KIRSAL KALKINMA VE KOOPERATİFÇİLİK

749  Download (0)

Tam metin

(1)

A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 621

A.Ü. ERNST REUTER İSKÂN VE ŞEHİRCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI NO: 24

KIRSAL KALKINMA VE KOOPERATİFÇİLİK

KIRSAL K ALKINM A VE KOOPER ATİFÇİLİK

Editörler

Prof. Dr. Ayşegül MENGİ Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU

EditörlerProf. Dr. Ayşegül MENGİDoç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU

ANKARA • 2019

Ankara Üniversitesi Basımevi http://basimevi.ankara.edu.tr

ISBN: 978-605-136-462-9

(2)

.,56$/.$/.,10$9(

.223(5$7ø)dø/ø.

('ø7g5/(5

3URI'U$\úHJO0(1*ø

'Ro'U'HQL]øùdø2ö/8

$1.$5$x

A.Ü. ERNST REUTER øSKÂN VE ùEHøRCøLøK UYGULAMA VE ARAùTIRMA MERKEZø YAYINLARI NO: 24

(3)

$1.$5$h1ø9(56ø7(6ø%$6,0(9ø øQFLWDúÕ6RNDN1R%HúHYOHU$1.$5$

7HO 

%DVÕP7DULKL

(4) Prof. Dr. Cevat GERAY’a saygyla...

(5)(6)

ÖNSÖZ

0HUNH]LPL]LQ LNL \ÕOGÕU .X]H\ .ÕEUÕV 7UN &XPKXUL\HWL 'R÷X $NGHQL]

hQLYHUVLWHVL øúOHWPH YH (NRQRPL )DNOWHVL LOH \DSWÕ÷Õ ELOLPVHO LúELUOL÷L

oHUoHYHVLQGHKD]ÕUODQDQEXNLWDEÕQNRQXVX³.ÕUVDO.DONÕQPDYH.RRSHUDWLIoLOLN´

RODUDNEHOLUOHQPLúWLU+HUQHNDGDUGQ\DGDROGX÷XJLEL7UNL\H¶GHYH..7&¶GH

NHQWOHUGH\DúD\DQQIXVJLGHUHNDUWDUDNNHQW\|QHWLPOHUL|QSODQDoÕNVDGDNÕUVDO

DODQODUDLOLúNLQSROLWLNDODUJHOLúWLULOPHVLJHUH÷LKHSNHQGLQLKLVVHWWLUPHNWHGLU%X

QHGHQOHNÕUVDODODQODUÕQVRUXQODUÕQÕQo|]P|QHULOHULQLQ\HQL\DNODúÕPODUÕQHOH

DOÕQPDVÕ YH WDUWÕúÕOPDVÕ E\N |QHP WDúÕPDNWDGÕU .ÕUVDO NDONÕQPDQÕQ

|UJWOHQPH ER\XWXQD LúDUHW HGHQ YH HQ |QHPOL DUDoODUÕQGDQ ELUL RODQ

NRRSHUDWLIoLOLNGH]HULQGHPXWODNDGXUXOPDVÕJHUHNHQELUEDúNDNRQXGXU

\ÕOÕQÕQ7HPPX]D\ÕQGDND\EHWWL÷LPL]+RFDPÕ]3URI'U&HYDW*HUD\X]XQ\ÕOODU

NÕUVDONDONÕQPDYHNRRSHUDWLIoLOLNNRQXODUÕQGDoDOÕúPÕú\D\ÕQODU\DSPÕúH÷LWLP

oDOÕúPDODUÕQD NDWÕOPÕúWÕU %X QHGHQOH $OWÕQFÕ .HQW YH dHYUH dDOÕúPDODUÕ

oHUoHYHVLQGHEXNLWDEÕ+RFDPÕ]ÕQDQÕVÕQD\D\ÕQODPDNEL]LRQXUODQGÕUPDNWDGÕU

.LWDED NDWNÕGD EXOXQDQ KHPHQ KHPHQ WP ELOLP LQVDQODUÕQÕQ +RFDPÕ]ÕQ

|÷UHQFLVLROGX÷XQXV|\OHPHN\DQOÕúROPD]

6HYJLOL +RFDPÕ] 6D\ÕQ 3URI 'U 5XúHQ .HOHú¶LQ GHVWH÷L YH \RO

J|VWHULFLOL÷L LOH KD]ÕUODQDQ EX NLWDED NDWNÕGD EXOXQDQ ELUELULQGHQ GH÷HUOL

\D]DUODUD WHúHNNU HWPH\L ERUo ELOLULP øúELUOL÷L LoLQ 'R÷X $NGHQL]

hQLYHUVLWHVL¶QHYHNLWDEÕQKD]ÕUODQPDVÕQGDE\NHPH÷LJHoHQ6D\ÕQ 'Ro'U

'HQL]øúoLR÷OX¶QDVRQVX]WHúHNNUOHULPLVXQDUÕP+HU]DPDQROGX÷XJLELNLWDEÕQ

\D\ÕQODQPDVÕQGD GHVWH÷LQL HVLUJHPH\HQ 'HNDQÕPÕ] 6D\ÕQ 3URI 'U 2UKDQ

dHOLN¶H 0HUNH] 0GU <DUGÕPFÕODUÕPÕ] 6D\ÕQ 'U g÷UHWLP h\HVL 2]DQ

=HQJLQ¶HYH6D\ÕQ'Ug÷UHWLPh\HVL&DQ*LUD\g]JO¶HPLQQHWWDUÕPProf. Dr. Ayûegül MENGù Ankara Üniversitesi Ernst Reuter øskan ve ùehircilik Uygulama ve Araútrma Merkezi Müdürü(7)

LL(8)

LLL

 SUNUú 

$OWÕQFÕ .HQW YH dHYUH dDOÕúPDODUÕ .RQIHUDQVÕ DGÕ DOWÕQGD \LQH 'R÷X

$NGHQL]hQLYHUVLWHVLøúOHWPHYH(NRQRPL)DNOWHVLLOH$QNDUDhQLYHUVLWHVL(UQVW

5HXWHU øVNkQ YH ùHKLUFLOLN 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD 0HUNH]L¶QLQ DNDGHPLN

LúELUOL÷LELUNH]GDKDJHUoHNOHúPLúWLU$QNDUDhQLYHUVLWHVL(UQVW5HXWHUøVNkQYH

ùHKLUFLOLN 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD 0HUNH]L¶QLQ DNDGHPLN LúELUOL÷L \DSÕ\RU

ROPDPÕ]ÕQ\DQÕVÕUDEXNLWDEÕQ\D\ÕQODQÕ\RUROPDVÕEL]LPLoLQVRQGHUHFHJXUXU

YHULFLGLU

.LWDS..7&YH7UNL\H¶GHQoRNVD\ÕGDGH÷HUOLELOLPLQVDQÕQÕELUDUD\D

JHWLUPLúNÕUVDONDONÕQPDYHNRRSHUDWLIoLOLNOHLOJLOLVRUXQODUYHo|]P|QHULOHUL

WDUWÕúÕOPÕúWÕU %X NRQXODUGD 7UNL\H¶GH YH XOXVODUDUDVÕ DODQGD HQ |QHPOL ELOLP

LQVDQODUÕQGDQELULVLRODQ|÷UHQFLVLROPDúDQVÕQÕHOGHHWWL÷LP+RFDPÕ]3URI'U

&HYDW*HUD\¶ÕVD\JÕ\ODDQÕ\RUX]

'H÷HUOL+RFDPÕ]6D\ÕQ3URI'U5XúHQ.HOHú¶LQGHVWH÷LQLYHJFQELU

NH]GDKDKLVVHWWLNEXQHGHQOHVRQVX]WHúHNNUOHULPL]LVXQX\RUX]

g÷UHQFLVL ROPDNWDQ KHU ]DPDQ JXUXU GX\GX÷XP ELOLPVHO GR÷UXODUGDQ

úDúPDGDQ NHQGL D\DNODUÕPÕ] ]HULQGH GXUPD\Õ EL]OHUH |÷UHWHQ GHVWH÷LQL

EL]OHUGHQHVLUJHPH\HQ6D\ÕQ3URI'U$\úHJO0HQJL¶QLQKHU]DPDQROGX÷XJLEL

NLWDEÕQ \D\ÕQODQPDVÕQGD oRN HPH÷L JHoWL .HQGLVLQH QH NDGDU WHúHNNU HWVHN

D]GÕU

 \ÕOÕQGDQ EXJQH NDGDU WRSODQWÕODUÕPÕ]D GHVWHN VD÷OD\DQ

SURMHOHULPL]LQKD\DWDJHoPHVLQGH|QHPOLNDWNÕGDEXOXQDQ7UNL\H&XPKXUL\HWL

/HINRúD%\NHOoLOL÷L.DONÕQPDYH(NRQRPLNøúELUOL÷L2ILVL¶QHWHúHNNUHWPH\L

ELUERUoELOLUL]

'R÷X $NGHQL] hQLYHUVLWHVL¶QH 'R÷X $NGHQL] hQLYHUVLWHVL øúOHWPH YH

(NRQRPL)DNOWHVLQHYHøúOHWPH%|OP¶QHEL]OHUHYHUPLúROGX÷XGHVWHNLoLQ

VRQVX]WHúHNNUOHULPL]LVXQX\RUX]%L]OHUHNDWNÕVD÷OD\DQ6D\ÕQ'Ro'U(UVXQ

øúoLR÷OX¶QD WHúHNNU HGHUL] $\UÕFD KHU DúDPDGD EL]OHUH NDWNÕGD EXOXQDQ

$UDúWÕUPD*|UHYOLPL]6D\ÕQ(FHPøQFH¶\HWHúHNNUELUERUoELOLULP

 

Düzenleme Komitesi Adna, Doç. Dr. Deniz ùúÇùO÷LU Do÷u Akdeniz Üniversitesi øúletme ve Ekonomi Fakültesi

(9)

LY(10)

YKIRSAL KALKINMA VE KOOPERATùFÇùLùKRuûen KELEú*

$QNDUDhQLYHUVLWHVL6L\DVDO%LOJLOHU)DNOWHVLLOH'R÷X$NGHQL]hQLYHUVLWHVL¶QLQ

\ÕOODUGÕU GHYDP HGHQ YH QHUHGH\VH NXUXPVDOODúWÕUPÕú ROGXNODUÕ .HQW YH dHYUH

dDOÕúPDODUÕ .RQIHUDQVODUÕQÕQ EX \ÕO .ÕUVDO .DONÕQPD YH .RRSHUDWLIoLOLN

NRQXODUÕQDD\UÕOPÕúEXOXQX\RU%XNLWDSGDLNLQLYHUVLWHDUDVÕQGDNLV|]NRQXVX

LúELUOL÷LQLQ ELU VRQXFXGXU .LWDSWDNL NRQX EDúOÕNODUÕQD EDNPDN NXUDP YH

X\JXODPDELUOLNWHOL÷LoHUoHYHVLQGHHOHDOÕQDQNRQXODUÕQ]HQJLQOL÷LQHLOLúNLQELU

ILNLU YHUPH\H ID]ODVÕ\OD \HWL\RU 7UNL\H¶GH YH ..7&¶GH .ÕUVDO $ODQ YH

.DONÕQPD)DUNOÕ%R\XWODUÕ\OD.ÕUYH.ÕUVDO.DONÕQPD.|\.DONÕQPD0RGHOOHUL

.ÕUVDO $ODQD 0DOL 'HVWHN YH +L]PHW 6XQXPX .ÕU.HQW øOLúNLVL .ÕUVDO $ODQD

<|QHOLN 3ROLWLNDODU .RRSHUDWLIoLOLN YH 6RUXQODUÕ ..7&¶GH .RRSHUDWLIoLOLN

EDúOÕNOÕE|OPOHUGHVD\ÕODUÕ ¶\LDúDQ QLYHUVLWHOHUGHQ NDGDU GH÷HUOL ELOLP

LQVDQÕ EL]OHUOH J|UúOHULQL YH DUDúWÕUPD EXOJXODUÕQÕ SD\ODúWÕODU %X oHúLWOLOL÷LQ

NLWDED ND]DQGÕUPÕú ROGX÷X ]HQJLQOLNWHQ EHONL GDKD |QHPOL ELU |]HOOLN GLNNDW

oHNPHNWHGLU2GDNLWDEDGH÷HUND]DQGÕUDFDNRODQELOLPLQVDQODUÕQÕQJHOPHNWH

ROGXNODUÕ \NVHN |÷UHWLP NXUXPODUÕQÕQ ONH \]H\LQH GD÷ÕOÕPÕQGD ELOLQoOH

JHUoHNOHúWLULOGL÷LQL VDQGÕ÷ÕP ELU FR÷UDIL GHQJHQLQ DoÕNoD J|UOPHVLGLU

7UDN\D¶GDQ 9DQ¶D <R]JDW¶WDQ +DWD\¶D %ROX¶GDQ 0HUVLQ¶H ùDQOÕXUID¶GDQ

*D]LPD÷XVD¶\D NDGDU KHPHQ KHPHQ EWQ LOOHULPL]LQ WHPVLO HGLOPHNWH

ROGXNODUÕQÕ J|UPHN JHUoHNWHQ VHYLQGLULFLGLU \ÕOD \DNÕQ ELU VUHGHQ EHUL

E|OJHVHO JHOLúPH GHQJHVL]OLNOHULQL D]DOWPD \ROXQGD DOÕQDQ PHVDIHQLQ KLo GHLo

DoÕFÕ ROPDPDVÕQD NDUúÕQ GHQLOHELOLU NL .HQW YH dHYUH dDOÕúPDODUÕ

oHUoHYHVLQGHKD]ÕUODQDQEXNLWDSV|]NRQXVXERúOX÷XQEDúDUÕ\ODGROGXUXOPDVÕQÕ

VD÷OD\DELOPLúWLU

.LWDEÕ KD]ÕUOD\DQ DUNDGDúODUÕPÕ]ÕQ EX \ÕONL NLWDEÕ JHoHQ \ÕO \LWLUGL÷LPL]

GH÷HUOLX÷UDúDUNDGDúÕPÕ]VHYJLOLNDUGHúLP&HYDW*HUD\¶ÕQDGÕ\ODLOLúNLOHQGLUPLú

ROPDODUÕQÕ WDNGLUH GH÷HU ELU NDGLUúLQDVOÕN |UQH÷L RODUDN J|UG÷P

EHOLUWPHOL\LP .HQGLOHULQH EX LQFHOLNOHULQGHQ GROD\Õ WHúHNNU HGL\RU &HYDW

*HUD\¶Õ EX YHVLOH\OH |]OHPOH YH VD\JÕ\OD DQÕ\RUXP $VLVWDQOÕN \ÕOODUÕQGDQ 3URI'U$QNDUDhQLYHUVLWHVL6L\DVDO%LOJLOHU)DNOWHVL .DSDGRN\DhQLYHUVLWHVL

5XVHQ.HOHV#SROLWLFVDQNDUDHGXWU

(11)

YLEDúOD\DUDN NÕUVDO NDONÕQPD NRQXODUÕ\OD \DNÕQGDQ LOJLOHQPLú YH EX LOJLVLQL

'37¶GHNLGDQÕúPDQOÕNJ|UHYLER\XQFDGDVUGUPúRODQNDUGHúLPL]3URI'U

&HYDW*HUD\QLYHUVLWHGHQX]DNWDEÕUDNÕOGÕ÷Õ\ÕOODULoLQGHELOHNÕUVDONDONÕQPDYH

NRRSHUDWLIoLOLN NRQXODUÕQD GX\GX÷X LOJL\L .HQW.RRS oDWÕVÕ DOWÕQGD

VUGUPúWU%XNRQXODUDLOLúNLQRODUDN\XUWLoLQGHYHGÕúÕQGD\DSPÕúROGX÷X

\D\ÕQODU EXJQ ELOH |QHPOL EDúYXUX ND\QDNODUÕ RODUDN NXOODQÕOPDNWDGÕU

7UNNHQW YH 7UNL\H .RRS oDWÕVÕ DOWÕQGD GDQÕúPD NXUXOODUÕQGD ELUOLNWH

VUGUG÷P] NDUúÕOÕNVÕ] GDQÕúPDQOÕN J|UHYOHULPL] RQX \LWLUGL÷LPL] WDULKOHUH

GH÷LQVUPúWU,úÕNODULoLQGH\DWPDVÕQÕGLOL\RUXP

\ÕOÕQGD7UNL\H¶GHWRSODPQIXVXQ\DOQÕ]¶QIXVXELQLQ

]HULQGH RODQ \HUOHúPHOHUGH \DúDPDNWD\NHQ EX RUDQ JQP]GH ¶

EXOPXúWXU .|\OHUGHQ ROXúDQ NÕUVDO DODQODU |]HOOLNOH ¶OL \ÕOODUGD

JHUoHNOHúWLULOHQ \DSD\ \DVDO G]HQOHPHOHUOH NHQWOHUH G|QúWUOPúVH GH ELU

WRSOXPELOLPVHO JHUoHNOLN RODUDN N|\ N|\OON NÕUVDO DODQ WDUÕP NHVLPLQLQ

HNRQRPLGHNL|QHPLYDUOÕ÷ÕQÕNRUXPDNWDGÕU%XQHGHQOHN|\YHNHQWD\UÕPÕQÕQ

DUWÕNWDULKHNDUÕúPÕúROGX÷XVDYÕQÕNXúNX\ODNDUúÕODPDNJHUHNLU.|\OO÷H|]J

WDYÕUYHGDYUDQÕúODUÕQÕNHQWWHGHNRUX\DQYHVUGUHQQIXVNHQWWH\DúÕ\RUROVD

GD ONHGH NHQWOLOHúPHQLQ VÕQÕUOÕ |OoOHUGH ROGX÷XQX V|\OHPHN JHUHNLU

(NRQRPLNNDONÕQPDQÕQLWLFLJFQVDQD\LYHKL]PHWNHVLPOHULQLQROXúWXUPDVÕ

JHUHNWL÷LELUJHUoHNROPDNODELUOLNWHNHQWVHOWDUÕPGDGDKLOROGX÷XKDOGHNÕUVDO

DODQODU \RN YDUVD\ÕODUDN QIXVXQ EHVOHQPHVLQH |QHPOL NDWNÕODU \DSPDVÕ

NHQGLQGHQ EHNOHQHQ WDUÕPÕQ |QHPLQLQ NoPVHQPHVL KHUKDQJL ELU ELoLPGH

VDYXQXODPD]

1IXVWRSODPÕYHVD\ÕODUÕE\N|OoGHD]DOPÕúRODQN|\OHU$QD\DVDPÕ]D

YH \DVDODUÕPÕ]D J|UH ELUHU \HUHO \|QHWLP WU RODUDN EHQLPVHQPLú ROPDODUÕQD

NDUúÕQ EDúWD DNoDO ND\QDNODU ROPDN ]HUH KDOND VXQGXNODUÕ \HUHO NDPX

KL]PHWOHULQLQ WU QLWHOL÷L YH YHULPOLOL÷L JLEL DoÕODUGDQ JHQLú |OoGH GHYOHWH

ED÷ÕPOÕGXUXPGDGÕUODU.ÕUVDODODQODUGDNLWRSUDNL\HOL÷LQLQGHQJHVL]GD÷ÕOÕúÕQÕQ

ELUVRQXFXRODUDNONHPL]GHWDUÕPGDNLUHWNHQOL÷LQLVD÷OD\DPD\DQNÕUVDOQIXV

 'Q\D 6DYDúÕ¶QÕQ VRQD HUGL÷L \ÕOODUGDQ EDúOD\DUDN E\N NHQWOHUH DNÕQ

HWPLúWLU .|\O\ N|\QGH WXWPDN DPDFÕQÕ JHUoHNOHúWLUPH\H \|QHOLN RODUDN

|QHULOHQ WRSUDN YH WDUÕP UHIRUPX JLEL oDEDODU VRQXo YHUPH\LQFH ¶ODUÕQ

EDúODUÕQGD'37¶QLQNXUXOPDVÕYH%Hú<ÕOOÕN.DONÕQPD3ODQODUÕQÕQKD]ÕUODQPD\D

EDúODQPDVÕ ]HULQH WRSOXP WDONÕQPDVÕ \|QWHPL N|\ NDONÕQPDVÕQD HúLW RODUDN

DOJÕODQÕUGXUXPDJHOPLúWLU

1H \D]ÕN NL ELUNDo SLORW X\JXODPD GÕúÕQGD NÕUVDO DODQODUGD NDONÕQPD\Õ

VD÷ODPD\ÕDPDoOD\DQYHN|\O\OHGHYOHWLQHOHOHYHUPHVLQL|QJ|UHQELU\|QWHP

RODUDNWRSOXPNDONÕQPDVÕoDOÕúPDODUÕQGDEDúDUÕVD÷ODQDPDPÕúYH%Hú<ÕOOÕN

.DONÕQPD3ODQÕG|QHPLQGHQVRQUDEX\|QWHP3ODQODUGD\HUDOPDPÕúWÕU¶OL

\ÕOODUGDHJHPHQRODQ<HQL/LEHUDO'|QHPGHNDONÕQPD\DSODQÕQ\ROJ|VWHUPHVL

(12)

YLLDQOD\ÕúÕ WHUN HGLOPLú SL\DVD JoOHULQLQ |QFO÷QGHNL XOXVDO HNRQRPLN

NDONÕQPDGDQ N|\OQQ GH RWRPDWLN RODUDN SD\ DODFD÷Õ GúQFHVL D÷ÕUOÕN

ND]DQPÕúWÕU$QFDNHYGHNLKHVDSSD]DUDX\PDPÕúWÕU

3ODQOÕ'|QHPGHQgQFHYH3ODQOÕ'|QHPGL\HELOLQHQ\ÕOODUGDWÕSNÕWRSOXP

NDONÕQPDVÕJLELGHQHQPHNLVWHQHQ|UQHNN|\OHU\DNODúÕPÕoRN\|QONÕUVDODODQ

SODQODPDVÕ PHUNH] N|\OHU \DNODúÕPÕ N|\NHQW YH WDUÕP NHQWOHUL JLEL DGODUOD

X\JXODPD\D VRNXOPDN LVWHQHQ ELUoRN NÕUVDO NDONÕQPD PRGHOL ]HULQGH GH

X]ODúPD VD÷ODQDPDPÕúWÕU ¶OL \ÕOODUÕQ RUWDODUÕQGD øoLúOHUL %DNDQOÕ÷Õ¶QFD

JHOLúWLULOHQ YH N|\OHULQ \DWÕUÕP L]OHQFHOHUL GÕúÕQGD NDODQ LoPH VX\X YH \RO

VRUXQODUÕQÕQ YDOL YH ND\PDNDPODUÕQ |QFO÷QGH øO g]HO <|QHWLPOHUL YH

.|\OHUH +L]PHW *|WUPH%LUOLNOHULDUDFÕOÕ÷Õ\OD o|]OPHVL DPDFÕ\OD.g<'(6

.|\ $OW\DSÕVÕQÕ 'HVWHNOHPH 3URMHVL EDúODWÕOPÕúVD GD EX GD HWNLOL YH X]XQ

|PUOROPDPÕúWÕU

'HYOHWSROLWLNDODUÕQGDSODQOÕ\DNODúÕPÕQYHVUHNOLOLNVD÷ODPDQÕQ|QHPOL

ELU|QNRúXOROGX÷XoRNDoÕNWÕU.DPXNHVLPLQLQYH|]HONHVLPGHNLNXUXOXúODUÕQ

\DQÕ VÕUD NkU DPDFÕ JWPH\HQ NXUXOXú RODUDN ELOLQHQ NRRSHUDWLI ELoLPLQGHNL

|UJWOHQPHOHULQ NÕUVDO NDONÕQPDGD |QHPOL UROOHU VWOHQPHVLQGH ]RUXQOXOXN

YDUGÕU%LUEWQKDOLQGHROPDVDGDJHoPLú\ÕODUGDWUOHNRQRPLNYHWRSOXPVDO

DODQODUGDWDUÕPVDWÕúWDUÕPNUHGL]H\WLQUHWLFLOL÷LEDOÕNoÕOÕNVXUQOHULYHN|\

NDONÕQPDVÕJLELNRQXODUGDEDúDUÕOÕoDOÕúPDODU\DSDQNRRSHUDWLIOHUNXUXOPXúWXU

 WDULKOL $QD\DVD¶QÕQ PDGGHVLQH \HUOHúWLULOHQ YH NRRSHUDWLIoLOL÷LQ

GHVWHNOHQPHVLQL GHYOHWH ELU |GHY RODUDN YHUHQ NXUDO GD EX WU EDúDUÕOÕ

X\JXODPDODUDVUHNOLOLNND]DQGÕUPD\ÕDPDoODPDNWD\GÕ%XNXUDOÕQJHUHNOHULQLQ

EDúDUÕ\OD\HULQHJHWLULOPLúROGX÷XQXV|\OHPHNGHQH\D]ÕNNLRODQDNOÕGH÷LO

.RRSHUDWLIoLOLN YH WRSOXP NDONÕQPDVÕ YH EHQ]HUL \|QWHPOHUOH KDONÕQ

GHYOHWOH HO HOH YHUHUHN NDONÕQPD oDEDODUÕQD NDWNÕGD EXOXQPDVÕQÕQ |Q NRúXOX

VD÷ODP ELU H÷LWLPGLU øOJLOL EWQ EDNDQOÕNODUÕQ QLYHUVLWHOHULQ EHOHGL\H

ELUOLNOHULQLQ YH VLYLO WRSOXP |UJWOHULQLQ EX DODQGD KDONÕ H÷LWLFL L]OHQFHOHU

ROXúWXUPDODUÕQGD\DUDUYDUGÕU

%XNLWDEÕQ\D\ÕQODPDNODQLYHUVLWHOHULPL]LQNÕUVDONDONÕQPDQÕQVRUXQODUÕ

YH o|]P \ROODUÕ NRQXODUÕQGD |QHPOL ELUDGÕP DWPÕúROGXNODUÕQÕGúQG÷P

EDúWD3URI'U$\úHJO0HQJLYH'Ro'U'HQL]øúoLR÷OXROGX÷XKDOGHNDWNÕGD

EXOXQDQWPELOLPLQVDQODUÕQDYH\|QHWLFLOHUHWHúHNNUOHULPLVXQX\RUNHQGLOHULQL

NXWOX\RUXP%XYHVLOH\OH6HYJLOL.DUGHúLP&HYDW*HUD\¶ÕUDKPHWYHVD\JÕ\OD

DQÕ\RUXP

(13)

YLLL

(14)gQV|]L

Ayúegül MENGø

6XQXúLLL

Deniz øùÇøOöLU

.ÕUVDO.DONÕQPDYH.RRSHUDWLIoLOLNY

Ruúen KELEù

 I. BÖLÜM 

TÜRKùYE’DE VE KKTC’DE KIRSAL ALAN VE KALKINMA 7UNL\HYH.X]H\.ÕEUÕV7UN&XPKXUL\HWL¶QGH.ÕUVDO.DONÕQPDGD

.|\<|QHWLPOHULQLQ'H÷LúHQ5RO

Ayúegül MENGø-Deniz øùÇøOöLU

7UNL\HYH.X]H\.ÕEUÕV7UN&XPKXUL\HWLg]HOLQGH.ÕUVDO

$ODQÕQ8OXVDOgOoHNWH3ODQODQPDVÕ

Barú ÖVGÜN-ùifa ÇOLAKOöLU

.ÕUVDO$ODQ<|QHWLPLQGH.RUXPD2GDNOÕ3ODQODPDYH

+L]PHW6XQXPXQXQ7HPHO%LOHúHQOHULh]HULQH%LU7DUWÕúPD

Savaú Zafer ùAHøN

7UNL\H¶GH³dRN0HNkQOÕOÕN(÷LOLPL´YH%XQXQ$OWHUQDWLI

.DPX3ROLWLNDODUÕhUHWLOPHVL%DNÕPÕQGDQ'H÷HUOHQGLULOPHVL

Ahmet MUTLU

 II. BÖLÜM 

FARKLI BOYUTLARIYLA KIR VE KIRSAL KALKINMA

.ÕU.HQW$\UÕPÕQÕQ2UWDGDQ.DOGÕUÕOPDVÕ$oÕVÕQGDQ.ÕUVDO.DONÕQPD

H. Ça÷atay KESKøNOK

7UNL\H¶GH.DONÕQPD3ODQODUÕQÕQ.ÕUVDO<HUOHúPH']HQLQH<DNODúÕPODUÕ

Hasan Hüseyin DOöAN

(15)

7UNL\H¶GH.ÕUVDO$ODQGD<DúD\DQdRFXNODUÕQ(÷LWLPLLOHøOJLOL6RUXQODU

Gökçe KARALEZLø

7UNL\H¶GH.ÕUVDO*HOLúPH3URMHOHULh]HULQH

Birol ERTAN-Kvlcm AKKOYUNLU ERTAN

 III. BÖLÜM 

KÖY KALKINMA MODELLERù

(NR.|\OHUGH<DúDPYH<|QHWLP)LQGKRUQ(NR.|\gUQH÷L

Ayúegül MENGø-Seçil Gül MEYDAN YILDIZ

<HUHO+DONÕQ%DNÕú$oÕVÕ\OD6DNLQùHKLU &LWWDVORZ $QOD\ÕúÕQÕQ

.ÕUVDO.DONÕQPDh]HULQGHNL(WNLVLQLQ'H÷HUOHQGLULOPHVL

..7&0HKPHWoLNgUQH÷L

Ecem øNCE

6UGUOHELOLU.HQWVHO7DUÕP.ÕUÕNNDOH*QHúN|\gUQH÷L

Meltem YILMAZ

.ÕUVDO.DONÕQPDQÕQ7RSOXPFX*HUoHNoL.|\5RPDQÕQGDNL7HPVLOL

Mahmut GÜLER-Evin ASLAN

 IV. BÖLÜM 

KIRSAL ALANA MALù DESTEK VE HùZMET SUNUMU

7DUÕPVDO'HVWH÷LQ.ÕUVDO.DONÕQPDh]HULQH(WNLVL

Zeynep Damla KARANUH - A. Menaf TURAN

.ÕUVDO$OW\DSÕ'HVWHNOHPH3URMHVL¶QLQ .,5'(6 'H÷HUOHQGLULOPHVL

Can Umut ÇøNER

(ULúHELOLUOLN(NVHQLQGH.ÕUVDO$ODQGD(÷LWLP3ROLWLNDODUÕ

7DúÕPDOÕ(÷LWLP³*QH\GR÷X$QDGROXYH0DUPDUD%|OJHVLh]HULQH

%LU.DUúÕODúWÕUPD´

Selma KARATEPE-Bahri Mert DEMøR

øNOLP'H÷LúLNOL÷LQH%D÷OÕ'R÷DO$IHWOHULQ7DUÕPVDO)DDOL\HWOHUH

(WNLOHUL7RSOXPVDO)DUNÕQGDOÕN$QDOL]L

Zerrin Toprak KARAMAN

(16)

V. BÖLÜM KIR-KENT ùLùúKùSù

.ÕUVDO.DONÕQPD$UD\ÕúÕ+DWD\¶GD%HOHGL\H%DúNDQODUÕQÕQ

³.ÕUVDO.DONÕQPD$OJÕODUÕ´

Eylem BEYAZIT

<HUHO6HoLP6UHFLQGH.ÕUVDO.DONÕQPD6|\OHPLQLQdÕNPD]Õh]HULQH

Muharrem GÜNEù

6D\ÕOÕ.DQXQOD6WDWV.|\GHQ0DKDOOH\H'|QúHQ<HUOHUGH

<DúDQDQ.ÕUVDO$ODQ3UREOHPOHULh]HULQH%LU$ODQ$UDúWÕUPDVÕ

dDQND\D%HOHGL\HVLgUQH÷L

Nazl YÜCEL BATMAZ

7DUÕP$UD]LOHULQLQ.RUXQPDVÕ3ROLWLNDVÕYH']FHgUQH÷L 

Zülkif DAöLI

7UNL\HGH<HQL.|\6RV\RORMLVL7DUWÕúPDODUÕ.DSVDPÕQGD

.ÕUVDO.DONÕQPDYH.ÕUVDO'H÷LúLPh]HULQH%LU'H÷HUOHQGLUPH

Gülúah EREN

 VI. BÖLÜM 

KIRSAL ALANA YÖNELùK POLùTùKALAR 7UNL\H¶GH.ÕUVDO.DONÕQPDQÕQgQHPOL%LU%R\XWX2ODUDN

7DUÕPVDO$UD]L7RSOXODúWÕUPDVÕ)ÕUVDWODUYH*oONOHU

Hac KURT

7UNL\H¶GH.ÕUVDO$ODQODUÕQ3ODQODPDYH$OW\DSÕ6RUXQODUÕ

d|]PgQHULOHUL

Canan KARAKAù ULUSOY

.ÕUVDO$ODQ<|QHWLúLPLQGH8QXWXODQ%R\XW6XODN$ODQODUÕQ

.RUXQPDVÕYH9HULPOL.XOODQÕPÕ

Hamza ATEù

.ÕUVDO.DONÕQPDGD%LU)ÕUVDW2ODUDN$IHW6RQUDVÕ3ODQODPDYH<HQLGHQ

<HUOHúWLUPH8\JXODPDODUÕ.DUDN|\.|\gUQH÷L

Binali TERCAN

(17)

7UNL\H¶GH3ODQOÕ.ÕUVDO.DONÕQPDdDOÕúPDODUÕQDøNLgUQHN

<HúLO0DYL<ROYH0RGHO2UPDQ3URMHOHUL

Yusuf ERBAYVII. BÖLÜM 

KOOPERATùFÇùLùK VE SORUNLARI

.ÕUVDO.DONÕQPDYH.DGÕQ.RRSHUDWLIOHULQLQgQHPL$UWYLQ.DGÕQ

*LULúLPFLOHU7XUL]P*HOLúWLUPH.RRSHUDWLIL

Hayriye ùENGÜN

7UNL\H¶GH.DGÕQ.RRSHUDWLIOHUL.RQ\D.LP\D+DWXQ.DGÕQ

dHYUHYHøúOHWPH.RRSHUDWLILgUQH÷L

Esra Banu SøPAHø

6UGUOHELOLU<HUHO.DONÕQPDGD.RRSHUDWLIoLOLN6RUXQVDOÕ

$\GÕQdLQHgUQH÷L

U÷ur SADøOöLU-Ahmet Fethan BAYKOÇ-Muhsin BøNGÖL

%\NúHKLU%HOHGL\H<|QHWLPOHULøoLQ<HUHO.DONÕQPD0RGHOL

.RRSHUDWLIOHU

Murat TEK-H. øbrahim ÇELEBø

øQúDDWD'D\DOÕ%\PH(NVHQLQGH7UNL\H¶GH.RQXW6RUXQX

Mithat Arman KARASU

.ÕEUÕV¶WD%DúODQJÕFÕQGDQ%XJQH.RRSHUDWLIoLOL÷H.ÕVD%LU%DNÕú

Nazm BERATLI

..7&¶GH.RRSHUDWLIoLOL÷LQ.DONÕQPD\D(WNLVL

ùule AKER-Elif GÜZEL(18)

I. %g/h0

7h5.ø<(¶'(9(..7&¶'(

KIRSAL ALAN VE KALKINMA(19)

(20)

TÜRKùYE’DE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURùYETù’NDE KIRSAL KALKINMADA KÖY YÖNETùMLERùNùN DE÷ùúEN

ROLÜ Ayûegül MENGù Deniz ùúÇùO÷LU

*LULú

$QD\DVD¶GD YDUOÕ÷Õ JYHQFH DOWÕQD DOÕQDQ \HUHO \|QHWLPOHUGHQ ELULVL GH N|\

KDONÕQÕQ \HUHO RUWDN LKWL\DoODUÕQÕ NDUúÕODPDN ]HUH NXUXODQ N|\ \|QHWLPOHULGLU

.|\OHUKHUQHNDGDU2VPDQOÕG|QHPLQGHGHVRV\RORMLNELUELULPRODUDNYDUOÕ÷ÕQÕ

VUGUVH GH &XPKXUL\HWLQ NXUXOXúX\OD ELUOLNWH \ÕOÕQGD VD\ÕOÕ .|\

.DQXQX LOH ELU \HUHO \|QHWLP ELULPL RODUDN W]HO NLúLOLN ND]DQPÕúWÕU $VOÕQGD

N|\OHULQ\HUHORUWDNLKWL\DoODUÕNDUúÕODPDN]HUHELU\HUHO\|QHWLPELULPLKDOLQH

JHWLULOPHVL E\N |QHP WDúÕPDNWDGÕU \ÕOÕQGD \DSÕODQ LON UHVPL QIXV

VD\ÕPÕQDJ|UH7UNL\H¶QLQWRSODPQIXVXNHQWQIXVX

 YH N|\ QIXVX   LGL 7hø. WLNJRYWU 

*|UOG÷ JLEL QIXVXQ \DUÕVÕQGDQ oR÷X NÕUVDO DODQGD \DúDPDNWD\GÕ YH EX

DODQODUÕQ oRN FLGGL HNRQRPLN YH VRV\DO VRUXQODUÕ EXOXQPDNWD\GÕ *HQo

&XPKXUL\HWVDYDúWDQ\HQLoÕNDQELUONHRODUDNNDUúÕNDUúÕ\DNDOGÕ÷ÕVRUXQODUÕQ

\DQÕQGDQIXVXQ¶LQLQ\DúDGÕ÷ÕNÕUVDODODQODUÕQNDONÕQGÕUÕOPDVÕLoLQGH\DVDO

NXUXPVDOVL\DVDOHNRQRPLNYHVRV\DO|QHPOLDGÕPODUDWPDN]RUXQGD\GÕ

<LQH7hø.YHULOHULQHEDNÕOGÕ÷ÕQGD\ÕOÕQDNDGDUEX¶OLNNÕUVDO

QIXVRUDQÕQÕQNRUXQGX÷X¶GHQVRQUDJLGHUHND]DOGÕ÷ÕGLNNDWoHNPHNWHGLU

(OEHWWH NÕUVDO QIXV RUDQÕQGDNL EX D]DOPDGD 7UNL\H¶GH EX G|QHP KÕ]ODQDQ

NHQWOHúPHVUHFLQLQYHEXVUHFLQ|]HOOLNOHNÕUGDQNHQWHJ|oOHUOHEHVOHQPHVLQLQ

URO E\NWU \ÕOÕQGD RODQ NÕUVDO QIXV RUDQÕ \ÕOÕQGD

\UUO÷H JLUHQ VD\ÕOÕ NDQXQOD N|\ \|QHWLPOHULQLQ W]HO NLúLOL÷LQLQ 3URI 'U $QNDUD hQLYHUVLWHVL 6L\DVDO %LOJLOHU )DNOWHVL

PHQJL#SROLWLFVDQNDUDHGXWU

 'Ro 'U 'R÷X $NGHQL] hQLYHUVLWHVL øúOHWPH YH (NRQRPL )DNOWHVL ..7&

GHQL]LVFLRJOX#HPXHGXWU

(21)

NDOGÕUÕODUDNPDKDOOHRODUDNNHQWVHODODQODUDGDKLOHGLOPHVL\OHGDKDGDD]DOPÕú

\ÕOÕLWLEDUL\OH¶\HGúPúNHQWVHOQIXVRUDQÕ¶\HoÕNPÕúWÕU 7hø.

 

$VOÕQGDGQ\DGDGD7UNL\H¶GHNLNDGDUNHVNLQROPDVDGDNÕUVDOQIXVXQ

NHQWVHOQIXVNDUúÕVÕQGDJHULOHGL÷LGLNNDWoHNPHNWHGLU+$%,7$7VUGUOHELOLU

LQVDQ \HUOHúLPOHUL ROXúWXUXOPDVÕ LoLQ NXUXOPXú ELU %LUOHúPLú 0LOOHWOHU

3URJUDPÕGÕU YH KHU \ÕOGD ELU NRQIHUDQV G]HQOH\HUHN WP GQ\DGD

VUGUOHELOLUNHQWVHOJHOLúPH\H\|QHOLNJQGHPLEHOLUOHPHNWHGLUøONNRQIHUDQV

\ÕOÕQGD.DQDGD¶QÕQ9DQFRXYHUNHQWLQGHJHUoHNOHúWLULOGL÷LQGHNHQWVHOQIXV

RODUDNEHOLUOHQPLúWL%XQXQDQODPÕNÕUVDOQIXVXQROGX÷XGXU

\ÕOÕQGDøVWDQEXO¶GD\DSÕODQ+DELWDW,,.RQIHUDQVÕ¶QGDNHQWVHOQIXV\DQL

NÕUVDOQIXVRODUDNLODQHGLOPLúWL+$%ø7$7WRSODQWÕODUÕQÕQoQFVLVH

 \ÕOÕQGD (NYDWRU¶XQ EDúNHQWL .LWR¶GD JHUoHNOHúWLULOGL÷LQGH GQ\D NHQWVHO

QIXVX GROD\ÕVÕ\OD NÕUVDO QIXVX ROPXúWXU

KWWSVKDELWDWFVEJRYWUKDELWDWNRQIHUDQVODULL 

6L\DVL ELU NDUDUOD VD\ÕOÕ NDQXQ oHUoHYHVLQGH E\NúHKLU

EHOHGL\HOHULQLQ VD\ÕVÕQÕQ RWX]D oÕNDUÕOPDVÕ YH GDKD GD |QHPOLVL E\NúHKLU

EHOHGL\HVL VÕQÕUODUÕ LOH LO VÕQÕUODUÕQÕQ D\QÕ ROPDVÕ LO VÕQÕUODUÕ LoLQGHNL NÕUVDO

DODQODUÕQ NHQWVHO DODQ KDOLQH JHWLULOPHVL\OH VRQXoODQPÕúWÕU %XQXQ LGDUL \DSÕ\D

\DQVÕPDODUÕQGDQ ELULVL GH NÕUVDO DODQ \|QHWLPLQGHQ ELULQFL GHUHFHGH VRUXPOX

\HUHO\|QHWLPELULPLRODQN|\\|QHWLPOHULLQLQW]HONLúLOLNOHULQHVRQYHULOPHVLYH

EX ELULPOHULQ PDKDOOH\H G|QúWUOPHVLGLU.|\ \|QHWLPOHULQH NÕUVDO QIXVXQ

HQ ID]OD ROGX÷X YH EX QHGHQOH NÕUVDO NDONÕQPDQÕQ DFLOHQ JHUoHNOHúWLULOPHVL

JHUHNHQELUG|QHPGH\ÕOÕQGDW]HONLúLOLNND]DQGÕUÕOPDVÕQGDQ\ÕOVRQUD

\ÕOÕQGD\UUO÷HJLUHQVD\ÕOÕNDQXQOD\DOQÕ]FDE\NúHKLUEHOHGL\HVL

VÕQÕUODUÕLoLQGHROVDGDW]HONLúLOLNOHULQLND\EHWPHOHULVRQGHUHFHDQODPOÕGÕU

.ÕUVDO QIXVXQ ¶OHUGH ROGX÷X YH XOXVDO NDONÕQPDQÕQ DQFDN NÕUVDO

NDONÕQPD\OD JHUoHNOHúWLULOHELOHFH÷L GúQOHQ &XPKXUL\HWLQ LON G|QHPOHULQGH

NÕUVDO DODQODU HNRQRPLN WRSOXPVDO YH NOWUHO DoÕGDQ ELU EWQ RODUDN HOH

DOÕQPÕú N|\ \|QHWLPL W]HO NLúLOL÷H NDYXúWXUXODUDN V|] NRQXVX NDONÕQPD

DQOD\ÕúÕQÕQ \HUHO D\D÷ÕQD RWXUWXOPXúWXU .|\ .DQXQXQGD NÕUÕQ NDONÕQGÕUÕOPDVÕ

LoLQNLPL|QHPOLKNPOHU\HUDOPÕúVDGD\HWHUOLROPDPÕú|]HOOLNOHNHQWOHúPH

VUHFLQLQKÕ]ODQPDVÕ\ODEXKNPOHUWP\OH\HWHUVL]NDOPÕúWÕU

..7&¶GH LVH 'HYOHW 3ODQODPD gUJW¶QQ \D\ÕPODGÕ÷Õ 1IXV YH

.RQXW6D\ÕPÕVRQXoODUÕQDJ|UHEHOHGL\HVÕQÕUODUÕLoHULVLQGHNLQIXVNLúL

ND\PDNDPOÕNODUDED÷OÕN|\OHUGH\DúD\DQQIXVLVHNLúLGLU\ÕOÕQGD

%DNDQODU .XUXOX NDUDUODUÕ\OD WRSODP N|\ YH EHOHGL\H EXOXQPDNWD LNHQ

N|\OHULQW]HONLúLOLNOHULNDOGÕUÕOPÕúEHOHGL\HOHUHED÷ODQPÕúYHWPONHEHOHGL\H

DODQÕKDOLQHJHWLULOPLúWLU7UNL\H¶GHROGX÷XJLEL..7&¶GHGHNÕUVDONDONÕQPD

SROLWLNDODUÕQGD N|\OHULQ NÕUVDO NDONÕQPDQÕQ ELU SDUoDVÕ ROGXNODUÕ IDNDW

(22)

NDONÕQPDQÕQN|\\|QHWLPOHULHOL\OHGH÷LOGDKDoRN NÕUVDONDONÕQPDNRQXODUÕQÕ

\|QHWHQPHUNH]L\|QHWLPLQHOL\OH\DSÕOPD\DoDOÕúÕOGÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU

 

1. 7UNL\H¶GH<HUHO<|QHWLP%LULPL2ODUDN.|\<|QHWLPL

$QD\DVDQÕQ PDGGHVLQH J|UH N|\ KDONÕQÕQ \HUHO RUWDN LKWL\DoODUÕQÕ

NDUúÕOD\DFDN\HUHO\|QHWLPELULPLN|\\|QHWLPLGLU%XJQKkOk\UUONWHRODQ

VD\ÕOÕ.|\.DQXQXGRNVDQEHú\ÕOGÕUJQFHOOHQPHPLúWLU<UUO÷HJLUGL÷L

\ÕOÕQGDQ¶OL\ÕOODUDNDGDUNÕUVDODODQODUÕQÕQ\|QHWLOPHVLLoLQLKWL\DoODUÕ

NDUúÕODGÕ÷Õ KDOGH KÕ]OÕ ELU NHQWOHúPH VUHFLQLQ EDúODPDVÕ\OD ELUOLNWH NÕUVDO

DODQODUÕQHNRQRPLNYHVRV\DOHUR]\RQDX÷UDPDVÕQÕHQJHOOHQPHVLQGHHWNLQELUURO

R\QD\DPDPÕúWÕU 2\VD NXUXOPD QHGHQL\OH J|UHYOHUL\OH RUJDQODUÕ\OD PHUNH]L

\|QHWLPOHYH|WHNL\HUHO\|QHWLPELULPOHULLOHLOLúNLOHUL\OHYHJHOLUND\QDNODUÕ\OD

N|\\|QHWLPOHULNÕUVDONDONÕQPDQÕQWDUWÕúPDVÕ]HQ|QHPOLDNW|UOHULQGHQGLU

<HUHO \|QHWLP UHIRUPODUÕQÕQ \DSÕOGÕ÷Õ \ÕOODUÕQGD LO |]HO

\|QHWLPOHULEHOHGL\HYHE\NúHKLUEHOHGL\HOHULQ\DVDODUÕ\HQLGHQG]HQOHQGL÷L

KDOGH N|\ \|QHWLPOHUL LOH LOJLOL KHUKDQJL ELU G]HQOHPH \DSÕOPDPÕúWÕU 

\ÕOÕQGD øoLúOHUL %DNDQOÕ÷Õ EQ\HVLQGH KD]ÕUODQDQ YH oDOÕúWD\ODUOD ]HULQGH

oDOÕúÕODQ .|\ .DQXQX 7DVDUÕVÕ QH \D]ÕN NL EDúND VL\DVL HNRQRPLN YH LGDUL

|QFHOLNOHU DUDVÕQGD \HU DODPDPÕúWÕU .|\ \|QHWLPOHULQL JQQ LKWL\DoODUÕQD

X\JXQ RODUDN \HQLGHQ G]HQOH\HFHN YH JoOHQGLUHFHN ELU \DVDO G]HQOHPH

\HULQH\ÕOÕQGD\UUO÷HJLUHQVD\ÕOÕNDQXQOD7UNL\H¶GHNLN|\VD\ÕVÕ

QHUHGH\VH\DUÕ\DLQGLULOPLúWLU

.|\ \|QHWLPOHULQLQ WHPHO KXNXNL GD\DQD÷Õ RODQ VD\ÕOÕ .|\

.DQXQX¶QXQPDGGHVLN|\WDQÕPODUNHQ\DOQÕ]FDGHPRJUDILN|OoWNXOODQPÕú

YHQIXVXLNLELQGHQD]RODQ\HUOHúLP\HUOHULQLN|\RODUDNWDQÕPODPÕúWÕU2\VD

N|\YHNÕUVDODODQÕWDQÕPODUNHQQIXV|OoWQQ\DQÕVÕUDHNRQRPLNYHVRV\DO

|OoWOHULQ GH NXOODQÕOPDVÕ JHUHNLU 7DUÕP YH KD\YDQFÕOÕ÷ÕQ WHPHO HNRQRPLN

IDDOL\HW ROGX÷X X]PDQODúPD YH LúE|OPQQ JHOLúPHGL÷L \]\]H LOLúNLOHULQ

\R÷XQROGX÷XPHNkQODUNÕURODUDNWDQÕPODQPDNWDGÕU *HUD\ 

.|\ .DQXQX N|\ \|QHWLPOHULQH oRN VD\ÕGD J|UHY YHUPHNOH ELUOLNWH

\UUO÷H JLUGL÷L G|QHPLQ HNRQRPLN NRúXOODUÕQÕ GLNNDWH DODUDN EX J|UHYOHULQ

KHSVLQLQD\QÕDQGD\HULQHJHWLULOHPH\HFH÷LYDUVD\ÕPÕ\OD³]RUXQOXJ|UHY´³LVWH÷H

ED÷OÕ J|UHY´ D\UÕPÕQD JLWPLúWLU %X D\UÕPÕQ KXNXNL VRQXFX RODUDN ]RUXQOX

J|UHYOHU |QFHOLN WDúÕPDNWDGÕU YH ]RUXQOX J|UHYOHULQ \HULQH JHWLULOPHPHVL

GXUXPXQGD FH]D |QJ|UOPúWU øVWH÷LQH ED÷OÕ RODQ J|UHYOHULQ \DSÕOPDPDVÕ

GXUXPXQGD LVH FH]D \RNWXU $QFDN .DQXQ ELU \HUHO\|QHWLP ELULPL RODQ N|\

\|QHWLPLQHEXUDGDWDNGLU\HWNLVLYHUPLúLVWH÷HED÷OÕJ|UHYOHULQN|\GHUQH÷LQLQ

(23)

NDUDUÕ PONL LGDUH DPLULQLQ RQD\Õ LOH ]RUXQOX J|UHY KDOLQH JHWLULOHELOPHVLQLQ

\ROXQXDoPÕúWÕU

.|\.DQXQX¶QXQPDGGHVLQGH]RUXQOXJ|UHYOHUWHNWHNVD\ÕOPÕúWÕU%X

J|UHYOHULQ .DQXQXQ oÕNWÕ÷Õ G|QHPLQ NÕUVDO DODQODUÕQÕQ DFLO LKWL\DoODUÕQÕ

NDUúÕODPD\D\|QHOLNROGX÷XGLNNDWoHNPHNWHGLU*|UHYOHUGHQELUNÕVPÕGR÷UXGDQ

KDONVD÷OÕ÷ÕQÕNRUXPD\D\|QHOLNWLUgUQH÷LQVÕWPDYHVLYULVLQHNOHUOHPFDGHOH

LoLQN|\VÕQÕUÕLoLQGHNLVXELULNLQWLOHULQLNXUXWPDNN|\HNDSDOÕ\ROGDQLoLOHFHNVX

JHWLUPHN YH oHúPH \DSPDN HYOHUGH RGDODUOD DKÕUODUÕ ELU GXYDUOD ELUELULQGHQ

D\ÕUPDNN|\QKHUHYLQGHVWNDSDOÕYHNX\XOXYH\DOD÷ÕPOÕELUKHOD\DSPDN

HYOHUGHQG|NOHFHNSLVVXODUÕQNX\XoHúPHSÕQDUVXODUÕQDNDUÕúPD\DUDND\UÕFD

DNÕS JLWPHVL LoLQ VW NDSDOÕ DNÕQWÕ \DSPDN N|\GH HYOHULQ HWUDIÕQÕ YH N|\Q

VRNDNODUÕQÕWHPL]WXWPDN

*|UHYOHULQELUNÕVPÕLVHLPDUYHED\ÕQGÕUOÕNJ|UHYOHULGLU+HUN|\QELU

EDúÕQGDQ|EUEDúÕQDNDGDUoDSUD]ODPDLNL\RO\DSPDNN|\QE\NO÷QHJ|UH

RUWD\HULQGHYHPPNQGH÷LOVHNHQDUÕQGDELUPH\GDQDoPDNN|\PH\GDQÕQÕQ

ELUWDUDIÕQGDLKWL\DUPHFOLVLQLQWRSODQÕSN|\QLúOHULQLJ|UúPHOHULLoLQELUN|\

RGDVÕ\DSPDNN|\\RO]HULQGHX÷UDNYHNRQXNLVHN|\RGDVÕ\DQÕQGDRFDNOÕYH

DKÕUOÕELUNRQXNRGDVÕ\DSPDNPHVFLW\DSPDNN|\GHPLOOLH÷LWLPPGUO÷QQ

YHUHFH÷L |UQH÷H J|UH RNXO \DSPDN N|\GHQ KNPHW PHUNH]LQH YH\D NRPúX

N|\OHUHJLGHQ\ROODUÕQNHQGLVÕQÕUÕLoLQGHNLNÕVPÕQÕ\DSPDNYHRQDUPDNYH\ROODU

]HULQGHNLNoNKHQGHNYHGHUHOHULQVWOHULQHN|SU\DSPDNYH\RO]HULQGHQ

JHOLSJLWPH÷H]RUOXNYHUHFHNúH\OHULNÕUPDNNDOGÕUPDN

dHYUHNRUXPDJ|UHYOHULRODUDNGDN|\\ROODUÕQÕQYHPH\GDQÕQÕQHWUDIÕQD

YHN|\QLoLQGHYHHWUDIÕQGDNLVXNHQDUODUÕQDYHPH]DUOÕNODUDYHPH]DUOÕNLOHN|\

DUDVÕQDD÷DoGLNPHN N|\OKHUVHQHDGDPEDúÕQDHQD]ELUD÷DoGLNHFHNYHEX

D÷Do WDPDPHQ WXWXS \HúLOOHQLQFL\H NDGDU D÷DFD EDNDFDN YD \HQL GLNLOPLúOHUH

KD\YDQODUÕQVUQHUHNYHNHPLUHUHN]DUDUYHUPHVLQLQ|QQDOPDNLoLQHWUDIÕQD

oDOÕoÕUSÕVDUÕSNRUX\DFDNWÕU N|\NRUXVXQXPXKDID]DHWPHN

6RV\DOJ|UHYOHUDUDVÕQGDN|\KDONÕQGDQDVNHUGHEXOXQDQODUÕQYHEDNDFDN

NLPVHVLROPD\DQ|NV]OHULQWDUODODUÕQÕED÷YHEDKoHOHULQLLPHFH\ROX\OHVUS

HNPHN KDUPDQODUÕQÕ NDOGÕUPDN HNRQRPLN J|UHYOHUGHQ N|\ QDPÕQD QDOEDQW

EDNNDODUDEDFÕGNNkQODUÕ\DSWÕUPDNVD\ÕOPÕúWÕU

.|\QLVWH÷HED÷OÕJ|UHYOHULQLQLVHGDKDoRNHNRQRPLNVRV\DOYHNOWUHO

JHOLúPH\L X]PDQODúPD\Õ YH LúE|OPQ DUWÕUDFDN J|UHYOHU ROGX÷X GLNNDW

oHNPHNWHGLU &XPKXUL\HWLQ NXUXOXúX\OD ELUOLNWH XOXVDO NDONÕQPDQÕQ |QFHOLNOL

RODUDN NÕUVDO NDONÕQPD\OD PPNQ ROGX÷X GúQFHVLQL EHQLPVH\HQ\|QHWLPLQ

NDONÕQPD oDEDODUÕQÕQ HQ |QHPOL D\DNODUÕ RODQ HNRQRPLN VRV\DO YH NOWUHO

NDONÕQPD\DX]PDQODúPDYHLúE|OPQQJHOLúWLULOPHVLQHLOLúNLQJ|UHYOHULLVWH÷H

ED÷OÕJ|UHYELoLPLQGHWDQÕPODPDVՁ]HULQGHGXUXOPDVÕJHUHNHQELUNRQXGXU%X

(24)

GXUXPX VDYDúWDQ \HQL oÕNPÕú ELU ONHGH QIXVXQ E\N E|OPQQ \DúDGÕ÷Õ

NÕUVDODODQODUGDNL\RNVXOOXNODDoÕNODPDNPPNQGU.D\QDNODUÕ\RNGHQHFHN

NDGDU D] RODQ N|\ \|QHWLPOHULQH EX J|UHYOHU LoLQ WDNGLU \HWNLVL EÕUDNÕOPÕú

PHUNH]L \|QHWLP GDKD ID]OD VRUXPOXOXN VWOHQPLúWLU7RSUDN UHIRUPX N|\OHUH

KL]PHWJ|WUPHN|\PHNWHSOHULYHN|\HQVWLWOHULQLQNXUXOPDVÕJLELoDEDODUEX

oHUoHYHGH GH÷HUOHQGLULOHELOLU .|\ .DQXQX LOH JHWLULOHQ \|QHWLP ELoLPL JHQHO

RODUDN GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH QH \D]ÕN NL NÕUVDO DODQGDNL IHRGDO LOLúNLOHUL

\RNVXOOX÷X FHKDOHWL RUWDGDQ NDOGÕUDFDN UDGLNDO G]HQOHPHOHUL LoHUPHPHNWHGLU

GL\HELOLUL] gWH \DQGDQ .|\ .DQXQX¶QGD EXOXQDQ ELU PDGGHGH EX NDQXQXQ

N|\OOHUH ³EHOOHWLOHFH÷L´ \DQL |÷UHWLOHFH÷LQLQ EHOLUWLOPHVL N|\OQQ NHQGL

\|QHWLPLQHVDKLSoÕNPDVÕQÕVD÷ODPDDPDFÕQÕJ|VWHUPHVLDoÕVÕQGDQ|QHPOLGLU

.|\GH oDPDúÕUOÕN KDPDP SD]DU YH oDUúÕ \HUOHUL \DSPDN N|\Q VÕQÕUÕ

LoLQGHX\JXQ\HUOHUGHRUPDQ\HWLúWLUPHNN|\HRUWDNODúDKHUWUO]LUDDWSXOOXN

RUDNKDUPDQPDNLQHOHULDOPDNN|\GHSH\QLUYH\D÷\DSPDNLoLQPDNLQHDOPDN

N|\H RUWDNODúD GH÷LUPHQ \DSPDN \D GD JHWLUWPHN N|\OOHULQ JL\GL÷L JL\VLOHUL

N|\GH GRNXWPD\D oDOÕúPDN N|\OGHQ EHUEHU D\DNNDEÕFÕ QDOEDQW GHPLUFL

DUDEDFÕNDOD\FÕ\HWLúWLUPHNHNLQGHQoRNJHOLUDOPDNLoLQ\DSD\JEUHJHWLUWPHN

N|\OQQ ELOJLVLQL DUWÕUDFDN NLWDS JHWLUWPHN \HPHNOLN YH SDUD LOH N|\GHNL

\RNVXOODUD YH |NV]OHUH \DUGÕP HWPHN NLPVHVL] oRFXNODUÕ VQQHW HWWLUPHN YH

NÕ]ODUÕ HYOHQGLUPHN LoLQ \DUGÕP HWPHN YH \RNVXOODUÕQ FHQD]HOHULQL NDOGÕUPDN

N|\GHJUHúFLULWQLúDQWDOLPOHULJLELN|\R\XQODUÕQÕ\DSWÕUPDNN|\QDPÕQDL\L

FLQVWHQ ER÷D D\JÕU WHNH NRo VDWÕQ DOPDN N|\ NRUXVX ROPD\DQ \HUOHUGH NRUX

\HWLúWLUPHN LVWH÷H ED÷OÕ J|UHYOHUGHQGLU *|UOG÷ JLEL VD\ÕODQ WP EX LVWH÷H

ED÷OÕJ|UHYOHUN|\GHLúE|OPYHX]PDQODúPD\ÕVD÷ODPDNHNRQRPLNWRSOXPVDO

YHNOWUHOJHOLúPH\LJHUoHNOHúWLUPHNDPDFÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU

.|\\|QHWLPLQLQEXJ|UHYOHUL\HULQHJHWLUHELOPHNLoLQVDKLSROGX÷XJHOLU

ND\QDNODUÕ GD .|\ .DQXQX¶QGD G]HQOHQPLúWLU .DQXQD J|UH N|\ LúOHUL LPHFH

\|QWHPL\OH \DSÕOÕU .|\ LúOHULQL J|UHQ N|\Q D\OÕNOÕ DGDPODUÕQÕQ D\OÕN YH

\ÕOOÕNODUL\OH N|\ VÕQÕUODUÕ LoLQGH \DSÕODFDN ]RUXQOX N|\ LúOHULQH \HWPH]VH VW

VÕQÕUÕ \LUPL OLUD\Õ DúPDPDN ]HUH KHUNHVLQ HNRQRPLN JFQH J|UH N|\ LKWL\DU

PHFOLVLNDUDUÕ\ODN|\GHRWXUDQODUDYHN|\OHPDGGLED÷ODQWÕVÕEXOXQDQODUDVDOÕQDQ

VDOPD N|\ JHOLUOHUL DUDVÕQGDGÕU .DQXQXQ PDGGHVLQGH N|\ SDUDVÕQÕQ QHOHU

ROGX÷XVD\ÕOPÕúWÕUøKWL\DUPHFOLVLWDUDIÕQGDQN|\O\HVDOÕQDFDNSDUDEX.DQXQD

J|UH DOÕQDFDN FH]D SDUDODUÕ N|\ DGÕQD \D]ÕOÕ HPODN YH DUD]L JHOLUL N|\H

YDNIHGLOHQDUD]LYHHPODNJHOLULDYDUÕ]JHOLUOHUL D÷DoDUD]LHPODNSDUD KHGL\H

YHED÷ÕúODQPÕúSDUDODUYHPDOODUN|\DGÕQDHNLOHQWDUODJHOLULN|\WH]JkKÕDPEDU

YHGNNkQJHOLULEXJHOLUOHUDUDVÕQGDGÕU

.|\ \|QHWLPLQGHQ VRUXPOX N|\Q RUJDQODUÕ GD .|\ .DQXQX¶QGD

G]HQOHQPLúWLU 2UJDQODUÕQ G]HQOHQLú ELoLPLQH EDNÕOGÕ÷ÕQGD \LQH G|QHPLQ

|]HOOLNOHULQL \DQVÕWWÕ÷Õ V|\OHQHELOLU .|\Q RUJDQODUÕ N|\ GHUQH÷L N|\ LKWL\DU

(25)

PHFOLVLYHN|\PXKWDUÕGÕU.|\GHUQH÷LRN|\QQXIXVXQDND\ÕWOÕVHoPHQOHUGHQ

ROXúPDNWDGÕU+HSYXUJXODQGÕ÷ÕJLELN|\QNDUDURUJDQÕRODQN|\GHUQH÷LWHPVLOL

GHPRNUDVLQLQ VRQXFX RODUDN VHoLOPLú \HOHUGHQ GH÷LO GR÷UXGDQ GHPRNUDVLQLQ

VRQXFX RODQ N|\GH \DúD\DQ YH VHoPHQ QLWHOL÷LQH VDKLS RODQ WP N|\OOHUGHQ

ROXúPDNWDGÕU.|\LOJLOHQGLUHQNDUDUODUÕQN|\OOHUWDUDIÕQGDQELUOLNWHDOÕQPDVÕ

GúQFHVL DVOÕQGD ¶OÕ \ÕOODUGD X\JXODQPD\D oDOÕúÕODQ ³WRSOXP NDONÕQPDVÕ´

\DNODúÕPÕLoLQGHoRN|QHPOLELUDOW\DSÕGÕUdQNWRSOXPNDONÕQPDVÕQÕQWHPHO

LONHOHULQGHQ\HUHOKDONÕQWPOHúLNOL÷L|QGHUOLNYHGHVWHNOLLPHFH *HUD\ 

|]HOOLNOH\HUHOOL÷LYXUJXODPDNWDGÕU$QFDN]DPDQLoHULVLQGHN|\GHUQH÷LE\N

|OoGH LúOHYVL]OHúPLú N|\ PXKWDUÕ YH N|\ LKWL\DU PHFOLVL |Q SODQD oÕNPÕú

GROD\ÕVÕ\OD N|\ GHUQH÷LQH \NOHQHQ DQODPÕQ LoHUL÷L GROGXUXODPDPÕúWÕU .|\

.DQXQX¶QDJ|UHN|\PXKWDUÕYHLKWL\DUPHFOLVL\HOHULGR÷UXGDQGR÷UX\DN|\

GHUQH÷LWDUDIÕQGDQN|\ONDGÕQYHHUNHNOHUDUDVÕQGDQVHoLOLU6HoLPOHUGHDGD\OÕN

\|QWHPL\RNWXU<HUHOWRSOXOX÷XVL\DVLoHNLúPHOHUGHQX]DNWXWPDLVWH÷LE|\OHELU

G]HQOHPH\L JHWLUPLúWLU GHQLOHELOLU .|\ PXKWDUÕ LKWL\DU PHFOLVLQLQ EDúÕGÕU

.|\Q LPDPÕ LOH |÷UHWPHQL \D GD RNXO PGU LKWL\DU PHFOLVLQLQ VHoLOPHPLú

\HOHULGLUøPDPYH|÷UHWPHQLQLKWL\DUPHFOLVLQH\H\DSÕOPDVÕNÕUVDODODQODUÕQ

NDONÕQGÕUÕOPDVÕQGD\HUHO|QGHUOLNLKWL\DFÕQÕNDUúÕODPDNLoLQROVDJHUHNWLU

0XKWDU YH LKWL\DU PHFOLVL N|\H YHULOHQ LúOHUL J|UPHNOH

J|UHYOHQGLULOPLúOHUGLU .|\Q VÕQÕUÕ LoLQGH N|\O\H DLW LúOHUL \DSPDN YH

\DSWÕUPDNPXKWDUODRQXQEDúÕQGDEXOXQGX÷XLKWL\DUPHFOLVLQLQJ|UHYLGLU0XKWDU

LVHN|\\|QHWLPLQLQEDúÕGÕUYH.|\.DQXQX¶QDJ|UHN|\LúOHULQGHV|]V|\OHPHN

HPLUYHUPHNYHHPULQL\DSWÕUPDNPXKWDUÕQKDNNÕGÕU0XKWDUÕQJ|UHYOHULGHYOHW

J|UHYOHUL YH N|\ \|QHWLPLQLQ J|UHYOHUL RODUDN LNL WUOGU %LU EDúND GH\LúOH

PXKWDU KHP N|\ \HUHO \|QHWLPLQLQ EDúÕ KHP GH N|\GH PHUNH]L \|QHWLPLQ

WHPVLOFLVLGLU%XLNLEDúOÕOÕ÷ÕQX\JXODPDGDNLPLVRUXQODUD\RODoWÕ÷ÕJ|UOPú

PXKWDU \HUHO ELU |QGHUGHQ oRN PHUNH]L \|QHWLPLQ N|\GHNL JF RODUDN

DOJÕODQPÕúWÕU.|\OHUGHJHQHOOLNOHYDUOÕNOÕYHoR÷XNH]EXQHGHQOHV|]VDKLELRODQ

\LQH J|UHYL JHUH÷L YDOL ND\PDNDP YH |WHNL NDPX \|QHWLFLOHUL\OH ED÷ODQWÕVÕ

EXOXQDQNLúLOHULQPXKWDUROPDODUÕN|\OOHUDoÕVÕQGDQN|\\|QHWLPL\OHLOJLOLVRUX

LúDUHWOHUL\DUDWPÕúWÕU

'HYOHWJ|UHYOHULDUDVÕQGDKNPHWWDUDIÕQGDQELOGLULOHFHNNDQXQODUÕN|\

LoLQGH LODQ HWPHN YH KDOND DQODWPDN YH NDQXQODUOD NHQGLVLQH YHULOHFHN LúOHUL ³7RSOXP NDONÕQPDVÕ´ NDYUDPÕ ³FRPPXQLW\ GHYHORSPHQW´ NDYUDPÕQÕQ NDUúÕOÕ÷Õ

RODUDN NXOODQÕOPDNWDGÕU $QFDN ³FRPPXQLW\´ ³WRSOXOXN´ RODUDN 7UNoH\H

oHYULOPHNWHGLU ³7RSOXP´ NDYUDPÕQÕQ NDUúÕOÕ÷Õ LVH øQJLOL]FHGH ³VRFLHW\´GLU

7RSOXPELOLPFL )HUGLQDQG 7|QQLHV¶LQ &HPDDW YH &HPL\HW *HPHLQVFKDIW XQG

*HVHOOVFKDIWDGOÕHVHULQGHLQVDQODUDUDVÕQGDNLLOLúNLOHUHJ|UH³WRSOXP´YH³WRSOXOXN´

D\UÕPÕ JHWLULOPLúWLU 7|QQLHV¶LQ WDQÕPODPDVÕ oHUoHYHVLQGH NÕUVDO DODQODU LoLQ

³WRSOXOXN´NDYUDPÕQÕQNXOODQÕOPDVÕGDKDX\JXQROXUGX

(26)

J|UPHNN|\QVÕQÕUÕLoLQGHDVD\LúLNRUXPDNVDOJÕQYHEXODúÕFÕKDVWDOÕNODUÕJQ

JQQHKNPHWHKDEHUYHUPHNN|\HJHOLSJLGHQOHULYHEXQODULoLQGHúSKHOL

NLúLOHU\DGD\DEDQFÕODUJ|UOUVHKHPHQHQ\DNÕQNDUDNRODKDEHUYHUPHNKHUD\

LoLQGH N|\GH GR÷DQ |OHQ QLNkKODQDQ YH ERúDQDQODUÕQ GHIWHULQL \DSÕS QIXV

PHPXUXQD YHUPHN DVNHU WRSODPDN YH EDND\D YH NDoDNODUÕ KNPHWH KDEHU

YHUPHNEXOXQPDNWDGÕU

øKWL\DUPHFOLVLLVHN|\QJ|UHYOHULQLDFLORODQGDQEDúOD\DUDNVÕUD\DNR\DU

YH ELUL \DSÕOÕS ELWWLNWHQ VRQUD VÕUDVÕ\OH KHSVLQL N|\O\H J|UGUPH÷H oDOÕúÕU

øKWL\DU PHFOLVL N|\O\H DLW J|UHYOHUL NRQXúXU YH KDQJL J|UHYOHULQ N|\O

WDUDIÕQGDQ GR÷UXGDQ GR÷UX\D KDQJL LúOHULQ SDUD LOH \D GD LúoL oDOÕúWÕUÕODUDN

J|UOHELOHFH÷LQH NDUDU YHULU N|\Q ]RUXQOX J|UHYOHUL LoLQ N|\OQQ NDo JQ

oDOÕúDFD÷ÕQDNDUDUYHULUVDOPDQÕQPLNWDUÕQÕEHOLUOHU

 \ÕOÕQGD VD\ÕOÕ .|\ .DQXQX¶QXQ JQFHOOHQPHVL LoLQ ELU WDVDUÕ

KD]ÕUODQPÕúWÕU 7&øoLúOHUL%DNDQOÕ÷Õ0DKDOOLøGDUHOHU*HQHO0GUO÷ 

$QFDNRWDULKWHQEXJQHNDGDU7DVDUÕQÕQ\DVDODúPDVÕ\DGD]DPDQOD\HQLGHQ

JQFHOOHQPHVL LoLQ VRPXW DGÕPODU DWÕOPDPÕúWÕU %XQD NDUúÕQ 7DVDUÕ\D J|]

DWPDNWDJHWLULOPH\HoDOÕúÕODQ\HQLOLNOHUHGH÷LQPHNWH\DUDUYDUGÕU

WDULKOL.|\.DQXQX7DVDUÕVÕQDJ|UH.|\.DQXQX¶QXQDNVLQHNÕUVDO

DODQ WDQÕPODQÕUNHQ \DOQÕ]FD QIXV |OoW RODUDN DOÕQPDPÕú ³N|\ NXUXOPDVÕQGD

FR÷UDILHNRQRPLNVRV\DOúDUWODULOHQIXVYHNDPXKL]PHWOHULQLQJHUHNOHULJ|]

|QQGHEXOXQGXUXOXU´LIDGHVL7DVDUÕ\DNR\XOPXúWXU

7DVDUÕGD N|\Q J|UHY YH \HWNLOHUL PDGGH \RO VX YH NDQDOL]DV\RQ

JLEL WHVLVOHULQ EDNÕPÕ RQDUÕPÕ YH LúOHWLOPHVL oHYUHQLQ NRUXQPDVÕ N|\

PH]DUOÕNODUÕQÕQ EDNÕP YH RQDUÕPÕQÕQ \DSÕOPDVÕ N|\GHNL NDPX\D DLW PDO YH

WHVLVOHULQ NRUXQXS J|]HWLOPHVL N|\ NDWLEL oDOÕúWÕUÕOPDVÕ N|\ EHNoLVL YH oREDQ

LVWLKGDPHGLOPHVLN|\VÕQÕUODUÕLoLQGHNLRUPDQODUÕQNRUXQPDVÕN|\GH\DSÕODFDN

NDPX\DWÕUÕPODUÕLoLQWDúÕQPD]WDKVLVLN|\LoLQGH\DGDN|\QED÷OÕEXOXQGX÷X

LO\DGDLOoHPHUNH]LQHWRSOXWDúÕPDKL]PHWLQLQYHULOPHVLN|\HWDúÕQPD]DOÕQPDVÕ

\DGDN|\QYDURODQWDúÕQPD]ODUÕQÕQVDWÕOPDVÕ\DGDNLUD\DYHULOPHVLN|\HDLW

PHQNXO YH WDúÕQPD] PDOODUÕQ LúOHWLOPHVL ED÷Õú NDEXO HGLOPHVL NDQXQODUOD

YHULOPLúJ|UHYOHULQ\DSÕOPDVÕLO|]HOLGDUHVL\DGDN|\OHUHKL]PHWJ|WUPHELUOL÷L

LOH LúELUOL÷L \DSÕODUDN NDWÕ DWÕN KL]PHWOHULQLQ \UWOPHVL o|S G|NPH YH\D

GHSRODPD\HUOHULQLQWHVSLWHGLOPHVLN|\GHLKWL\DoGX\XODQXPXPLWXYDOHWN|\

NRQD÷Õ LEDGHWKDQH NWSKDQH R\XQ DODQÕ YH VSRU WHVLVL JLEL GL÷HU WHVLVOHU LOH

NDPX ELQDODUÕQÕQ \DSÕOPDVÕ N|\GH \DúD\DQ \DUGÕPD PXKWDo NLúLOHUH VRV\DO

KL]PHWYH\DUGÕP\DSÕOPDVÕGL÷HUNDPXNXUXPYHNXUXOXúODUÕLOHLúELUOL÷LLoLQGH

PHVOHN YH EHFHUL ND]DQGÕUPD NXUVODUÕQÕQ DoÕOPDVÕ NOWU YH VDQDW WXUL]P YH

WDQÕWÕPIDDOL\HWOHULLOHVSRUIDDOL\HWOHULG]HQOHQPHVLD÷DoODQGÕUPDSDUNYH\HúLO

DODQ\DSÕOPDVÕEXDODQODUÕQNRUXQPDVÕYHLúOHWLOPHVLLKWL\DoKDOLQGHYHWHULQHU

PKHQGLVPLPDUWHNQLV\HQYHWHNQLNHULVWLKGDPHGLOPHVLN|\GHEXOXQDQNDPX

(27)

ELQDODUÕYHWHVLVOHULQLQNRUXQPDVÕJHUHNWL÷LQGHEDNÕPYHRQDUÕPÕQÕQ\DSÕOPDVÕ

VD÷OÕN YH H÷LWLP WHVLVOHULQLQ LKWL\DoODUÕQÕQ NDUúÕODQPDVÕQD \DUGÕPFÕ ROXQPDVÕ

N|\HDLWDOW\DSÕ\DWÕUÕPODUÕQÕQ\DSÕPÕRQDUÕPÕYHNRUXQPDVÕN|\GH\DSÕODFDN

\DSÕODUÕQ UXKVDWD SODQODUD IHQ YH VD÷OÕN NXUDOODUÕQD X\JXQOX÷X DoÕVÕQGDQ

L]OHQPHVLYHWHVSLWHGLOHQD\NÕUÕOÕNODUÕQLO|]HOLGDUHVLQHELOGLULOPHVLELoLPLQGH

VÕUDODQPDNWDGÕU *|UOG÷ JLEL N|\ \|QHWLPOHULQLQ J|UHYOHUL JQQ

NRúXOODUÕQD HNRQRPLN VRV\DO NOWUHO YH oHYUHVHO JHOLúPHOHUH J|UH \HQLGHQ

EHOLUOHQPLúWLU7DVDUÕGD\ÕOODUÕQGD\DSÕODQ<HUHO<|QHWLP5HIRUPX

VUHFLQH GDKLO RODPD\DQ N|\ \|QHWLPOHULQLQ \DSÕVÕ YH J|UHY DODQODUÕ

EHOHGL\HOHULQNL LOH NRúXWOXN J|VWHUPHNWHGLU VD\ÕOÕ %HOHGL\H .DQXQX¶QXQ

 PDGGHVLQGH EHOLUWLOGL÷L JLEL EXUDGD GD KL]PHWOHULQ \HULQH JHWLULOPHVLQGH

|QFHOLN VÕUDVÕ N|\Q PDOL GXUXPX YH KL]PHWLQ LYHGLOL÷L GLNNDWH DOÕQDUDN N|\

PHFOLVLQLQNDUDUÕLOHEHOLUOHQLUGHQLOPHNWHGLU

gWH \DQGDQ 7DVDUÕGD N|\OHU QIXVODUÕQD J|UH NDGHPHOHQGLULOPLúWLU

1IXVX¶GHQ\XNDUÕN|\OHUELULQFLJUXSQIXVX¶GHQ¶HNDGDURODQ

N|\OHU LNLQFL JUXS YH QIXVX ¶\H NDGDU RODQ N|\OHU oQF JUXS N|\OHUL

ROXúWXUXU

7DVDUÕGD N|\ \|QHWLPLQLQ RUJDQODUÕ N|\ PHFOLVL YH PXKWDUGÕU .|\

PHFOLVLQHN|\QNDUDURUJDQÕGÕUYHLOJLOLNDQXQGDJ|VWHULOHQHVDVYHXVXOOHUHJ|UH

VHoLOPLú \HOHUGHQ ROXúXU.|\ PHFOLVLQH EWoH YH NHVLQKHVDEÕ NDEXO HWPHN

WDúÕQPD] PDO DOÕPÕQD VDWÕPÕQD WDNDVÕQD WDKVLVLQH WDKVLV úHNOLQLQ

GH÷LúWLULOPHVLQHYHVUHVLRQ\ÕOÕJHoPHPHN]HUHNLUDODQPDVÕQDNDUDUYHUPHN

N|\ DGÕQD \DSÕODFDN NDPXODúWÕUPDODU LoLQ NDPX \DUDUÕ NDUDUÕ DOPDN úDUWOÕ

ED÷ÕúODUÕNDEXOHWPHNN|\WDUDIÕQGDQNXOODQÕPDVXQXODQPDOYHKL]PHWOHULQFUHW

WDULIHVLQLEHOLUOHPHNN|\ED÷OÕVÕPH\GDQ\ROVRNDNFDGGHYHEHQ]HUL\HUOHUH

DGYHUPHNJLELELUNDUDURUJDQÕQÕQVWOHQGL÷LJ|UHYOHULQYHULOGL÷LJ|UOPHNWHGLU

7DVDUÕGD N|\ PHFOLVLQLQ IHVKHGLOPH NRúXOODUÕ YH VUHFL EHOHGL\H PHFOLVL LoLQ

%HOHGL\H.DQXQX¶QGD\DSÕODQG]HQOHPH\OHD\QÕGÕU

0XKWDU LVH N|\Q EDúÕ YH W]HO NLúLOL÷LQLQ WHPVLOFLVLGLU PHFOLVLQ DOGÕ÷Õ

NDUDUODUÕ X\JXODU 7DVDUÕGD VD\ÕOÕ .|\ .DQXQX¶QGDNLQLQ DNVLQH PXKWDU

\DOQÕ]FD N|\ \HUHO \|QHWLP ELULPLQLQ \UWPH RUJDQÕ RODUDN EHOLUOHQPLú oLIW

EDúOÕOÕNRUWDGDQNDOGÕUÕOPÕúWÕU

*QFHOOHQHQ\HQLJ|UHYDODQODUÕYHEXJ|UHYOHULQ\HULQHJHWLULOLúELoLPLQH

X\JXQ RODUDN LKWL\Do KDOLQGH N|\OHUGH PLPDU PKHQGLV YHWHULQHU WHNQLV\HQ

WHNQLNHUN|\NkWLELEHNoLLúoLYHoREDQJLELSHUVRQHOLQ\ÕOOÕNYH\DNÕVPL]DPDQOÕ

V|]OHúPHLOHoDOÕúWÕUÕODELOPHVLGHELUEDúND\HQLOLNWLU

.|\QJHOLUOHULQLQGH7DVDUÕGDVD\ÕOGÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU*HQHOEWoHYHUJL

JHOLUOHULQGHQ D\UÕODFDN SD\ EDNDQOÕNODU YH GL÷HU PHUNH]L LGDUH NXUXOXúODUÕ

WDUDIÕQGDQJ|QGHULOHQWDKVLVOL|GHQHNOHUKDULoLO|]HOLGDUHOHULQLQJHUoHNOHúHQHQ

(28)

VRQ \ÕO EWoH JHOLUOHULQLQ \]GH ELUL RUDQÕQGD D\UÕODFDN SD\ NDPX NXUXP YH

NXUXOXúODUÕQGDQ SURMH NDUúÕOÕ÷Õ YH\D NDUúÕOÕNVÕ] DNWDUÕODQ KHU WUO ND\QDN

WDúÕQPD]YHNLUDJHOLUOHULFUHWWDULIHOHULQGHQHOGHHGLOHQJHOLUOHUIDL]YHFH]D

JHOLUOHUL ED÷Õú YH \DUGÕPODU GL÷HU JHOLUOHU %XUDGD GLNNDWL oHNHQ |QHPOL ELU

QRNWD N|\ \|QHWLPOHULQLQ |] JHOLUOHUL GH÷LO GDKD oRN PHUNH]L \|QHWLPGHQ

DNWDUÕODQJHOLUOHULDUWÕUÕOPÕúWÕU

7DVDUÕGDGDKD|QFHLKPDOHGLOPLúRODQIL]LNLSODQODPD\DLOLúNLQD\UÕQWÕOÕ

KNPOHUEXOXQGX÷XJ|UOPHNWHGLU%XQDJ|UHN|\OHUGHDUD]LWRSOXODúWÕUPDVÕ

WDUÕPGD RUWDN NXOODQÕP DODQODUÕ YH RUJDQL]H WDUÕP KD\YDQFÕOÕN DODQODUÕQÕQ

ROXúWXUXOPDVÕ \HUOHúLP DODQODUÕ YH KD\YDQ EDUÕQDNODUÕQÕQ D\UÕOPDVÕ oHYUH

G]HQOHPHVL YH NRQXW NOWU LOLúNLVLQL J|]HWHFHN úHNLOGH \DSÕODúPDQÕQ

VD÷ODQPDVÕDIHWULVNLWDúÕ\DQ\HUOHúLP\HUOHULQLQGH÷LúWLULOPHVLDPDFÕ\ODNÕUVDO

DODQ \HQLOHPH SODQÕ X\JXODPDVÕ \DSÕODELOLU .ÕUVDO DODQ \HQLOHPH SODQÕ

X\JXODPDVÕLO|]HOLGDUHOHULWDUDIÕQGDQ\UWOU.|\PHFOLVLQLQDODFD÷ÕNDUDU

]HULQHELUN|\GHN|\\HQLOHPHSODQÕX\JXODQPDVÕQDLOJHQHOPHFOLVNDUDUYHULU

%X NDUDU ]HULQH \HQLOHPH SODQÕ KD]ÕUODQÕU %X SODQ N|\Q PDO YDUOÕ÷Õ LPDU

GXUXPX\HúLODODQYDUOÕ÷ÕRUWDNNXOODQÕODFDN\DSÕODUWDULKLYHNOWUHO\DSÕODUÕQ

NRUXQPDVÕ JLEL NRQXODUÕ NDSVD\DQ DQDOL]OHUL YH DOÕQPDVÕ JHUHNHQ WHGELUOHUH

\|QHOLN |QHULOHUL LoHULU .ÕUVDO DODQ \HQLOHPH SODQÕ X\JXODPDVÕ N|\Q DIHWH

PDUX] NDOPD LKWLPDOLQLQ ROPDVÕ KDOLQGH YDOLQLQ WDOHEL ]HULQH LO |]HO LGDUHVL

WDUDIÕQGDQGR÷UXGDQ\DSWÕUÕODELOLU

$VOÕQGD.|\.DQXQX¶QD\ÕOÕQGDVD\ÕOÕ.DQXQXQPDGGHVL\OH

JHWLULOHQ HN PDGGH LOH N|\ \HUOHúLP SODQÕ G]HQOHQPLúWLU .|\ PXKWDUÕ N|\

LKWL\DU PHFOLVLQLQ ROXPOX NDUDUÕQÕ DOGÕNWDQ VRQUD N|\ \HUOHúPH SODQÕQÕQ

\DSÕOPDVÕQÕED÷OÕEXOXQGX÷XPONLDPLULQGHQWDOHSHGHELOLU

.|\.DQXQX7DVDUÕVÕQGD.|\.DQXQX¶QGDQIDUNOÕRODUDNN|\ELUOLNOHULLOH

LOJLOL GH KNPOHU \HU DOPDNWDGÕU %XQD J|UH N|\OHU ED÷OÕ ROGXNODUÕ LOoHGH

NXUXODQ N|\OHUH KL]PHW J|WUPH ELUOLNOHULQLQ GR÷DO \HVLGLU <LQH N|\OHULQ

PHQIDDWOHULQL NRUXPDN UHKEHUOLN HWPHN N|\OHU DUDVÕQGD \DUGÕPODúPD YH

LúELUOL÷LQL WHúYLN HWPHN L\L X\JXODPD |UQHNOHULQL \D\JÕQODúWÕUPDN SHUVRQHOLQ

H÷LWLPLQL VD÷ODPDN N|\OHUOH LOJLOL NDQXQ KD]ÕUOÕNODUÕQGD J|Uú ELOGLUPHN

DPDFÕ\OD ONH G]H\LQGH VDGHFH ELU ELUOLN NXUXODELOLU .|\OHU ONH G]H\LQGH

NXUXODQN|\OHUELUOL÷LQLQGR÷DO\HVLGLU%LUOL÷LQPHUNH]L$QNDUD¶GÕU

.|\OHULQ GL÷HU \HUHO \|QHWLP ELULPOHUL\OH LOLúNLOHUL GH 7DVDUÕGD

G]HQOHQPLúWLU .|\ N|\ PHFOLVLQLQ NDUDUÕ YH PDKDOOLQ HQ E\N PONL LGDUH

DPLULQLQRQD\Ձ]HULQH\DSDFD÷ÕDQODúPD\DX\JXQRODUDNJ|UHYYHVRUXPOXOXN

DODQODUÕQDJLUHQNRQXODUGDLO|]HOLGDUHVLYHN|\OHUHKL]PHWJ|WUPHELUOLNOHULQH

DLW\DSÕPEDNÕPRQDUÕPYHWDúÕPDLúOHULQLEHGHOOLYH\DEHGHOVL]VWOHQHELOLUYH\D

EX NXUXOXúODU LOH RUWDN KL]PHW SURMHOHUL JHUoHNOHúWLUHELOLU YHEX DPDoOD JHUHNOL

ND\QDNDNWDUÕPÕQGDEXOXQDELOLU%XWDNGLUGHLúLúLQ\DSÕPÕQՁVWOHQHQNXUXOXúXQ

(29)

WkELROGX÷XPHY]XDWKNPOHULQHJ|UHVRQXoODQGÕUÕOÕULNLQFLYHoQFJUXSWD

\HU DODQ N|\OHUH J|WUOHFHN WHPHO DOW\DSÕ KL]PHWOHULQLQ LO |]HO LGDUHOHULQFH

VXQXOPDVÕ HVDVWÕU +L]PHW VXQXPX LoLQ LO |]HO LGDUHVLQLQ \ÕOOÕN \DWÕUÕP

SURJUDPÕQGDJHUHNOLSODQODPDQÕQ\DSÕOPDVÕVD÷ODQÕULO|]HOLGDUHVLYHN|\OHUH

KL]PHW J|WUPH ELUOLNOHULQH DLW DVOL J|UHY YH KL]PHWOHULQ \HULQH JHWLULOPHVL

DPDFÕ\OD JHUHNOL D\Qv LKWL\DoODUÕ NDUúÕOD\DELOLU JHoLFL RODUDN DUDo YH SHUVRQHO

WHPLQHGHELOLUEHOHGL\HOHULO|]HOLGDUHOHULN|\OHUHKL]PHW J|WUPHELUOLNOHUL

GL÷HUN|\OHUYHNDPXNXUXPXQLWHOL÷LQGHNLPHVOHNNXUXOXúODUÕLOHRUWDNKL]PHW

SURMHOHUL JHUoHNOHúWLUHELOLU NHQGLOHULQH DLW WDúÕQPD]ODUÕ DVOv J|UHY YH

KL]PHWOHULQGHNXOODQÕOPDN ]HUHEHGHOOLYH\DEHGHOVL]RODUDNLO|]HOLGDUHVLYH

N|\OHUH KL]PHW J|WUPH ELUOLNOHULQH GHYUHGHELOLU YH\D VUHVL \LUPL EHú \ÕOÕ

JHoPHPHN ]HUH WDKVLV HGHELOLU %X WDúÕQPD]ODU D\QÕ NXUXOXúODUD NLUD\D GD

YHULOHELOLU %X WDúÕQPD]ODUÕQ WDKVLV DPDFÕ GÕúÕQGD NXOODQÕOPDVÕ KDOLQGH WDKVLV

LúOHPL LSWDO HGLOLU 7DKVLV VUHVL VRQXQGD D\QÕ HVDVODUD J|UH \HQLGHQ WDKVLV

PPNQGU

 

 .|\ <|QHWLPLQLQ .ÕUVDO .DONÕQPD .RQXVXQGDNL øúOHYL YH

Sorunlar

.ÕUVDO DODQÕQ WDQÕPÕ \DSÕOÕUNHQ QIXV |OoWQQ \DQÕ VÕUD HNRQRPLN YH VRV\DO

|OoWOHU GH NXOODQÕOPDNWDGÕU %XQD J|UH NÕUVDO DODQODU WDUÕP YH KD\YDQFÕOÕN

IDDOL\HWOHULQLQ\DSÕOGÕ÷ÕX]PDQODúPDQÕQYHLúE|OPQQROPDGÕ÷Õ\DGDoRND]

ROGX÷X JHOHQHNOHULQ JoO ROGX÷X YH \] \]H LOLúNLOHULQ \R÷XQ ROGX÷X

PHNkQODUGÕU%XPHNkQODUÕQ\|QHWLPOHULQGHQVRUXPOXRODQN|\KDONÕQÕQ\HUHO

RUWDNLKWL\DFÕQÕNDUúÕOD\DFDN YHEXDODQODUÕQNDONÕQPDVÕQÕVD÷OD\DFDNLGDUHLVH

N|\W]HONLúLOLNOHULGLU

.|\ \|QHWLPOHULQLQ J|UHY YH \HWNLOHUL JHOLUOHUL YH PHUNH]L \|QHWLP

NDUúÕVÕQGDNL |]HUNOLNOHUL NÕUVDO NDONÕQPDGDNL LúOHYOHULQL HWNLOH\HQ XQVXUODUGÕU

øGDULYHPDOLDoÕGDQJoOELUN|\\|QHWLPPRGHOLQLQEXDQODPGDGDKDEDúDUÕOÕ

RODFD÷ÕQDNXúNX\RNWXU$QFDNVD\ÕOÕ.DQXQODJHWLULOHQ\|QHWLPPRGHOL\OH

\ÕOÕQGDQEX\DQD\ÕOGÕUNÕUVDODODQODUÕQNDONÕQPDVÕVD÷ODQDPDPÕúWÕU

%XQXQ WHN QHGHQL HOEHWWH .DQXQXQ JHWLUGL÷L \|QHWLP PRGHOL GH÷LOGLU

7UNL\H¶GH \DúDQDQ VL\DVL HNRQRPLN YH VRV\DO JHOLúPHOHU DVÕO RODUDN EX

EDúDUÕVÕ]OÕNWD HWNLOL ROPXúWXU GL\HELOLUL] %X JHOLúPHOHULQ EDúOÕFD G|QP

QRNWDODUÕNHQWOHúPHVUHFLQLQEDúODPDVÕSODQOÕG|QHPLQEDúODPDVÕYHQHROLEHUDO

SROLWLNDODUÕQÕQX\JXODQPDVÕGÕU 7UNL\H¶GH øNLQFL 'Q\D 6DYDúÕ¶QGDQ VRQUD

EDúOD\DQ KÕ]OÕ YH SODQVÕ] NHQWOHúPH VUHFLQLQ NÕUGDQ NHQWH J|oOH \DúDQGÕ÷Õ

ELOLQPHNWHGLU¶GH&XPKXUL\HWLQNXUXOXúX\ODLYPHND]DQDQNÕUVDONDONÕQPD

oDEDODUÕ QH \D]ÕN NL LVWHQLOHQ VRQXoODUÕ YHUHPHPLú WRSUDN PONL\HWLQGH

JLGHULOHPH\HQDGDOHWVL]OLN $NúLW WDUÕPWRSUDNODUÕQÕQVUHNOLSDUoDODQDUDN

(30)

NoOPHVL WDUÕPGD PDNLQHOHúPHQLQ \DUDWWÕ÷Õ LúVL]OLN EDúWD ROPDN ]HUH NÕUVDO

NHVLPGH H÷LWLP YH VD÷OÕN KL]PHWOHULQLQ VXQXOPDVÕQGD \DúDQDQ \HWHUVL]OLNOHU

NHQWOHUHJ|oWHúYLNHWPLúWLU.HQWOHULQYH|]HOOLNOHE\NNHQWOHULQDODQYHQIXV

RODUDN NRQWUROVX] ELU ELoLPGH E\PHVL NHQWOHUGH LVWLKGDP EDUÕQPD NHQWVHO

DOW\DSÕNHQWVHOEWQOHúPHVRUXQODUÕQÕRUWD\DoÕNDUPÕúNDONÕQPDSROLWLNDODUÕQGD

NHQWVHO SROLWLNDODU NÕUVDO NDONÕQPD SROLWLNDODUÕQÕQ |QQH JHoPLú \DWÕUÕPODU

NHQWOHUH \|QHOPLúWLU 2\VD ³NHQWOHUGH \DúDQDQ VRUXQODUÕQ E\N E|OPQQ

o|]P N|\OHUGH \DWPDNWDGÕU´ .HOHú  GHPHN \DQOÕú ROPD] gWH

\DQGDQ YH \]\ÕO GúQU YH PLPDUODUÕQÕQ RUWD\D NR\GX÷X NLPL NHQW

PRGHOOHUL NHQWVHO DODQODUÕ NÕUÕQ VDKLS ROGX÷X ROXPOX |]HOOLNOHUOH \HQLGHQ

SODQODPDN]HULQHNXUXOPXúWX(EHQH]HU+RZDUG¶ÕQ%DKoH.HQW¶L)UDQN/OR\G :ULJKW¶ÕQ *HQLú '|QP RODUDN DGODQGÕUGÕ÷Õ NHQWL EXQODUD |UQHN RODUDN

YHULOHELOLU 0H\GDQ <ÕOGÕ]  %X NHQW PRGHOOHULQLQ

SODQODQPDVÕQGDNÕUÕQYHNHQWLQL\L\|QOHULELUOHúWLULOPHNWHGLU

 \ÕOÕQGD EHú \ÕOOÕN NDONÕQPD SODQODUÕ\OD EDúOD\DQ SODQOÕ G|QHPGH

KHUúH\GHQ |QFH NÕUVDO DODQODUÕQ VRV\DO YH HNRQRPLN JHOLúPHVL LoLQ N|\ NHQW

PHUNH]N|\JLEL\HUOHúPHG]HQLQH\|QHOLNPRGHOOHUGHQHQPLúWLU *HUD\

<DYX] .HOHú YH *HUD\  %X G|QHPGH VDQD\L VHNW|UQQ GH |Q SODQD

oÕNWÕ÷ÕQÕ YXUJXODPDN JHUHNLU 7RSOXP NDONÕQPDVÕ GD SODQOÕ G|QHPLQ |QHPOL

\DNODúÕPODUÕQGDQGÕU .ÕUVDO DODQODUÕQ NDONÕQPDVÕ LoLQ EHQLPVHQHQ ³WRSOXP

NDONÕQPDVÕ´ \DNODúÕPÕQGD\DSÕOPDVÕ JHUHNHQOHULQ *HUD\ dD÷ODU QH\D]ÕN NL\DSÕODPDGÕ÷ÕV|\OHQHELOLUgUQH÷LQ\HUHOWRSOXOXNODUGDNLGH÷LúPH

DU]XVX RUWD\D oÕNDUÕODPDPÕúWÕU WRSOXP NDONÕQPDVÕQGD KDON HWNLQ ELU URO

VWOHQHPLúWLUYHWRSOXPNDONÕQPDVÕWRSOXOXNGÕúÕQGDNLNLúLOHULQJHWLUGLNOHULELU

oDED\DG|QúPúWU7RSOXPNDONÕQPDVÕQÕQHQ|QHPOLDUDoODUÕQGDQELULVLRODQ

YHN|\OQQ|UJWOHQPHVLYHJoELUOL÷L\DSPDVÕDQODPÕQDJHOHQNRRSHUDWLIoLOLN

LVH SODQOÕ G|QHPGH \HWHULQFH KD\DWD JHoLULOHPHPLúWLU %X G|QHPGH X\JXODQDQ

NÕUVDONDONÕQPD\DNODúÕPODUÕYHSURMHOHULQLQEDúDUÕ\DXODúPDPDVÕQÕQELUQHGHQL

GH \|QHWVHO \DSÕQÕQ SURMHOHUL EDúDUÕOÕ NÕODFDN GR÷UXOWXGD \HQLGHQ J|]GHQ

JHoLULOPHPHVLRODELOLUgUQH÷LQN|\NHQWYHPHUNH]N|\SURMHOHULLoLQHNRQRPLN

YH VRV\DO SROLWLNDODU |QHULOGL÷L KDOGH N|\ \|QHWLPOHUL EX SURMHOHUL EDúDUÕ\D

XODúWÕUDFDNELoLPGH\HQLGHQ\DSÕODQGÕUÕOPDPÕúWÕU

<HGLQFL %Hú <ÕOOÕN .DONÕQPD 3ODQÕ G|QHPLQGH LOoH |]HO \|QHWLPL

NXUXOPDVÕ WDUWÕúPDODUÕQÕQ JQGHPH JHOGL÷L J|UOPHNWHGLU .ÕUVDO NDONÕQPDGD

N|\ \|QHWLPLQLQ \HUHO \|QHWLP RODUDN \HWHUVL] NDOGÕ÷Õ GúQFHVLQGHQ \ROD

oÕNÕODUDN LOGHQ NoN N|\GHQ E\N RSWLPDO |OoHNWH LOoH |]HO \|QHWLPOHULQLQ

NXUXOPDVÕ |QHULOPLúWLU $QFDN EX \|QHWVHO \HQLGHQ \DSÕODQGÕUPD oDEDODUÕ GD

VRQXFD XODúDPDPÕúWÕU <LQH 7UNL\H¶GHNL NDONÕQPD VRUXQODUÕQÕQ E|OJH LOH

LOLúNLOHQGLULOPHVL YH NÕUVDO NDONÕQPD SROLWLNDODUÕQÕQ E|OJHVHO JHOLúPH

SROLWLNDODUÕ\ODNRúXWX\JXODQPDVÕJHUHNWL÷LGúQFHVLJQGHPHJHOPLúWLU.ÕUVDO

(31)

DODQODUDKL]PHWJ|WUPHGH\HUHO\|QHWLPELUOLNOHULLOYHLOoH\|QHWLPOHULJLGHUHN

D÷ÕUOÕ÷ÕQÕ DUWÕUPÕúWÕU .ÕUVDO NDONÕQPD SROLWLNDODUÕQGD \|QHWVHO \DSÕODQPD

WDUWÕúPDODUÕ\DSÕOÕUNHQN|\\|QHWLPOHULQGH\HQLGHQG]HQOHPHYH\ÕOÕQGD

JHWLULOHQ N|\ \|QHWLP PRGHOLQL JQQ NRúXOODUÕQD X\JXQ KDOH JHWLUPH \ROXQD

JLGLOPHPLúWLU .ÕUVDO NDONÕQPD\Õ JHUoHNOHúWLUPHN LoLQ HOEHWWH WHN DNW|U N|\

\|QHWLPOHULRODPD]GHYOHWYH\HUHOKDONÕQGHVWH÷LQLQGHPXWODNDROPDVÕJHUHNLU

.|\ \|QHWLPL N|\O YH GHYOHW LúELUOL÷LQLQ ELoLPL YH EX DNW|UOHULQ EX

LúELUOL÷LQGHNLD÷ÕUOÕNODUÕG|QHPOHULWLEDUÕ\ODGH÷LúPLúNÕUVDONDONÕQPDoDEDODUÕQÕ

GDROXPOX\DGDROXPVX]RODUDNHWNLOHPLúWLU

1HROLEHUDOSROLWLNDODUÕQX\JXODQPD\DEDúODPDVÕ\ODGHYOHWLQNoOWOPHVL

YH|]HOOHúWLUPHX\JXODPDODUÕNÕUVDONDONÕQPDYHWDUÕPSROLWLNDODUÕQÕGDGR÷UXGDQ

HWNLOHPLúWLU .ÕUVDO NDONÕQPD YH WDUÕP VHNW|ULoLQ |QHP WDúÕ\DQ7(.(/ (7

%$/,..XUXPXd$<.856(.JLEL\DSÕODQPDODU]DPDQLoHULVLQGH\DIDUNOÕ

ELU ELoLPGH \DSÕODQGÕUÕOPÕú \D GD |]HO NHVLPH GHYUHGLOHUHN NXUXOXú

DPDoODUÕQGDQ X]DNODúWÕUÕOPÕúWÕU $YUXSD %LUOL÷L WDUÕP SROLWLNDODUÕQD X\XP

VD÷ODPD oDEDODUÕ 'Q\D %DQNDVÕ SURJUDPODUÕ YH 'Q\D 7LFDUHW gUJW

NXUDOODUÕ\ODGHYOHWLQJLGHUHNWDUÕPVDOUHWLPDODQÕQGDQoHNLOGL÷LJ|UOPHNWHGLU

.D\ÕNoÕ 6RQG|QHPGHúHNHUIDEULNDODUÕQÕQ|]HOOHúWLULOPHVLYHSHNoRN

WDUÕPVDOUQQLWKDOHGLOPHVL&XPKXUL\HWLQNXUXOXúXQGDQEX\DQDVUGUOHQ

NÕUVDONDONÕQPDoDEDODUÕQDDGHWDVRQQRNWD\ÕNR\PXúWXUGL\HELOLUL]

%LU oHOLúNL JLEL J|UOVH GH QHROLEHUDO SROLWLNDODUÕQ NÕUVDO NDONÕQPD\D

YXUGX÷X GDUEHOHU \DQÕQGD NÕUVDO NDONÕQPD SROLWLNDODUÕQGD \HQL \DNODúÕPODU YH

NDYUDPODU GD \HUOHúPH\H YH ]HULQGH GXUXOPD\D EDúODPÕúWÕU g]HOOLNOH NÕUVDO

NDONÕQPDGDNDWÕOÕP|UJWOHQPHNDGÕQoRFXNYHJHQoOHUoHYUHNRUXPDN|\O

KDNODUÕLNOLPHGLUHQoOLNÕUVDO\HUOHúLPVXKDNNÕVUGUOHELOLUNÕUVDO\HUOHúLPOHU

7& %D\ÕQGÕUOÕN YH øVNkQ %DNDQOÕ÷Õ  JLEL EDúOÕNODU GLNNDWL oHNPHNWHGLU

gUQH÷LQ VUGUOHELOLU NHQWVHO JHOLúPH PRGHOOHULQGHQ ELULVL RODQ HNR NHQWOHU

0H\GDQ<ÕOGÕ]D JLELHNRN|\\DNODúÕPÕYHDNÕOOÕWDUÕP 0H\GDQ<ÕOGÕ]

E NDYUDPODUÕGDJHOLúWLULOPLúWLU

 \ÕOÕQGD \UUO÷H JLUHQ VD\ÕOÕ 2Q ho øOGH %\NúHKLU

%HOHGL\HVLYH<LUPL$OWÕøOoH.XUXOPDVÕLOH%D]Õ.DQXQYH.DQXQ+NPQGH

.DUDUQDPHOHUGH'H÷LúLNOLN<DSÕOPDVÕQD'DLU.DQXQE\NúHKLUEHOHGL\HOHUL\OH

LOJLOL |QHPOL GH÷LúLNOLNOHU JHWLUPLú EX DUDGD N|\OHUL YH N|\ \|QHWLPOHULQL GH

GR÷UXGDQHWNLOHPLúWLU%\NúHKLUEHOHGL\HOHULQLQVÕQÕUODUÕ\ODoDNÕúWÕUÕODQLOOHUGH

EXOXQDQN|\\|QHWLPOHULQLQW]HONLúLOL÷LVRQDHUPLúEXN|\OHUPDKDOOHROPXúWXU

%XG]HQOHPHQLQDQODPÕELU\DQGDQRWX]LOGHN|\\HUHO\|QHWLPOHULQLQYDUOÕ÷ÕQD

VRQYHULOPHVL|WH\DQGDQEX\|QHWLPOHULQIL]LNVHOPHNkQÕRODQNÕUVDODODQODUÕQ

\DSD\ELUELoLPGHNHQWVHODODQDG|QúWUOPHVLGLUVD\ÕOÕ.DQXQODJHWLULOHQ

\HQL VLVWHP NÕUVDO DODQODUÕQ \|QHWLPL SODQODPDVÕ KL]PHW VXQXPX YH

JHOLúWLULOPHVL LOH LOJLOL ND\JÕODUÕQ ùHQJQ  \DQÕ VÕUD NHQWVHO DODQODUGD

(32)

KL]PHW VXQXPXQXQ QH NDGDU EDúDUÕOÕ RODFD÷ÕQÕ GD WDUWÕúPD\D DoPÕúWÕU 'D÷OÕ

 %\NúHKLUOHUGHNÕUVDOLNHQDUWÕN³NHQWVHO´RODUDNWDQÕPODQDQDODQODUGDNL

|]HOOLNOH\ROVXJLELDOW\DSÕVRUXQODUÕQÕo|]PHNDPDFÕ\OD¶GH.ÕUVDO$OW\DSÕ

'HVWHNOHPH 3URMHVL .,5'(6 KD\DWD JHoLULOPLú E\NúHKLUOHUGH NXUXODQ

<DWÕUÕP ø]OHPH YH .RRUGLQDV\RQ %DúNDQOÕNODUÕ <ø.2% PHUNH]L \|QHWLPLQ

\DUGÕPODUÕQÕYH\DWÕUÕPODUÕQÕGHQHWOHPHNL]OHPHNYHNRRUGLQDV\RQVD÷ODPDNOD

J|UHYOHQGLULOPLúOHUGLU 'D÷OÕYHg]JO 3. ..7&¶GH.|\<|QHWLPOHULYH.ÕUVDO.DONÕQPD

.X]H\.ÕEUÕV7UN&XPKXUL\HWL\ÕOÕQGDNXUXOPXúJHQoELUGHYOHWWLU%XJQ

GHYOHWLQ |QF VHNW|UOHUL DUDVÕQGD WXUL]P YH \NVHN |÷UHWLP J|VWHULOPHNWHGLU

$GD¶GD YDU RODQ VL\DVL VRUXQODUGDQ |WU ..7&¶QLQ XOXVODUDUDVÕ DODQGD

WDQÕQPDPDVÕ ONHGHNL UHWLP IDDOL\HWOHULQL GH ROXPVX] RODUDN HWNLOHPHNWHGLU

<DúDQDQ VL\DVDO VRUXQODU EDúWD PONL\HW VRUXQX ROPDNOD ELUOLNWH \DúDQÕODQ

EHOLUVL]OLNOHU NDUúÕVÕQGD .X]H\ .ÕEUÕV¶WD EXOXQDQ NÕUVDO YH NHQWVHO \HUOHúPHOHU

\HWHULQFH JHOLúLP J|VWHUHPHPLúWLU øúoLR÷OX  ..7&¶GH NHQW YH NÕU

D\UÕPÕQGDE\NIDUNOÕOÕNODUÕQROGX÷XV|\OHQHPH]hONHNÕUVDODODQGDJHOLúPH\H

DoÕNWÕU)DNDWNÕUVDONDONÕQPDKHGHIOHULQHWDPRODUDNXODúÕOGÕ÷ÕV|\OHQHPH]

g]HOOLNOH ..7&¶GHNL N|\ \|QHWLPOHULQLQ ]DPDQ LoHULVLQGH GH÷LúPHVL

N|\OHULQ NÕUVDO NDONÕQPD KHGHIOHULQGHNL HWNLVLQLQ D]DOPDVÕQD QHGHQ ROPXúWXU

.|\OHULQ NÕUVDO NDONÕQPD ]HULQGH |QHPOL ELU \HUL ROGX÷X WDUWÕúÕODPD] .ÕUVDO

NDONÕQPD GHYOHWLQ ELUoRN GRNPDQÕQGD |QHPL YXUJXODQDQ IDNOÕ ]DPDQODUGD

KD]ÕUODQDQ SODQ YH SURMHOHU LOH KD\DWD JHoLULOPH\H oDOÕúÕODQ IDNDW X\JXODPDGD

LVWHQHQ VRQXoODUD WDP RODUDN XODúÕODPD\DQ ELU PRGHO RODUDN J|UOPHNWHGLU

..7&¶GHNÕUVDONDONÕQPDQÕQ|QHPOLYXUJXODQVDGDNÕUVDOGD\DúDQDQJHOLúPHOHU

WDPRODUDNLVWHQHQVRQXFXYHUHPHPHNWHGLU3.1. ..7&¶GH.|\<|QHWLPL

hONHGHNL\DSÕLQFHOHQHFHNROXUVDVD\ÕOÕ%HOHGL\HOHU<DVDVÕX\DUÕQFDNHQW

³QIXVX YH\D GDKD ID]OD RODQ \HUOHUL´ PDGGH  LIDGH HWPHNWHGLU .|\

³RNXO FDPL RWODN JLEL RUWDN NXOODQÕP DODQODUÕ EXOXQDQ YH WRSOX YH\D GD÷ÕQÕN

HYOHUGH RWXUDQ LQVDQODUÕQ ED÷ EDKoH YH WDUODODUÕ\OD ELUOLNWH ROXúWXUGXNODUÕ HQ

NoN \HUOHúPH \HUOHULGLU´ VD\ÕOÕ ..7& .|\ YH 0DKDOOH øKWL\DU

+H\HWOHUL <DVDVÕ <DVD\D J|UH ³%LU YH\D ELUNDo N|\GHQ ROXúDQ ELU \HUOHúLP

ELULPLQGHEHOHGL\HNXUXODELOPHVLLoLQQIXVXQVRQJHQHOQIXVVD\ÕPÕQDJ|UH

¶GHQID]ODROPDVÕYH\HQLEHOGHPHUNH]LQLQGL÷HUEHOGHPHUNH]OHULQHHQD]

PHWUHX]DNOÕNWDROPDVÕNRúXOGXU´ ..7&%HOHGL\HOHU<DVDVÕPDGGH

(33)

 %X \DSÕ LoHULVLQGH ..7&¶GH DOWÕVÕ LOoH EHOHGL\HVL ROPDN ]HUH WRSODP 

EHOHGL\HEXOXQPDNWDGÕU

'HYOHW 3ODQODPD gUJW ..7&¶GHNL \HUHO KL]PHWOHULQ EHOHGL\HOHU

EHOHGL\H ROPD\DQ \HUOHúLP ELULPOHULQGH LVH PXKWDUOÕNODU HOL\OH \UWOPHNWH

ROGX÷XQXEHOLUWPHNWHGLU%XQDJ|UH..7&¶GH\ÕOÕQGDEHOHGL\HOHUHED÷OÕ

ROPD\DQ N|\OHU .DUDPDQ YH 3LOH N|\OHUL KDULo PHYFXW EHOHGL\HOHUH

ED÷ODQPÕúWÕU´ '32 6RQXoRODUDNN|\OHULQNÕUVDONDONÕQPDGD|QFELU

UROVWOHQPHOHULEHNOHQLUNHQ..7&¶GH]DPDQLoHULVLQGHN|\OHULQVWDWOHULQGH

\DúDQDQGH÷LúLPOHUN|\OHULQNÕUVDONDONÕQPD]HULQGHNLHWNLVLQL]D\ÕIODWPÕúWÕU

 \ÕOÕQGD %DNDQODU .XUXOX NDUDUODUÕ\OD ONHGH WRSODP N|\ YH

EHOHGL\H EXOXQPDNWD LNHQ N|\OHULQ W]HO NLúLOLNOHUL NDOGÕUÕOPÕú EHOHGL\HOHUH

ED÷ODQPÕú YH WP ONH EHOHGL\H DODQÕ KDOLQH JHWLULOPLúWLU %|\OHFH

ND\PDNDPOÕNODUÕQIRQNVL\RQODUÕGDKDGDD]DOPÕúWÕU 7(3$9 

6|]NRQXVX\HQLX\JXODPDQÕQVRV\DOVL\DVLHNRQRPLNNOWUHO\|QHWVHO

ELUoRNVRQXFXRUWD\DoÕNPÕúWÕU$UWÕN³N|\´YH³N|\O´ROPD\DFDNPÕGÕU"<RNVD

\DSÕODQ G]HQOHPHGH KHU úH\ D\QÕ NDODFDN \DOQÕ]FD N|\OHULQ KL]PHWOHULQL

EHOHGL\HOHU PL NDUúÕOD\DFDNWÕU" VRUXVX EX QRNWDGD ROGXNoD |QHP WDúÕPDNWD

ELUoRN WDUWÕúPDQÕQ GD NRQXVX ROPDNWDGÕU %HOHGL\H VÕQÕUODUÕQD N|\OHULQ GDKLO

HGLOPHVL LOH ELUOLNWH \DSÕGDNL ELUoRN úH\ GH÷LúPHNWHGLU gUQH÷LQ ³N|\OHULQ

EHOHGL\HOHUH NDWÕOPDVÕ\OD EHOHGL\HOHU EXUDODUGDNL PONWHQ GH HPODN YHUJLVL

WDKVLOL LPNkQÕQD NDYXúPXú DQFDN GDKD |QFH N|\OHUGHNL HPODN YHUJLGHQ PXDI

ROGX÷XQGDQ EXUDODUGD \DúD\DQODU KHQ] HPODN YHUJLVLQH DOÕúDPDPÕúWÕU´

7(3$9  'L÷HU WDUDIWDQ N|\OHUGH KLoELU úH\LQ GH÷LúPHGL÷L \DOQÕ]FD

KL]PHWYHUHQ\DSÕQÕQGH÷LúWL÷LNRQXVXQGDJ|UúOHUROVDGDDUWÕNHVNLGHQROGX÷X

JLEL..7&¶GHN|\\|QHWLPLQGHQEDKVHWPHNPPNQGH÷LOGLU%XQHGHQOHN|\

\|QHWLPOHULQLQ NÕUVDO NDONÕQPDGD |QFHOLNOL ELULPOHU ROPDVÕ GD PPNQ

J|UOPHPHNWHGLU

..7&$QD\DVDVÕ¶QÕQPDGGHVL³<HUHO<|QHWLPOHU´EDúOÕ÷ÕLOH\HUHO

\|QHWLPOHUL ³E|OJH EHOHGL\H YH\D N|\ YH PDKDOOH KDONÕQÕQ \HUHO RUWDN

JHUHNVLQPHOHULQL NDUúÕODPDN ]HUH NXUXOXú LONHOHUL \DVD LOH EHOLUWLOHQ YH NDUDU

RUJDQODUÕVHoLPOHROXúWXUXODQNDPXW]HONLúLOHUL´RODUDNWDQÕPODPDNWDGÕU$\UÕFD

PDGGHGH \HUHO \|QHWLPOHULQ NXUXOXú YH J|UHYOHUL LOH \HWNLOHULQLQ \HULQGHQ

\|QHWLP LONHVLQH X\JXQ RODUDN G]HQOHQHFH÷LQL EHOLUWHUHN \HUHO \|QHWLP

RUJDQODUÕQÕQ VHoLPOHULQLQ G|UW \ÕOGD ELU \DSÕODFD÷ÕQÕQ DOWÕ oL]LOPLúWLU ..7&

$QD\DVDVÕPDGGH $QD\DVD¶QÕQPDGGHVLN|\YHPDKDOOH\HUHO\|QHWLP

VHoLPOHULQLQJHQHO\|QHWLPLYHGHQHWLPLLoLQVHoLPOHUYHKDONR\ODPDODUÕ\DUJÕ

RUJDQODUÕQÕQJHQHO\|QHWLPLYHGHQHWLPLNXUDOODUÕQDX\JXQRODUDN\DVDLOH|]HO

NXUDOODUNRQDELOLUGHPHNWHGLU

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :