EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

Tam metin

(1)

YANLIfi

1- Ünite 1, Sayfa 8’deki son paragraftaki metin afla-

¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Dünyadaki yerel yönetim bankac›l›¤›n›n köklü ve epey eski geçmifline karfl›l›k, ülkemizde bu alanda Be- lediyeler Bankas›'n›n kurulmas› 1933 y›l›nda gerçek- leflmifltir. Banka 1945 y›l›na kadar baflar›l› faaliyetler- de bulunmufl ve bu y›lda bankan›n faaliyet kapsam›na il özel idareleri ve köylerin de dahil edilmesi amac›y- la, söz konusu y›lda ‹ller Bankas› ad›yla yeniden ya- p›land›r›lm›flt›r.

2- Ünite 10, Sayfa 135’deki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

YEREL YÖNET‹MLER‹N ‹LLER BANKASI

‹LE OLAN ‹L‹fiK‹LER‹

Yerci yönetimlerin çok yak›n iliflkide bulundu¤u, de- yim yerindeyse yerel yönetimlerin bankas› olan ‹ller Bankas›'n›, k›saca tan›tmakta ve ifllevleri hakk›nda bil- gi vermekte yarar vard›r.

‹ller Bankas›, 1933 y›l›nda ç›kar›lan bir kanunla kuru- lan Belediyeler Bankas›n›n bir devam› olarak, 1945 y›- l›nda 4759 Say›l› Kanunla kurulmufltur. Belediyelerin yan›nda, il özel idarelerini ve köyleri kapsam›na alarak yeniden örgütlenen bir kurulufltur, iller Bankas›'n›n temel amac›, yerel yönetimlerin ve bu yönetimlerin kuracaklar› birliklerle ad› geçen yönetimlere ba¤l›, tü- zel kiflili¤i haiz olan veya olmayan katma bütçeli idare ve kurumlar›n finansman sorunlar›na yard›mc› olmak ve imar iflleriyle u¤raflmakt›r. Kendi kanununa ve özel hukuk hükümlerine ba¤l›, tüzel kiflili¤e sahip, kendine özgü bir bankad›r.

‹ller Bankas›'n›n Sermayesi

‹ller Bankas›'n›n sermayesi 3 milyar YTL. olup afla¤›da- ki kaynaklardan karfl›lanmaktad›r (Bu sermaye Bakan- lar Kurulu karar› ile befl misline kadar artt›r›labilir.):

• ‹I özel idareleriyle, belediyelerin y›ll›k gelirleri ha- s›lat›n›n %5'i. (Bütçeden yap›lan yard›mlarla her türlü istikraz ve ba¤›fllar y›ll›k gelir kavram›n›n kapsam› d›-

DO⁄RU

1- Ünite 1, Sayfa 8’deki son paragraftaki metin afla-

¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Dünyadaki yerel yönetim bankac›l›¤›n›n köklü ve epey eski geçmifline karfl›l›k, ülkemizde bu alanda Be- lediyeler Bankas›'n›n kurulmas› 1933 y›l›nda gerçek- leflmifltir. Banka 1945 y›l›na kadar baflar›l› faaliyetler- de bulunmufl ve bu y›lda bankan›n faaliyet kapsam›na il özel idareleri ve köylerin de dahil edilmesi amac›y- la, söz konusu y›lda ‹ller Bankas› ad›yla yeniden yap›- land›r›lm›flt›r. 2011 y›l›nda kabul edilen 6107 say›l› ‹l- ler Bankas› Anonim fiirketi Hakk›nda Kanun ile Ban- kan›n yap›s› de¤ifltirilmifltir. Buna göre ‹ller Bankas›

yerine, anonim flirket statüsünde “‹ller Bankas› Ano- nim fiirketi” unvan›yla bir kalk›nma ve yat›r›m banka- s› kurulmufltur. Bankan›n k›salt›lm›fl unvan› ise ‹l- bank olmufltur.

2- Ünite 10, Sayfa 135’deki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

YEREL YÖNET‹MLER‹N ‹LLER BANKASI

‹LE OLAN ‹L‹fiK‹LER‹

Yerel yönetimlerin çok yak›n iliflkide bulundu¤u, de- yim yerindeyse yerel yönetimlerin bankas› olan ‹ller Bankas›’n›, k›saca tan›tmakta ve ifllevleri hakk›nda bil- gi vermekte yarar vard›r.

1933 y›l›nda ç›kar›lan bir kanunla kurulan Belediyeler Bankas›'n›n bir devam› olan ‹ller Bankas›, belediyele- rin yan›nda, il özel idarelerini ve köyleri kapsam›na alarak yeniden örgütlenen bir kurulufl olarak 1945 y›- l›nda 4759 Say›l› Kanunla kurulmufltur. ‹ller Bankas› 8 fiubat 2011 tarihinde yürürlü¤e giren 6107 say›l› ‹ller Bankas› Anonim fiirketi Hakk›nda Kanun ile yerini ‹l- bank’a b›rakm›flt›r. ‹lbank, “‹ller Bankas› Anonim fiir- keti” unvan›yla özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel ki- flili¤e sahip, anonim flirket statüsünde kurulan kalk›n- ma ve yat›r›m bankas›n›n k›salt›lm›fl unvan›d›r. ‹l- bank’›n merkezi Ankara’dad›r ve ilgili oldu¤u bakanl›k, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›d›r.

‹ller Bankas›’n›n Ortakl›k Yap›s› ve Sermayesi Bankan›n ortaklar› il özel idareleri ve belediyelerdir.

Banka, genel kurul taraf›ndan onanan bilançoya göre ortaya ç›kan safi kâr›n yüzde ellibirini; il özel idarele- ri taraf›ndan yerine getirilen, köylerin teknik ve sos- yal altyap› hizmetlerinin finansman›; nüfusu 200.000’in EYLÜL 2010 TAR‹H BASKILI

YEREL YÖNET‹MLER

DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹

(2)

fl›nda kalmaktad›r. Ayr›ca, Hazine taraf›ndan tahsil olunarak, ‹ller Bankas› arac›l›¤› ile belediyelere ve il özel idarelerine da¤›t›lan vergi paylar› sürekli gelir ni- teli¤inde olmas›na ra¤men, içiflleri Bakanl›¤›nca ba¤›fl niteli¤inde say›lm›fl ve ortakl›k paylar› hesab›n›n d›fl›n- da tutulmufltur.),

• ‹I özel idareleriyle, belediyelere ba¤l› tüzel kiflili¤i haiz olan veya olmayan, katma bütçeli idare ve ku- rumlar›n ve birliklerin ba¤l› bulunduklar› idare bütçe- lerine intikal etmeyen gelirlerinden vergisi ç›kt›ktan sonra kalan safi kazançlar›n›n % 5'i,

• Bankan›n y›ll›k saf› kazanc›ndan, köy idareleri ser- maye pay› olarak ayr›lacak % 30'lar,

• Bütçeden veya herhangi bir yerden yap›lacak her türlü yard›mlar,

• Belli bir tahsis yeri gösterilmeksizin veya serma- yeye kat›lmak üzere yap›lacak ba¤›fllar,

• Özel kanunlarla banka sermayesine eklenmek üzere sa¤lanacak yard›mlar.

‹ller Bankas›'n›n ‹fllevleri

Belediyeler, il özel idareleri ve köyler, yerel yönetim- lerin kuracaklar› birlikler, yerel yönetimlere ba¤l› tü- zel kiflili¤i haiz olan veya olmayan katma bütçeli idare ve kurumlar, esas itibariyle tiler Bankas›'n›n çal›flmala- r›ndan yararlanacak birimlerdir, ‹ller Bankas›'n›n ifllev- lerini bir baflka deyiflle çal›flma konular›n› flu flekilde grupland›rabiliriz.

3- Ünite 10, Sayfa 136’daki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Kredi Sa¤lama

‹ller Bankas›, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin ve bunlar›n kuracaklar› birliklerin, bu idarelere ba¤l›, tüzel kiflili¤i olan, olmayan katma bütçeli idare ve ku- rumlar›n yapacaklar› yerel kamu hizmetleri ile ilgili te- sisleri, yap›lar› ve öteki iflleri meydana getirebilmele- rini kolaylaflt›rmak; flehir, kasaba ve köylerin kurulufl ve imar› yolundaki plân ve programlar›n gerçekleflti- rilmesini desteklemek amac›yla, yerel yönetimlere Tüzü¤ünde yaz›l› koflullara göre krediler sa¤lamakla yükümlüdür.

alt›nda olan belediyelerin harita, imar plan›, içme su- yu, at›k su, kat› at›k, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyap› projelerinin finansman› ile nüfusu 25.000’in alt›nda olan belediyelerin an›lan projelerinin ayr›ca yap›m›n›n finansman›nda hibe olarak kullan›r.

Bu uygulanmaya iliflkin usul ve esaslar yönetim kuru- lunca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Bankan›n sermayesi 9.000.000.000 (dokuz milyar) Türk Liras›d›r. Bu sermaye Bakanlar Kurulu karar› ile befl kat›na kadar art›r›labilir. Sermaye tavan›na ulafl›n- caya kadar bankan›n ödenmifl sermayesine afla¤›daki kaynaklar eklenir;

• 02.07.2008 tarihli ve 5779 say›l› ‹l Özel ‹dareleri- ne ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk›nda Kanuna göre her ay Maliye Bakanl›¤› ve ‹ller Bankas› taraf›ndan da¤›t›lacak vergi gelirleri paylar›n›n toplam› üzerinden ayl›k olarak yüz- de iki oran›nda kesilecek miktarlar.

• Bankan›n vergi ve di¤er yasal yükümlülükler dü- flüldükten sonraki y›ll›k safi kâr›ndan yüzde otuz ora- n›nda ayr›lacak pay.

• Di¤er mevzuat hükümleri ile banka sermayesine aktar›lmas› uygun görülen paralar ile sermayeye ek- lenmek üzere yap›lacak her türlü yard›m ve ba¤›fllar.

‹ller Bankas›’n›n ‹fllevleri

‹ller Bankas› Anonim fiirketi’nin amac›; il özel idarele- ri, belediyeler ve ba¤l› kurulufllar› ile münhas›ran bun- lar›n üye olduklar› mahalli idare birliklerinin finans- man ihtiyac›n› karfl›lamak, bu idarelerin s›n›rlar› içinde yaflayan halk›n mahalli müflterek hizmetlerine iliflkin projeler gelifltirmek, bu idarelere dan›flmanl›k hizme- ti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyap› ifllerinin yap›lmas›na yard›mc› olmak ve her türlü kalk›nma ve yat›r›m bankac›l›¤› ifllevlerini ye- rine getirmektir. ‹lbank’›n ifllevlerini bir baflka deyiflle çal›flma konular›n› flu flekilde grupland›rabiliriz.

3- Ünite 10, Sayfa 136’daki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Kredi Sa¤lama

‹lbank ortaklar›na k›sa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir. Yurt içi ve yurt d›- fl› finansman kurumlar›yla iflbirli¤i yapabilir, bunlar›n kat›ld›¤› ulusal ve uluslararas› kurulufllara üye olabilir.

Yurt içi ve yurt d›fl› finansman kurulufllar› ile para ve sermaye piyasalar›ndan ve her türlü fonlardan kaynak sa¤layabilir.

Önceki y›llarda kredi hizmetleri, genellikle bütçe y›l›

içinde belediyelere verilen k›sa vadeli avanslar fleklin-

(3)

‹ller Bankas›’n›n kuruldu¤u y›llarda kredi hizmetleri, genellikle bütçe y›l› içinde belediyelere verilen k›sa vadeli avanslar fleklinde yürütülmüfltü. Belediyeler aç›s›ndan bir tür dalgal› borç niteli¤indeki bu avansla- r›n amac›, bütçe y›l› içindeki gelir gider dengesizli¤ini gidermek idi. Ancak, zamanla avans verme fonksiyo- nu geri plâna itilmifl ve ‹ller Bankas›’n›n kredi sa¤lama görevi sadece uzun süreli krediler için hüküm ifade eder duruma gelmifltir. Uzun süreli kredilerin koflul- lan da oldukça k›s›tlay›c›d›r. Örne¤in, kredi alabilmek için yerel yönetimlerin paray› harcayaca¤› ‹flin kesin projesinin olmas›, Bankan›n çal›flma alan›na girmesi ve plânda yeri bulunmas› gerekmektedir. Yerel yönetim biriminin borçlanma kapasitesi de, ayr›ca dikkate al›n- maktad›r. Örne¤in, yerel yönetim biriminin ortakl›k pay›n›n ayr›lmas›na esas olan son bütçesindeki adi ge- lirlerinin en çok % 15'i oran›nda ve gelirlerine göre 2- 25 y›l süreli kredi verilmektedir. Yerel yönetim biri- minin ödemesi gereken borçlar›n› ödeyip ödemedi¤i- ne de bak›lmaktad›r. Özellikle belediyeler, k›s›tl›

borçlanma olanaklar›ndan, vergi gelirlerinden alacak- lar› paylardan borçlar›na karfl›l›k kesinti yap›lmas›ndan ve belediyelere farkl› uygulama yap›lmas›ndan flikayet etmektedirler.

Teknik Yard›m

‹ller Bankas›’n›n teknik yard›m ifllevine giren hizmet- lerinin bafll›calar› flunlard›r:

• Yerel yönetimlere ve istemleri üzerine onlara ba¤- l› kurumlara harita, plân, etüd ve proje yapmak ya da yapt›rmak, bunlar›n meydana getirecekleri tesis ve ya- p›lardan mahallince yapt›r›lmas›na imkân bulunmayan ya da toplu olarak yapt›r›lmas›nda yarar bulunanlar›, y›ll›k yat›r›m programlar› ‹çinde gerçeklefltirmek,

• Yerel yönetimlere ve onlara ba¤l› kurumlara ge- rekli olacak makine, âlet ve edevat›, olanaklar› çerçe- vesinde bu birimlere satmak ya da kiralamak,

• Bankadan al›nan kredilerle yap›lan ifllerin fenni gö- zetimi ve denetimini, istem ve imkânlara göre - Bay›n- d›rl›k Bakanl›¤›'n›n yetki alan›na girenler hariç olmak kayd›yla -üzerine almak,

• Görevlerini yerine getirebilmek için, her türlü araç ve malzemeyi sa¤lamak, bu ifller için gerekli te- sisleri do¤rudan do¤ruya veya ortakl›klarla gerçeklefl- tirmek, bu konuda yap›lacak ifllere gerekli görülürse ortakl›k etmek,

• Yerel yönetimlerin ve onlara ba¤l› kurumlar›n, ta- fl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n›, istemleri halinde sigorta ettirmek.

Baz› büyükflehir ve ilçe belediyeleri hariç olmak üze- re, belediyelerin ço¤u teknik alanda bilgi, personel ve

de yürütülmüfltü. Belediyeler aç›s›ndan bir tür dalgal›

borç niteli¤indeki bu avanslar›n amac›, bütçe y›l› için- deki gelir gider dengesizli¤ini gidermek idi. Ancak, za- manla avans verme fonksiyonu geri plâna itilmifl ve kredi sa¤lama görevi sadece uzun süreli krediler için hüküm ifade eder duruma gelmifltir. Uzun süreli kre- dilerin koflullar› da oldukça k›s›tlay›c›d›r. Örne¤in, kredi alabilmek için yerel yönetimlerin paray› harca- yaca¤› iflin kesin projesinin olmas›, Bankan›n çal›flma alan›na girmesi ve plânda yeri bulunmas› gerekmekte- dir. Yerel yönetim biriminin borçlanma kapasitesi de, ayr›ca dikkate al›nmaktad›r. Örne¤in, yerel yönetim biriminin ortakl›k pay›n›n ayr›lmas›na esas olan son bütçesindeki adi gelirlerinin en çok % 15'i oran›nda ve gelirlerine göre 2-25 y›l süreli kredi verilmektedir.

Yerel yönetim biriminin ödemesi gereken borçlar›n›

ödeyip ödemedi¤ine de bak›lmaktad›r. Özellikle bele- diyeler, k›s›tl› borçlanma olanaklar›ndan, vergi gelirle- rinden alacaklar› paylardan borçlar›na karfl›l›k kesinti yap›lmas›ndan ve belediyelere farkl› uygulama yap›l- mas›ndan flikayet etmektedirler.

Teknik Yard›m

‹lbank faaliyetleri konusunda araflt›rma, proje gelifltir- me ve dan›flmanl›k hizmeti yapabilir veya yapt›rabilir, teknik yard›m verebilir. Bankan›n öncülü¤ünde flirket kurabilir ve devredebilir. Sigorta acenteli¤i yapabilir.

Gerekli izinleri almak kayd›yla yurtiçinde ve yurtd›fl›n- da flube ve temsilcilik açabilir. Amac›n›n gerçekleflme- sine yard›mc› olacak her türlü kalk›nma ve yat›r›m bankac›l›¤› ifllemlerini yapar.

‹ller Bankas›'n›n teknik yard›m ifllevine giren hizmet- lerinin bafll›calar› flunlard›r;

• Yerel yönetimlere ve istemleri üzerine onlara ba¤l› kurumlara harita, plân, etüd ve proje yapmak ya- da yapt›rmak, bunlar›n meydana getirecekleri tesis ve yap›lardan mahallince yapt›r›lmas›na imkân bulunma- yan yada toplu olarak yapt›r›lmas›nda yarar bulunan- lar›, y›ll›k yat›r›m programlar› içinde gerçeklefltirmek,

• Yerel yönetimlere ve onlara ba¤l› kurumlara ge- rekli olacak makine, âlet ve edevat›, olanaklar› çerçe- vesinde bu birimlere satmak yada kiralamak,

• Bankadan al›nan kredilerle yap›lan ifllerin fenni gözetimi ve denetimini, istem ve imkânlara göre - Ba- y›nd›rl›k Bakanl›¤›'n›n yetki alan›na girenler hariç ol- mak kayd›yla - üzerine almak,

• Görevlerini yerine getirebilmek için, her türlü araç ve malzemeyi sa¤lamak, bu ifller için gerekli te- sisleri do¤rudan do¤ruya veya ortakl›klarla gerçeklefl- tirmek, bu konuda yap›lacak ifllere gerekli görülürse ortakl›k etmek,

(4)

araç-gereç yetersizlikleri ile karfl› karfl›yad›r. Bu ne- denle ‹ller Bankas›, belediyelerin teknik yetersizlikle- rini gidermeye yönelik yard›mlar› gücü oran›nda yap- maktad›r. Bu amaçla, flehir ve kasabalar›n içme suyu ve projelerinin haz›rlanmas› ve tesislerinin yap›lmas›, kanalizasyon, su sondajlar›n›n yap›lmas›, derin kuyula- r›n aç›lmas› gibi hizmetler uygulamada en çok görü- lenlerdir.

4- Ünite 10, Sayfa 137’deki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Paylar›n Da¤›t›lmas›nda Arac›l›k

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam› üzerinden belediyelere ve il özel idarelerine da¤›t›lmakta olan paylar iller Bankas› arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmektedir.

Bu yöntemle, merkezi yönetim binlerce yerel yöne- tim birimi karfl›s›nda sadece ‹ller Bankas›'n› muhatap görmektedir. Da¤›t›m ifli banka taraf›ndan gerçeklefl- tirilmektedir. Ancak, ‹ller Bankas›'n›n, yerel yönetim- lerin ortakl›k paylar›n› ve borç taksitlerini, kendileri- ne düflen paylardan kaynakta kesmekte ve yerel yö- netimlere kalan miktar› göndermektedir. Bu ifllem de, yerel yönetimlerin parasal s›k›nt›lar›ndan biri olmak- tad›r. Yerel yönetimler, yükümlülüklerini nas›l olsa yerine getirmek zorundad›rlar. Ancak, gelir-gider dengesinde ve nakit ak›fl›n›n düzenlenmesinde zaman faktörünün önemli oldu¤u aç›kt›r.

5- Ünite 10, Sayfa 138’deki “Özet” k›sm›ndaki me- tin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Amaç 3 ‹ller Bankas› 'n›n yerel yönetimlerle ne gibi iliflkileri vard›r?

1933 y›l›nda kurulan Belediyeler Bankas› 1945 y›l›nda kald›r›larak, yerine bütün yerel yönetimlere hizmet verecek flekilde, ‹ller Bankas› ad› ile yeni bir banka ku- rulmufltur. ‹ller Bankas›, yerel yönetimlere ve bu bi- rimlerin kuracaklar› birliklere, Banka Tüzü¤ünde yaz›- l› koflullara göre kredi sa¤lamakla yükümlüdür. Veri- len kredi, yerel yönetimin son bütçesindeki adi gelir- lerin en çok % 15'i oran›nda ve gelirlerine göre 2-25 y›l süreli uygulanmaklad›r. ‹ller Bankas› kredi ifllevinin yan› s›ra, yerel yönetimlere çeflitli teknik yard›mlarda da bulunmaklad›r. Örne¤in; harita, plân, etüd ve pro-

• Yerel yönetimlerin ve onlara ba¤l› kurumlar›n, ta- fl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n›, istemleri halinde sigorta ettirmek,

Baz› büyükflehir ve ilçe belediyeleri hariç olmak üze- re, belediyelerin ço¤u teknik alanda bilgi, personel ve araç-gereç yetersizlikleri ile karfl› karfl›yad›r. Bu ne- denle ‹ller Bankas›, belediyelerin teknik yetersizlikle- rini gidermeye yönelik yard›mlar› gücü oran›nda yap- maktad›r. Bu amaçla, flehir ve kasabalar›n içme suyu projelerinin haz›rlanmas› ve tesislerinin yap›lmas›, ka- nalizasyon projelerinin haz›rlanmas› ve tesislerinin ya- p›lmas›, su sondajlar› yap›p, derin kuyular›n aç›lmas›

gibi hizmetler uygulamada en çok görülenlerdir.

4- Ünite 10, Sayfa 137’deki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Paylar›n Da¤›t›lmas›nda Arac›l›k

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam› üzerinden belediyelere ve il özel idarelerine da¤›t›lmakta olan paylar ‹lbank arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmektedir.

Bu yöntemle, merkezi yönetim binlerce yerel yöne- tim birimi karfl›s›nda sadece ‹lbank’› muhatap gör- mektedir. Da¤›t›m ifli Banka taraf›ndan gerçeklefltiril- mektedir. Ancak, ‹lbank, yerel yönetimlerin ortakl›k paylar›n› ve borç taksitlerini, kendilerine düflen pay- lardan kaynakta kesmekte ve yerel yönetimlere kalan miktar› göndermektedir. Bu ifllem de, yerel yönetim- lerin parasal s›k›nt›lar›ndan biri olmaktad›r. Yerel yö- netimler, yükümlülüklerini nas›l olsa yerine getirmek zorundad›rlar. Ancak, gelir-gider dengesinde ve nakit ak›fl›n›n düzenlenmesinde zaman faktörünün önemli oldu¤u aç›kt›r.

5- Ünite 10, Sayfa 138’deki “Özet” k›sm›ndaki me- tin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Amaç 3 ‹ller Bankas›’n›n yerel yönetimlerle ne gibi iliflkileri vard›r?

1933 y›l›nda kurulan Belediyeler Bankas› 1945 y›l›nda kald›r›larak, yerine bütün yerel yönetimlere hizmet verecek flekilde, ‹ller Bankas› ad› ile kuruldu. 2011 y›- l›nda kabul edilen 6107 say›l› ‹ller Bankas› Anonim fiir- keti Hakk›nda Kanun ile Bankan›n yap›s› de¤ifltirilerek yerine, anonim flirket statüsünde “‹ller Bankas› Ano- nim fiirketi” unvan›yla bir kalk›nma ve yat›r›m banka- s› kurulmufltur. Bankan›n k›salt›lm›fl unvan› ise ‹lbank olmufltur. ‹lbank ortaklar›na k›sa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir. Yurt içi ve yurt d›fl› finansman kurumlar›yla iflbirli¤i yapabilir,

(5)

je yap›m›, çeflitli makine, araç ve gereci satmak ya ela kiralamak gibi hizmetleri yerine getirmektedir. Ayr›- ca, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam› üzerin- den belediyelere ve il özel idarelerine da¤›t›lmakta olan paylar›n, da¤›l›m›n› da ‹ller Bankas› gerçeklefltir- mektedir.

6- Ünite 10, Sayfa 139’daki “Kendimizi S›nayal›m”

k›sm›n›n 3. sorusunun “c” fl›kk› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

c. ‹ller Bankas›

7- Ünite 10, Sayfa 139’daki “Kendimizi S›nayal›m”

k›sm›n›n 5. sorusu afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

5. ‹l özel idareleri ile belediyelerin y›ll›k gelirleri ha- s›¬latlar›ndan ‹ller Bankas› sermayesi için ayr›lan pay yüzde kaçt›r?

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6

8- Ünite 11, Sayfa 167’deki “Genel Bütçe Vergi Ge- lirleri Üzerinden Ayr›lan Pay” k›sm›ndaki 6. pa- ragraftaki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat› toplam› üzerin- den, il özel idareleri ve belediyeler ad›na ayl›k olarak ayr›lacak tutardan, yap›lacak kesintilerin toplam›, hiç- bir flekilde ayr›lan tutarlar›n toplam›n›n yüzde 40'›n›

aflamaz.

bunlar›n kat›ld›¤› ulusal ve uluslararas› kurulufllara üye olabilir. Yurt içi ve yurt d›fl› finansman kurulufllar› ile para ve sermaye piyasalar›ndan ve her türlü fonlardan kaynak sa¤layabilir. ‹lbank faaliyetleri konusunda arafl- t›rma, proje gelifltirme ve dan›flmanl›k hizmeti yapabi- lir veya yapt›rabilir, teknik yard›m verebilir. Bankan›n öncülü¤ünde flirket kurabilir ve devredebilir. Sigorta acenteli¤i yapabilir. Gerekli izinleri almak kayd›yla yurtiçinde ve yurtd›fl›nda flube ve temsilcilik açabilir.

Amac›n›n gerçekleflmesine yard›mc› olacak her türlü kalk›nma ve yat›r›m bankac›l›¤› ifllemlerini yapar. Ge- nel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam› üzerinden be- lediyelere ve il özel idarelerine da¤›t›lmakta olan pay- lar ‹lbank arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmektedir.

6- Ünite 10, Sayfa 139’daki “Kendimizi S›nayal›m”

k›sm›n›n 3. sorusunun “c” fl›kk› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

c. ‹lbank

7- Ünite 10, Sayfa 139’daki “Kendimizi S›nayal›m”

k›sm›n›n 5. sorusu afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

5. Maliye Bakanl›¤› ve ‹lbank taraf›ndan da¤›t›lacak vergi gelirleri paylar›n›n toplam› üzerinden ‹lbank’›n sermayesine eklenmek üzerine ayl›k olarak ayr›lan pay yüzde kaçt›r?

a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 e. 1

8- Ünite 11, Sayfa 167’deki “Genel Bütçe Vergi Ge- lirleri Üzerinden Ayr›lan Pay” k›sm›ndaki 6. pa- ragraftaki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

‹l özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere ba¤l›

kurulufllar›n ve bunlara ait tüzel kiflilerin borçlar›ndan 01.03.2010 tarihinden önce do¤mufl olanlar için yap›- lacak kesintilerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilât›

toplam› üzerinden, il özel idareleri ve belediyeler ad›- na ayl›k olarak ayr›lacak tutara oran›, yüzde 40'› afla- maz. Yap›lacak kesintilerin oranlar›n›, kesinti ve mah- sup ifllemlerine iliflkin di¤er usul ve esaslar› belirleme- ye, Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan›n tekli- fi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(6)

9- Ünite 11, Sayfa 170’teki “Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Alan›” k›sm›ndaki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Belediye, kentin geliflimine uygun olarak eskiyen kent k›s›mlar›n› yeniden infla ve restore etmek; konut alan- lar›, sanayi ve ticaret alanlar›, teknoloji parklar› ve sosyal donat›lar oluflturmak, deprem riskine karfl›

tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusu- nu korumak amac›yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam say›- s›n›n salt ço¤unlu¤unun karar› ile ilân edilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar›nda y›k›larak yeni- den yap›lacak münferit yap›larda ilgili resim ve harçla- r›n dörtte biri al›n›r. Bir yerin kentsel dönüflüm ve ge- liflim proje alan› olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan s›n›rlar› içerisinde bulun- mas› ve en az elli bin metrekare olmas› flartt›r. Kent- sel dönüflüm ve geliflim proje alanlar›nda bulunan ya- p›lar›n boflalt›lmas›, y›k›m› ve kamulaflt›rmas›nda an- laflma yolu esast›r. Kentsel dönüflüm ve geliflim pro- jesi kapsam›nda bulunan mülk sahipleri taraf›ndan aç›- lacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüflülür ve karara ba¤lan›r.

9- Ünite 11, Sayfa 170’teki “Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Alan›” k›sm›ndaki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Belediye, belediye meclisi karar›yla; konut alanlar›, sa- nayi alanlar›, ticaret alanlar›, teknoloji parklar›, kamu hizmeti alanlar›, rekreasyon alanlar› ve her türlü sos- yal donat› alanlar› oluflturmak, eskiyen kent k›s›mlar›- n› yeniden infla ve restore etmek, kentin tarihi ve kül- türel dokusunu korumak veya deprem riskine karfl›

tedbirler almak amac›yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir. Bir alan›n kentsel dönüflüm ve geliflim alan› olarak ilan edilebilmesi için yukar›da sa- y›lan hususlardan birinin veya bir kaç›n›n gerçeklefl- mesi ve bu alan›n belediye veya mücavir alan s›n›rlar›

içerisinde bulunmas› flartt›r. Ancak, kamunun mülki- yetinde veya kullan›m›nda olan yerlerde kentsel dö- nüflüm ve geliflim proje alan› ilan edilebilmesi ve uygu- lama yap›labilmesi Bakanlar Kurulu karar›na ba¤l›d›r.

Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alan› olarak ilan edilecek alan›n; üzerinde yap› olan veya olmayan imarl› veya imars›z alanlar olmas›, yap› yükseklik ve yo¤unlu¤unun belirlenmesi, alan›n büyüklü¤ünün en az 5 en çok 500 hektar aras›nda olmas›, etaplar halin- de yap›labilmesi hususlar›n›n takdiri münhas›ran bele- diye meclisinin yetkisindedir. Toplam› 5 hektardan az olmamak kayd› ile proje alan› ile iliflkili birden fazla yer tek bir dönüflüm alan› olarak belirlenebilir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :