• Sonuç bulunamadı

GİRİŞİMCİ İÇİN İŞ PLANI NEDİR?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GİRİŞİMCİ İÇİN İŞ PLANI NEDİR?"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GİRİŞİMCİ İÇİN

İŞ PLANI NEDİR?

(2)

İŞ PLANI NEDİR?

İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkarılması için bir çok aktivite sıralı ve önceden belirlenen niteliklerde gerçekleştirilmelidir. Bunun başarılması için girişimciler iş planı hazırlarlar.

İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin,

iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri

nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

(3)

İŞ PLANI NEDEN GEREKLİDİR?

 İş kurma yolunda bir rehber, bir YOL HARİTASI'DIR.

 İş kurmadan önce gerekli araştırma ve

planlama çalışmalarının yapılmasını

sağlayan bir araçtır.

(4)

 Bir banka ya da başka finans organizasyonundan yardım için gereklidir.

 Kendi işinizi iyice kavramada yardımcıdır.

 Son derece kullanışlı bir yönetim ve kontrol

aracıdır.

(5)

İş Planı,

 Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini,

 Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını, ortaklarını,

 Hedeflediği piyasanın özelliklerini, Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını,

 Ürün ya da hizmetlerini üretmek için

uygulayacağı süreçleri,

(6)

 Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini,

 İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi,

 İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını,

 İşletmenin finansal hareketlerini,

 İşletmenin finansal karlılığını,

gösteren bir dosyadır.

(7)

İŞ PLANI ÖZETİ

 İş planı özetinin amacı planı inceleyen kişilere girişimci ve iş fikri ile ilgili genel bir bilgi vermektir.

 İş planı özeti girişimcinin yapılabilirlik

araştırması ve iş planı hazırlık çalışmasını

tamamlamasından sonra iş modelinin kesin

şeklini, girişimcinin hedeflerini ve planı özet

olarak tanıtır.

(8)

 Girişimi yapan kişi ya da kişiler bu

bölümde kendilerini kısaca

tanıtmalıdırlar. Özellikle iş fikrinin

başarısına yönelik katkıları vurgulanarak

sahip oldukları deneyimler kısaca

belirtilmelidir.

(9)

GİRİŞİMCİNİN TANITIMI

 İş kurma sürecinde girişimcinin

özellikleri işin başarısını doğrudan

etkilemektedir. Öncelikle girişimcinin,

eğitim durumu, geçmiş iş deneyimleri ya

da herhangi bir bilgi becerisi ile

planladığı işi başarılı bir şekilde kurmak

ve yürütmek konusunda iş planını

inceleyenleri ikna etmesi gerekir.

(10)

 Bu bölümün bir diğer amacı girişimcinin kendisine ulaşılabilmesi ve genel olarak sosyal özelliklerinin anlaşılması için gerekli bilgileri vermesidir.

 Bu bölümde girişimcinin detaylı bir

şekilde aktarması gereken bilgilerden

biri de iş fikrini seçme nedenleridir.

(11)

 Girişimcinin hedefleri bu bölümde vurgulanması gereken bir diğer başlıktır

 Girişimci kısa hedefleri yanında özellikle

işletmenin gelişme dönemine karşılık

gelen orta vadede ya da bir başka

deyişle ilk beş yılda hangi hedeflere

ulaşmayı planladığını aktarmalıdır.

(12)

KURULACAK İŞİN TEMEL

NİTELİKLERİ ve KURULUŞ DÖNEMİ PLANI

 Girişimci bu bölümde detaylı yapılabilirlik araştırması ve iş planı hazırlama çalışmaları sonucunda ulaştığı iş modelini özetlemeye devam eder.

Öncelikle kurmak istediği işin sahip

olacağı yasal statüyü ve bu işletme

türünü seçmesinin nedenlerini kısaca

belirtir.

(13)

 Girişimcinin, işletmesini ortaklık

yapısında kurması durumunda, bu

bölümde ortaklık modelini ve ortakların

işletme içindeki konumlarını açıklaması

gerekir. Ortakların payları, görevleri ve

özellikle işin başarısı açısından

işletmeye katkılarının neler olacağının

belirtilmesi önemle gerekmektedir.

(14)

 Girişimci işin temel nitelikleri ve kuruluş

dönemi planı başlığı altında son olarak,

kuruluş için alınması gerekli izinleri,

ruhsatları ve diğer resmi dokümanları

belirtir. Ayrıca bu işlemlerin hangi

kurumlarla ve yaklaşık hangi sürelerde

yapılacağını kaydeder.

(15)

Kaynaklar

 KOSGEB, Genç girişimci geliştirme projesi, Girişimciler için iş planı rehberi, Ankara, 2003.

 http://www.fortune.com.tr/isplani.asp

 https://

www.byclb.com/girisimcilik/Girisimciler_icin_is

_plani_rehberi.pdf

Referanslar

Benzer Belgeler

Öyle ki bu savaşlar esnasında elinde gayrimüslim askerleri de olan Osmanlı Devleti Müslüman bir halka sahip olan Karamanlılar üzerine yağma ve talan yapması

i.İç ve dış piyasalardan, bankalardan ve özel fınans kuruluşlarından, uzun, orta ve kısa vadeli krediler alır, bu kredilere ait sözleşmeler yapar,

 Osmanlı Devlet’inde savaşta yararlılık göstermiş askerlere ve bir kısım memurlara devletin kasasından doğrudan maaş vermek yerine geliri daha önceden belirlenmiş

Bayezid'in İstanbul'u kuşattığını gören Papa'nın girişimiyle bir kaçlı ordusu oluşturulmuştur.Yapılan Niğbolu savaşını Osmanlı Devleti kazanmıştır.Bunun

Kısa Vade Hedeflerim: İşimi kavramak, zayıflamak Elimde Sihirli Bir Değnek Olsa Şirkette Neyi Değiştirirdim:8. TBSTR'ı Endüstri

MADDE 8 - Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az

MALİKÂNE: Devlete karşı yaptıkları önemli bir hizmet karşılığı devlet adamlarına mülk olarak verilen topraklardır. MUKATAA: İLTİZAM sisteminde geliri kişilere

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de, 1258 (H. 659) senelerinde doğduğu tahmin edilmektedir. Karaman’da doğduğunu söyleyenler de vardır. Osmanlıların ilk