siyasi Partiye Üye Yapılan KiĢiler

Hakkındaki Soru Önergesi ... 44 1.2.153- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın Seçim Suçları Ġle Ġlgili SoruĢturma Dosyaları

Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 1.2.154- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Adıyaman’a Yönelik Proje ve Yatırımlar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 1.2.155- Zonguldak Milletvekili Ali Ġhsan Köktürk’ün Bakanlık Merkez TeĢkilatı, Bağlı Kurum ve

KuruluĢlara Ödenen TaĢınmaz Kira Bedeli Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 1.2.156- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde Ġntihar Eden Bir

Tutuklu Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 1.2.157- Ġstanbul Milletvekili Melda Onur’un Farklı Cinsel Yönelimleri Olan Mahkumların

Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 1.2.158- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Hakkında Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Ġtibaren SoruĢturma Açılan Dernek, Sivil Toplum Örgütü Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 45

(11)

11/47 1.2.159- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Cezaevlerinde Hanta Virüsü Sebebiyle YaĢanabilecek

Hastalıklar Hakkındaki Soru Önergesi ... 45 1.2.160- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Türkiye’deki Yargı Kararlarının Yanlı ve ÇeliĢkili

Olduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 1.2.161- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2013 Yılından Bugüne Kadar TCAK 94, 95 ve

256. Maddelerinde Düzenlenen ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçları Kapsamında Açılan SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 1.2.162- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2008-2013 Yılları Arasında, Toplum Üzerinde

Korku ve Panik Ortamı OluĢturarak Çıkar Sağladıkları Gerekçesiyle Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 1.2.163- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 2013 Yılı Ġtibarıyla Cezaevlerinde Tutuklu Bulunan

Gazeteci Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 1.2.164- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Maltepe 3 Nolu Kapalı Cezaevinde Bulunan Ġran

Uyruklu Tutukluların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 1.2.165- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın Ceza Ġnfaz Kurumu ÇalıĢanlarının Mali ve Sosyal

Haklarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 1.2.166- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Çocuk Dilendirildiği

Ġçin Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 46 1.2.167- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2001'de Ostim ve Ġvedik Organize Sanayi

Bölgelerinde Meydana Gelen Patlamanın Yargı Süreci Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 1.2.168- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2002-2012 Yılları Arasında Kadına Yönelik

ġiddet, Bu Yıllarda Cezaevlerinde Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Sayıları, AĠHM de Türkiye KarĢı Açılan Davalar, Bu Yallar Arasında Yasaklanan Kitaplar, Bu Yıllarda Tutuklanan Milletvekili, Gazeteci ve Belediye BaĢkan Sayıları ile Ġcra Davası ve BoĢanma Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 47 2- GENEL KURUL SORULARI ... 47

(12)

12 / 47

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/10/2013

EYLÜL AYINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ĠNTĠKAL EDEN VE CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ

(01/08/2013-31/08/2013)

1- SORU ÖNERGELERĠ

1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ceza Ġnfaz Kurumları Personelinin Lojman Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Ceza Ġnfaz Kurumları Personelinin Lojman Kira Bedelleri” hakkındaki 6/4645 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġnfaz Koruma Memurlarının Lojman Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġnfaz Koruma Memurlarının Lojman Kira Bedellerihakkındaki 6/4646 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.3- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın UYAP Sistemindeki Arıza Nedeniyle Yakalama Kararı Zamanında Sisteme Girilemediği Ġçin Bir KiĢinin Yurt DıĢına Kaçtığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın “UYAP Sistemindeki Arıza Nedeniyle Yakalama Kararı Zamanında Sisteme Girilemediği Ġçin Bir KiĢinin Yurt DıĢına Kaçtığı Ġddiası hakkındaki 7/29255 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.^

1.1.4- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçları Kapsamında Açılan SoruĢturma ve Davalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun “ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçları Kapsamında Açılan SoruĢturma ve Davalar” hakkındaki 7/29256 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(13)

13 / 47 1.1.5- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkında Yapılan ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkında Yapılan ĠĢlemler” hakkındaki 7/29257 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.6- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Tutuklu ve Hükümlü Gazeteci Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun “Tutuklu ve hükümlü Gazeteci Sayısı” hakkındaki 7/29258 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.7- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezasına Mahkum Ġyi Halli Hükümlülerin Durumlarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un

“AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezasına Mahkum Ġyi Halli Hükümlülerin Durumlarının ĠyileĢtirilmesi” hakkındaki 7/29259 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.8- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevlerinde Ölen Tutuklu ve Hükümlü Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın

“Cezaevlerinde Ölen Tutuklu ve Hükümlü Sayısı” hakkındaki 7/29260 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.9- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Bir Hükümlünün Geçirdiği Hastalığı ve Tedavisi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Bir Hükümlünün Geçirdiği Hastalığı ve Tedavisi”

hakkındaki 7/29261 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.10- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Hastanelerin Bütün Servislerinde Mahkum Tedavi Bölümlerinin OluĢturulması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in

“Hastanelerin Bütün Servislerinde Mahkum Tedavi Bölümlerinin OluĢturulması” hakkındaki 7/29262 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.11- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Hasta Tutuklu ve Hükümlüler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “Hasta

(14)

14 / 47 Tutuklu ve Hükümlüler” hakkındaki 7/29263 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.12- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Erzurum Cezaevinde Mahkumlara Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın

“Erzurum Cezaevinde Mahkumlara Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları” hakkındaki 7/29657 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.13- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Buca F Tipi Cezaevinde Mahkumların Tüm Özel YaĢamlarının Gözetlendiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın “Buca F Tipi Cezaevinde Mahkumların Tüm Özel YaĢamlarının Gözetlendiği Ġddiası” hakkındaki 7/29658 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.14- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin ġırnak'ın Cizre ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“ġırnak'ın Cizre ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler”

hakkında yapılan iĢlemler hakkındaki 7/29659 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.15- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin YaĢadıkları Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in

“Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin YaĢadıkları Sorunlar” hakkındaki 7/29660 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.16- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Ölümcül Hastalığı Bulunan ve Hastalığı Nedeniyle Affa Uğrayan Tutuklu Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“Ölümcül Hastalığı Bulunan ve Hastalığı Nedeniyle Affa Uğrayan Tutuklu Sayısı”

hakkındaki 7/29661 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.17- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Adliyesinde Görev Yapan Personelin Mesai Saatleri ve Mesaiye GeliĢ GidiĢlerinin Ne ġekilde Kontrol Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın

“Ġstanbul Adliyesinde Görev Yapan Personelin Mesai Saatleri ve Mesaiye GeliĢ GidiĢlerinin Ne ġekilde Kontrol Edildiği” hakkındaki 6/4689 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(15)

15 / 47 1.1.18- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Anadolu Adalet Sarayındaki Ġcra Müdürlüğü Sayısı, Ġcra Müdürlüklerinde Telefonlara Bakılmadığı Ġddiaları ve bu Ġddialara ĠliĢkin Açılan SoruĢturma Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın

“Ġstanbul Anadolu Adalet sarayındaki Ġcra Müdürlüğü sayısı, Ġcra Müdürlüklerinde telefonlara Bakılmadığı Ġddiaları ve bu Ġddialara ĠliĢkin Açılan SoruĢturma Sayıları”

hakkındaki 6/4690 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.19- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢları Tarafından 2014 Yılı Ġçin Ardahan Ġline Yapılacak Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢları Tarafından 2014 Yılı Ġçin Ardahan Ġline Yapılacak Yatırımlar” hakkındaki 6/4728 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.20- Ġstanbul Milletvekili Osman Oktay EkĢi’nin Cezaevlerindeki Tutukluların Bilgisayar, Ġnternet ve Daktilo Kullanmalarının Yasak Olup Olmadığı, Yasaksa Nedeni Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Osman Oktay EkĢi’nin

“Cezaevlerindeki Tutukluların Bilgisayar, Ġnternet ve Daktilo Kullanmalarının Yasak Olup Olmadığı, Yasaksa Nedeni” hakkındaki 7/29899 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.21- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un Ġmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Duzman’ın Trafik Kazası Geçirdiği Esnada Koruduğu Çantada Bulunan Evrakların Ne Olduğu Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un

“Ġmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Duzman’ın Trafik Kazası Geçirdiği Esnada Koruduğu Çantada Bulunan Evrakların Ne Olduğu” hakkındaki 7/29900 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.22- Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce’nin Ergenekon Davası Kapsamında Tutuklu Bulunan Sanıklar Hakkında Cezaevi Müdürlüğü Tarafından Sanıklara Verilen Cezaların Neler Olduğu, Mektup Gönderdiği Ġddiası ile Ġlgili Sanıklara Ceza Verilip Verilmediği Diğer Taraftan Ġmralı Cezaevinde Bulunan Abdullah Öcalan’ın Mektuplarının Elden Ele DolaĢtığı ve Silivri ile Ġmralı Cezaevleri Arasında Farklı Uygulamaların Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce’nin

“Ergenekon Davası Kapsamında Tutuklu Bulunan Sanıklar Hakkında Cezaevi Müdürlüğü Tarafından Sanıklara Verilen Cezaların Neler Olduğu, Mektup Gönderdiği Ġddiası Ġle Ġlgili Sanıklara Ceza Verilip Verilmediği Diğer Taraftan Ġmralı Cezaevinde Bulunan Abdullah Öcalan’ın Mektuplarının Elden Ele DolaĢtığı Ve Silivri Ġle Ġmralı Cezaevleri Arasında Farklı Uygulamaların Olduğu Ġddiası” hakkındaki 7/29901 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(16)

16 / 47 1.1.23- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Ümraniye Cezaevinde Bir Kargo ġirketine Ait Kıyafetlerin Üretildiği Ġddiası, Cezaevinde Böyle Bir Üretim Varsa Bunun Kanuni Dayanağı ve Bunun Ġçin ÇalıĢtırılan Mahkumların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın

“Ümraniye Cezaevinde Bir Kargo ġirketine Ait Kıyafetlerin Üretildiği Ġddiası, Cezaevinde Böyle Bir Üretim Varsa Bunun Kanuni Dayanağı ve Bunun Ġçin ÇalıĢtırılan Mahkumların Sayıları” hakkındaki 7/29902 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.24- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Üretimde ÇalıĢtırılan Mahkum Sayıları, Hangi Alanlarda Üretim Yapıldığı, Miktarı ve Cirosu ile Mahkumlara Verilen Ücretlerin Hangi Kriterlere Göre Belirlendiği ve Bu Uygulamaların YaygınlaĢtırılması Hususunda ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın

“Cezaevlerinde Üretimde ÇalıĢtırılan Mahkum Sayıları, Hangi Alanlarda Üretim Yapıldığı, Miktarı ve Cirosu ile Mahkumlara Verilen Ücretlerin Hangi Kriterlere Göre Belirlendiği ve Bu Uygulamaların YaygınlaĢtırılması Hususunda ÇalıĢma Olup Olmadığı” hakkındaki 7/29903 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.25- Ġstanbul Milletvekili AyĢe Eser DanıĢoğlu’nun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun Kabul Edildiği 2005 Yılından Bu Zamana Kadarki Uygulamalar, 2002-2013 Yılları Arasındaki Çocuk Cezaevleri ile STK’lar Arasında ĠĢbirliği Amaçla ÇalıĢmalar Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili AyĢe Eser DanıĢoğlu’nun

“5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun Kabul Edildiği 2005 Yılından Bu Zamana Kadarki Uygulamalar, 2002-2013 Yılları Arasındaki Çocuk Cezaevleri ile STK’lar Arasında ĠĢbirliği Amaçla ÇalıĢmalar Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/29904 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.26- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Seyitömer Termik Santrali ve Seyitömer Linyit ĠĢletmelerinin ÖzeleĢtirilmesi ile Ġlgili Açılan Dava Sayıları, Bu ÖzeleĢtirmeye ĠliĢkin Bakanlığımızın GörüĢü Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Seyitömer Termik Santrali ve Seyitömer Linyit ĠĢletmelerinin ÖzeleĢtirilmesi ile Ġlgili Açılan Dava Sayıları, Bu ÖzeleĢtirmeye ĠliĢkin Bakanlığımızın GörüĢü” hakkındaki 7/29905 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.27- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ak Parti Eski Milletvekilleri Hakkında BaĢlatılan Ġcra Takipleri ve Ak Parti Bünyesinde Görev YapmıĢ Eski veya Yeni Dönem Vekillere Ayrıcalık Tanındığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “AK Parti Eski Milletvekilleri Hakkında BaĢlatılan Ġcra Takipleri ve Ak Parti Bünyesinde Görev

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :