• Sonuç bulunamadı

Sayı 16/1981. GENEL KADRO YASASl. 1. Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sayı 16/1981. GENEL KADRO YASASl. 1. Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir."

Copied!
42
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin 2Nisan, 1981 tarihli birleşiminde kabul olunan“Başbakanlık (kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası” Anayasa’ nın 74’üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ilan olunur

Sayı 16/1981 GENEL KADRO YASASl Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki yasayı yapar.

Kısa isim 16/1981 30/1981 38/1983 18/1984 10/1985

1. Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe

“Yönetsel Kuruluş ve/veya Kuruluş”, Bakanlıkları ve Genel Bütçe içerisinde yeralan Bakanlıklara bağlı daireleri anlatır.

Amaç 3. Bu yasanın amacı, Kıbrıs Türk Federe Devletine ait yönetsel Kuruluş ve veya Kuruluşların yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirmek için gerekli olan kadroları saptamaktır.

Kadrolar cetvel 4. Kıbrıs Türk Federe Devletine ait yönetsel Kuruluş ve/veya Kuruluşlara ilişkin kadrolar ekli Cetvelde gösterilmiştir.

İşci kadroları 5 Bu Yasada mevcut işçi kadrolarına atama, ödenek açısından mali işlerden sorumlu Bakanlığın uygunluk bildirim koşuluna bağlı olarak Bakanlıkça yapılır.

Kadrolara intibak ve tayinler

6. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bu Yasada belirtilen kadrolara daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak atanmış bulunup kadro işgal eden ve kadro adları, sınıf, derece ve baremleri değişmemiş olan kamu görevlileri, kadrolarına aynen intibak etmiş sayılırlar.

Derece ve baremleri değişmiş olan Bakanlık Müdürleri, Daire Müdürleri ve Müdür muavinleri ise, yeni derece ve baremlerine intibak ettirilirler ve bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak

intibak ettirildikleri derece baremlerini almaya hak kazanırlar. Bu durumda olan kamu görevlilerinin intibak işlemleri doğrudan doğruya Ekononomi ve Maliye Bakanlığınca yapılır.

Münhal kadrolar, kadro açısından Devlet Personel Dairesinin, ödenek açısından ise mali işlerden sorumlu Bakanlığın uygnuluk bildirimi koşuluna bağlı olarak Kamu Hizmeti Komisyonunca yürürlükteki·mevzuata uygun olarak doldurulur.

Bu kadrolardan Üst Kademe Yöneticileri Hizmetleri Sınıfına ait olanlar kendi özel yasalarındaki kurallara uygun olarak doldurulur.

Bu Yasada yer almayan Kuruluşların kadroları

7. Bu Yasada yer almayan Kuruluşların kadroları ve hakları kendi özel yasalarında gösterilir.

kadroların bütçe yasasında gösterilmesi

8. Bu Yasada yer alan kadrolardan dolu olanlarla münhallerden o bütçe yılı içerisinde doldurulması öngörülenler o yılın bütce yasasında yer alır.

Genel Kadrolar 9. Bu Yasada yer alan kadrolardan İdari Hizmetler Sınıfına bağlı İdare Memurları, Kitabet Hizmetleri Sınıfına bağlı Genel Kitabet KADROSU ve Odacı-Şoför Hizmetleri Sınıfına bağlı personel Devlet Personel Dairesine bağlı olup, bunların tahsisleri kuruluşların ilgili hizmet sınıflarındaki kadroları dikkate alınarak Devlet Personel Dairesince yapılır.

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal

(2)

Sigortalar Dairesinin, Sosyal Sigortalar Fonundan maaş çeken İdari hizmetler, Kitabet Hizınetleri ve Odac-Şoför Hizmetleri Sınıflarındaki kamu görevlileri, özel statüleri dolayısıyla Devlet Personel Dairesine bağlı personel mutalaa edilmezler.

Hizmet şemaları 7/1979 30/1981

10. Bu Yasada yer alan kadroların hizmet şemaları Kamu Görevlileri Yasasındaki kurallara bağlı kalmak koşuluyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzüklerle düzenlenir.

Yürütme yetkisi

Geçici madde 11. Bu Yasayı Bakanlar Kurulu Yürütür.

1. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak, bu Yasa kapsamına girmeyen ve kendi özel yasalarına bağlı olan, Üst Kademe Yöneticileri Sınıfında veya Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfında bulunan ve liste Ek u’de verilen Başkanlık ve Başbakanlık KADROSU’ndaki Müdürler ve Özel Kalem Müdürleri ile Bakanlık ve Daire Müdürleri Üst Kademe Yöneticileri Sınıfının II. Derece baremi olan Barem 18A üzerinden Müdür Muavinleri de,Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfının II.Derece Baremi olan Barem 17A üzerinden maaş almaya hak kazanırlar.

Bu durumda olan kamu görevlilerinin ilgili derece ve baremlere intibak işlemleri doğrudan doğruya Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca yapılır.

11/1981 7/1976 15/1977 30/1978 21/1981 9/1980 19/1978

(2) Bağlı bulundukları Kurum ve Kuruluşların özel yasalarında, yukarıdaki (1). fıkra uyarınca gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, sözkonusu yasaları (1). fıkrada belirtilen kamu görevlilerinin derece ve

baremlerine ilişkin kuralları, bu madde ile etkilenmiş biçimde okunur, yorumlanır ve uygulanır.

Yürürlüğe Giriş 12. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

EK I CETVEL

KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ BAŞBAKANLIĞI BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1. Genel Sekreter I 19

Yasama Hizmetleri Sınıfı

2. Kıdemli Sekreter I 16

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Katip II 11-12

1 II.Sınıf Katip III 9-10

3 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Odacı II 2-3-4-5-6-7

(3)

Steno-Daktilo Hizmetleri sınıfı

2 II.Sınıf Stenograf III 10-11

KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ BAŞBAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

İdari Hizmetler Sınıfı

2 Kıdemli İdareMemuru I 15-16

1 I.Sınıf İdareMemuru II 12-13-14

1 II.Sınıf İdareMemuru III 10-11-12

2 III.Sınıf İdareMemuru M 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 I.Sınıf Katip II 11-12

4 II.Sınıf Katip II 9-10

5 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

2 Müsteşar I 19

2 Bakanlık Müdürü II 18 A

Hukuk Hizmetleri sınıfı

2 Hukukçu I 16

İdare Hizmetleri Sınıfı

3 Kıdemli İdareMemuru I 15-16

3 I.Sınıf İdareMemuru II 12-13-14

4 II.Sınıf İdareMemuru III 10-11-12

(4)

1 uI.Sınıf İdareMemuru M 10-11-12 Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Baş Katip I 13-14

2 I.Sınıf Katip II 11-12

4 II.Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 Odacı-Şoför I 8-9

2 I.Sınıf Odacı I 8-9

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

İZİN MAKAMI SEKRETLİĞİ İdari Hizmetler Sınıfı

1 İzin Makamı Sekreteri II 12-13-14

1 II. Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Katip II 11-12

1 II.Sınıf Katip III 9-10

1 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA DAİRESI KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

2 Başşehirci I 16

1 Başmimar I 16

2 I. Sınıf Şehirci II 13-14-15

2 Şehirci III 11-12-13

2 II.Sınıf Mimar III 11-12-13

1 II.Sınıf Mühendis III 11-12-13

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

1 Kıdemli Baş Teknisyen I 14-15

1 Baş Teknisyen I 14-15

1 Baş Teknisyen II 12-13

(5)

1 I.Sınıf Teknisyen III 11-12

4 II. Sınıf Teknisyen M 7-8-9-10

İdari Hizmetler Sınıfı

1 İşletme Şube Müdürü I 15-16

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

I II. Sınıf Katip III 9-10

1 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8-

İÇİŞLERİ VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Hukuk Hizmetleri sınıfı

1 Tapu Amiri I 16

İdari Hizmetler Sınıfı

4 TapuAmiri C 15-16

Tapu ve Kadastro Hizmetleri Sınıfı

5 Kıdemli Tapu Memuru I 14-15

2 Kıdemli KadastroMemuru I 14-15

2 Kıdemli Harita Memuru I 14-15

I Kıdemli Kompüter II 11-12-13

1 I. Sınıf Kadastro Memuru II 11-12-13

9 I. Sınıf Tapu Memuru II 11-12-13

3 Sınıf Harita Memuru II 11-12-13

28 II.Sınıf Tapu Memuru III 8-9-10

7 II.Sınıf Kadastro Memuru III 8-9-10

3 II.Sınıf Harita Memuru III 8-9-10

1 Fotolitografer III 8-9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

2 I.Sınıf Katip II 11-12

4 II.Sınıf Katip III 9-10

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

4 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

Teknisyen Yardımcılığı Hizmetleri Sınıfı

20 Zincirci II 2-3-4-5-6

İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI CEZAEVİ KADROSU

(6)

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Cezaevi Hizmetleri Sınıfı

1 Cezaevi Amiri I 15

1 Cezaevi Amir Yardımcısı II 13

12 Kıdemli Gardiyan III 11

63 Erkek Gardiyan Eri M 8-9

4 Kadın Gardiyan Eri M 8-9

Teknisyen Hizmetlei Sınıfı

1 Dülger Ustası M 7-8-9-10

İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI MUHACERET DAlRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Pasaport Memuru II 12-13-14

2 Pasaport Memuru II. Sınıf II 10-11-12

1 Muhaceret Memuru III 12-13-14

2 Muhaceret Memuru II. Sınıf II 10-11-12

1 III.Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Katip II 11-12

2 II.Sınıf Katip III 9-10

6 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

1 İşçi - -

İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI

KAYIT DAİRESl VE NÜFUS BAŞ YAZMANLlĞI KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 I.Sınıf Katip II 11-12

(7)

2 II.Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI

ISKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESl KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Hukuk Hizmetleri sınıfı

1 Hukuk İşleri Amiri I 16

Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı

5 Tarımsal Rehabilitasyon Şube

Müdürü

I 16

9 I. Sınıf Tarım uzmanı II 13-14-15

2 II. Sınıf Tarım uzmanı III 11-12-13

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Levazım ve Acil Yardım Şube

Müdürü

I 15-16

5 İskan Şube Müdürü I 15-16

1 Planlama ve Uygulama Şube

Amiri

I 15-16

1 Kredi ve Fon Şube Amiri I 15-16

1 İnceleme ve Dağıtım Şube Amiri I 15-16

1 Özel Şube Amiri I 15-16

1 Koordinasyon ve İdari İşler Şube Amiri

I 15-16

1 Kaynaklar, Envanter·ve İstatistik

Şube Amiri I 15-16

10 I.Sınıf İskan Memuru II 12-13-14

24 II.Sınıf İskan Memuru III 10-11-12

24 III.Sınıf İskan Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Katip III 9-10

28 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

2 Şoför II 1-2-3-4-5-6-7

18 İşçi - -

İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI

(8)

YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müsteşar II 19

1 Bakanlık Müdürü I 18 A

Hukuk Hizmetleri sınıfı

1 Hukuk Müşaviri I 16

İdari Hizmetler Sınıfı

2 Kıdemli İdare Hizmetleri I 15-16

1 II. Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

2 III.Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

3 I. Sınıf Katip II 11-12

1 II. Sınıf Katip III 9-10

8 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 Odacı / Şoför I 8-9

1 I. Sınıf Odacı I 8-9

3 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

2 İşci - -

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTCE DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Mali Hizmetler Sınıfı

4 Kıdemli Bütce Memuru I 15-16

6 I.Sınıf Bütce Memuru II 12-13-14

4 II.Sınıf Bütce Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Katip II 11-12

2 II.Sınıf Katip III 9-10

2 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI

PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Mali Hizmetler Sınıfı 3 Kıdemli Para Kambiyo ve İnkişaf

Sandığı Memuru I 15-16

6 I. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf II 12-13-14

(9)

Sandığı Memuru

6 II. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf

Sandığı Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Katip II 11-12

4 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU KADROSU Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Teftiş ve İnceleme Kurulu

Başkanı III 17 B

Mali Hizmetler Sınıfı

5 Maliye Müfettişi II 12-13-14

2 Maliye Müfettişi Yardımcısı III 10-11-12

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Mali Hizmetler Sınıfı

8 Kıdemli Maliye Memuru I 15-16

25 I.Sınıf Maliye Memuru II 12-13-14

26 II.Sınıf Maliye Memuru III 10-11-12

18 III.Sınıf Maliye Memuru III 10-11-12

4 Veznedar III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Başkatip I 13-14

1 I.Sınıf Katip II 11-12

22 Muhasebe Katibi III 9-10

7 II. Sınıf Hesap Makinesi

Operatörü

III 9-10

3 II.Sınıf Katip III 9-10

7 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Odacı I 8-9

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

6 İşci - -

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR VE VERGİ DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi

(10)

Sayılmayan Diğer Yöneticiler

2 Müdür Muavini II l7 A

Mali Hizmetler Sınıfı

4 Kontrol ve İnceleme Grup

Başkanı I 15-16

10 Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru I 15-16

29 I.Sınıf Gelir ve Vergi Memuru II 12-13-14

1 Muhasebe Memuru II 12-13-14

15 II.Sınıf Gelir ve Vergi Memuru III 10-11-12

29 III.Sınıf Gelir ve Vergi Memuru III 10-11-12

Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı

2 Kıdemli Tahsilat Memuru I 13-14

8 I. Sınıf Tahsilat Memuru II 11-12

7 II. Sınıf Tahsilat Memuru III 9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Baş Katip I 13-14

1 I.Sınıf Katip II 11-12

2 II.Sınıf Katip III 9-10

10 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

3 I. Sınıf Odacı I 8-9

3 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

4 İşci - -

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI

DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

2 Müdür Muavini II l7 A

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli Malzeme Memuru I 15-16

3 Kıdemli Emlak Memuru I 15-16

1 Kıdemli Levazım ve Ayniyat

Memuru

I 15-16

1 Mali İşler Sorumlusu I 15-16

3 I. Sınıf Emlak Memuru II 12-13-14

3 I.Sınıf Malzeme Memuru II 12-13-14

1 I.Sınıf İhale Memuru II 12-13-14

1 I.Sınıf Ambar Memuru II 12-13-14

2 I.Sınıf Muhasebe Memuru II 12-13-14

7 II.Sınıf Emlak Memuru III 10-11-12

3 II.Sınıf Malzeme Memuru III 10-11-12

2 II.Sınıf Muhasebe Memuru III 10-11-12

4 III.Sınıf Muhasebe Memuru III 10-11-12

4 II. Sınıf Ambar Emini III 10-11-12

2 III. Sınıf Ambar Emini III 10-11-12

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

1 Mimar Mühendis III 11-12-13

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

2 I.Sınıf Teknisyen III 11-12

Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı

6 Tahsilat Memuru III 9-10

(11)

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 I. Sınıf Katip II 11-12

1 II. Sınıf Katip III 9-10

8 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Odacı I 8-9

3 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

20 İşci/Bekçi - -

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Gümrük Hizmetleri Sınıfı

4 Şube Amiri I 15-16

8 Şube Amir Yardımcısı II 12-13-14

24 I.Sınıf Gümrük ve Rüsumat

Memuru

II 12-13-14

34 II.Sınıf Gümrük ve Rüsumat Memuru

III 10-11-12

6 III.Sınıf Gümrük ve Rüsumat

Memuru

III 10-11-12

Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı

1 Gümrük Polis Baş Müfettişi I 13-14

1 Gümrük Polis Müfettişi II 11-12

3 Gümrük Polis Müfettişi

Yardımcısı II 11-12

18 Kıdemli Gümrük Muhafızı III 9-10

14 Gümrük Polisi M 5-6-7-8

85 Gümrük Muhafızı M 5-6-7-8

5 Kadın Muayene Memuru M 5-6-7-8

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 II. Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

170 İşci - -

TİCARET SANAYİ VE KOOPERATIFLER BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

2 Müsteşar I 19

2 Bakanlık Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

(12)

1 Kamu Kuruluşları Koordinatörü III 17 B Planlama Hizmetleri Sınıfı

1 Plan ve Proje Memuru I 16

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli İdare Memuru I 15-16

1 I.Sınıf İdare Memuru II 12-13-14

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Baş Katip I 11-12

4 II. Sınıf Katip III 9-10

2 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 Odacı- Şoför I 8-9

2 I.Sınıf Odacı I 8-9

3 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

RESMİ KABIZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Resmi Kabız Memuru ve

Mukayyit

III 17B

Mukayyitlik Hizmetleri Sınıfı 1 Resmi Kabız İşleri ve Şirketler

Şubesi Amiri I 15-16

1 Sınai Mülkiyet Şube Amiri I 15-16

1 I. Sınıf Resmi Kabız İşleri ve

Şirketler Memuru III 10-11-12

1 I. Sınıf Sınai Mülkiyet Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

1 ArşM Memuru II 11-12

1 İşci - -

TİCARET, SANAYİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI TİCARET DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler 1 İthalat Planlama ve Denetim

Memuru

III 17B

Sanayi ve Ticaret Hizmetleri

Sınıfı I 15-16

2 Şube Sorumlusu I 15-16

6 Kıdemli Sanayi ve Ticaret

Memuru

II 12-13-14

6 I. Sınıf Sanayi ve Ticaret Memuru II 12-13-14

10 II. Sınıf Sanayi ve Ticaret Memuru

III 10-11-12

8 III. Sınıf Sanayi ve Ticaret Memuru

III 10-11-12

Fiyat ve Kalite Kontrol Hizmetleri Sınıfı

(13)

4 Fiyat ve Kalite Kontrol Memuru II 11-12 9 Fiyat ve Kalite Kontrol Memur

Yardımcısı III 9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

TİCARET, SANAYİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI SANAYİ DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı

2 Şube Amiri I 15-16

2 Kıdemli Sanayi ve Ticaret

Memuru

I 15-16

3 I. Sınıf Sanayi ve Ticaret Memuru II 12-13-14

4 II. Sınıf Sanayi ve Ticaret Memuru

III 10-11-12

3 III. Sınıf Sanayi ve Ticaret Memuru

III 10-11-12

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

2 I. Sınıf Sanayi Mühendisi III 13-14-15

2 II. Sınıf Sanayi Mühendisi 11-12-13

SERBEST LİMAN YÖNETİMİ Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Serbest Liman Müdürü I 18B

İdari Hizmetler Sınıfı

1 İdari İşler Amiri I 15-16

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Muhasebe İşleri Amiri I 15-16

2 II.Sınıf Ambar Memuru III 10-11-12

1 Maliye Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı ve Şoför II 1-2-3-4-5-6-7

2 İşci - -

TİCARET, SANAYİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI KOOPERATİF İŞLERİ SANAYİ DAİRESİ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Kooperatif Hizmetleri sınıfı

(14)

5 Şube Amiri I 15-16

5 Baş Müfettiş I 15-16

1 Hukuk ve Tasfiye Şubesi Amir

Yardımcısı I 15-16

3 ŞubeAmir Yardımcısı I 15-16

1 Eğitim Sekreteri II 12-13-14

6 I.Sınıf Kooperatif Müfettişi II 12-13-14

7 II.Sınıf Kooperatif Müfettişi III 10-11-12

31 III.Sınıf Kooperatil Müfettişi III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Katip I 11-12

1 II. Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı M 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

1 İşçi

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müsteşar I 19

1 Plan Proje Müdürü II 18A

1 Bakanlık Müdürü II 18A

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli İdare Memuru I 15-16

1 I. Sınıf İdare Memuru II 12-13-14

1 II. Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

1 III. Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 I. Sınıf Katip II 11-12

2 II. Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 Odacı/Şoför I 8-9

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

5 Baş Mimar/Baş Mühendis I 16

1 Baş Elektrik ve Makine

Mühendisi

I 16

5 I. Sınıf Mimar II 13-14-15

1 İç Mimar II 13-14-15

(15)

3 I. Sınıf İnşaat Mühendisi II 13-14-15

8 II.Sınıf Mimar III 11-12-13

5 II. Sınıf İnşaat Mühendisi III 11-12-13

1 II.Sınıf Elektrik/Makine Mühendisi

III 11-12-13

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

1 Kıdemli Baş Teknisyen I 14-15

5 Baş Teknisyen II 12-13

7 I. Sınıf Teknisyen III 11-12

2 Kıdemli ustabaşı III 11-12

12 II.Sınıf Teknisyen IV 7-8-9-10

1 Ozalit ve Teksir Memuru IV 7-8-9-10

Teknisyen Yardımcılığı Hizmetleri Sınıfı

4 Kıdemli ustabaşı Yardımcısı I 7-8-9-10

4 I.Sınıf Ustabaşı II 2-3-4-5-6

5 II.Sınıf Ustabaşı II 2-3-4-5-6

1 İnşaat Ustası II 2-3-4-5-6

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Levazım Amiri I 15-16

2 Ambar Emini III 10-11-12

2 Ambarcı III 10-11-12

2 Muhasip Yardımcısı III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Katip II 11-12

2 II. Sınıf Katip III 9-10

15 KatipYardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizrnetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Odacı I 8-9

2 II. Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

128 İşçi - -

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

2 Teknik Şef (İnşaat) I 16

1 Teknik Şef (Makine) I 16

7 I. Sınıf İnşaat Mühendisi II 13-14-15

2 I. Sınıf Makine Mühendisi II 13-14-15

1 I. Sınıf Elektrik Mühendisi II 13-14-15

1 II.Sınıf Jeolog III 11-12-13

5 II.Sınıf İnşaat Mühendisi III 11-12-13

2 II.Sınıf Makine Mühendisi III 11-12-13

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

9 Teknik Eleman II 12-13

(16)

11 I. Sınıf Teknisyen III 11-12

12 II. Sınıf Teknisyen IV 7-8-9-10

2 I. Sınıf Kıdemli Formen III 10-11-12

4 II. Sınıf Kıdemli Formen IV 7-8-9-10

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Malzeme ve Teknik Hesaplar I 15-16

1 Ayniyat Saymanı III 10-11-12

1 Ambar Emini III 10-11-12

Idari Hizrnetler Sınıfı

1 Kamulaştırma Memuru III 10-11-12

Teknisyen Yardımcılığı Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Ustabaşı II 2-3-4-5-6-7

3 II.Sınıf Ustabaşı II 2-3-4-5-6-7

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Katip II 11-12

2 II. Sınıf Katip III 9-10

6 KatipYardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizrnetleri Sınıfı

3 II. Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

250 İşçi - -

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI POSTA DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Posta Hizınetleri Sınıfı

1 Kıdemli Posta Memuru III 13-14

1 I. Sınıf Posta III 13-14

3 II.Sınıf Posta Müfettişi II 11-12

8 I. Sınıf Posta Memuru II 11-12

8 II. Sınıf Posta Memuru III 9-10

14 I. Sınıf Postacı III 9-10

44 II. Sınıf Postacı IV 5-6-7-8

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Muhasip II 12-13-14

1 Muhasip Yardımcısı III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 II. Sınıf Katip III 9-10

2 KatipYardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizrnetleri Sınıfı

(17)

1 II. Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

2 İşçi - -

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II l7 A

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

2 Baş Mühendis I 16

6 I.Sınıf Mühendis II 13-14-15

4 II.Sınıf Mühendis III 11-12-13

İdari Hizmetler Sınıfı

5 Şube Amiri I 15-16

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

3 Kıdemli Telsiz Operatörü I 14-15

1 Mühendis Yardımcısı I 14-15

12 Teknik Müfettiş II 12-13

2 I. Sınıf Telsiz Operatörü II 12-13

19 I. Sınıf Teknisyen II 11-12

3 II. Sınıf Telsiz Operatörü II 11-12

41 8 46

II. Sınıf Teknisyen I. Sınıf Telefon Tesisatçısı II. Sınıf Telefon Tesisatçısı

III IV IV

7-8-9-10 7-8-9-10 7-8-9-10 Telekomünikasyon Hizmetleri

Sınıfı

1 Telgraf Telefon İşletme Amiri I 14-15

1 Telgraf Şefi I 14-15

3 Telgraf İşletme Şefi II 12-13

7 I. Sınıf Telgraf, Teleks Memuru II 12-13

7 II. Sınıf Telgraf, Teleks Memuru III 11-12

22 III. Sınıf Telgraf, Teleks Memuru IV 7-8-9-10

1 Telefon Şefi II 12-13

6 Telefon İşletme Şefi II 12-13

12 I. Sınıf Operatris/Operatör III 11-12

25 II. Sınıf Operatris/Operatör IV 7-8-9-10

11 Büro Şefi II 12-13

6 I. Sınıf Telekomünikasyon

Memuru

II 12-13

4 II. Sınıf Telekomünikasyon

Memuru

III 11-12

15 III. Sınıf Telekomünikasyon Memuru

IV 7-8-9-10

5 Baş usta III 11-12

3 15

Usta

Dağıtıcı IV

IV

7-8-9-10 7-8-9-10

(18)

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Telekomünikayon Muhasibi I 15-16

1 Veznedar III 10-11-12

1 Ambar Emini III 10-11-12

Teknisyen Yardımcılığı Hizmetleri Sınıfı

Araç Sürücüsü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfı

14 Şoför I 7-8-9-10

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı Odacı ve Şoför Hizrnetleri

Sınıfı

3 I. Sınıf Odacı / Gece Bekçisi I 8-9

6 II. Sınıf Odacı / Gece Bekçisi II 1-2-3-4-5-6-7

28 İşçi - -

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI LİMANLAR DAİRESI KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Baş Klavuz ve Liman Reisi II l7 B

1 Gemi Sicil ve Sörvey İşleri

Başkanı II l7 B

Kaptanlık ve Kaptan Klavuz Hizmetleri Sınıfı

4 Kılavuz I 16

3 Romorkör Kaptan Yardımcısı II 13-14-15

3 Palamar Motor Kaptanı III 11-12-13

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Muhasip III 10-11-12

Liman Hizmetleri Sınıfı

1 Rıhtım Amiri I 14-15

2 Rıhtım Amir Yardımcısı II 12-13

4 Kıdemli Makine Operatörü III 11-12

9 Liman Makine Operatörü IV 7-8-9-10

14 Gemici IV 7-8-9-10

3 Fenerci IV 7-8-9-10

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

1 Bakım ve Tamir ustası III 11-12

2 Romorkör Makinist Yardımcısı III 11-12

3 Radyo -Telefon Memuru IV 7-8-9-10

2 Bakım ve Tamir ustası Yardımcısı IV 7-8-9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

(19)

2 I. Sınıf Katip II 11-12

2 II.Sınıf Katip III 9-10

5 KatipYardımcısı IV 7-8-9-10

6 İşçi IV 7-8-9-10

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17 A

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli Kontrolör I 15-16

Liman Hizmetleri Sınıfı

8 Kontrolör I 14-15

3 I.Sınıf Kontrolör Yardımcısı III 11-12

10 II.Sınıf Kontrolör Yardımcısı IV 7-8-9-10

2 Kıdemli İşletme Memuru

Yardımcısı I 14-15

2 İşletme Memuru II 12-13

2 II. Sınıf İşletme Memuru

Yardımcısı III 11-12

1 Danışman ve Enformasyon

Memuru

III 11-12

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

4 Elektronik Mühendisi II 13-14-15

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

2 I.Sınıf TeIsiz Operatörü II 12-13

2 I.Sınıf Dinleme ve Değerlendirme Memuru

II 12-13

1 I.Sınıf Telsiz Teknisyeni III 11-12

1 I.Sınıf Telsiz Operatörü II 12-13

2 II.Sınıf Telsiz Operatörü III 11-12

1 III.Sınıf Telsiz Operatörü IV 7-8-9-10

1 I.Sınıf Teknisyen III 11-12

7 II.Sınıf Teknisyen IV 7-8-9-10

1 İtfaiye Amiri I 14-15

1 İtfaiye Ekip Şefi III 11-12

7 İtfaiye Şoför /Makinist IV 7-8-9-10

7 İtfaiye Alarm Operatörü IV 7-8-9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 I. Sınıf Katip II 11-12

1 II.Sınıf Katip III 9-10

1 Büro Memuru IV 9-10

2 KatipYardımcısı 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizrnetleri

(20)

Sınıfı

1 II. Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

58 İşçi - -

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

2. Müsteşar I 19

1 Bakanlık Müdürü II 18 A

1 Hizmet İçi Eğitim Müdürü II 18 A

1 Kıdemli İdare Memuru I 15-16

1 I.Sınıf İdare Memuru II 12-13-14

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Katip II 11-12

2 II.Sınıf Katip III 9-10

1 KatipYardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizrnetleri Sınıfı

1 Odacı/Şoför I 8-9

1 II. Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

BÜTÇE PLANLAMA BÖLÜMÜ Mali Hizmetler Sınıfı

1 Bütçe Planlama ve Muhasebe

sorumlusu

I 15-16

1 Ambar Emini II 10-11-12

1 Ambar Muhasebecisi III 10-11-12

İNŞAAT İŞLERİ BÖLÜMÜ Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

1 İnşaat İşleri Sorumlusu II 13-14-15

BÜTÇE PLANLAMA BÖLÜMÜ

4 İşçi - -

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17 A

Kültür Hizmetleri Sınıfı

(21)

4 Talim, Terbiye Kurulu Üyesi I 15-16

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Dışilişkiler ve Yüksek Öğrenim Müdürü

II 18A

Eğitim Hizmetleri Sınıfı

1 Başmüfettiş I 15-16

7 Öğrenci İşleri Müfettişi I 15-16

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1 Genel Müdür II 18 A

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 I. Sınıf Katip II 11-12

6 II.Sınıf Katip III 9-10

9 KatipYardımcısı 5-6-7-8

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

2 Telefon Operatörü I 7-8-9

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

4 II. Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI

TEFTİŞ DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Eğitim Hizmetleri Sınıfı

2 Başmüfettiş I 15-16

26 Müfettiş I 15-16

3 Danısman I 15-16

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKADROSU

TEMEL EĞİTİM BİRİNCİ KADEME

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

(22)

1 Temel Eğitim Müdür II 18A Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Temel Eğitim I. Kademe Şube

Müdürü

II 17A

Eğitim Hizmetleri Sınıfı

1 Temel Eğitim I. Kademe Şube

Müdür Muavini

I 15-16

1 Özel Eğitim Danışmanı I 15-16

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Temel Eğitim II. Kademe Şube

Müdürü

II 17A

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Katip III 9-10

1 KatipYardımcısı IV 5-6-7-8

4 Sekreter IV 5-6-7-8

SAĞIR VE DİLSİZLER OKULU Öğretim Kadrosu

1 Yurt Amiri - -

1 Yurt Öğretmeni - -

1 Okul Sekreteri - -

TEMEL EĞİTİM BİRİNCİ KADEME

68 İşçi - -

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME

37 İşçi - -

SAĞIR VE DİLSİZLER OKULU

8 İşçi - -

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI GENEL ORTA ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1 Genel Ortaöğretim Müdürü II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Genel Ortaöğretim Müdür

Muavini

II 17A

Eğitim Hizmetleri Sınıfı

1 Rehberlik Uzmanı I 15-16

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

5 II.Sınıf Katip III 9-10

11 KatipYardımcısı IV 5-6-7-8

19 Sekreter IV 5-6-7-8

110 İşçi - -

(23)

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI MESLEKİ- TEKNİK ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1 Mesleki Teknik Öğretim Müdürü II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Mesleki Teknik Öğretim Müdür

Muavini

II 17A

1 Rehberlik Uzmanı I 15-16

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

9 Sekreter IV 5-6-7-8

7 KatipYardımcısı IV 5-6-7-8

Mali Hizmetler Sınıfı

3 Ambar Emini III 10-11-12

75 İşçi (Hademe) - -

ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1. Müdür II 18 A

Kültür Hizmetleri Sınıfı

1 Kıdemli Bölge Sorumlusu I 15-16

3 Bölge Sorumlusu I 15-16

1 Kıdemli Müze Memuru II 12-13-14

10 1.Sınıf Arkeolog II 12-13-14

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Mimar III 11-12-13

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

4 Müze Memuru I 7-8-9

1 Müze Bakıcısı II 1-2-3-4-5-6

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Katip III 9-10

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

68 İşci - -

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI SPOR DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Kültür Hizmetleri Sınıfı

3 Bölge Sorumlusu I 15-16

Yardımcı Sosyal Hizmetler Sınıfı

(24)

1 Sicil ve Lisans Memuru III 9-10

2 Tesisler Memuru III 9-10

1 Federasyonlar Memuru III 9-10

1 Film Operatörü IV 5-6-7-8

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 Odacı Şoför I 8-9

1 II.Sınıf Odacı II 2-3-4-5-6

8 İşçi - -

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Devlet Tiyatroları Müdürü I 18B

Kültür Hizmetleri Sınıfı

1 Rejisör I 15-16

1 I.Sınıf Sanatçı II 12-13-14

3 II.Sınıf Sanatçı III 10-11-12

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Teknisyen IV 7-8-9-10

4 Sahne Teknisyeni IV 7-8-9-10

Teknisyen Yardımcılığı Hizmetleri Sınıfı

1 Yardımcı Sahne Teknisyeni II 2-3-4-5-6

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Katip III 9-10

1 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

Araç Sürücülüğü ve Araç bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı

1 Şoför II 2-3-4-5-6

2 İşçi - -

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI

DEVLET SENFONİ ORKESTRA VE KOROSU KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı

Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler 1 Devlet Senfoni Orkestra ve

Korosu Müdürü

I 18B

Kültür Hizmetleri Sınıfı

5 Kıdemli Sanatçı I 15-16

3 Sanatçı II 12-13-14

2 Sanatçı III 10-11-12

1 İşçi - -

(25)

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI GENÇLİKVE KÜLTÜR DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Kültür Hizmetleri Sınıfı

1 Gençlik İşleri Şube Amiri

Yardımcısı II 12-13-14

1 Gençlik Kültür Merkezleri

Müfettişi III 10-11-12

3 I.Sınıf Gençlik Kültür Merkezi Memuru

III 10-11-12

2 II.Sınıf Gençlik Kültür Merkezi Memuru

III 10-11-12

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Teknisyen IV 7-8-9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Katip III 9-10

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

1 Santral Memuru I 7-8-9

HALK EĞİTİMİ VE YAYIN.ŞUBESİ Eğitim Hizmetleri Sınıfı

1 Radyo ile Eğitim Sorumlusu I 15-16

1 Halk Eğitimi Şube Amiri I 15-16

1 Yayın ve Görsel Araçlar Şube Amiri

I 15-16

1 Halk Eğitimi Şube Amiri

Yardımcısı II 12-13-14

3 Halk Eğitimi Bölge Temsilcisi III 10-11-12

GENEL KÜTÜPHANE İŞLERİ VE GEZİCİ KÜTÜPHANE Kültür Hizmetleri Sınıfı

7 Kütüphane Memuru III 10-11-12

1 Gençlik İşleri Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

4 Kütüphane Memuru Yardımcısı IV 5-6-7-8

Araç Sürücülüğü ve Araç bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı

1 Şoför II 2-3-4-5-6

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

2 Ciltci I 7-8-9

MİLLİ ARŞİV BÖLÜMÜ Kültür Hizmetleri Sınıfı

1 Milli Arşiv Şube Amiri I 15-16

1 Milli Arşiv Memuru III 10-11-12

1 İngilizce, Eserler Mütercimi III 10-11-12

1 Osmanlıca Eserler· Mütercimi III 10-11-12

(26)

GENÇLİK DAİRESİ

18 İşçi - -

GENEL KÜTÜPHANE İŞLERİ VE GEZİCİ KÜTÜPHANE

6 İşçi - -

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINEVİ

1 İşçi - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müsteşar I 19

1 Bakanlık Müdürü II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Kıdemli Tarım İşleri

Koordinatörü

I 18B

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli İdare Memuru I 15-16

2 II.Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

2 III.Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 I.Sınıf Katip II 11-12

2 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 Odacı- Şoför I 8-9

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

4 İşçi - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI TARIM DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı

11 Kıdemli Tarım Uzmanı I 16

15 I.Sınıf Tarım Uzmanı II 13-14-15

17 II.Sınıf Tarım Uzmanı III 11-12-13

Yardımcı Tarım, Orman, Veteriner ve Hayvancılık

Hizmetleri Sınıfı

(27)

11 I.Sınıf Tarım Müfettişi II 12-13

11 II.Sınıf Tarım Müfettişi III 10-11

7 Tarım Asistanı IV 6-7-8-9

4 I.Sınıf Tarım İşçibaşı IV 6-7-8-9

1 II.Sınıf Tarım İşçibaşı IV 6-7-8-9

Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı

5 Şoför II 2-3-4-5-6

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Ambar Emini III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Katip II 11-12

3 II.Sınıf Katip III 9-10

6 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Odacı I 8-9

4 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

31 İşçi - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI HAYVANCILIK DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı

1 Kıdemli Balıkçılık Uzmanı I 16

6 Kıdemli Hayvancılık Uzmanı I 16

5 I.Sınıf Hayvancılık Uzmanı II 13-14-15

6 II.Sınıf Hayvancılık Uzmanı III 11-12-13

Yardımcı Tarım Orman ve Veteriner ve Hayvancılık

Hizmetleri Sınıfı

5 I.Sınıf Hayvancılık Müfettişi II 12-13

5 II.Sınıf Hayvancılık Müfettişi III 10-11

10 Hayvancılık Asistanı IV 6-7-8-9

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı Iv 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

3 İşçi - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI VETERİNER DAİRESİ KADROSU

(28)

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Veteriner Hekimlik Hizmetleri Sınıfı

6 Kıdemli Veteriner Hekim I 16

5 Sınıf Veteriner Hekim II 13-14-15

7 Sınıf Veteriner Hekim III 11-12-13

Yardımcı Tarım, Orman, Veteriner ve Hayvancılık

Hizmetleri Sınıfı

2 Kıdemli Veteriner Müfettişi I 14

5 I.Sınıf Veteriner Müfettişi II 12-13

8 II.Sınıf Veteriner Müfetişi III 10-11

9 Veteriner İşleri Yardımcısı IV 6-7-8-9

3 I. Sınıf Veteriner İsçi Başı IV 6-7-8-9

4 II. Sınıf Veteriner İsçi Başı IV 6-7-8-9

Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı

1 Eczacı II 13-14-15

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Ecza Deposu Sorumlusu III 10-11-12

1 Muhasip Yardımcısı III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Katip III 9-10

2 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

4 İşçi - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI TARIMSAL DONATIM SERVİSLER1 KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı

2 Şube Amiri I 16

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

2 I.Sınıf Atölye Şefi I 14-15

5 I.Sınıf Ustabaşı II 11-12

12 II.Sınıf Ustabaşı IV 7-8-9-10

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli Ambar Emini III 10-11-12

1 Ambar Emini III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 I.Sınıf Katip II 11-12

(29)

2 II.Sınıf Katip III 9-10

8 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı

2 I. Sınıf Tarım uzmanı II 13-14-15

8 II. Sınıf Tarım uzmanı III 11-12-13

Yardımcı Tarım, Orman, Veteriner ve Hayvancılık

Hizmetleri Sınıfı

1 I. Sınıf Tarım Müfettişi II 12-13

3 II. Sınıf Tarım Müfettişi III 10-11

5 I. Sınıf ustabaşı III 10-11

15 İşçi - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI SU İŞLERİ, JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

2 Müdür Muavini II 17A

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

2 Şube Şefi I 16

1 Baş Mühendis I 16

6 I.Sınıf Jeoloji ve Maden

Mühendisliği II 13-14-15

8 I.Sınıf İnşaat Mühendisliği II 13-14-15

1 II.Sınıf Makine Mühendisi III 11-12-13

6 II.Sınıf Jeoloji ve Maden Mühendisi

III 11-12-13

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

1 Lefkoşa İçme Suİarı Sorumlusu II 12-13

3 Yüksek Tekniker I 14-15

5 I.Sınıf Tekniker II 12-13

6 II.Sınıf Tekniker III 11-12

12 I.Sınıf Teknisyen III 11-12

10 II.Sınıf Teknisyen IV 7-8-9-10

2 I.Sınıf Jeoloji Asistanı II 12-13

2 II.Sınıf Jeoloji Asistanı III 11-12

1 III.Sınıf Jeoloji Asistanı IV 7-8-9-10

(30)

1 IV.Sınıf Jeoloji Asistanı IV 7-8-9-10

2 Kıdemli Ustabaşı III 11-12

Teknisyen Yardımcılığı Hizmetleri Sınıfı

4 Kıdemli Ustabaşı Yardımcısı I 7-8-9-10

1 Amele Başı II 2-3-4-5-6

12 Sanatkar (Vasıflı Eleman) II 2-3-4-5-6

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Ayniyat Saymanı III 10-11-12

1 Ambar Emini III 10-11-12

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

2 Sayaç Okuyucusu I 8-9-10

3 Hesap Pusulası Dağıtıcısı I 8-9-10

Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı

4 Ağır Vasıta Operatörü I 7-8-9-10

4 Hafif Vasıta Operatörü II 2-3-4-5-6

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

4 I.Sınıf Katip II 11-12

2 II.Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

78 İşçi - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI ORMAN VE ÇEVRE KORUMA DAİRESİ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı

3 Baş Mühendis I 16

4 I. Sınıf Orman Mühendisi II 13-14-15

Yardımcı Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık

Hizmetleri Sınıfı

4 Mühendis Yardımcısı II 12-13

6 Kıdemli Orman Memuru III 10-11

9 Orman Müfettişi III 10-11

8 I.Sınıf Orman Memuru III 10-11

7 II.Sınıf Orman Memuru IV 6-7-8-9

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

1 Telefon İşleri Amiri III 10-11

Tapu ve Kadastro Hizmetleri Sınıfı

1 Kadastro (Sörveyör) II 11-12-13

Mali hizmeteler Sınıfı

1 Ambar Emini III 10-11-12

(31)

Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı

1 Ağır Araç Operatörü I 7-8-9-10

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

2 Santral Memuru I 7-8-9

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

21 İşci - -

TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI METEOROJİ DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

1 Kıdemli Mühendis I 16

2 I.Sınıf Mühendis II 13-14-15

İdari Hizmetler Sınıfı

1 I.Sınıf İstidlalci I 15-16

1 Rasat Şefi I 15-16

1 Telsiz (Telekominikasyon) Şefi I 15-16

1 II.Sınıf Meteorolog II 12-13-14

4 II.Sınıf İstidlalci II 12-13-14

3 I.Sınıf Rasatcı II 12-13-14

2 II.Sınıf Rasatcı III 10-11-12

1 II.Sınıf Meteoroloji Asistanı III 10-11-12

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

2 I.Sınıf Telsiz Operatörü II 12-13

1 I.Sınıf Teknisyen II 12-13

3 II.Sınıf Telsiz Operatörü III 11-12

Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı

2 Şoför II 2-3-4-5-6

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Katip II 11-12

1 II.Sınıf Katip III 9-10

1 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

8 İşçi - -

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müsteşar I 19

1 Bakanlık Müdürü II 18A

(32)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 1 Kıdemli Endüstriyel İlişkiler ve

Verimlilik Memuru

I 15-16

1 Kıdemli İstihdam ve Sosyal

Güvenlik Memuru

I 15-16

1 Sendikal ve Endüstriyel İlişkiler Memuru

I 15-16

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli İdare Memuru I 15-16

1 I. Sınıf İdare Memuru II 12-13-14

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 Baş Katip I 13-14

1 II.Sınıf Katip III 9-10

4 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 Odacı, Şoför I 8-9

1 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Müdür II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür Muavini II 17A

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı

1 İşyerleri Teftiş Şube Amiri I 15-16

1 İş ve İşci Bulma Şubesi Amiri I 15-16

4 I.Sınıf Çalışma Memuru II 12-13-14

12 II.Sınıf Çalışma Memuru III 10-11-12

15 III.Sınıf Çalışma Memuru III 10-11-12

1 Emniyet Müfettişi III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

11 Çalışma Memur Yardımcısı IV 5-6-7-8

2 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

4 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

6 İşçi - -

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

1 Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü II 18A

Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler 2 Sosyal Sigortalar Dairesi Müdür

Yardımcısı II 17A

(33)

1 Muhasebe Müdürü III 17B Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Hizmetleri Sınıfı 1 Aktuarya ve İstatistik İşleri

Müdürü

I 15-16

1 Sigorta İşleri Müdürü I 15-16

4 Sigorta İşleri Müdür Yardımcısı I 15-16

3 Sosyal Sigorta Şube Müdürü I 15-16

3 Sosyal Sigorta Şube Müdür

Yardımcısı II 12-13-14

15 Sosyal Sigorta Şube Müfettişi II 12-13-14

3 Sosyal Sigorta Büro Müdürü II 12-13-14

1 İdare Meclisi Büro Şefi II 12-13-14

3 İşveren Servis Şefi III 10-11-12

3 Sigorta Servis Şefi III 10-11-12

3 İşveren-Sigorta Servis Şefi III 10-11-12

8 İşveren Memuru III 10-11-12

33 Sigorta Memuru III 10-11-12

9 Bordro Kontrol Memuru III 10-11-12

2 Teftiş Raporları Takip Memuru III 10-11-12

Hukuk Hizmetleri Sınıfı

1 Hukuk İşleri Müdürü I 16

Mali Hizmetler Sınıfı

1 Muhasebe Müdür Yardımcısı I 15-16

1 Muhasebeci II 12-13-14

8 Muhasebe Memuru III 10-11-12

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Personel ve İdari İşler Müdürü I 15-16

Steno-Daktilo Hizmetleri Sınıfı

2 Sekreter- Steno-Daktilograf III 10-11

Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı

6 Veznedar III 9-10

6 Veznedar Yardımcısı ve Sigorta Memuru

III 9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

6 Makina ve Hesap Kartı Memuru II 11-12

12 Evrak ve Arşiv-Dosya Memuru II 11-12

2 Malzeme ve Ayniyat Ambar

Memuru

III 9-10

8 Sigortalar Kayıt Memuru III 9-10

18 Daktilograf -Sekreter IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

2 Şoför(Teknisyen) II 1-2-3-4-5-6-7

10 Odacı-Hademe II 1-2-3-4-5-6-7

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

2 Bekçi II 1-2-3-4-5-6-7

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

2 Müsteşar I 19

5 Müdür/Temsilci II 18A

1 Bakanlık Müdürü II 18A

Dışişleri Hizmetleri Sınıfı

2 Ticaret Ataşesi I 15-16

(34)

2 Sekreter “A” I 15-16

5 1.Sekreter I 15-16

2 Sekreter “B” II 12-13-14

2 2.Sekreter II 12-13-14

3 3.Sekreter III 10-11-12

İdari Hizmetler Sınıfı

1 Kıdemli İdare Memuru I 15-16

2 I.Sınıf İdare Memuru II 12-13-14

1 II.Sınıf İdare Memuru III 10-11-12

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

1 I.Sınıf Katip II 11-12

3 II.Sınıf Katip III 9-10

5 Katip Yardımcısı IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

1 Şoför/Odacı I 8-9

1 I.Sınıf Odacı I 8-9

3 II.Sınıf Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

1 Teknik Operatör I 7-8-9

1 İşçi - -

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRK AJANSI KIBRIS (TAK) KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler

1 Müdür I 18B

1 Müdür Muavini III 17B

Basın, Yayın ve Enformasyon Hizmetleri Sınıfı

1 Basın ve Yayın Memuru I 15-16

3 Basın ve Yayın Memuru II 12-13-14

7 Basın ve Yayın Memuru III 10-11-12

2 Dinleme ve Değerlendirme

Memuru

III 10-11-12

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

1 Fotoğrafcı III 11-12

1 Fotoğrafcı Yardımcısı IV 7-8-9-10

Telekominikasyon Hizmetleri Sınıfı

1 Teleks Memuru IV 7-8-9-10

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

2 Daktilo Sekreter IV 5-6-7-8

1 Muhasip Sekreter IV 5-6-7-8

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı IV

1 Odacı II 1-2-3-4-5-6-7

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA BAŞTEMSİLCİLİĞİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Kıbrıs’tan Tayinli Pesonel

1 Temsilci

(35)

1 Birinci Sekreter

1 İdare Memuru

1 Maliye Memuru

1 Üçüncü Sekreter

Merkezi Kadrolara Bağlı Personel

1 Multemet

2 Sekreter

Mahalli Tayinli Personel

3 Sekreter

3 İşçi

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI LONDRA TEMSİLCİLİĞİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem Kıbrıs’tan Tayinli Pesonel

1 Temsilci

1 Birinci Sekreter

1 İkinci Sekreter (Sosyal Yardım Memuru)

1 Basın Görevlisi

1 Ticaret Ataşesi

2 Öğretmen

1 Halkla İlişkiler Memuru

Mahallen Tayinliler

1 Arşiv/Muhasebe Memuru

2 Daktilo Katip

1 Telefon/Resepsiyon Memuru

2 Odacı/Şoför

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI NEWYORK TEMSİLCİLİĞİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

1 Temsilci

1 Temsilci Yardımcısı

1 Daktilo/Sekreter

1 Odacı/Şoför

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ KADROSU

Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem

1 Temsilci

1 Sekreter

1 Odacı/Şoför

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI

Referanslar

Benzer Belgeler

“İngilizce Mütercim ve Tercümanlık”, “İngiliz Dili Eğitimi”, “İngiliz Dil Bilimi”, “İngiliz Dili ve Edebiyatı”, “Amerikan Dili ve Edebiyatı” alanlarından

a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak

6-L sans mezun yet sonrası tecrübe şartı stenen lanlarda, 14/3/2016 tar h nden önce tezs z yüksek l sans programlarına kayıtlı olup bu tar hte veya bu tar hten önce ya da

(Üniversitemiz Senatosunun 26/12/2019 tarihli ve 176 sayılı toplantısında kabul edilmiş, 20/02/2020 tarihli ve 179/6-1 sayılı ve 31.03.2020 tarihli ve 182/19-2 sayılı ve

*** Adaylar tüm kriter puanlarının değerlendirilmesi ile en fazla 7 (yedi) puan alabileceklerdir. Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden

B.K.K 8/4/2013 2013/4625 16/5/2013 28649 Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay, Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu, SayıĢtay,

lik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Baş- kanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Mü- dürlüğü, Devlet Me- teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik

B.K.K 8/4/2013 2013/4625 16/5/2013 28649 Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay,