• Sonuç bulunamadı

40/ Aralık Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "40/ Aralık Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir."

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FASIL 266

(25/1995 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) PATENTLER

MADDE DİZİNİ:

Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Sicil

Madde 4. Tescil için başvurabilecekler.

Madde 5. Başvuru Yöntemi Madde 6. Belge Verilmesi

Madde 7. Tescil Sonucu Tanınan Hak ve Ayrıcalıklar.

Madde 8. Ayrıcalıkların Süresi Madde 9. Mahkemenin Yetkileri

Madde 10. Başvurularda ve İtirazlarda İzlenecek Yöntem.

Madde 11. Değiştirilmiş Spesifikasyonların yerine Konma.

Madde 12. Temlik veya Devirlerin v.s’nin Tescili.

Madde 13. Uzatmaların v.s.’nin Tescili.

Madde 14. Mukayidin Düzeltme Yapabilmesi.

Madde 15. Patentin veya tescil belgesinin ve Mühürlü Nüshaların Şahadet Oluşturması.

Madde 16. İnceleme v.s.

Madde 17. Suçlar.

Madde 18. Kraliyet Arması.

Madde 19. Tüzük Yapma Yetkisi.

Madde 20. Kendi Eşyasının, Başkasının Eşyası imiş gibi, taklitle sürümünü yapmak suretiyle yanılgıya sebep olma

Madde 21. Koruma.

PATENT VERİLMESİ İÇİN YENİ VE DAHA İYİ KURALLAR KONULMASINI ÖNGÖREN YASA.

40/1957 27 Aralık 1957 Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir . Yorum 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe :

"Mukayyit", Resmı Kabz Memuru ve Mukayyidini anlatır ve Mukayyidin görevlerinin tümünü veya herhangi birini yerine getirmek veya yetkilerinin tümünü veya herhangi birini

kullanmak için Bakanlar Kurulunca atanacak başka herhangi bir kişiyi de içerir ;

"saptanmış", bu Yasa ile veya bu Yasa uyarınca yapılan Tüzüklerce saptanmış olanı anlatır ;

1949 Bölüm 200

"Sicil", bu Yasa uyarınca tutulan Patentler Sicilini anlatır ve bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Patentler Yasası uyarınca tutulan sicili da içerir ;

"Tescilli patent", sici1e kaydedilen patentleri anlatır.

(2)

Sicil 3. (l) Mukayyidin Dairesinde "Patentler Sicili" olarak bilinecek bir Sicil tutulur ; bu sicile, bu Yasa uyarınca tescil belgesi verilen kişilerin adları ile adresleri;

Mukayyidin, patentin ayırt edilmesi ve

tanınabilmesi için gerekli gördüğü patentin konusuna ilişkin başka ayrıntıları ve Mukayyidin Yasa

ile yetkili kılındığı veya yapması gereken değişiklikler, temlikler, devirler, intikaller veya başka hususlar kaydedilir.

(2) Sicil, bu Yasa uyarınca içine kaydedilmesi için emir veya yetki verilen tüm hususlar için ilk bakışta yeterli delil oluşturur

. Tescil için

başvurabilecekler

4. Birleşik Kırallık’ta patent almış (bu deyim ilâve patenti de içerir) olan herhangi bir kişi veya temlik, devir veya Yasanın başka uygulaması dolayısıyla patent almış bir kişiden hak elde eden herhangi bir kişi, patentin mühürlenme tarihinden

başlayarak üç yıl içinde patenti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tescil ettirmek için başvurabilir. Kısmi bir temlik veya devir yapıldığında, tescil başvurusu, tüm ilgili taraflarca ortaklaşa verilmelidir.

Başvuru Yöntemi 5. Bu Yasa uyarınca bir patenti tescil başvurusu, saptanmış şekilde Mukayyide yapılır ve başvuru ile birlikte, saptanmış harç, Birleşik Kırallık patenti Spesifikasyonunun (varsa çizimler dahil) aslına uygun olduğu tasdik edilmiş iki sureti ile Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdüründen o Spesifikasyonlara dayanarak patentin verilmesinin tüm ayrıntılarını gösteren bir belge de sunulur.

Belge verilmesi. 6. Mukayyit, bu Yasanın 5’inci maddesinde belirtilen başvuru ile beraberindeki evrakın sunulması ve harcın ödenmesi üzerine, imzası ile mühürünü taşıyan saptanmış şekildeki bir tescil belgesi verir.

Tescil sonucu tanınan hak ve ayrıcalıklar.

7. Tescil belgesi, dilekçe sahibine, patent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de kapsamına alır şekilde Birleşik Kırallık’ta verilmiş gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarınca öngörülen tüm koşulara bağlı olan hak ve ayrıcalıklar tanır.

Ayrıcalıkların süresi

8. Bu şekilde tanınan hak ve ayrıcalıkların tarihi, patentin Birleşik Kırallık’taki tarihinden başlar ve sadece, patent Birleşik Kırallık’ta geçerli kaldığı süre için geçerli olmaya devam eder : Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil belgesi verildiği tarihten önce icat edilmiş bir şeyin imali, kullanımı veya satışı ile ilgili olarak hiçbir ihlal davası açılamaz.

Mahkemenin

yetkileri 9. (1) Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, Birleşik Kırallık’ta, ilgili zamanda yürürlükte olan patentler ile i1gili Yasa, koşulların elverdiği ölçüde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de uygulanır ve Yüksek Mahkeme, herhangi bir kişinin, bu Yasa uyarınca verilen bir belgeye dayanan

(3)

yürürlükteki herhangi bir patent veya tescil belgesi ile ilgili olarak, gerek herhangi bir hak, mülkiyet veya t menfaat talebinde bulunulması, gerekse bunların savunulması ile ilgi1i olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde hak sahibi olabileceği tüm hukuksal himayeyi , gerek tümüyle, gerekse adil görülecek kayıt ve koşullara bağlı olarak, söz konusu Yasa uyarınca verme yetkisine sahiptir.

(2) Yüksek Mahkeme, bir tescil belgesinin verilmesi sonucu menfaatleri zarara uğrayacak şekilde etkilendiği iddiasında olan herhangi bir kişinin başvurusu üzerine, bir tescil belgesi i1e verilen özel hak ve ayrıcalıkarın, Birleşik Kırallık’ta ilgili zamanda yürürlükte olan yasa uyarınca iptallerine yol açabilecek herhangi bir nedene dayanılarak alınmadığını ilân etme yetkisine sahiptir.

12,13 ve 14 Geo VI. C.87

(3) Bu nedenlerin, Birleşik Kırallık’ta patente uygulanan öncelik tarihinden önce icat edilmiş bir şeyin imali, kullanımı ve satışını da içerdiği varsayılır; ancak, bazı kişilerin, Birleşik Kırallık’ta patente uygulanan öncelik tarihinden sonra ve bu Yasanın 6’ncı maddesi uyarınca tescil belgesinin verilme tarihinden önce, icat edilmiş bir şeyin imâlini veya kullanımını veya satışını içerdiği varsayılmaz.

Bu fıkra amaçları bakımından "öncelik tarihi"

deyimi, Birleşik Kırallık’ta bir patente uygulanmasında, Birleşik Kırallığın 1949, Patentalar Yasasının 5’inci maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır.

Başvurularda ve İtirazlarda

izlenecek yöntem.

10. Mukayyidin herhangi bir işi yapmasını veya yapmaktan kaçınmasını gerektiren emirlerle ilgili başvurular veya Mukayyidin talimat alması için yaptığı İstidalar veya Mukayyidin kararları veya emirleri aleyhine yapılacak itirazlar, Yüksek Mahkemeye yapılır.

Değiştirilmiş Spesifikasyon- ların yerine konma.

11. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil edilmiş bir Birleşik Kırallık patentinin Spesifikasyonlarında veya

çizimlerinde, Birleşik Kırallık Yasası uyarınca feragat, düzeltme veya izahat yolu ile değişiklik yapıldığında , başlangıçta

dosyalanan Spesifikasyonlar veya çizimler yerine değiştirilmiş şekildeki Spesifikasyonların veya çizimlerin nüshalarını koyması için Mukayyide dilekçe sunulabilir; ancak dilekçe ile birlikte, saptanmış harç, aslına uygun olduğu Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdürünce usulüne uygun olarak tasdik edilmiş Spesifikasyonların veya çizimlerin iki sureti ile,

saptanabilecek başka gerekli bilgi de sunulmalıdır.

Temlik veya Devirlerin v.s.'nin tescili

12. Bir kimse, bir tescil belgesinin tanıdığı hak ve ayrıcalıklara veya onlardaki herhangi bir menfaata, temlik, devir veya Yasanın başka bir uygulanması dolayısıyla hak kazandığında, mülkiyeti etkileyen veya mülkiyette herhangi bir menfaat sağlayan bu gibi temlik, devir veya başka belgenin sicile geçirilmesi için saptanmış yöntemde Mukayyide başvurabilir.

Mukayyit, bu konuda yeterli şahadet bulması ve saptanmış harcın ödenmesi üzerine, istenilen şeyi sicile geçirir ve tescil belgesi üzerine de kaydeder.

(4)

Uzatmaların v.s.'nin tescili

13. Bu Yasa uyarınca tescil edilmiş herhangi bir patentin süresinin Birleşik Kırallık’ta uzatılması, sona ermesi,

kaldırılması ve sona erdikten sonra tekrar eski haline getirilmesi, patentin tescilli sahibi tarafından, saptanmış yöntemde

Mukayyide bildirilir ve Mukayyit, bu hususta kendisine yeterli şahadet ibraz edilmesi ve saptanmış harcın da ödenmesi üzerine, ilgili hususu sicile geçirir ve o patente ilişkin tescil belgesinin üzerine de kaydeder ; veya bir uzatma veya sona ermeden sonraki tekrar eski haline getirme halinde, belge üzerine kayıt yerine, dilekçe sahibi istediği takdirde sicile geçirmekle ilgili olarak imza ve mühürünü taşıyan ve saptanmış biçimde olan bir tescil belgesi verir. Bu Yasa uyarınca tescil edilmiş herhangi bir patentin süresinin Birleşik Kırallık’ta uzatılması veya sona erdikten sonra tekrar eski haline getirilmesi, bu uzatma veya eski hale getirme, bu madde uyarınca Mukayyide bildirilmedikçe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerli olmaz

Mukayyidin düzeltme yapabilmesi.

14. (1) Mukayyit, tescilli maI sahibi veya yasalarca böyle bir mal sahibi adına hareket etme hakkına sahip olan herhangi bir kişinin saptanmış yöntemle yapılan bir isteği üzerine :

(a) Bir patent tescil başvurusundaki veya tescil başvurusu ile ilgili veya herhangi bir patentteki veya Spesifikasyonlardaki yazı hatasını

düzeltebilir ;

(b) Bir patentin tescilli sahibinin adındaki veya adresindeki veya sicile geçirilmiş başka herhangi bir husustaki yazı hatasını düzeltebilir;

(c) Bir patentin tescilli sahibinin adındaki, ünvanın- daki veya adresindeki herhangi bir değişikliği kaydedebilir.

(2) Herhangi bir patentin tescilli sahibinin veya patentte menfaatı bulunan bir taraf olduğunu, Mukayyidi ikna edecek şekilde kanıtlayan başka bir kişinin başvurusu ve yargısal yetkisi bulunan bir Mahkemenin verdiği emir uyarınca, ayni husus ile ilgili olarak, Birleşik Kırallık’ta patentlerle ilgili yasa uyarınca Patentler Dairesi Genel Müdürünce tutulan patentler siciline de benzeri bir düzeltme yapıldığını kanıtlaması üzerine, Mukayyit, sicile kaydedilmiş herhangi bir husus ile ilgili olarak, sicilde gerekli düzeltmeleri yapar.

Patentin veya Tescil Belgesinin ve mühürlü nüshaların şahadet oluşturması.

15. (1) Mukayyidin, bu Yasa uyarınca veyâ bu Yasa uyarınca

yapılan tüzükler uyârınca yapmaya yetkili olduğu herhangi bir kayıta, hususa veya şeye ilişkin

Mukayyidin imzâsı ile mühürünü taşıdığını gösteren bir belge, kaydın yapıldığına ve kaydın içeriğine ve o husus veya şeyin, yapılmış olduğuna veya

yapılmamış bırakıldığına dair ilk bakışta yeterli şahadet oluşturur.

(2) Mukayyit veya Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdürünün tuttuğu patentin, Spesifikasyonların veya başka evrakın veya sicilin veya başka defterlerin, Mukâyyit tarafından veya Birleşik Kırallık Patentler Dairesi Genel Müdürünce, aslına uygun olduklarının, imza ve mühürleri ile tasdik edilmiş olduğunu gösteren basılı veyâ yâzılı nüsha veya alıntıları, başka kanıt gerektirmeden veya asılları ibraz edilmeden, tümü, mahkemelerde ve yargısal işlemlerde kabul edilir.

(5)

İnceleme v.s . 16. Bu Yasa uyarınca tutulan sicil, yürürlükteki herhangi bir Yasa kurallarına ve saptanacak tüzük kurallarına bağlı olarak, tüm uygun zamanlarda, halkın incelemesi için açık bulundurulur ve sicildeki herhangi bir kaydın sureti, Mukayyitçe, aslına uygun olduğu imza ve mühürü ile tasdiklendikten sonra ve saptanmış harcın ödenmesi üzerine, isteyen herhangi bir kişiye verilebilir.

Suçlar

2(1).25/1995

17. (1) Sicile sahte bir kayıt yapan veya yapılmasına neden olan veya sicildeki bir kaydın sureti olduğunu gösteren sahte bir yazı yazan veya yazılmasına neden olan veya kayıt

veya yazının sahte olduğunu bildiği halde böyle bir yazıyı şahadet olarak ibraz eden veya sunan herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, bir yıla kadar hapis cezasına veya On milyon Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

2(2).25/1995

(2) Satmakta olduğu eşyanın, patentli bir eşya olduğunu sahtekarlıkla gösteren herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, beş yüz bin Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Üzerine "patent", "patentlenmiş" kelimesi veya eşyanın patentli olduğunu ifade veya ima eden başka herhangi bir kelime basılmış, kazınmış,

damgalanmış veya başka şekilde konulmuş bir eşya satan herhangi bir kişi, bu fıkra amaçları bakımından, eşyanın patentli bir eşya olduğunu temsil etmiş sayılır :

Ancak bu fıkra uyarınca bir suç işlemiş olduğu iddia edilen kişi , ilgili eşyanın aslında Birleşik Kırallık’ta yürürlükte olan yasa kuralları uyarınca patentli olduğunu, Mahkemeyi ikna edecek şekilde kanıtlarsa, bu gibi temsil veya satış, bu fıkra uyarınca işlenmiş bir suç oluşturmaz.

.

2(3).25/1995

(3) İş yeri üzerinde veya çıkardığı herhangi bir belgede veya başka şekilde "Patent Dairesi ", "Patentler Mukayyit- liği" kelimelerini veya işyerinin resmen patentlerle ilgili olduğunu veya patentler mukayyitliği olduğunu ima eden veya düşündüren başka kelimeler kullanan herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, iki milyon Türk Lirasına kadar para

cezasına çarptırılabilir.

Kıraliyet arması 18. (l) Bu Yasa uyarınca bir tescil belgesi verilmesi, belge sahibine, herhangi bir patentlenmiş eşyada Kıraliyet Armasını kullanma veya böyle bir eşyaya Kıraliyet Arması koyma yetkisi verir şeklinde yorumlanmaz.

3.25/1995

(2) Herhangi bir iş, ticaret, sanat veya meslek ile ilgili olarak, Majestelerin yetkisi olmadan, Kraliyet

Armasını (veya başkalarını kandırabilecek derecede Kraliyet Armasına çok benzeyen başka armaları) kullanmaya, usulüne göre yetkilendirilmiş olduğu inancını yaratmaya sevkedecek bir biçimde kullanan herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde iki milyon Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir :

(6)

Ancak, bu maddenin içerdiği hiç bir kural,

Kıraliyet Armasını içeren bir ticaret markası kullanma hakkı olan bir mal sahibinin, böyle bir ticaret markasını kullanmaya devam hakkını etkiler şekilde yorumlan- maz.

Tüzük yapma

yetkisi 19. Bakanlar Kurulu, zaman zaman aşağıdaki konularda Tüzük yapabilir:

(a) Bu Yasa uyarınca kullanılacak örneklerin saptanması;

(b) Sicilde araştırma ve inceleme yapılmasının öngörülmesi ve düzenlenmesi ;

(c) Bu Yasa uyarınca yapılacak tescillerde izlenecek usulün düzenlenmesi ;

(d) Bu Yasa uyarınca dosyalanan veya sunulan evrakın veya dilekçelerin veya yapılan veya yapılması gereken çeşitli işlemlerin hangilerinin

yayımlanacağının saptanması ve düzenlenmesi ; (e) Bu Yasa uyarınca yapılması veya yerine getirilmesi gereken herhangi bir işlem, husus veya şey

için ödenecek harç ve ücretlerin saptanması ; ve

(f) Bu Yasa kurallarının genel olarak daha iyi bir şekilde uygulanmasının sağlanması.

Kendi eşyasının başkasının eşyası imiş gibi taklitle sürümünü

yapmak suretiyle yanılgıya sebep olma

20. Bu Yasanın içerdiği hiçbir kural, kendi eşyasını başka bir kişinin eşyası gibi geçirmesi için herhangi bir kişi aleyhine dava açma hakkını veya hukuki himaye ve çare haklarını etkilemez.

Koruma Bölüm 200 1949

21. (1) Bu Yasanın içerdiği hiçbir kural, bu Yasa ile

kaldırılan Patentler Yasası uyarınca yapılan herhangi bir emirnameyi, tüzüğü, şeyi veya gereksinmeyi veya çıkarılan harç cetvelini veya verilen tescil belgesini, karar veya onayı veya sunulan dilekçeyi etkilemez ve bu gibi her emirname, tüzük,

gereksinme, harç cetveli, tescil belgesi, karar, onay, başvuru veya şey, bu Yasanın yürürlüğe girdiği 4 Eylül 1958 tarihinde Yürürlükte olduğu takdirde, bu Yasa uyarınca yapılması, çıkarılması veya verilmesi mümkün olduğu ölçüde, bu Yasanın mukabil

kuralları uyarınca yapılmış, çıkarılmış veya verilmiş gibi geçerli olur.

(2) Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılmış olan Yasaya değinen herhangi bir evrak, bu Yasanın mukabil kurallarına değinir gibi yorumlanır.

Bölüm 1. (3) Bu Yasanın içerdiği hiçbir kural, Yorum Yasasının 11’inci maddesi kurallarına zarar verir şeklinde yorumlanmaz..

Referanslar

Benzer Belgeler

Yasal temsilcilerin izni: (Ana-baba, vasi) sınırlı ehliyetsizlerin, yani ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar.... Kesin evlenme engelleri

Eğer kaynak değişken değilse ve  yeteri kadar uzun bir süre ise, bu iki Fourier katsayısı (yani genlik) birbirine eşit olmalıdır ancak genellikle A(  )

EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı ve Kadro Adı Derece Barem. Üst

Karaci ğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda: Karaciğer ve böbrek fonksiyonu yetmezliği olan hastalarda DEFEKS etkin maddelerinin farmakokinetiği ile ilgili

Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine sunulan dilekçe ve diğer ilgili evraklara ilişkin dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak, aynı uyuşmazlık

Önlisans ve lisans eğitimi için sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğrenim kurumlarına kayıtlı olup devletten veya diğer kurum

• BİRİNCİLİK @ ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ve İSTANBUL SANAYİ ODASI. • BİRİNCİLİK @ SANAYİ VE TEKNOLOJİ

İSMAİL AKAR.. 12) Diğer Resmi Yazılar: Bu gruptaki resmi yazıları; okulların öğrencilere verdikleri mezuniyet belgesi, not dökümü (transkript) , başarı belgesi,