• Sonuç bulunamadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir."

Copied!
94
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar.

Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR

Kapsam 2. (1) Bu Yasa, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getiren kurumlarda asıl ve sürekli görevlerde çalışan ve genel bütçeden maaş alanlara uygulanır.

Bu kurumlarda veya bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerde sözleşmeli veya işçi olarak çalıştırılanlar hakkında bu Yasa’da öngörülen özel kurallar uygulanır.

(2) (A)

(B)

(C)

(Ç) (D) (E)

Yargıçlar, Savcılar, Sayıştay Başkan ve Üyeleri, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve Üyeleri ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman);

Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı subay, astsubay, erbaş ve erler ile Güvenlik Kuvvetleri’nde görev yapan sivil kamu görevlileri;

Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası’na bağlı olarak çalışan polis mensupları ve sivil hizmet görevlileri;

Sivil Savunma Teşkilatı personeli;

Öğretmenler;

Kamu sağlık çalışanları

hakkında kendi özel yasa kuralları uygulanır. Özel yasalar ile düzenlenmeyen konularda bu Yasa kuralları uygulanır.

(3) (A)

(B)

Bu maddenin (2)’nci fıkrasının (A) bendi dışında kalan (2)’nci fıkra kapsamındaki personel;

Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışında kalan tüm kamu tüzel kişiliklerinde çalışan diğer kamu personeli;

için düzenlenen mevzuatta bu Yasaya bağlı

kurumlarda uygulanan genel maaş ve ücret rejimini bozacak maaş ve ücret veya ödenek öngörülmez.

1

(2)

(4)

(5)

Bu maddenin (2)’nci fıkrasında belirtilen Sivil Savunma Teşkilatı Personeli ile kamu sağlık çalışanlarının; Güvenlik Kuvvetleri ile Polis Örgütünde görevli sivil kamu görevlilerinin ve bu maddenin (3)’üncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen personelin yürüttüğü hizmetlerin sınıflandırılması ile personelin kadrolarının belirlenmesi, bu Yasa’nın İkinci Kısmında belirtilen esaslar temel alınarak yapılır.

Bu Yasa kapsamında bulunmayan tüm kamu personeline ilişkin mevzuat, mali konularda Maliye Bakanlığı’ndan; diğer konularda ise Personel Dairesi’nden uygunluk bildirimi alınarak hazırlanır.

Tefsir 3. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

"Aylık (Maaş)" Bu Yasaya bağlı kurumlarda görevlendirilen kamu görevlilerine genel bütçeden hizmetlerine karşılık ay üzerinden verilen parayı anlatır.

"Bakanlar Kurulu" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu anlatır.

“Birinci Amir” Kamu görevlisinin bulunduğu hizmet sınıfından üst bir hizmet sınıfında veya aynı hizmet sınıfında üst derecede bulunan, onu denetleyen, görevi gereği kamu görevlisinin çalışmaları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kamu görevlisini ifade eder.

"Devlet" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni anlatır.

"En Üst Amir" Kurumun yönetiminden en üst düzeyde sorumlu olan kamu görevlisini anlatır.

"En Üst Hiyerarşik Amir" Cumhurbaşkanı’nı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nı, Başbakanı, Yüksek Mahkeme Başkanı’nı, Bakanları, Başsavcı’yı, Sayıştay Başkanı’nı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nı ve Yüksek Yönetim Denetçisi’ni anlatır.

“Hizmet Teşkilatı” Bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte Başbakanlığı veya bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte Bakanlıkları anlatır.

“İkinci Amir” En az Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan ve Birinci Amirin yetki ve görevleri itibarıyla bağlı bulunduğu kamu görevlisini ifade eder.

“İşçi” Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği bedensel güç ve bedensel niteliklerin kullanıldığı görevlere; bu Yasada belirtilen özel kurallar uyarınca istihdam edilen kişileri anlatır.

“Kadro” Kamu görevlisinin atandığı, belirli ödev, hak, yetki ve 2

(3)

sorumlulukları yasa ile belirlenmiş asıl ve sürekli görev mevkiini anlatır.

"Kamu Görevi" Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri anlatır.

"Kamu Görevlisi" Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri kamu yetkisi kullanarak ve kamu çıkarlarını gözeterek yerine getiren ve bu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan ve Genel Bütçeden maaş alan kişileri anlatır.

“Kamu Hizmeti” Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu tüm hizmetleri anlatır.

"Kurum" Cumhurbaşkanlığı’nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ni, Başbakanlığı, Bakanlıkları, bağlı daireleri, hizmet birimlerini ve bağımsız daire ve kuruluşları anlatır.

“Sözleşmeli Personel” Devletin genel yönetim yetkilerine göre yürütmekle yükümlü olduğu, kamu hizmetlerinin gerektirdiği süreli (geçici) görevlere bu Yasa’da belirtilen özel kurallar uyarınca Siyasi Danışman, Özel Nitelikli Sözleşmeli Personel ile diğer sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişileri anlatır.

“Teşkilat Yasası” Bu Yasaya bağlı kurumların kuruluş, görev ve çalışma esaslarına ilişkin yasalarını anlatır.

“Yönetici” Mal ve hizmet üretmek için asgari beş üretim elemanını/personelini bir araya getirme ve yönetip yönlendirme sorumluluğu olan kişiyi anlatır. (Yöneticiliğin belgelendirilmesi, Sınav Tüzüğü’nde belirtilen kurallara bağlı olarak yapılır.)

Amaç 4. (1) Bu Yasanın amacı, kamu görevlilerinin hizmet koşullarını, niteliklerini, atama ve yetişmelerini, ilerleme ve yükselmelerini (terfilerini), ödev hak ve yükümlülüklerini, sorumluluklarını, aylık ücret ve ödeneklerini, güvencelerini, disiplin işlemlerini ve diğer özlük işleri ile görevlerinin sona ermesine ilişkin koşullar ile kamu görevi dışındaki kamu hizmetlerine istihdam şekillerine ilişkin kuralları düzenlemektir.

(2) Bu Yasanın uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere, Bakanlar Kurulunca gerekli tüzükler çıkarılır.

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer.

3

(4)

Temel İlkeler 5. Kamu görevi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yerine getirilir ve bunlar temelinde yönetilir:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

Hukukun Üstünlüğü ve Şeffaflık: Kamu görevlileri, görevlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’na bağlı kalarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına özenle uyarak, şeffaflık içerisinde ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutarak yerine getirirler.

Etkinlik ve Verimlilik: Kamu görevlilerinin faaliyetleri kamuda etkinlik ve verimliliğin artırılmasını amaçlar.

Yansızlık: Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken siyasi yansızlık ve bütünlük gözetir, hiçbir zümre veya sınıfa haksız fayda sağlamaz.

İşbirliği ve Görev Temsiliyeti: Kamu görevlilerinin işbirliği içinde çalışmaları esas olup, resmi niteliklerinin gerektirdiği saygınlık ve güvene değer olduklarını hizmet içindeki ve hizmet dışındaki hal ve tavırlarıyla göstermek zorundadırlar.

Hesap Verebilirlik: Kamu görevlileri her türlü eylem ve işlemlerinin sonucundan sorumlu tutulurlar.

Liyakat: Kamu görevlilerinin hizmete alınmaları, yükselmeleri ve ilerlemelerinde hakkaniyetin ve verimliliğin sağlanabilmesi için objektif kriterler belirlenir ve liyakat esas alınır. Hizmetin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayrım yapılamaz ve hiç kimse, dil, din, ırk, cinsiyet, köken, siyasi görüş ve bedensel engeli gerekçesi ile ayrımcılığa tabi tutulamaz.

Profesyonellik: Kamuda profesyonelliğin artırılması yönünde, kamu görevlilerine gerekli eğitim, bilgi, yeterlilik ve yetişme şartları sağlanır.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Görevleri

6. Kamu Hizmeti Komisyonu, kamu görevlilerinin atanmalarını, onaylanmalarını, sürekli ve emeklilik hakkı kazandıran kadrolara yerleştirilmelerini, yükselmelerini (terfilerini), yer değiştirmelerini (nakillerini), çekilmiş sayılma, görevlerinin sona erdirilmesi, görevden uzaklaştırma veya göreve son verme dahil tüm disiplin işlemlerini, bu Yasa ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat kuralları çerçevesinde yürütmekten sorumludur. Bu Komisyonun kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri Teşkilat Yasası ile düzenlenir.

Personel Dairesi’nin İşlevleri

7. Kamu görevini ilgilendiren alanlarda politika geliştirmek, insan kaynakları planlaması yapmak, kamu görevini düzenleyen mevzuat

4

(5)

taslaklarını hazırlamak, personel kayıtlarını tutmak, görev alanına giren konularda tüm kurumlara danışmanlık yapmak ve bu Yasa’nın ve yürürlükteki diğer personel yasaları ve tüzüklerinin kendisine verdiği yetki ve görevleri kullanmaktan Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi sorumludur. Bu dairenin kuruluş, görev ve çalışma esasları teşkilat yasasında düzenlenir.

İKİNCİ KISIM

KAMU GÖREVİNDE SINIFLANDIRMA, HİZMET SINIFLARI VE KADROLAR

Birinci Bölüm

Sınıflandırma ve Hizmet Sınıfları Sınıflandırma ve

Esasları

8. (1)

(2)

Kamu görevi, hizmetlerin etkinlik ve verimlilikle yerine getirilebilmesi için gerekli öğrenim, yetişme ve meslek niteliklerine göre sınıflara ayrılırlar. Sınıflar, hizmete giriş, maaş rejimi ve öteki özlük işlemlerinin temelini oluşturur.

Bu Yasaya bağlı kurumlar eliyle yürütülen kamu hizmetlerinin sınıflandırılmasında, hangi hizmet sınıfları için hangi öğrenim kurumlarından mezun olunması gerektiği bu Yasanın hizmet sınıflarına ilişkin maddelerinde öngörülmektedir.

Derece 9. Bu Yasanın 12’nci, 16’ncı, 18’inci, 19’uncu, 20’nci ve 21’inci maddelerinde yer alan hizmet sınıfları aşağıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde yükselme (terfi) adımı olan derecelere ayrılırlar.

(1)

(2) (3) (4)

Görevin önem ve sorumluluğu;

Görevin karmaşıklığı ve çeşitliliği;

Görevin gerektirdiği tecrübe;

Görevin gerektirdiği kişisel nitelikler (İşbirliği, koordinasyon, takım çalışması ve liderlik gibi);

Kamu Görevlisinin Başka Görevde Çalıştırılamayacağı

10. Kamu görevlisi, bu Yasadaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, sınıfının dışındaki bir sınıfta veya bulunduğu dereceden daha aşağı derecedeki bir görevde çalıştırılamaz.

Hizmet Sınıfları ve Sınıflar İçindeki Dereceler

11. (1) Bu Yasaya bağlı kurumlarca yürütülen kamu hizmetleri aşağıda belirtilen altı ana hizmet sınıfına ayrılır.

(A)

(B) (C)

Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5

(6)

(Ç) (D) (E)

Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı

Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı

(2)

(3)

Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı (Bir Dereceli):

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıkların hizmet teşkilatının en üst amiri olan ve üçlü kararname ile atanan Müsteşarları kapsar.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üç Dereceli):

Üst Kademe Yöneticisi olan Müsteşarlar dışındaki yöneticileri kapsar ve üç dereceye ayrılır.

(4)

(5)

Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı üniversite veya yüksek öğrenim (lisans düzeyinde) gerektiren hizmet sınıfları olup üç dereceye ayrılırlar.

Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı üç yıllık orta öğrenim üzerinde iki yıllık öğrenim (ön lisans) veya üç yıllık orta öğrenim (lise) gerektiren hizmet sınıfları olup dört dereceye ayrılırlar.

İkinci Bölüm

Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı Üst Kademe

Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluğu

12. Üst Kademe Yöneticileri, kurumunun ve/veya hizmet teşkilatının yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden en üst düzeyde sorumlu olan; kurumunun ve/veya hizmet teşkilatının hizmet politikasını yıllık veya uzun vadeli programlar ile iş planları çerçevesinde oluşturan ve uygulanmasını sağlayan; hizmet teşkilatı içindeki daire veya hizmet birimlerinin ve yöneticilerinin de eşgüdüm içinde çalışmalarını gözeten, planlayan ve denetleyen, onları en üst düzeyde yöneten ve yönlendiren yöneticilerdir.

Üst Kademe Yöneticisi Atanmada

13. (1) Üst Kademe Yöneticisi atanabilmek için aşağıda belirtilen asgari niteliklerle ilgili kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir.

Aranan Nitelikler (A) Kamu görevi içinden yapılacak atamalarda;

(a) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak;

(b) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II.

Derecesine atanmış olup en az üç yıl bu derecede başarılı hizmet etmiş olmak.

6

(7)

(B) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda;

(a) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; ve

(b) Belgelendirmek koşuluyla kamu görevi dışında en az altı yıl yöneticilik olmak üzere toplam onbeş yıl çalışmış olmak. Doktora derecesi almış olanlar için ise toplam on yıl çalışmış olmak koşulu aranır.

Üst Kademe

Yöneticisi Atamada Yöntem

14. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Üst kademe yöneticiliğine atanacak kişinin bu kadroya uygunluğu ilgili Bakan tarafından saptandıktan sonra durum ve atama istemi Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na bildirilir.

Üst Kademe Yöneticileri ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın imzalarını taşıyan I’inci Cetveldeki kararname ile atanır. Bu şekilde atanan kişi göreve başlama tarihinden itibaren görevin maaş, ödenek ve diğer özlük haklarına sahiptir.

Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık’taki üst kademe yöneticilerinin atanmasında I’inci Cetveldeki kararname Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanı’nın imzalarını taşır.

Kamu görevi dışından atanacak üst kademe yöneticileri, hizmet koşulları bakımından bu Yasa kurallarına tabidirler.

Bu Yasa dışında kalan kurumların ilgili mevzuatında üst kademe yöneticisi olarak atanması öngörülen yöneticiler de bu madde kuralları çerçevesinde atanırlar.

Üst Kademe Yöneticilerini Görevden Alma

15. (1)

(2)

(3)

Üst Kademe Yöneticileri, herhangi bir sebep gösterilmeden atandıkları yöntemle görevden alınırlar.

Görevden alınmada II’inci Cetveldeki kararname uygulanır.

Kamu görevi dışından atanan Üst Kademe Yöneticileri görevden alındıklarında kamu görevi ile ilişkileri sona erer ve herhangi bir ek tazminat veya hak alamazlar.

Kamu görevi içinden atanan Üst Kademe Yöneticileri, görevden alındıklarında, en az iki yıl bu mevkiide görev yapmaları halinde, üst kademe yöneticiliği yaptığı mevkiinin maaşı üzerinden müşavirliğe getirilirler. İki yıldan az hizmeti bulunan veya kendisini atayan Bakan tarafından görevden alınan üst kademe

7

(8)

(4)

(5)

yöneticileri ise, önceki görevinin maaşı ile müşavirliğe getirilir. Bu durumda Üst Kademe Yöneticisi olarak hizmette geçirdiği süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınır.

Müşavirler, Başbakan tarafından bu Yasaya bağlı kurumların birinde, öğrenim durumları ile kamu görevinde kazandıkları deneyim ve uzmanlık alanına uygun hizmetlerde görevlendirilirler. Kurumun en üst hiyerarşik amirinin gözetim ve denetiminde görev yaparlar ve onların yönerileri çerçevesinde danışmanlık hizmetlerini yürütürler.

Müşavirler, görevlerinin yerine getirilmesinden görev yaptıkları kurumun en üst hiyerarşik amirine karşı sorumludurlar.

Bu Yasa dışında kalan kurumların ilgili mevzuatında üst kademe yöneticisi olarak atanması öngörülen yöneticilerin görevden alınmalarında bu madde kuralları ile kendi özel mevzuatları uygulanır.

Üçüncü Bölüm

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üç Dereceli) Yöneticilik

Hizmetleri 16. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı Üst Kademeler Yöneticileri dışında kalan yöneticileri kapsar ve aşağıda düzenlenen üç dereceye ayrılır:

Sınıfının Dereceleri ile Görev ve Sorumlulukları

(1) (A)

(B)

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. Derecesi, Genel Sekreterleri, Genel Müdürleri ve Kurul Başkanlarını kapsar.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. Derecesine atanan yöneticilerin görev ve sorumlulukları:

(a) Bağlı bulunduğu kurumu ve ilgili hizmet teşkilatının yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetmek;

(b) Kendine bağlı II. ve III. Derece yöneticileri yönlendirmek, aralarındaki eşgüdümü sağlamak ve çalışmalarını izlemek;

(c) Kurumun ve/veya hizmet teşkilatının hizmet politikasını şekillendirmesine katkı koymak ve stratejik öncelikleri saptamak;

(ç) Uygulamada karşılaşılabilecek çok önemli ve karmaşık sorunlara çözüm üretmek;

(d) Kurumu ve/veya hizmet teşkilatını üst düzeyde temsil etmek ve çıkarlarını korumak; ve

8

(9)

(C)

(e) Kurumun ve/veya hizmet teşkilatının diğer kurumlar ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. Derecesine atanabilmek için aşağıda belirtilen asgari nitelikler ile kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir.

(a) Kamu görevi içinden yapılacak atamalarda;

(i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak;

(ii) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II.

Derecesine atanmış olup en az üç yıl bu derecede başarı ile hizmet etmiş olmak.

(b) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda;

(i)

(ii)

Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup en az yüksek lisans diplomasına sahip olmak;

ve

Belgelendirmek koşuluyla kamu görevi dışında en az altı yıl yöneticilik olmak üzere toplam on beş yıl çalışmış olmak.

Doktora derecesi almış olanlar için ise toplam on yıl çalışmış olmak koşulu aranır.

(2) (A)

(B)

(C)

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesi Müdürler, Müdür/Temsilciler, Kurul Üyeleri ve Kaymakamları kapsar.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesindeki yöneticilerin görev ve sorumlulukları:

(a) Kurumunu yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetmek;

(b) Bağlı bulunduğu üst kademe yöneticisi ve/veya I. Derece yönetici ile birlikte kurumun hedeflerini ve iş planını oluşturmak;

(c) Kurumun sorumluluk alanına giren politikalar ile konuları şekillendirmede stratejik kararlar almak ve liderlik yapmak;

(ç) Kamu görevi içinden veya dışından paydaşlar ile üst düzey temasları yürütmek.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesine atanabilmek için aşağıda belirtilen asgari

9

(10)

niteliklerle ilgili kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir:

(a) Kamu görevi içinde yapılacak atamalarda;

(i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak;

(ii) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III.

Derecesinde en az üç yıl başarı ile hizmet etmiş olmak.

(b) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda:

(i)

(ii)

Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup en az yüksek lisans diplomasına sahip olmak;

ve

Belgelendirmek koşulu ile kamu görevi dışında en az üç yıl yöneticilik olmak üzere toplam on yıl çalışmış olmak.

(3) (A)

(B)

(C)

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesi, Şube Amirlerini ve Yardımcı Yönetici niteliğindeki diğer amirleri kapsar.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesindeki yöneticilerin görev ve sorumlulukları:

(a) Kurumunun yürürlükteki Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesine yardımcı olmak;

(b) Kurumunun hedeflerinin ve iş planının oluşturulmasına, farklı politika önerileri geliştirerek katkı koymak;

(c) İnsan kaynakları ile diğer kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak ve bu yönde öneriler geliştirmek;

(ç) Takım çalışmalarına liderlik etmek;

(d) Kurumunun görev alanına giren ve karmaşık nitelikli konulara mevcut yasal ve idari düzenlemeler çerçevesinde çözüm üretmek veya çözüm sağlayacak yeni yasal ve idari düzenlemeler önermek.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesine atanabilmek için aşağıdaki asgari nitelikler ile ilgili kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir:

(a) Kamu görevi içinden yapılacak atamalarda:

10

(11)

(i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak ve ilgili hizmet şemasında belirtilen öğrenim koşulunu taşımak;

(ii) Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının veya Genel Kamu Hizmetleri Sınıfının I.

Derecesinde en az üç yıl başarı ile hizmet etmiş olmak.

(b) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda:

(i)

(ii)

Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup en az yüksek lisans diplomasına sahip olmak;

ve

Belgelendirmek koşulu ile kamu görevi dışında en az yedi yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak.

Yöneticilik

Hizmetleri Sınıfına Atanma ve

17. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına Atanma veya Yükselme (Terfi) ile İlgili Diğer Koşullar:

Yükselme (Terfi) ile İlgili

Diğer Koşullar

(1) (2) (3)

(4)

Açık kadro bulunması;

Bu Yasada ve Teşkilat Yasasında açık kadronun hizmet şemasında aranan niteliklerin kazanılmış olması;

Kamu görevi içinden atamalarda kamu görevlisinin yükselmeye (terfiye) ilişkin son üç yıllık performansının olumlu değerlendirilmiş olması;

Kamu görevi içerisinden yapılacak atamalarda bu Yasa çerçevesinde öngörülen yarışma sınavını, kamu görevi dışından yapılacak atamalarda ise üst düzey yeterlik ve yarışma sınavını geçmiş olmak koşuldur.

Dördüncü Bölüm

Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları ve Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı Mesleki ve Teknik

Hizmetler Sınıfı

18. Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı (Üç Dereceli):

(1) Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri;

(A)

(B)

Devletin her türlü mesleki ve/veya teknik uzmanlık ve bilgi donanımı gerektiren;

Mühendislik, mimarlık ve fen bilimleri;

11

(12)

(C)

(Ç)

(D)

(E)

Hayvan sağlığı, hayvansal besin maddeleri üretimi, hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan neslinin ıslahı, hayvanlardan bulaşan ve insan sağlığını tehdit edici nitelik taşıyan hastalıkların önlenmesi ve giderilmesi;

Devlet hava ve deniz limanlarına uçak, gemi ve diğer taşıma araçlarının güvenlik içinde giriş ve çıkışlarında kılavuzluk, yol göstericilik ve yön verdiricilik;

Atmosferik, sismik, jeomanyetik ve sair fiziki doğa olaylarını, afetlerini ve bunlarla ilgili elementleri izleme, saptama, tahmin etme ve meteoroloji;

Bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve bakımı;

ile ilgili hizmetleri yürütür.

(2) Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler:

Yukarıda belirtilen hizmetlere uygun bir üniversite, fakülte veya dengi bir yüksek okulun gerekli bölümünden mezun olup lisans diplomasına sahip olmak.

Ancak, bu Yasa amaçları bakımından, yukarıda belirlenen eğitim dallarında doktora yapmış olanlar, o dalda lisans diplomasına sahip olma koşulunu yerine getirmiş addolunur.

Genel Kamu

Hizmetleri Sınıfı 19. Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı (Üç Dereceli):

(1)

(2)

Genel Kamu Hizmetleri Sınıfındaki kamu görevlileri;

Devletin genel uzmanlık, bilgi, beceri gerektiren ve Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfında yer almayan tüm hizmetlerini yürütürler.

Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler:

(A) Hukuk, idari bilimler, siyasal bilgiler, ekonomi, iktisat, maliye, muhasebe, ticaret, istatistik, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim, basın- yayın, gazetecilik, yabancı dil, diğer sosyal bilimler ile mühendislik, fizik, matematik ile ilgili bir fakülte veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak;

veya

12

(13)

(B)

(C)

(Ç)

(D)

Eğitim ve öğretim planlama tekniğine sahip, eğitim ve öğretim rehberliği, örgütlenmesi ve öğretmenlerin gözetim ve denetimleri ile yetiştirilmelerine ilişkin etkinlikleri yerine getirebilecek yeterlik ve başarıda oldukları saptanmış olup eğitim ve öğretim konularında bir fakülte veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; veya

Kooperatifçilik, sosyal güvenlik, sosyal hizmet, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, turizm, arkeoloji konularında bir fakülte veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; veya

Konservatuar veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak;

veya

Certified veya chartered accountant unvanını taşımak.

Ancak bu Yasa amaçları bakımından, yukarıda belirlenen eğitim dallarında doktora yapmış olanlar da ilgili dalda okul bitirmiş olma koşulunu yerine getirmiş addolunur.

Beşinci Bölüm

Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Mesleki

ve Teknik

20. Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı (Dört Dereceli):

Hizmetler Sınıfı (1) Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri;

(A)

(B)

(C)

(Ç)

Devletin her türlü mesleki ve/veya teknik uzmanlık, bilgi, donanım gerektiren yardımcı nitelikteki görevleri;

Sanatları ile ilgili alanlarda ve mesleki yetkileri içinde üretim, yapım, bakım ve onarım hizmetleri ile yardımcı nitelikteki meteoroloji hizmetleri;

Kadastro, harita ve tapulama ile taşınma, mal alım ve satımı, kayıt ve tescili ile değer takdiri ve kamulaştırma hizmetleri;

Stenografi hizmetleri;

13

(14)

(D) (E) (F)

(G) (H)

Basımevinin dizgi, baskı, offset, katlama ve bu gibi benzeri işleri;

Bilgisayar programcılığı veya teknisyenliği;

Tarım, orman, hayvan ve veteriner alanında verimliliğin artırılması, zararlılarla mücadele, ormanların geliştirilmesi ve korunması, hayvanların beslenmesi ve verimliliklerinin artırılması ile bulaşıcı hastalıklarla mücadele, genel sağlığı koruma ve genitasyon ile suni tohumlama gibi teknik hizmetleri;

Her türlü yurtiçi ve uluslararası iletişim ve haberleşme gibi teknik hizmetleri;

Hava limanlarında uçakların güvenlik içinde iniş ve kalkışları; deniz limanlarında gemilerin rıhtıma bağlanması, yer değiştirmesi, gemi yükleme ve boşaltma; deniz ve hava limanlarının haberleşme, denetim ve güvenliğinin sağlanması; ve deniz ve hava limanlarında meslekleriyle ilgili diğer hizmetleri;

yürütür.

(2) Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler:

Yukarıda belirtilen hizmetlere uygun;

(A)

(B)

(C)

Üç yıllık orta öğrenim üzerinde en az iki yıllık ön lisans eğitimini tamamlamış olmak, bulunmaması halinde;

İlgili konularda bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak; bulunmaması halinde;

Lise mezunu olup sınav sonucu yerine getireceği teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak.

Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri

21. Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı (Dört Dereceli):

Sınıfı (1)

(2)

Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfındaki kamu görevlileri; Devletin genel uzmanlık, bilgi, beceri gerektiren hizmetlerin yürütülmesine yardımcı nitelikte olan ve Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfında yer almayan tüm hizmetleri yürütür.

Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler,:

Yapacağı işe uygun:

(A) Lise üstü en az iki yıllık ön lisans eğitimini tamamlamış olmak, bulunmaması halinde;

14

(15)

(B) (C)

Lise veya dengi bir orta öğrenim kurumunu bitirmiş olmak, bulunmaması halinde;

Ticaret Lisesi veya dengi bir orta öğrenim kurumunu bitirmiş olmak.

Ek Nitelikler 22. (1)

(2)

Bu Yasada düzenlenen asgari niteliklere ek olarak kadroların hizmet şemalarında hizmetin özelliğine göre ek nitelikler belirlenebilir.

Yukarıdaki 1’inci fıkra uyarınca kadrolarda belirtilecek yabancı dille ilgili ek koşullar asgari Common European Framework of Reference of Languages (CEFR)’in B1 düzeyinden az olamaz ve uluslararası geçerliliği olan bir belge veya Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından en az bu düzeyde olduğu kabul edilen diğer belgeler ile ispat edilmesi koşuldur.

Altıncı Bölüm Kadrolar Kadroların

Belirlenmesi

23. (1)

(2)

Bu Yasaya bağlı kurumların yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolar, bu Yasaya bağlı kurumların teşkilat yasalarının kadro cetvellerinde veya tüzüklerinde belirtilir.

Her kadronun bir hizmet şeması bulunur ve hizmet şemalarında, bu Yasadaki esas ve ilkeler çerçevesinde kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumluluklar, görevlerin diğer özellikleri, bu görevleri yerine getireceklerde aranacak nitelikler, kadro adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve baremi belirtilir.

Kadroların

Ayrımı 24. (1)

(2)

Kadrolar, hem kamu görevi içine hem de kamu görevi dışına açık olabileceği gibi sadece kamu görevi içine de açık olabilir.

Kadroların kamu görevi içine veya dışına açık olmasına yönelik ayrım, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, ilgili hizmet şemasının aranan niteliklerinde düzenlenir.

Üst Kademe Yöneticileri Sınıfında yer alan kadroların tümü kamu görevi içine ve dışına açık olup, bu kadrolara atamalarda 13’üncü ve 14’üncü madde kuralları uygulanır.

15

(16)

(3)

(4)

(5)

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroların tümü kamu görevi içine ve dışına açık olup, bu kadrolara atamalarda 16’ncı ve 17’nci madde kuralları uygulanır.

Ancak Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında yer alan bazı kadroların kamu görevi dışına kapatılmasına;

Personel Dairesi’nin hizmetin özelliği ve gerektirdiği kamu görevi tecrübesini dikkate alarak vereceği uygunluk görüşüne istinaden Başbakanlık tarafından karar verilir.

Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının III. Derecesinde yer alan kadrolar kamu görevi içine ve dışına açıkken, bu hizmet sınıflarının I. ve II. Derecesindeki kadrolar sadece kamu görevi içine açıktır. Ancak, bu kadrolardan bazılarının kamu görevi dışına açılmasına, Personel Dairesi’nin, hizmetin özelliğini ve gerektirdiği uzmanlığı dikkate alarak vereceği uygunluk görüşüne istinaden Başbakanlık tarafından karar verilir.

Kamu görevi dışına açılacak kadroların hizmet şemalarında; kamu görevi dışından gelecekler için aranan iş tecrübesi ve eğitim koşulları; kamu görevi içinden gelecekler için aranan tecrübe ve eğitim koşullarına orantılı olarak belirlenecektir.

Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının IV. Derecesinde yer alan kadrolar kamu görevi içine ve dışına açıkken, bu hizmet sınıflarının I., II. ve III. Derecesindeki kadrolar sadece kamu görevi içine açıktır.

Sınıf Dışında Kadro İhdas Edilmeyeceği

25. Bu Yasaya bağlı kurumlarda, 12’nci, 16’ncı, 18’inci, 19’uncu, 20’nci ve 21’inci maddelerde öngörülen sınıflar dışında kadro ihdas edilemez.

Kadrosuz Kamu Görevlisi

Çalıştırılamayacağı

26. Bu Yasaya bağlı kurumlarda, bu Yasadaki istisnalar saklı kalmak koşulu ile yasal kadrosu bulunmadan kamu görevlisi çalıştırılamaz ve hizmet koşulları belirlenmeyen kadrolara atama yapılamaz.

16

(17)

ÜÇÜNCÜ KISIM

KAMU GÖREVİNE ALINMA VE

KAMU GÖREVİNDE İLERLEME VE YÜKSELME Birinci Bölüm

Kamu Görevine Alınmada Yöntem ve Koşullar Açık Kadroların

Bildirilmesi

27. (1) Bu Yasaya bağlı kurumlar personel atamasına ihtiyaç duydukları açık kadronun sayısını, sınıfını ve derecesini Başbakanlık’tan kadronun doldurulması ile ilgili yetki alarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan 28’inci ve 29’uncu maddeleri çerçevesinde işlem yapmasını talep eder.

(2) Başbakanlık tarafından kadroların doldurulmasıyla ilgili verilecek yetki;

(A)

(B)

Personel Dairesi’nin kamu hizmetlerinin etkinlik ve verimlilikle yerine getirilmesi ve kadronun açık olup olmadığı konusunda vereceği uygunluk bildirimine;

Maliye işleriyle görevli Bakanlığın açık kadronun doldurulmasında mali açıdan engel bulunmadığına dair vereceği uygunluk bildirimine;

dayanılarak, Başbakanlığın uygun görmesi halinde

verilir.

Duyurma 28. (1)

(2)

Kamu Hizmeti Komisyonu, doldurulacak boş kadroları, başvurma süresinin sona ermesinden en az onbeş işgünü önce, Resmi Gazete, basın – yayın ve diğer elektronik iletişim araçlarıyla duyurmak zorundadır. Bu kadrolar genelge yoluyla hizmet içindeki kamu görevlilerine de duyurulur.

Bu duyuruda;

(A)

(B) (C) (Ç) (D)

(E)

Atama yapılacak boş kadronun sınıf ve dereceleri;

Kadronun bulunduğu kurum ve yer;

Kadroya atanacak personel sayısı;

Kadronun baremi;

Atanacak personelde aranan genel ve özel koşullar (Kadro görevi, yetki ve sorumlulukları ve aranan nitelikler);

En son başvurma tarihi;

belirtilir.

17

(18)

(3)

(4)

Kamu Hizmeti Komisyonu, sadece kamu görevi içine açık kadroları basın-yayın araçlarını kullanmadan, Resmi Gazete, Genelge ve diğer elektronik iletişim araçları yoluyla duyurabilir.

Sınav yeri ve zamanı; kadrolara başvuranlara Sınav Tüzüğü’nde belirlenen yönteme göre bildirilir.

Atama Yetkisi 29. (1)

(2)

Kamu Hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yürüten kamu görevlilerinin kadrolara atanmaları, bu Yasa ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nun Teşkilat Yasası kuralları çerçevesinde Komisyonca yapılır.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı dışında kalan hizmet sınıflarında bulunan kadrolara yapılacak atamalarda; ilk kez kamu görevine atanacakların yeterlik ve yarışma sınavında başarı göstermeleri; kamu görevlileri arasından yapılacak atamalarda yarışma sınavında başarı göstermeleri koşuldur.

Kamu Görevine

Alınmada Genel 30. Kamu görevine alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel koşullar aranır:

ve Özel Koşullar (1) Genel Koşullar:

(A)

(B) (C)

(Ç) (D)

(E)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

18 yaşını bitirmiş olmak;

Bu Yasa’da öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;

Ancak, 16 yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere, bu bend kuralları uygulanmaz ve kamu görevine girme hakları saklıdır.

Yurt ödevi (Mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

18

(19)

(F)

(G)

Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık, veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak;

Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak (kamu görevinden çıkarılmamış olmak);

(2) Özel Koşullar:

Bu Yasa’da öngörülen esaslara uygun olarak Teşkilat Yasalarında belirlenen ilgili kadroların niteliklerinin tümünü taşımak.

İkinci Bölüm Sınavlar

Sınav Türleri 31. (1) Kamu görevine ilk kez atanmada, sınıflar içinde veya sınıflar arası yükselmelerde (terfilerde) bu Yasa kuralları çerçevesinde yeterlik ve yarışma sınavı olmak üzere iki tür sınav uygulanır.

(2) (A)

(B)

Yeterlik Sınavı: Kamu görevine ilk kez atanacak adayların yeterliliklerini saptamak amacıyla yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan adaylar, Başarı Listesine girer ve bu Yasa çerçevesinde yapılacak yarışma sınavına başvurma hakkı elde ederler. Yeterlik sınavları; çoktan seçmeli veya yazılı olmak üzere, üst düzey, orta düzey ve alt düzey şeklinde üç seviyede düzenlenir.

(a) Üst Düzey Yeterlik Sınavı Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına;

(b) Orta Düzey Yeterlik Sınavı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile Genel Kamu Hizmetleri Sınıfına;

(c) Alt Düzey Yeterlik Sınavı ise Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları ile Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfındaki

kadrolara başvuracaklar için yapılır.

Yarışma Sınavı: Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından duyurulan boş kadrolara başvuran adayların ilgili kadro görevlerini etkinlik ve

19

(20)

verimlilikle yerine getirebilecek nitelik ve koşullara sahip olup olmadıklarını saptamak açısından bu Yasa’nın 35’inci maddesi çerçevesinde yapılan özel ihtisas sınavıdır.

(3) Sınavlar, başvuran adayların atanacakları sınıf ve kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyini ölçecek biçimde ve diğer niteliklere göre düzenlenir.

(4) (A)

(B)

Yeterlik sınavlarının konuları, yarışma sınavlarının hizmet sınıfı ve kadroları için hangi konuları kapsayacağı, bu sınavların bağlı olacağı usul ve esaslar yöneticiliğin belgelendirilmesindeki yöntem ve kurallar, sınavlara başvuran adaylardan istenecek belgelerin içeriği, hangilerinin sınava katılma hangilerinin ise atama aşamasında talep edileceği ve bu Yasada belirtilen diğer konulardaki düzenlemede aşağıda (B) bendinde oluşturulan Kurul tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Sınav Tüzüğü’nde belirlenir.

Sınav Tüzüğü’nün değiştirilmesinde de aynı yöntem uygulanır.

Sınav Kurulu:

(a) (b) (c) (ç)

Personel Dairesi’nin bir temsilcisi (Başkan);

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bir temsilcisi;

Eğitim işleriyle görevli Bakanlığın bir temsilcisi;

En çok üyeye sahip iki kamu görevlileri sendikasının birer temsilcisinden

(C)

oluşur.

Sınav Tüzüğü Hazırlama Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca düzenlenen sınavlara başvuruda bulunanlardan asgari ücretin %2’si oranında sınav harcı alınır.

20

(21)

Yarışma veya Yeterlik Sınavına Katılma

32. Bu Yasaya bağlı kurumlarca yürütülen kamu hizmetlerine girmek isteyenler, 30’uncu maddede öngörülen genel ve özel koşulları taşımadıkça yarışma veya yeterlik sınavına katılamazlar.

Ancak, sadece kamu görevine ilk kez atanacaklar için uygulanan Yeterlik Sınavına katılabilmek amacıyla başvuruda bulunanlardan, 18 yaşını bitirmiş olmak ve yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olma koşulları aranmaz.

Sınavların Yapılmasında Yetkili Organlar

33. Bu Yasa’da öngörülen yeterlik sınavlarının düzenlenmesi Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, yarışma sınavları ise Kamu Hizmeti Komisyonu ile birlikte 34’üncü maddede oluşturulan Sınav Kurulları tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gözetim ve denetimi altında düzenlenir.

Sınav Kurullarının

Oluşumu 34. Sınav Kurulları her yarışma öncesinde aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak oluşturulur:

(1) Yöneticilik Hizmetlerinin I. Derecesinde bulunan kadrolar için düzenlenen yarışma sınavlarında Sınav Kurulunun oluşumu:

(A)

(B)

(C)

(Ç)

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Başkanı veya ir üyesi (Başkan);

b

Atama yapılacak kurumun bağlı olduğu hizmet teşkilatının Üst Kademe Yöneticisi; Üst Kademe Yöneticisi bulunmadığı hallerde ilgili kurumun en üst hiyerarşik amiri;

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun belirleyeceği ve kamu yönetimi veya idari bilimler alanında araştırmaları olan ve belgelendirmek koşuluyla üç yıllık yöneticilik tecrübesi bulunan bir öğretim üyesi;

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun belirleyeceği kamudan Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı veya Yöneticilik Hizmetleri Sınıfından emekli bir kamu görevlisi.

(2) Yöneticilik Hizmetlerinin II. Derecesinde bulunan kadrolar için düzenlenen yarışma sınavlarında Sınav Kurulunun oluşumu:

(A)

(B)

Kamu Hizmeti Komisyonu’nu Başkanı veya bir üyesi (Başkan);

Atama yapılacak kurumun bağlı olduğu hizmet teşkilatının Yöneticilik Hizmetleri Sınıfındaki I.

Derece Yöneticisi; I. Derece Yöneticisi 21

(22)

(C)

(Ç)

bulunmadığı hallerde ilgili kurumun en üst hiyerarşik amiri;

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun belirleyeceği kamudan Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı veya Yöneticilik Hizmetleri Sınıfından emekli bir kamu görevlisi.

Personel Dairesi Müdürü (Personel Dairesi Müdürü kadrosunun doldurulması ile ilgili yapılacak sınavda Başbakanlık’taki Üst Kademe Yöneticisinin belirleyeceği Başbakanlık hizmet teşkilatına bağlı Yöneticilik Hizmetleri Sınıfındaki II. Derece bir yöneticisi).

(3) Yöneticilik Hizmetlerinin III. Derecesinde bulunan kadrolar için düzenlenen yarışma sınavlarında Sınav Kurulunun oluşumu:

(A) Cumhurbaşkanlığı, KKTC Cumhuriyet Meclisi

Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve Bakanlıklar, bağlı hizmet birimleri, bağımsız daire veya hizmet birimlerinde doldurulacak boş kadrolar için;

(B) Bağlı dairelerde doldurulacak boş kadrolar için;

(a) (b)

(c)

(ç)

Kamu Hizmeti Komisyonu’nu Başkanı veya bir üyesi (Başkan);

Atama yapılacak dairenin bağlı bulunduğu hizmet teşkilatının Yöneticilik Hizmetleri Sınıfındaki I. Derece Yöneticisi ;

Atama yapılacak dairenin Yöneticilik Hizmetleri Sınıfındaki II. Derece Yöneticisi;

Personel Dairesi Müdürü.

(4) Diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolar için düzenlenen yarışma sınavlarında Sınav Kurulunun oluşumu:

(A)

(B) (C)

Atama yapılacak kurumun Yöneticilik Hizmetleri Sınıfındaki II. Derece Yöneticisi (Başkan);

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derece Yöneticisinden sonra gelen iki kamu görevlisi;

Personel Dairesi Müdürü veya Personel Dairesi Müdürü tarafından görevlendirilecek Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan bir kamu görevlisi.

22

(23)

(5) Sınav Kurulu üyeleri her durumda doldurulacak boş kadronun bulunduğu kadrodan daha aşağıdaki bir kadroda olamaz.

(6) Sınav Kurullarının oluşturulmasında gerekli görülen yeterli sayıda ve/veya nitelikte kamu görevlisinin, atamanın yapılacağı kurumda bulunmadığı veya üyeliğine bir engel bulunduğu hallerde, üyeler bir diğer kurumda uygun nitelikleri taşıyan kamu görevlileri arasından, onların bağlı bulundukları üstleriyle istişare içinde Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından belirlenir.

(7) Sınav Kurulu üyeleri dört kişiden az veya fazla olamaz. Personel Dairesi’ndeki kadroların veya Daireye bağlı idari hizmetler ile kitabet hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kamu görevlilerinin kadrolarının doldurulmasında Personel Dairesi Müdürü ile Başbakanlık Hizmet Teşkilatının I. Derece Yöneticisi birlikte Sınav Kurulu’nda yer alacak dördüncü üyeye karar verir.

(8)

(9)

Sınav Kurullarında kamu görevi dışından görev alanlara, görev aldıkları her yarışma sınavı için asgari ücretin ½ oranında görev ödeneği verilir.

Sınav Kurullarının Sekreteryası Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yürütülür.

Yarışma 35. (1) Yarışma sınavları yazılı ve sözlü olarak düzenlenir.

Sınavları ve

Başarı Listesi (2) (A)

(B) (C)

(Ç)

Yazılı Sınav: Kamu Hizmeti Komisyonu ve ilgili Sınav Kurulu sınav konularını ve oranlarını, Sınav Tüzüğü’ndeki esaslar çerçevesinde belirler.

Yazılı sınav 100 puan üzerinden yapılır.

Yazılı sınavda 70 puan ve üzerinde alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar.

(a) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I.

Derecesindeki kadrolar ile

(b) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II.

Derecesindeki kamu görevi içine açık kadrolar

için yazılı sınav yapılmaz. Bu kadrolara başvuran kamu görevlileri doğrudan sözlü sınava katılırlar.

23

(24)

(3) (A)

(B)

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I.

Derecesindeki kadrolara başvuran adayların ön elemesiyle ilgili kıstaslar Sınav Tüzüğü’nde belirlenecek başvuru formları ile özgeçmişleri esas alınarak Sınav Kurulu tarafından yapılır.

Sözlü Sınav: İlgili Sınav Kurulu tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gözetimi ve denetiminde, Sınav Tüzüğü’nde belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Sözlü sınav gerekli durumlarda incelenmek üzere görüntülü kayda alınır.

Kamu Hizmeti Komisyonu sınavın adil ve tutarlı olmadığını saptaması halinde sözlü sınav Kamu Hizmeti Komisyonu’nca tekrarlanır.

Sözlü sınav 100 puan üzerinden yapılır ve Sınav Kurulu üyelerinin veya Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve Üyelerinin ayrı ayrı verecekleri puanların ortalaması sözlü sınavın puanını oluşturur.

(4) Başarı Listesi:

(A) (a)

(b)

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I.

Derecesindeki kadrolar ile;

II. Derecesindeki kamu görevi içine açık kadrolar için

adayın sadece sözlü sınav puanına göre;

kadrolar için, adayın yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ının toplanmasıyla belirlenecek puana göre;

(B) (a)

(b)

(c)

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. ve III.

Derecesi;

Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının I. ve II.

Derecesi; ve

Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının I., II. ve III. Derecesindeki

(C) (a)

(b)

Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının IV. Derecesi, ve

Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile 24

(25)

kadrolar için adayın yazılı sınav puanının %80’i ile sözlü sınav puanının %20’sinin toplanmasıyla belirlenecek puana göre;

münhal sayısı kadar, en yüksek başarıyı gösterenlerin başarı sıralamasıyla oluşur. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanına eşit puanda olan başka adayların da olması halinde Kurul, Sınav Tüzüğü’nde belirlenecek kıstaslar çerçevesinde hangi aday veya adayların başarı listesine dahil olacağını belirler.

Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının III. Derecesindeki,

(5) (A)

(B)

(C)

Başarı listesiyle birlikte sözlü sınava katılan adayların ilgili tüm evrakları Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletilir.

Kamu Hizmeti Komisyonu yapılan sınavların ve oluşturulan başarı listesinin adil, tutarlı ve mevzuata uygun olup olmadığını inceler ve uygun görmesi halinde onaylar.

Ancak başarı listesini oluşturan Sınav Kurulunda yer alan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan veya Üyesi bu incelemede taraf olamaz.

Başarı listesinin uygun görülmemesi halinde, Kamu Hizmeti Komisyonu sözlü sınava giren tüm adayları yeniden sözlü sınava çağırır.

(6) (A) (B)

Kamu Hizmeti Komisyonu Sözlü Sınavı bu maddenin (3)’üncü fıkrası çerçevesinde yapar.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başarı Listesini bu maddenin (4)’üncü fıkrasında belirlenen uygun olarak kurallara oluşturur.

Sınav Sonuçları Bildirimi ve Atama

36.

(7)

(1)

Yarışma Sınavı sonucu başarı listesine giren adaylar hakkında Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmasına veya yükselmesine (terfisine) karar verilir.

Yarışma ve yeterlik sınavlarının sonuçları ile başarı listeleri, başarı sıralarına göre Resmi Gazete ile Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında yayınlanır.

(2) Atama kararı, yarışma sınavında başarı listesine giren adaylara yazılı olarak bildirilir ve en geç on iş günü içinde atanma kararını kabul edip etmediklerini bildirmeleri istenir. Olumlu yanıt alınanların atanmaları veya yükselmeleri (terfileri) kesinleştirilir.

25

(26)

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve

İtiraz Ücreti

37. (1)

(2)

(3) (4)

Sınav sonuçlarına itiraz, kesin olmayan sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sayfasında yayımlandığı tarihten başlayarak en geç üç iş günü içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu’na yazılı olarak yapılabilir.

Yapılan itirazların Komisyonca nasıl ve hangi süre içinde değerlendirileceği Komisyonun Kuruluş ve Görev Yasası’nda veya ona bağlı olarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir itiraz tüzüğünde belirlenir.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun itiraza ilişkin kararı, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak yazılı itirazlar için sınavlara başvuruda alınan sınav ücretinin yarısı tutarında sınav sonuçlarına itiraz ücreti alınır.

Ancak, itirazın yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunması halinde itiraz ücreti iade edilir.

Üçüncü Bölüm

Kamu Görevine Adaylık ve Asaleten Atanma Adaylığa Atanma

ve Adaylık Süresi 38. Yarışma Sınavı sonucunda başarı listesine girip gösterip atanma kararını kabul edenlerden ilk kez göreve alınanlar asıl ve sürekli kadrolara aday olarak atanırlar.

Aday olarak atanan kamu görevlisi altı aydan az ve bir yıldan fazla olmamak üzere bir adaylık dönemi geçirir.

Adaylık Dönemi ve Dönem Sonundaki Başarısızlık

39. (1) Adaylık dönemi, kamu görevine yeni giren bir kimsenin hizmete yatkınlığını ve uyumunu sağlamak amacıyla uygulanan bir deneme devresidir.

Deneme devresi içinde aday yakın bir gözetim, denetim ve rehberlik altında bulundurulur. Bu dönemde adayın yetişmesi, göreviyle uyum sağlaması ve görevini etkinlik ve verimlilikle yerine getirebilecek yeterlik düzeyine ulaştırılması yönünde bağlı bulunduğu kurumca, bu Yasa çerçevesinde gerekli önlemler alınır ve bu amaçla kendisine her türlü eğitim olanağı sağlanır. Bu önlemleri almak ve olanakları sağlamak devletin ve adayın bağlı bulunduğu kurumun ödevi ve sorumluluğudur.

(2) Adayın performansı, bağlı bulunduğu kurum

tarafından 83’üncü madde kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

26

(27)

Değerlendirme sonucunun olumsuz olduğu hallerde aday kamu görevlisi, 86’ıncı maddenin (3)’üncü fıkrası uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonu’na itirazda bulunabilir.

(3) Olumsuz değerlendirilen ve kamu görevine intibak edemediği Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından da onaylanan adayın, kamu göreviyle ilişkisi Komisyonca kesilir.

Asaleten Atanma 40. Adaylık süresini doldurmuş ve bağlı bulunduğu kurumca düzenlenecek Performans Değerlendirme Formu’nda başarısı saptanmış adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nca, aday olarak atanmış bulundukları kadrolara asaleten atanırlar. Asaleten atanma tarihi, hiçbir şekilde azami adaylık süresini aşamaz.

Dördüncü Bölüm

Kamu Görevinde İlerleme ve Yükselme (Terfi)

Kademe 41. Kademe, sınıf ve derece içinde görevin önem ve sorumluluğu artmadan, kamu görevlisinin bulunduğu dereceye karşılık gelen maaş bareminde ilerleyebileceği yere kadar olan yıllık ilerleyiş adımıdır.

Kademe İlerlemesinin Koşulları ve

42. (1) Kamu görevlilerinin, kademelerde ilerlemesi için, 119’uncu madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, aşağıdaki koşulların bulunması gerekir:

Onay Mercii (A)

(B)

(C)

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak;

Bu Yasanın 79’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca genel performans değerlendirmesinde, o yıl için olumlu değerlendirilmiş olmak; ve Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması.

(2) Kademe ilerlemesi, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu Kurumca, yukarıdaki fıkranın (A), (B) ve (C) bentlerindeki kurallara bağlı olarak uygulanır.

Kamu Görevinde 43. Kamu görevinde derece yükselmesinin (terfinin) koşulları:

Derece Yükselmesi

(Terfi) (1)

(2)

Açık kadro bulunması koşulu:

Kamu görevlisinin bir üst dereceye yükselebilmesi için bulunduğu sınıf içinde üst derece kadrosunun açık olması gerekir.

Belirli süre çalışmış olma koşulu:

Kamu görevlisinin bir üst dereceye yükselebilmesi için halen hizmet gördüğü kadroda ve bulunduğu derecede en az üç yıl çalışmış olması gerekir.

27

(28)

(3)

(4)

(5)

Açık kadronun niteliklerini kazanmış olma koşulu:

Kamu görevlisinin bulunduğu sınıf içinde bir üst dereceye yükselebilmesi, ilgili Teşkilat Yasasında açık kadro için belirtilen nitelikleri kazanmış olmaları gerekir.

Ancak, herhangi bir hizmet sınıfına intibakı yapılanlar, intibak ettirildikleri hizmet sınıfı içerisinde bir üst derecedeki münhal kadroya, aranan öğrenim koşulunu taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın başvurabilirler.

Olumlu değerlendirilmiş olma koşulu:

Kamu görevlisinin son üç yıllık performansının bu Yasanın 79’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca olumlu değerlendirilmiş olması gerekir.

Yarışma sınavını geçmiş olma koşulu:

Derece yükselmesi için kamu görevlisinin gireceği derece için saptanmış yarışma sınavında başarı göstermiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÖDEV VE SORUMLULUKLAR, GENEL HAKLAR VE YASAKLAR

Birinci Bölüm Ödev ve Sorumluluklar Temel İlkelere

Uyma Ödevi Emirlere Uyma Ödevi

44. Kamu görevlileri, görevlerini bu Yasa’nın 5’inci maddesindeki temel ilkelere uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

45. Kamu görevlileri, amirlerinin verdiği emirleri doğru ve iyi bir biçimde yerine getirmekle yükümlüdürler. Ancak, kamu görevlisi, amirlerinden aldığı emri, anayasaya, yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene yazı ile bildirir. Amir emrinde direnir ve bu emrini yazı ile yinelerse emri yerine getiren sorumlu olmaz; sorumluluk emri verene ait olur.

Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz. Ancak amir, verdiği emrin bir suç teşkil etmediğini açıkça yazılı olarak belirttiği ve emrin niteliğinden de bunun tamamen bir suç olduğu açıkça anlaşılamadığı takdirde, kamu görevlisi emri yerine getirirse, sorumluluk amirine yüklenir.

28

(29)

Savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla yasalarda açıkça gösterilen istisnalar saklıdır.

Hizmeti Dikkat ve Özenle Yerine Getirme Ödevi

46. Kamu görevlileri, görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek zorundadırlar. Kasıt ve ihmal nedeniyle devlete verdikleri kayıp ve zararlardan ötürü sorumludurlar.

Hizmetin işleyişinden zarar gören üçüncü kişiler, bu zarardan ötürü bu görevleri yerine getiren görevli aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel kurallara göre sorumlu olan kamu görevlisine rücu hakkı saklıdır. Mahkemece kusurlu bulunmayan kamu görevlisine hiçbir şekilde rücu edilemez ve hakkında, bu Yasa veya başka bir yasa gereğince, herhangi bir işlem yapılamaz.

Görev Yerine

Gelme Ödevi 47. Kamu görevlileri, çalışma saatlerinde görev yerinde bulunurlar ve amirlerinden izin almadan görev yerinden ayrılamazlar.

Kamu görevlileri, devamlılıkla ilgili olarak Personel Dairesi’nce saptanıp uygulamaya konulacak yöntemlere uymakla yükümlüdürler.

Hangi kamu görevlilerinin Personel Dairesi’nce saptanıp uygulamaya konacak devam yöntemlerine uymayacakları; hiyerarşiyi bozmayacak şekilde kurumun en üst düzeydeki amiri tarafından belirlenir.

Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi 25/2008

48. Kamu görevlileri, kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü bulundukları çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkında, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nda belirtilen kurallar uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.

Görev Ödevi 49. Kamu görevlileri, amirleri tarafından uygun görülmesi halinde kendi hizmet şemasında belirtilmeyen, ancak mevkiine uygun diğer görevleri de ifa etmekle yükümlüdürler.

Göreve Uygun Giyinme Ödevi

50. Kamu görevlileri, görevlerinin niteliğine ve gerektirdiği saygınlığa uygun olarak giyinmelidir. Görevleri gereği özel giysi veya üniforma giymek zorunda olan kamu görevlilerine, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükle saptanan esas ve kıstaslar çerçevesinde her yıl bütçe yasasında bu tüzüğe uygun olarak öngörülecek ödenekler çerçevesinde giyecek yardımı yapılır.

İkinci Bölüm Genel Haklar Güvenlik

Hakkı

51. Yasalarda belirtilen durumlar dışında hiçbir kamu görevlisinin görevine son verilemez; aylık, ücret ve başka hakları elinden alınamaz.

29

(30)

Eşit Muamele

Hakkı 52. Kamu görevlileri, bu Yasa ve bu Yasaya dayanılarak çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenen ve saptanıp yürürlükte bulunan kuralların kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptirler.

Çekilme Hakkı 53. Kamu görevlileri, yasalarda belirtilen esaslar çerçevesinde, bağlı bulundukları kurumları aracılığıyla, kamu görevliliğinden çekilme hakkına sahiptirler.

Emeklilik Hakkı 26/1977 73/2007 30/1996

54. Kamu Görevlilerini Emeklilik Yasası’nda ve/veya Sosyal Güvenlik Yasası’nda ve/veya Kamu Görevinde ve Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Yapılan Hizmetlerin Hesaplanması Yasası’nda belirlenen kurallar çerçevesinde emeklilik hakları vardır. Bu hak, emeklilik ve malûllük durumlarına kendilerini; ölümleri halinde dul eş ve yetimlerini kapsar.

Şikayet ve Dava Açma Hakkı

55. Kamu görevlileri, üstleri ve kurumları veya yetkili organ veya organlar tarafından kendilerine uygulanan yönetsel eylem ve işlemlerle disiplin işlemleri hakkında şikayet etme ve bunlara karşı dava açma hakkına sahiptirler. Bu hak, anayasa, bu Yasa ve yürürlükteki diğer yasalar çerçevesinde kullanılır.

Yayın Hakkı 56. Bu Yasa’da öngörülen kurallara bağlı kalmak koşuluyla, her kamu görevlisi, sosyal, kültürel ve mesleki konularda görüş ve düşüncelerini basın ve yayın yoluyla serbestçe açıklama hakkına sahiptir.

İzin Hakkı 57. Kamu görevlileri, bu Yasa’da öngörülen süre ve koşullarla izin hakkına sahiptirler. Sözleşmeli personelin izin hakları bu Yasa uyarınca hazırlanacak İzin Tüzüğü çerçevesinde sözleşmelerinde belirtilir.

Ücretsiz Tedavi Hakkı

58. (1)

(2)

(3)

Kamu görevlileri, muayene, tedavi, ilaç ve benzeri sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Bu hak kamu görevlisinin eşini, bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ve 18 yaşını doldurmuş olsalar dahi yüksek öğrenimde bulunan; veya bedenen; veya ruhen malul olan çocuklarıyla evli olmayan kız çocuklarını da kapsar.

Hak sahibi yurt içinde tedavisine olanak olmadığının tam teşekküllü bir devlet hastanesinin sağlık kurulu raporu ile saptanması halinde tedavi için yurt dışına gönderilir. Bu kimselerin yol ve tedavi masraflarının tümü devlet tarafından karşılanır.

30

(31)

(4) Emekli kamu görevlileri de, yukarıdaki fıkralarda öngörülen kurallar çerçevesinde bu haktan yararlanırlar.

Aylık Ücret ve Ödenek Alma Hakkı

59. (1)

(2)

Bu Yasaya bağlı kurumlarda görevlendirilen kamu görevlilerine, hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay üzerinden aylık maaş verilir.

Sözleşmeli personele verilecek ücret ve ödenekler bu Yasa’daki esaslarla, sözleşme koşullarına uygun olarak belirlenir.

Onüçüncü Maaş İkramiyesi Hakkı

60. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bu Yasaya bağlı kurumlarda görevlendirilen kamu görevlilerine Aralık ayı içerisinde ve yılda bir kez olmak üzere onüçüncü maaş ikramiyesi ödenir.

Ancak Aralık ayından önce kamu görevinden ayrılanlara, ayrıldıkları tarihteki son brüt maaşları dikkate alınarak yıl içerisinde çalıştıkları aylar üzerinden (Pro-Rata) doğru orantılı olarak onüçüncü maaş ikramiyesi ödenir.

Onüçüncü maaş, tahsisatlar hariç olmak üzere, Aralık ayı maaşına eşit tutarda her yıl sonu verilen bir ikramiyedir.

Onüçüncü maaş ikramiyesinden gelir vergisi dışında başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

Onüçüncü maaş ikramiyesi, emeklilik menfaatlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Onüçüncü maaş ikramiyesi, kamu görevlisinin atanma şekline bakılmaksızın ilgili mali yıl döneminde hizmete girdiği tarih dikkate alınarak o yıl içerisinde çalıştığı hizmet süreleri ile orantılı olarak ödenir. Bu ödemede, on beş günün altında olan hizmet süresi on beş güne, on beş gün ve üzerinde yapılan hizmet süresi ise aya tamamlanır.

Onüçüncü maaş ikramiyesi, yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar çerçevesinde emekli kamu görevlileri ile sözleşmeli personele de ödenir.

Hayat Pahalılığı

Ödeneği Hakkı 61. (1) Bu Yasaya bağlı kurumlarda çalışan ve emekliye ayrılmış olan her kamu görevlisine, bu Yasa’nın 127’nci maddesine bağlı III’üncü Cetvel’de öngörülen maaşlara, Devlet Planlama Örgütü tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde

31

(32)

(2)

Aralık ayı esasına göre oluşacak artış farkı kadar bir miktar altı ayda bir konsolide edilerek uygulanır.

Ancak Tüketici Fiyatları Genel Endeksinin eksi çıkması halinde, bu eksiler sonraki dönemlerde Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde oluşacak artılardan düşürülerek uygulamaya devam edilir.

Söz konusu uygulamada kesirli rakamlardan dolayı gelebilecek sorunların giderilmesinde Maliye işleriyle görevli Bakan yetkilidir.

Barem İçi Artış

Ödeneği Hakkı 62. Kamu görevlileri, girdikleri sınıf ve derece kadrosu için öngörülen baremlerinde belirtilen ve kademe ilerlemesine karşılık teşkil eden barem içi artışlarını kademe ilerlemesinin başlangıç tarihinden başlayarak bu Yasa’nın 42’nci maddesindeki kuralların yerine getirilmesi koşulu ile her yıl alırlar.

Ek Çalışma

Ödeneği Hakkı 63. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektirecek nitelikli olduğu maliye işleriyle görevli Bakanlıkça saptanan hizmetlerde ve özel yasalarda belirtilen durumlarda bu Yasaya bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine, aşağıdaki fıkralarda belirtilen esaslar çerçevesinde, ek çalışma ödeneği verilir.

Ek çalışma ödeneği, normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir onda bir (1.1) hafta sonu tatilleri ile diğer resmi tatil günleri için bire bir onda beş (1.5) olarak ödenir.

Ek çalışma ödeneğinin hesaplanmasında, çalışma saatleri açısından, bu Yasada öngörülen aylık çalışma süreleri esas alınır ve tatil günleri hesaplamada dikkate alınmaz. Bu hesaplamada ayrıca, kamu görevlisinin brüt aylığının ay içerisindeki çalışma saatlerine bölünmesiyle belirlenen saat başı birimi esas alınır ve yukarıda belirtilen bire bir onda bir (1.1) ve bire bir onda beş (1.5) kıstası bu ilkeler çerçevesinde uygulanır.

Ek çalışma, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir.

Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı ile Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına giren kamu görevlilerine hiçbir şekilde ek çalışma ödeneği verilmez.

Atanma koşullarında ek çalışma yapmaları öngörülen sözleşmeli personele verilen ek çalışma ödeneğinin hesaplanmasında da bu madde kuralları uygulanır.

32

(33)

(7) Kamu görevlileri Maliye işlerinden sorumlu Bakanlıktan onay almak kaydıyla aşağıdaki istisnai durumlar dışında aylık brüt maaşının %25 (yüzde yirmi beş)’inden fazla ek çalışma ödeneğine hak kazanacak şekilde çalıştırılamaz. Elzem konularda Maliye işlerinden sorumlu Bakanlığın onayıyla bu oran %50 (yüzde elli)’ye çıkarılabilir.

Ancak hizmetlerin yürütülmesinde telafisi başka türlü mümkün olmadığına ve elzem sayıldığına Maliye işleriyle görevli Bakanlıkca onay verilen hizmetlerde, bir brüt maaşı geçmeyecek şekilde, bu oranın yüzde yüze kadar yükselmesinde mali olanakları da dikkate alarak Maliye işleriyle görevli Bakanlık yetkilidir.

Maliye işleriyle görevli Bakanlık bu fıkra kurallarındaki yetkisinin kullanılmasını kadro, oran ve süre bakımından sınırlarını çizerek kurum ve kuruluşların yöntemine devredebilir.

Yolluk ve İaşe-İbate Ödeneği Hakkı

64. (1) Bu Yasaya bağlı kurumlarda çalışan ve bir görevin yerine getirilmesi için görev yerinden sürekli veya geçici olarak ayrılan kamu görevlilerine, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzük çerçevesinde yolluk ve iaşe-ibate ödeneği ödenir.

(2) Sözleşmeli personelin yol masrafları ve gündelikleri sözleşmelerindeki ve atanma koşullarındaki kurallara göre ödenir.

(3) Geçici görev, hizmet içi eğitim veya bağlı oldukları kurumu temsilen herhangi bir nedenle yurt dışına gidecek kamu görevlilerine verilecek yurt dışı geçici görev ödeneği veya harcırahı ile yurt dışı görevle ilgili hangi harcamalarının karşılanacağı, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.

Emekli kamu görevlisi ile kamu görevlisi olmayanların da Bakanlar Kurulu kararı ile geçici olarak yurtdışında görevlendirilmeleri halinde, yukarıdaki 1’inci paragrafta çıkarılması öngörülen tüzükte kamu görevlileri için öngörülen haklardan aynen faydalanırlar.

Burs ve Kurs

Ödeneği Hakkı 65. Her kamu görevlisinin bu Yasa’da öngörülen kurallar çerçevesinde burs ve kurs hakkı vardır. Devlet tarafından, mesleği ile ilgili olarak, yetenek, bilgi ve görgüsünü artırma, yetişme ve eğitim amacıyla bu Yasa kuralları çerçevesinde yurt dışına gönderilen kamu görevlisine, bursundan ayrı olarak normal aylığı da ödenir.

33

Referanslar

Benzer Belgeler

(1) (A) Bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından asıl ve sürekli bir kadroya atanan ve bu Yasa’nın Yöneticilik Hizmetleri

(1) (A) Bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından asıl ve sürekli bir kadroya atanan ve bu Yasa’nın Yöneticilik Hizmetleri

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi”, Yetkili Otoritenin, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bu Yasanın ilgili kurallarınca,

Bu Yasa kurallarına veya bu Yasa kuralları altında çıkarılan Tüzük kurallarına uymayan işverenler ve kişiler bir suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri

(5) Bu madde uyarınca verilmiş herhangi bir ruhsatın sahibi olan kişi, ruhsat verilmiş olan köpeğini başka herhangi bir kişiye satar veya terk ederse, o ruhsat,

(2) Herhangi bir patentin tescilli sahibinin veya patentte menfaatı bulunan bir taraf olduğunu, Mukayyidi ikna edecek şekilde kanıtlayan başka bir

(1) Teknik araçlarla izleme kararı, yerine getirilmek üzere Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından talepte bulunan polis mensubuna verilir ve ilgili polis mensubunun

(A) Kınama, üyelikten geçici süre ile çıkarma ve üyelikten çıkarma cezası, bu Yasanın 18’inci maddesinin (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkraları kuralları