Eğitimin Politik Temelleri

30  Download (0)

Full text

(1)

Eğitimin Politik Temelleri

(2)

POLİTİKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Politika ve siyaset

kavramları kökenleri ve çıktıkları kültür ortamı birbirinden farklı olsa da genellikle eşanlamlı

kelimeler olarak kullanılmaktadır ve aralarında anlam bakımından bir fark yoktur.

(3)

POLİTİKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Politika: Kelime kökeni olarak Eski Yunan’da şehir anlamına gelen ‘polis’ kelimesinden

türeyen politika (politics), şehir devleti ile ilgili işler anlamına gelir.

Siyaset: Köken itibariyle at eğitimi anlamına gelir.

Konusu iktidar olan siyaset kısaca ‘ülke, devlet, insan yönetimi’ şeklinde tanımlanabilir

Eğitimin Politik Temelleri

(4)

SİYASETİN FARKLI TANIMLARI VE YAKLAŞIMLARI

Hükümet etme sanatı olarak siyaset,

kamusal hayat olarak siyaset,

uzlaşma ve uyum olarak siyaset,

gücün ve kaynakların dağıtımı olarak siyaset

(5)

SİYASET – POLİTİKA – EĞİTİM

Siyaset, toplum ve devlet yönetimiyle ilgili olduğuna göre, toplumu oluşturan bireyleri eğiten okulların ve eğitim programlarının siyasetin ilgi alanına girmesi ve her siyasi görüşün bir eğitim politikası olması

kaçınılmazdır.

Politika kavramı ülke ve devlet yönetimiyle ilgili olduğuna göre aslında eğitimin felsefi,

sosyolojik, hukuki, ekonomik ve tarihi tüm boyutları bir şekilde politikayla ilgilidir.

Eğitimin Politik Temelleri

(6)

EĞİTİM-POLİTİKA İLİŞKİSİ

Eğitimin Politik Temelleri

Eğitim-politika ilişkisi iki

bağlamda ele alınabilir: Bir ülkedeki eğitimin amaç ve önceliklerinin neler olduğunun yani eğitim politikasının belirlenmesi,

O ülkedeki eğitim

aracılığıyla nasıl bir insan modeli yetiştirilmeye çalışıldığı, hangi dünya görüşüne sahip nesiller yetiştirilmeye çalışıldığıdır.

(7)

POLİTİKANIN İŞLEVLERİ

Eğitimin Politik Temelleri

TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI VE

SORUNLARI SAPTAMA,

TOPLUMSAL VE BİREYSEL HEDEFLER

BELİRLEME,

KARARLAR OLUŞTURMA VE

ALMA,

TOPLUMSAL UZLAŞMA SAĞLAMA,

YÖNELTME VE YÖNLENDİRME,

KARARLARI

UYGULAMA, DENETLEME VE DEĞERLENDİRME,

(8)

POLİTİKANIN EĞİTİME ETKİLERİ

Eğitimin Politik Temelleri

EKONOMİK

ETKİSİ, SİYASAL-

SOSYAL ETKİSİ, BİREYSEL

ETKİSİ, TOPLUMSAL

ETKİSİ, KÜLTÜREL ETKİSİ

(9)

POLİTİKANIN EĞİTİME ETKİLERİ

Ekonomik Etkisi:

Politikanın mutlak gücü ve güç paylaşımını elinde bulundurması nedeniyle ekonomik düzenlemede eğitime yönelik olarak ekonomik veya baskı oluşturması olanaklı bir durumdur.

(10)

POLİTİKANIN EĞİTİME ETKİLERİ

Siyasal-Sosyal Etkisi:

Politikanın kendi ideolojik

yaklaşımlarını eğitime ve eğitim kurumlarına dikte ettirmeye

çalışması sık rastlanan bir durumdur.

(11)

POLİTİKANIN EĞİTİME

ETKİLERİ

Bireysel Etkisi:

Bireyin toplumdaki yaşamına ve yerine yönelik olarak yapılan bu etkiler, yetiştirilecek ve geliştirilecek insan tipine uygun bir

düzenleme olarak algılanabilir.

(12)

POLİTİKANIN EĞİTİME

ETKİLERİ

Toplumsal Etkisi:

Toplumun dönüşümü ve gelişmesine ilişkin olarak geliştirilen yaklaşım biçimleri politikadan bağımsız olamaz.

Toplumun iç dinamiklerini ve refleksini dikkate almayan müdahalelerin amacına ulaşması mümkün değildir.

(13)

POLİTİKANIN EĞİTİME

ETKİLERİ

Kültürel Etkisi:

Politikanın değiştirme ve oluşturma gücü bir

kültürel dönüşüm ve

gelişim sağlarken; tarihsel süreç içerisinde gelişen doğal dinamikleri de olumlu veya olumsuz etkileme potansiyeline sahip olduğu gözlenmiştir.

(14)

GÜNÜMÜZDEKİ İDEOLOJİK EĞİTİM POLİTİKALARI

Geleneksel -

muhafazakar eğitim politikaları,

Kapitalist – sosyalist eğitim politikaları,

Liberal – eğitim politikaları,

Küresel eğitim politikaları.

(15)

GELENEKSEL - MUHAFAZAKAR

EĞİTİM POLİTİKALARI:

Tarihsel bir süreci ve değerleri içerir.

Toplumun oluşturduğu değerlerin mutlak olarak aktarılmasını ileri sürer.

Bu tip politikalar toplumsal ve bireysel değerlerin

korunması ve

sürdürülmesini ve değiştirilmemesini hedefler.

(16)

KAPİTALİST – SOSYALİST EĞİTİM POLİTİKALARI:

Eğitimin Politik Temelleri

KAPİTALİST EĞİTİM POLİTİKALARI BİREYSELLİĞİ ALABİLDİĞİNE ÖN

PLANA ÇIKARIR.

İNSANIN İHTİYAÇLARININ SINIRSIZ OLDUĞUNA DAİR KURAMLAR

OLUŞTURUR.

SOSYALİST EĞİTİM POLİTİKALARI SINIFSIZ TOPLUMU YARATACAK

BİÇİMDE TASARLANMAKTA VE BUNA UYGUN EĞİTİM

PROGRAMLARI OLUŞTURMAKTADIR.

(17)

LİBERAL – EĞİTİM POLİTİKALARI:

Katılım ve demokratik tarzın benimsenmesi ve kullanılmasına yönelik

öngörüler ve uygulamalar geliştirilmesi gerektiğini

öne sürer.

Birey toplumsal yaşamın çekim merkezi olarak tanımlanır.

(18)

KÜRESEL EĞİTİM POLİTİKALARI:

Eğitimin Politik Temelleri

BİR ANLAMDA KAPİTALİST VE LİBERAL EĞİTİM POLİTİKALARININ KARIŞIMI OLARAK

DEĞERLENDİRİLEBİLİR.

HIZLI DEĞİŞİMİN DIŞINDA KALMAMAYI VE DÜNYA İLE BÜTÜNLEŞMEYİ HEDEFLEYEN EĞİTİM

PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR.

(19)

TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARI

TARİHİ

Türkiye’de mevcut eğitim politikaları Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren

şekillenmiştir.

1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M.

Kemal Atatürk’ün temel

hedeflerinden birisi de yıkılan Osmanlı devleti yerine modern ve laik bir ulus devleti kurmaktı.

Bu modernleşme ve laikleşme süreci hükümet şeklinde,

bürokraside, eğitimde,

ideolojik yapıda ve toplumsal kültürde birçok değişikliği

içeriyordu.

Eğitim yeni cumhuriyetin en önem verdiği konuların

başında geliyordu.

(20)

TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARI TARİHİ

Atatürk döneminde diğer alanlarda olduğu gibi eğitim

alanında da birçok radikal karar alındı.

3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim alanındaki ilk

radikal yasaydı ve tüm eğitim

kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolü altına alıyordu

(21)

TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARI TARİHİ

Laikleşme sürecinde;

hilafet kaldırıldı,

dini mahkemeler kaldırıldı,

batılı kanunlar alındı,

tarikatlar ve medreseler

kapatılarak malvarlıkları Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

(22)

EĞİTİM – POLİTİKA

TARİHİ

Cumhuriyetin başlarından beri eğitimle ilgili önemli kararlar, müfredat yazımı, kitap seçimi vb. gibi hayati kararlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir ve bu merkezi yapı günümüzde de

sürmektedir

Bununla birlikte ülkemiz eğitim politikalarının belirlenmesinde MEB yanında YÖK, TÜBİTAK ve DPT gibi kuruluşlar da katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları da yayınladıkları raporlar ve yaptıkları farklı çalışmalarla eğitim

politikalarının şekillenmesine etkide bulunabilmektedirler.

(23)

1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU

Türk eğitim politikasının temel yaklaşımı 1982 Anayasası’nın 42. maddesi ile 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun da görülebilir.

İlköğretimi kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu kılan Anayasa’nın 42. maddesi ‘Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları

doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim

esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır’ demektedir.

Eğitimin Politik Temelleri

(24)

1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU’NUN 2. MADDESİ 1.

FIKRASINA GÖRE ;

Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

‘Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan

haklarına ve Anayasanın

başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ tir.

(25)

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU

1739 sayılı kanun hem eğitimin ideolojik boyutunu hem de

eğitimin uzun vadedeki hedefinin ne olması gerektiğini tanımlamıştır.

Kanunda değinilen genel amaçlar tüm öğretim programlarının

başlangıcında yer almakta ve tüm derslerin amaçlarının bu kanun

doğrultusunda düzenlenmesi öngörülmektedir.

(26)

ÜLKEMİZDEKİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM POLİTİKASI

Yeni hazırlanan öğretim programları “Türkiye’de ve dünyada yaşanan değişmeler ve

gelişmelerle birlikte,

Avrupa Birliği normlarını ve eğitim anlayışını,

mevcut programların

değerlendirmelerine ilişkin sonuçları ve ihtiyaç

analizlerini dikkate alarak” hazırlanmıştır (MEB, 2005).

(27)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAZILAN YENİ SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA

“tüm dünyada bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda yaşanmakta olan değişimi ve gelişimi;

ülkemizde de demografik yapıda, ailenin niteliğinde, yaşam biçimlerinde, üretim ve tüketim kalıplarında, bilimsellik anlayışında,

toplumsal cinsiyet alanında, bilgi teknolojisinde, iş ilişkileri ve iş gücünün niteliğinde, yerelleşme ve küreselleşme süreçlerindeki değişim ve gelişimleri eğitim sistemimize ve programlarımıza

yansıtmak” zorunluluğundan bahsedilmektedir (MEB, 2005, s. 45).

Eğitimin Politik Temelleri

(28)

YENİ PROGRAMLAR:

MEB tarafından kabul edilen yeni öğretim programlarında da

benzer şekilde dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak “öğrenci merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını

dikkate alarak çevreyle etkileşimine imkân

sağlayan” yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye

çalışılmıştır (MEB, 2007).

(29)

ÖZETLE…

Bütün toplumlarda ülkede

izlenecek eğitim politikalarının açık ve net olarak belirlenmesi

eğitimcilerin işini kolaylaştırır.

Ancak belli tarihsel koşullarda oluşmuş eğitim politikalarının ülke ve dünya gerçekleri değiştikçe gözden geçirilmesi, toplumun ihtiyaç ve beklentileri ve dünya gerçekleriyle uyumlu bir hale getirilmesi gerekir.

Toplumun değer ve beklentilerinin seçimler aracılığıyla resmi

politikalara yansıması demokratik toplumun gereklerindendir.

Eğitimin Politik Temelleri

(30)

ÖZETLE…

Bu bağlamda eğitim politikaları belirlenirken de toplumda eğitimle ilgili tüm paydaşların görüş ve

ihtiyaçlarının göz önünde tutulması gerekir.

Devletlerin kendi eğitim politikalarını belirleme hakkı olmakla birlikte

resmi bir ideolojiyi eğitim aracılığıyla yeni nesillere benimsetmeye

çalışmak çağdaş ve demokratik devlet tanımıyla uyuşmamaktadır.

Çağdaş devletlerin eğitim aracılığıyla resmi bir ideoloji yaymak yerine her türlü düşünceye eleştirel gözle

bakabilen, ufuk ve vizyon sahibi, girişimci, kendine güvenen,

demokratik ve hoşgörülü nesiller yetiştirecek eğitim politikalarına sahip olması gerekir.

Figure

Updating...

References

Related subjects :