• Sonuç bulunamadı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar"

Copied!
29
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Ürün Güvenliği Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı:42/2014

ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim 1. Bu Yasa, Ürün Güvenliği Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerekmedikçe;

“AB”, Avrupa Birliği (European Union)’ni anlatır.

“Akreditasyon”, bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının onayını anlatır.

“Bakanlık”, Ticaret İşleri ile Görevli Bakanlığı anlatır.

“CE İşareti”, Avrupa Birliğinin, bir ürün veya ürün grubu için oluşturmuş olduğu ürün mevzuatı olarak bilinen temel gereklere, ürünün uyumlu olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin bir işaret değildir. Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işaret olup, bu işarete sahip ürünlerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbest dolaşım hakkının varlığını anlatır.

“Ciddi Risk”, etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, Yetkili Otoritenin ivedilikle müdahalesini gerektiren herhangi bir riski anlatır.

“Dağıtıcı”, bir ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri bu ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.

“Geri Çağırma”, üretici veya dağıtıcı tarafından daha önceden tüketicilere sunulmuş olan bir tehlikeli ürünün iade edilmesini temin etmeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır.

“Geri Çekme”, tüketici için tehlikeli olan herhangi bir ürünün dağıtımını, sergilenmesini ve piyasaya arzını engellemeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır.

“İthalatçı”, ithal edilen mallarla ilgili olarak ithal edildikleri andan başlamak üzere, gümrük kontrolünden tesliminin yapıldığı ana kadar, bu mallarla ilgili herhangi bir mal sahibini anlatır.

“İyi Uygulama Kodları”, ilgili kuruluş ve sektörler tarafından, piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün güvenliği alanında oluşturulan kılavuz ilke ve

(2)

dokümanları anlatır.

“Olduklarından Farklı Görünen Ürünler”, gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları dolayısıyla tüketicilerin, özellikle çocukların gıda ürünleriyle karıştırabilecekleri ve onların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan veya atabilecek ürünleri anlatır.

“Onaylanmış Kuruluş”, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları arasından, bu Yasanın 14’üncü maddesine göre onaylanarak, bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Yetkili Otorite tarafından bu Yasa ve bu Yasa altında çıkarılacak tüzükte belirtilen esaslara göre yetkilendirilen kuruluşu anlatır.

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi”, Yetkili Otoritenin, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bu Yasanın ilgili kurallarınca, ilgili teknik düzenlemesine ve/veya güvenlik gereklerine uygun olduğunu, zorunlu uygunluk işaretlerini taşıdığını, gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini tamamladığını, beraberinde gerekli teknik dosya ve belgeleri bulundurduğunu ve gerektiği durumlarda uygunluğun sağlanması için düzeltici işlemlere tabi tutulmuş olduğunu teyit, temin ve kontrol etmek üzere almış olduğu her türlü önlemi, takip ettiği prosedürleri ve yürüttüğü her türlü faaliyetleri anlatır.

“Piyasaya Arz”, montajı da dahil olmak üzere imalat süreci sona ermiş, tüketime veya kullanıma hazır veya gerekiyorsa kurulumunun tamamlanması ile birlikte kullanıma hazır olacak bir ürünün tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması için yapılan faaliyeti anlatır.

“Piyasada Bulunma”, bir ürünün piyasaya arz edildiği andan nihai kullanıcıya veya tüketiciye devrine veya hizmete sunulduğu ana kadar devam eden süreci anlatır.

“Standart”, bir ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden bir veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olmayan düzenlemeyi anlatır.

(A) Ulusal Standart: Ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından yayınlanan standardı anlatır.

(B) Avrupa Standardı: Bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından kabul edilen ve kamunun kullanımına açık olan standardı anlatır.

(C) Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talebi üzerine, bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla ismi ve referans numarası yayımlanan standardı anlatır.

“Tehlikeli Ürün”, bu Yasanın 6’ncı maddesindeki güvenli ürün tanımına uymayan bir ürünü anlatır.

“Teknik Düzenleme”, bir ürünün, ilgili idari kurallar da dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol,

(3)

ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı ve düzenleyici işlemi anlatır.

“Temel Gerekler”, ilgili teknik düzenlemesinde ürünün taşıdığı risklerin önlenmesi insan sağlığı ve güvenliği gibi ortak kamu yararının korunması amacıyla öngörülen koşulları anlatır. İlgili teknik düzenlemesinde öngörülüyorsa hayvan sağlığı ve güvenliği ile mala zararın önlenmesi amacıyla öngörülen koşulları da anlatır.

“Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO- International Organization for Standardization)”, Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946’da Cenevre’de kurulan uluslararası teşkilatı anlatır.

“Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu”, uygunluk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştiren test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunu anlatır.

Teknik Değerlendirme Kuruluşunu da kapsar.

“Uygunluk Değerlendirmesi”, ürünün ilgili teknik düzenlemesine, standardına ve/veya güvenlik gereklerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesi ve uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti anlatır.

“Üçüncü Ülke”, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışındaki ülkeleri anlatır.

“Üretici”, eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş ise, bir ürünün üreticisi ve ürüne ismini, ticari markasını veya başka belirgin bir işaretini koymak sureti ile kendisini üretici olarak sunan herhangi bir kişiyi veya ürünü ıslah eden kişiyi; üreticinin temsilcisi veya üreticisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş değilse veya kurulmuş olan bir temsilcisi yoksa, ürünün ithalatçısını veya faaliyetleri bir ürünün güvenlik özelliklerini etkileyebilecek olması halinde ise arz zincirindeki diğer profesyonelleri anlatır.

“Ürün”, bir hizmetin verilmesi esnasında kullanılan ürünler de dahil olmak üzere, tüketicilerin kullanımı için amaçlanan veya makul ölçülerde öngörülen şartlarda, onlar için düşünülmemiş olsa bile, muhtemelen tüketiciler tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş olmasından bağımsız olarak, bir ticari faaliyet sırasında tüketicilere sunulan veya onlar tarafından elde edilebilen, herhangi bir ürünü anlatır.

Ancak, gıda, yem, canlı hayvan, canlı bitkiler ile insan orijinli canlı ürünleri kapsamaz.

“Yetkili Otorite”, bu Yasa veya kendi kuruluş yasaları ve/veya yürütmekle yetkili olduğu yasaları veya Bakanlar Kurulu Kararı ile ürünlere ilişkin bir mevzuatı hazırlamak, yürütmek ve/veya denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu anlatır.

“Yetkili Temsilci”, üreticinin bu Yasanın ilgili kurallarında ve/veya ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen sorumlulukları ve prosedürleri kendi adına tamamen veya kısmen yerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.

Amaç 3. Bu Yasanın amacı, piyasaya sunulacak ürünlerin güvenli olmasını sağlamaktır.

(4)

Kapsam 4. Bu Yasa, piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri ve güvenlik gereklerini, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat kontrollerini, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri, bu konularda yapılacak bildirimleri ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulunun görev ve yetkilerini kapsar.

İKİNCİ KISIM

Ürün Güvenliği ve Ürünün Piyasada Bulunmasına İlişkin Kurallar Teknik

Düzenleme

5. (1) Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, ilgili teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur.

ve Ürün Güvenliği

(2) Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bir teknik düzenlemesi olsun veya olmasın, güvenli olması zorunludur.

Güvenli Ürün 6. (1) Güvenli ürün, kullanım ömrü, hizmete sunulması, kurulumu ve bakımına ilişkin gereklilikler dikkate alınmak şartıyla, normal veya makul kullanım koşullarında herhangi bir risk taşımayan veya ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan, kişilerin güvenliği ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma sağlayan özelikle aşağıdaki (2)’nci fıkrada yer alan hususların dikkate alındığı ürünü ifade eder.

(2) Bir ürünün güvenli ürün olarak kabul edilmesi için özellikle aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

(A) Bileşimi ve ambalajlanmasına ilişkin özellikleri ile montaj ve gerektiğinde kurulum ve bakım talimatları, (B) Başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu

ürünlere yapacağı etkileri,

(C) Sunumu, etiketlenmesi, kullanımı ve ortadan kaldırılması ile ilgili ikaz ve talimat ve/veya ürünle ilgili diğer bilgiler ve açıklamaları, ve

(Ç) Özellikle çocuk ve yaşlılar olmak üzere ürünü kullanırken riske maruz kalan tüketici kategorileri.

(3) Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin mevcut olması bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.

Güvenli Ürün Varsayımı

7. (1) Bir ürün, bu Yasa kurallarına uygun bir şekilde oluşturulan ve ürünün pazarlanabilmesi için uymak zorunda olduğu sağlık ve güvenlik koşullarını düzenleyen ulusal mevzuatta yer alan teknik düzenleme veya bu Yasa altında bir ürünle ilgili teknik düzenleme kurallarına uygun olduğu müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen ulusal mevzuatta yer alan ilgili teknik düzenlemesinin bulunmaması halinde bir ürün, genel güvenlik koşullarını karşılamasını teminen tasarlanan Avrupa Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere veya Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu

(5)

müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir.

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen teknik düzenleme ve standartların bulunmadığı durumlarda bir ürünün genel güvenlik koşullarına uygunluğu sırasıyla;

(A) Avrupa Standartları,

(B) Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından kabul edilen standardı,

(C) Ürün güvenliği değerlendirmesi hakkında ilgili ülkenin ulusal standardı,

(Ç) İlgili sektörde yürürlükte olan ürün güvenliğine ilişkin iyi uygulama kodları,

(D) Teknik bilgi ve teknoloji düzeyi, ve

(E) Tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentileri gözönüne alınarak değerlendirilir.

Piyasaya Arz ve Piyasada Bulunma

8. (1) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe bir ürün imalat, veya ithalat aşamasından dağıtım veya kullanım amacıyla dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı anda piyasaya arz edilmiş ve piyasada bulunuyor sayılır. Aktarma, ürünün fiziken el değiştirmesiyle, sahipliğin değişmesiyle veya tedarik sözleşmesinin veya mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde de gerçekleşebilir. Bu kural, karşılıklılık ilkesi gözetilmek şartıyla, ürünün başka bir ülkedeki dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı durumlarda da geçerlidir.

(2) Aşağıda yer alan ürünler piyasaya arz edilmiş sayılmazlar:

(A) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yerleşik üreticisinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik yetkili temsilcisine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik üreticisinden yurtdışında yerleşik yetkili temsilcisine gönderilen ürünler,

(B) Montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla başka bir üreticiye aktarılan ancak piyasaya sürülmesi için hazır olmayan ürünler,

26/1983 41/1988 31/1996 37/2002 28/2011

(C) Gümrük ve Rüsumat Dairesince serbest dolaşıma girmesine henüz izin verilmemiş veya transit, depolama veya geçici ithalat gibi diğer bir gümrük prosedürüne tabi olan ürünler ile Serbest Liman ve Bölge Yasası kapsamındaki serbest bölgelerdeki ürünler,

(Ç) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere imal edilen ürünler,

(D) İlgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla ticaret fuarlarında, sergilerde veya gösterilerde

(6)

sergilenen ürünler,

(E) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üreticinin veya yetkili temsilcisinin stoklarında bulunan ve henüz kullanıma hazır olmayan ürünler, ve

(F) İlgili yerlerde ve amaçlar doğrultusunda kullanılacağının belgelendirilmesi ve makul miktarlarda olması koşuluyla inceleme, araştırma ve geliştirme gibi bilimsel amaçlarla kullanılacak ve tüketicilerin kullanmayacağı ürünler.

(3) Yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulması halinde, bu Yasa ve ilgili teknik düzenleme kuralları uygulanır.

Hizmet Sunma 9. (1) Montajı yapılmadan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlanmadan kullanılamayacak veya uygunluğu depolama ve nakliyat gibi dağıtım koşullarından etkilenen veya kişisel kullanım amacıyla üretilenler gibi hizmete sunulmadan önce piyasaya arz edilmeyecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunun ve gerektiğinde doğru bir şekilde kurulumunun denetimi, bu ürünlerin hizmete sunuldukları yerde gerçekleştirilir.

(2) Ürünün bir işyerinde hizmete sunulduğu hallerde, nihai kullanıcı işverendir.

Kullanılmış Ürünler

10. (1) Bu Yasanın 5’inci, 6’ncı ve 7’nci madde kuralları, üçüncü ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünler ile kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi veya hizmete sunulması hedeflenen yerli ve Avrupa Birliği kaynaklı ürünlere de uygulanır.

(2) Piyasaya önceden arz edilmiş veya hizmete sunulmuş olan ve özgün performansı, kullanım amacı veya tipi değişikliğe uğramadan tamir edilen kullanılmış ürünler, tekrar piyasaya arz edilirken veya hizmete sunulurken uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmazlar. Değişiklik yapılarak piyasaya tekrardan arz edilecek kullanılmış bir ürünün uygunluk değerlendirmesi gerektirip gerektirmediğinin kararı ve gerekiyorsa bunun yerine getirilmesi sorumluluğu bu Yasanın 11’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (B) bendinde belirtildiği gibi değişikliği yapan kişiye aittir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı ve Onaylanmış Kuruluşların Sorumlulukları ile İlgili Kurallar

Üretici, Yetkili Temsilci ve

11. (1) Ürününün hangi teknik düzenleme veya düzenlemelerin kapsamına girdiğini tespit ve teyit etme sorumluluğu üreticiye aittir.

Diğer (2) Üretici;

Kişilerin Sorumlulukları

(A) Ürününü ilgili mevzuatta düzenlenen temel gereklere uygun bir şekilde tasarlamak ve imal etmek veya

(7)

tasarlatmak ve imal ettirmek,

(B) Teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk beyanını hazırlamak ve imzalamak ve CE işaretinin konulması da dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

(C) İlgili teknik düzenlemede belirtilen kurulum, kullanım, bakım kılavuzu ve talimatları, uyarılar ve işaretler gibi tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak,

(Ç) Her bir ürünü tip, parti veya seri numarası ile tanımlamak veya ürünün boyutu veya niteliği gereği bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri ürünün ambalajında veya beraberindeki belgelerde göstermek,

(D) İlgili teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmayan ürünleri uygun ve güvenli duruma getirmek, ve

(E) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, geri çağırmak, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek, bu konularda Yetkili Otoriteyle işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak

zorundadır.

(3) (A) Kendi ismi altında piyasaya arz etmek amacıyla bitmiş halde ve kullanıma hazır ürünleri montaj, paketleme veya etiketleme gibi bir işleme tabi tutan, veya

(B) Piyasaya arz etmek amacıyla yeni bir ürün haline getirecek doğrultuda, bir ürünü öngörülen kullanım amacından farklı temel gereklere uymasını gerektirecek şekilde değiştiren veya ürünü esaslı bir değişime tabi tutan, ıslah eden veya yenileyen, gerçek veya tüzel kişiler üreticinin bu Yasada düzenlenmiş sorumluluklarını yüklenmiş kabul edilir ve bu Yasadaki ilgili cezalar bu kişilere de uygulanır.

(4) Üretici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi temsilcisi olarak yetkilendirebilir. Bu yetki devri, yazılı olarak, devredilen yetkinin mahiyeti, varsa koşulları ve sınırları açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirlenerek yapılır. Bu yetki çerçevesinde yetkili temsilci kendisini yetkilendiren üreticinin sorumluluklarını üstlenir. İlgili mevzuatta veya yetkiyi düzenleyen sözleşmede aksi belirtilmedikçe, üreticinin, yetkili temsilcisinin kendi adına yapmış olduğu eylemlerden dolayı sorumluluğu devam eder.

(5) Yetkili temsilci her durumda;

(A) Talep halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmek üzere uygunluk beyanı ile teknik dosyayı muhafaza etmek, (B) Gerektiğinde ürünlerin arzını durdurmak ve engellemek,

piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli

(8)

bilgi ve belgeleri sağlamak, ve

(C) Üreticinin kendisine yazılı olarak verdiği yetkilendirmeye bağlı olarak, onun adına;

(a) Uygunluk beyanını hazırlayıp, imzalamak veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemlerle ürünün uygunluğunu beyan etmek,

(b) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek, ve

(c) CE işaretini ürüne koymak zorundadır.

(6) Montajı yapıldıktan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlandıktan sonra kullanılabilecek ürünleri hizmete sunan kişi, bu ürünün, ilgili teknik düzenlemesine uygun ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin yerine getirilmiş olduğunu Yetkili Otoritenin talebi halinde kanıtlamak zorundadır. İşlemler, ilgili teknik düzenlemede öngörülen temel gereklere aykırı olmayacak şekilde gerçekleştirilir.

İthalatçının 12. (1) İthalatçı;

Sorumlulukları (A) Üreticinin bu Yasanın 11’inci maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu uygun bir şekilde belgelemek,

(B) Üretici tarafından hazırlanan uygunluk beyanının bir örneğini muhafaza etmek ve talebi halinde Yetkili Otoriteye sunmak,

(C) Üretici tarafından hazırlanan teknik dosyanın bir örneğini talep halinde Yetkili Otoriteye sunmak,

(Ç) Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve

(D) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek, bu konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak

zorundadır.

(2) İthalatçı aynı zamanda yetkili temsilci ise, yukarıdaki (1)’inci fıkradaki sorumluluklarını yerine getirirken, üreticinin sorumluluklarını yerine getirmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirmemiş olduğunu tespit ederse ürünü, ancak üreticinin sorumluklarını üstlenerek arz edebilir. Bu durumda İthalatçı;

(A) Ürün temel kurallara uygun olduğu halde gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürleri üretici tarafından yerine getirilmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirilmemişse, bu prosedürlerden yerine getirilebilir olanları kendisi yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar.

(9)

(B) Ürünün temel kurallara uygun olmadığı durumlarda, ürünü kendisi uygun duruma getirir, gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar.

Dağıtıcının 13. Dağıtıcı;

Sorumlulukları (1) Ürünün CE işareti taşıdığını, gerekiyorsa beraberinde uygunluk beyanının ve diğer ilgili belgelerin bulunduğunu teyit etmek, (2) Her bir ürünün tip, parti veya seri numarası ile tanımlanmış

olduğunu teyit etmek,

(3) Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve

(4) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak

zorundadır.

Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar

14. (1) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tahsis edilen kimlik kayıt numarası Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan uygunluk değerlendirme kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir.

(2) Türk Akreditasyon Kurumu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Türk Akreditasyon Kurumunun faaliyeti ile eş faaliyette bulunmak için kurulacak yetkili kurum ile Avrupa Akreditasyon Kuruluşlarının aralarında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla, oluşturduğu örgütlenme çerçevesinde ilgili bir alanda karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kuruluşları tarafından, onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunacağı teknik düzenlemede öngörülen faaliyetlerle ilgili olarak akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, bir onaylanmış kuruluşta aranan ve uyumlaştırılmış ulusal standartlarda öngörülmüş kriterlere uygun oldukları varsayılır.

(3) Onaylanmış kuruluşlar ve şubelerinin çalışma usul ve esasları ile yetkilendirilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Yerli 15. (1) Yerli Onaylanmış Kuruluşlar;

Onaylanmış Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları

(A) Bu Yasada ve bu Yasa altında çıkarılan tüzüklerde ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak, ayrım gözetmeden, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde ve müşterilerine gereksiz ekonomik

(10)

külfet yaratmaksızın uygunluk değerlendirmesi hizmeti vermekle,

(B) Kendisini görevlendiren ve/veya piyasa gözetimi ve denetimi yapan Yetkili Otoriteye, talep edilen bilgileri sağlamak ve ilgili teknik düzenlemede öngörülen uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip yeterli sayıda personel istihdam etmekle,

(C) Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmediği durumlarda ise Yetkili Otorite tarafından kendilerine tanınan süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmekle,

(Ç) Yürüttükleri mesleki faaliyetleri kapsayacak şekilde sigortalanmakla,

Ancak, sigorta yaptırma konusunda ilgili mevzuatın kamu kuruluşlarına getirdiği muafiyetler, kamu kuruluşları niteliğindeki onaylanmış kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(D) Belge vermiş olduğu üreticinin, ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uymadığını tespit ettiği takdirde; üreticiye verdiği belgeleri, onayları ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçlarını, bu uygunsuzluk hali üretici tarafından gerekli düzeltici önlemler uygulanarak giderilinceye kadar ve uygunsuzluk haliyle orantılı bir şekilde sınırlandırmakla, askıya almakla veya geri çekmekle, (E) Verdikleri, askıya aldıkları, geri çektikleri veya vermeyi

reddettikleri belgeleri, görevlendirildikleri alan kapsamında yürüttükleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, faaliyet kapsamı ve koşullarında meydana gelen değişiklikleri, yurtdışı faaliyetleri, şubeleri ve sözleşme yaptıkları yüklenici firmalar hakkındaki gerekli bilgileri talep etmesi halinde, Yetkili Otoriteye sunmakla, ve

(F) İlgili teknik düzenlemenin kapsamına giren aynı ürün grubuna ilişkin aynı tür faaliyetleri sürdüren diğer onaylanmış kuruluşlara, talep etmeleri halinde, verdikleri, sınırladıkları, askıya aldıkları veya geri çektikleri belge, onay ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçları hakkında bilgi sağlamakla sorumludurlar.

(2) Yerli Onaylanmış Kuruluşların, yurtiçinde veya yurtdışında açacakları şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verecekleri belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.

(11)

(3) Yerli Onaylanmış Kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler.

Ancak, yapılan tüm işlemlerden Onaylanmış Kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.

Yerli Onaylanmış Kuruluşların Denetimi ve Statülerinde

16. (1) Bu Yasanın 14’üncü maddesi uyarınca bir akreditasyonu olan Ulusal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun bu akreditasyonu, akreditasyonu veren kuruluş tarafından askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, bu kuruluşun bir onaylanmış kuruluşta aranan koşulları taşımadığı kabul edilir.

Meydana Gelen Değişiklikler

(2) Yerli bir onaylanmış kuruluşun taşıması gereken şartları kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından, bu kuruluşun uygunsuzluk hali ile orantılı olarak faaliyetleri kısıtlanabilir, şarta bağlanabilir ve/veya onaylanmış kuruluşun statüsü askıya alınabilir.

(3) Yerli bir onaylanmış kuruluşun statüsünün askıya alındığı, kısıtlandığı, şarta bağlandığı veya kaldırıldığı durumlarda veya onaylanmış kuruluşun bir şekilde faaliyetini durdurduğu hallerde, Yetkili Otorite, bu onaylanmış kuruluşun müşterilerine ilişkin dosyalarını, gerekli işlemlerin sürdürülmesi amacıyla bir başka onaylanmış kuruluşa devrini veya gerektiğinde Yetkili Otoritenin ulaşabileceği bir durumda muhafaza edilmesini sağlar.

(4) Yukarıdaki fıkralara uygun olarak alınan kararlar, Bakanlığa bildirilir ve Resmi Gazete’de de yayımlanır.

Yabancı Onaylanmış Kuruluşlar

17. (1) Avrupa Birliğinin kendi resmi yolları ile özellikle Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan;

(A) Avrupa Birliğinde yerleşik onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri her durumda ve

(B) Avrupa Birliği ile yapılmış olan karşılıklı tanıma veya benzeri anlaşmalar çerçevesinde üçüncü ülkelerin atadığı onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri, karşılıklılık esası gözetilerek

ulusal onaylanmış kuruluşlarca verilen uygunluk değerlendirmesi belgeleriyle eşdeğer kabul edilir.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin, bu işlemler uygun bir şekilde belgelendiği müddetçe, tekrarlanması Yetkili Otorite tarafından istenmez.

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen belgelerin usulüne uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, bu belgeler Yetkili Otorite tarafından kabul edilmez.

(12)

(4) Diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve Yetkili Otoriteden izin almak şartıyla, bu maddede belirtilen onaylanmış kuruluşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube veya temsilcilik açabilir ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler.

Ancak, yabancı bir onaylanmış kuruluş tarafından yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların faaliyetleri sonucu vereceği belgeler, kendilerini yetkilendiren onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. Aksi takdirde, bu şekilde yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmalar için bu Yasanın 15’inci ve 16’ncı maddelerinde belirtilen kurallar uygulanır.

(5) Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların uygun faaliyette bulunmadıklarının tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından faaliyetleri geçici olarak veya tamamen durdurulur.

CE İşareti 18. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen ürün gruplarının hangilerinde CE işareti aranacağı, CE belgelendirmesi, sorumluluk, logo standardı, uygunluk beyanına ve teknik düzenlemelerine ilişkin konular, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

(2) Bir ürünün CE işareti taşıması, bu Yasaya göre aranılan teknik düzenlemelere ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunun üretici veya onun yetkili temsilcisi tarafından beyan edildiğini gösterir. Ürünlerin teknik düzenlemeleri bu Yasa altında veya ilgili oldukları yasalar altında, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir.

(3) İlgili teknik düzenlemesinde aksi belirtilmedikçe, CE işareti ürüne, ürünün boyutu veya niteliği gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalajına ve/veya beraberindeki belgelere konulur.

(4) CE işaretlemesi yapılması gereken bir ürün, piyasaya arz edilmeden veya hizmete sunulmadan önce üreticisi veya onun yetkili temsilcisi tarafından görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde CE işareti ile damgalanmalı veya damgalatılmalıdır.

(5) CE işaretlemesi sadece yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen tüzükteki listede yer alan ürün grupları üzerine konulur.

(13)

Belgelerin Tahrif veya Taklit Edilmesi veya Usulüne Uygun Olmayan Kullanımı

19. Onaylanmış kuruluşların veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarının doğru olmayan belgelendirme yapmaları, uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin sonucunda verilen belgelerin ve/veya CE işaretinin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması veya CE işaretinin anlamı veya şekli hakkında yanıltıcı başka işaretlerin konulması yasaktır.

Ulusal Teknik Düzenlemeler

20. Ulusal teknik düzenlemeler, uyumlaştırılmış alanda Avrupa Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere uygun olarak, uyumlaştırılmamış alanda ise yerli ve ithal ürünler arasında ayrım gözetmeyecek, üretime ve malların serbest dolaşımına ancak gerektiğinde ve asgari düzeyde müdahale edecek şekilde ilgili Bakanlıklarca hazırlanır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Sorumlulukları

21. (1) Yetkili Otorite tarafından bir teknik düzenlemede öngörülen uygunluk değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine ilişkin asgari kriterler, ilgili Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerde düzenlenir.

(2) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten ve/veya kendisini görevlendiren Yetkili Otoriteye karşı sorumludur.

(3) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun taşıması gereken şartları kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından faaliyetleri kısıtlanır, koşula bağlanır ve/veya geçici olarak durdurulur.

(4) Faaliyetleri kısıtlanan, koşula bağlanan ve/veya geçici olarak durdurulan uygunluk değerlendirme kuruluşunun gerekli şartları ve/veya sorumlulukları kendisine tanınan süre içinde yerine getirmemesi halinde ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyeti Yetkili Otorite tarafından iptal edilir.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmediği durumlarda ise Yetkili Otorite tarafından kendilerine tanınan süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmekle sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Genel Ürün Güvenliğine İlişkin Kurallar Genel Ürün

Güvenliği ile İlgili Kurallar

22. (1) Bu kısım kuralları; bu maddede tanımlanan ve hakkında bir teknik düzenleme bulunmayan ürünler ile bir teknik düzenleme bulunduğu halde, bu düzenlemede hakkında insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasına ilişkin özel bir kural bulunmayan ürünlere uygulanır.

(14)

(2) Bir ürünün özel teknik mevzuatının insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin koşullarına tabi olması durumunda, bu kısım kuralları, sadece bahsi geçen koşulların kapsamadığı risklere veya risk kategorilerine uygulanır.

(3) Bu madde kuralları, ikinci el ürünler, gerek antika gerek tamir edilmesi gereken ürün olsun bu şekilde temin edilmiş olan ikinci el ürünler için geçerli olmayacaktır.

Ancak, bunun için ürünü sunan kişinin alıcıya bu hususları açıkça bildirmesi gereklidir.

(4) Üretici ve dağıtıcıların bu kısımda düzenlenen yükümlükleri bu Yasanın 11’inci, 12’nci ve 13’üncü maddelerde tanımlanan sorumlulukları tamamlayıcı olarak anlaşılır.

(5) Olduklarından farklı görünen ürünlerin, üretilmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasada bulunması ve ihracatı yasaktır. Bu ürünlerin, piyasada saptanması halinde, sözkonusu ürünler, Yetkili Otorite tarafından derhal toplatılır ve imha edilir.

Üretici ve Dağıtıcıların

23. (1) Üretici, piyasaya sadece güvenli ürün sürmek ve bulundurmakla yükümlüdür.

Genel Ürün Güvenliğine İlişkin

Yükümlülükleri

(2) Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, tedarik ettikleri ürünün özelliklerine uygun olarak yeterli uyarı olmaksızın anında anlaşılamayacak risklerin sözkonusu olduğu durumlarda, üretici;

(A) Normal, makul veya öngörülebilir bir kullanım süresi içerisinde ürünün arz edebileceği riskleri değerlendirebilmeleri için tüketicilere gerekli bilgileri sağlamakla,

(B) Risklerden kaçınmak için tüketicilerin yeterli ve etkili bir şekilde uyarılması, gerektiğinde riskli ürünlerin arzının durdurulması ve engellenmesi, piyasada bulunan ürünlerinin toplatılması ve/veya riskli ürünlerin tüketicilerden geri çağrılması dahil olmak üzere uygun önlemleri almakla, ve

(C) Üretici, tüketicinin gerekli durumlarda riskler konusunda kendisini bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

(3) Yukarıda (2)’inci fıkrada belirtilen uyarıların varlığı üreticiyi bu Yasada belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmekten muaf tutmaz.

(4) Üretici, uygun olan her durumda piyasaya arz ettiği ürünlerin numune testini gerçekleştirir, inceler, gerekirse şikayetlerin kaydını tutar ve bu işlemler hakkında dağıtıcıyı bilgilendirir.

(5) Dağıtıcı, sahip olduğu bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, bu Yasada ve/veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uygun ve güvenli olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği ürünleri tedarik etmemek ve güvenlik koşullarına uygunluğun sağlanmasına yardım edecek şekilde faaliyette bulunmak zorundadır. Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, özellikle ürünün taşıdığı risklerle ilgili bilgileri

(15)

sağlayarak, ürünün tedarik zincirinin izlenmesi için gerekli belgeleri bulundurarak ve sağlayarak, risklerin önlenmesine yönelik üreticiler ve Yetkili Otorite tarafından alınan önlemler konusunda işbirliği yaparak piyasadaki ürünlerin güvenliğinin gözetimine katılır, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak şartıyla, dağıtıcılar etkili bir işbirliğini mümkün kılacak önlemleri alır.

(6) (A) Üretici ve dağıtıcı, sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, piyasaya sürdükleri bir ürünün genel güvenlik gerekleri açısından tüketicilere yönelik riskler taşıdığını bildikleri veya bilmelerinin gerektiği durumlarda, bu riskler ve bu riskleri önlemek amacıyla aldıkları tedbirler hakkında Yetkili Otoriteyi ivedilikle ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirir.

(B) Üretici ve dağıtıcı, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, talebi halinde Yetkili Otorite ile, piyasaya arz ettikleri ürünlerin taşıdığı riskleri önlemeye yönelik tedbirlerde işbirliği yapar.

(C) Bu işbirliğinin koşul ve kuralları, ilgili üretici ve dağıtıcı irtibatın nasıl sağlanacağına ilişkin tedbirleri de içerecek şekilde, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir.

(7) Üretici ve dağıtıcı, ürün denetleyicilerinin görevlerini yapmalarını engelleyemez.

İzlenebilirlik 24. (1) Üretici, adını veya ticari markasını veya unvanını ve açık adresini ve ürünün tipi, cinsi, modeli ve seri numarası gibi referans bilgilerini ürüne, ürünün boyutu veya niteliği gereği bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ürünün ambalajına veya beraberindeki belgelere koymak zorundadır.

(2) (A) Üretici ve dağıtıcı, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve bir sonraki üretici, ihracatçı ve dağıtıcıların isim, ticari unvan veya marka, açık adres ve irtibat bilgileri ile tedarik edilen ürünün tipi, partisi, cinsi, modeli, miktarı ve varsa seri numarası gibi ürünün takibini kolaylaştıracak bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutmak ve bu kayıtları talebi üzerine Yetkili Otoriteye temin etmek zorundadır.

(B) Üreticisi tespit edilemediği durumlarda, Yetkili Otorite tarafından belirlenecek süre içinde, üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini, adresini veya irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir ve bu Yasanın 40’ıncı maddesinde belirtilen ilgili idari para cezası bu kişiye de uygulanır..

(16)

Risklerin ve Alınan Önlemlerin Üretici ve Dağıtıcı Tarafından Duyurulması

25. (1) Kendiliğinden veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine, bu Yasanın 23’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendinde belirtilen önlemleri alan üretici, dağıtıcı veya ithalatçı, bu önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkında gerekli bilgileri, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki yerel gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki yerel televizyon kanalında ve tercih edeceği ve amacın yerine getirilmesini kolaylaştıracak diğer yöntemler vasıtasıyla uygun bir şekilde duyurur.

(2) Dağıtıcı, üretici tarafından kendisine bildirilen ürüne ilişkin riskler ve üreticinin riskleri önlemek üzere aldığı tedbirler hakkındaki bilgileri, tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve üretici tarafından hazırlanan duyuruyu müşterilerinin kolaylıkla görebileceği yerlere asmak zorundadır.

(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen duyuru aşağıdaki bilgileri içerir:

(A) Ürünü tanıtacak marka, model veya cins ismi ve benzeri diğer ayırt edici özellikleri,

(B) Mümkün olan durumlarda, ürünün fotoğraf veya resmini,

(C) Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifini, (Ç) Üretici ve dağıtıcının ve öngörülüyorsa başvurulaca

diğer kişilerin isim, adres ve iletişim bilgilerini,

(D) Riskten kaçınmak ve/veya sorunun giderilmesi için önerilen yöntemi, ve

(E) Üreticinin kendisinin ve Yetkili Otoritenin gerekli gördüğü diğer bilgileri.

(4) Yetkili Otorite, üretici tarafından yapılan duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmaz veya yetersiz görürse, duyurunun daha uygun bir şekilde ve yöntemlerle tekrar edilmesini talep edebilir.

(5) Risk altındaki tüm kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin yeterli olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla da yapılabilir.

Ürünün Tüketiciden Geri Çağrılması

26. (1) Ürünün tüketiciden geri çağrılması önlemine, diğer alınan önlemlerin riskleri önlemede yetersiz kaldığı veya kalacağı durumlarda, üreticinin gerekli görmesi halinde veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine başvurulur. Önlemler, mevcut olması halinde, ilgili sektördeki iyi uygulama kodları çerçevesinde uygulanabilir.

(2) Kendiliğinden veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine, ürününü tüketiciden geri çağrılması kararını alan üretici, bu önlemi aşağıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen seçeneklere ek olarak şu bilgileri de ekleyerek duyurur:

(A) Ürünün teslim alınacağı adres ve irtibat noktalarını ve (B) Teslim ile ilgili tüketiciye sunulan teklif ve seçenekleri.

(17)

(3) Üretici, malı teslim eden tüketiciye aşağıdaki seçenekleri sunar:

(A) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerini, bu değer belli değilse Yetkili Otorite tarafından belirlenecek değerin ödenmesini veya

(B) Eşdeğer ve güvenli diğer bir ürünün verilmesini.

(4) Ürünün geri çağrılması ile ilgili tüm masraflar üretici tarafından karşılanır.

Şikayet Hattı 27. Yıllık cirosu 3.000.000 TL ( Üç Milyon Türk Lirası) ve üzeri olan üretici, ithalatçı veya dağıtıcı, kendilerine ulaşan şikayetlerin kaydını tutmak, bu şikayetleri ilgili birimlere iletmek ve bu konuda yapılan işlemler hakkında şikayet sahiplerini bilgilendirmek üzere bir tüketici/kullanıcı şikayet hattı kurmak ve telefon numarası veya e-posta adresi gibi bu hatta ulaşabilme yollarını ürünün ambalajında veya ürünün beraberindeki belgelerden uygun olanlarında göstermek zorundadır. Üretici veya dağıtıcı sözkonusu şikayet hattı aracılığıyla kendisine ulaşan şikayetlere ilişkin yaptığı işlemler hakkında, talebi üzerine şikayet sahibini bilgilendirmek zorundadır.

BEŞİNCİ KISIM

Yetkili Otoritenin Görev ve Sorumlulukları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile İlgili Kurallar Yetkili

Otoritenin Görev ve

28. (1) Piyasa gözetimi ve denetimi Yetkili Otoritenin görev ve sorumluluğundadır. Yetkili Otorite piyasa gözetimi ve denetimini yapar veya bir başka yetkili otoriteye devreder.

Sorumlulukları (2) Yetkili Otorite, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ürünlerin varsa ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimini yapar, uygunsuz ve güvensiz bulduğu ürünlerin uygunsuzluğunun ve güvensizliğinin giderilmesini, gerektiğinde piyasaya arzının veya hizmete sunulmasının kısıtlanmasını veya yasaklanmasını, ürün piyasada ise toplatılmasını, tüketicilerin/kullanıcıların elinde ise geri çekilmesini ve gerektiğinde bertarafını sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almak zorundadır.

(3) Yetkili Otorite, teknik düzenlemesine uygunluğun ve ürün güvenliğinin sağlanması ve alınan önlemlerin uygulanabilmesi amacıyla üretici, ithalatçı ve dağıtıcıların bu Yasada belirlenen sorumluluklara uymalarını sağlar.

(4) Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler çerçevesinde ve ürünle ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Bunlara ilişkin idari düzenlemeler Yetkili Otorite tarafından belirlenir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya yetkili Otoritelerin listesi ve görev alanları ile bu kuruluşlar arasındaki işbirliğine ilişkin koşul ve kurallar, Bakanlığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

(18)

(6) Bir teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi sorumluluğu, gerektiğinde mevzuat hazırlama ve gerekli önlemleri alma ve bunları uygulama yetkisi Bakanlığa aittir.

Yetkili Otoritenin Yetkileri

29. (1) Yetkili Otorite, bu Yasanın amaçları doğrultusunda, uygun ve gerekli göreceği diğer önlemlere ek olarak, aşağıdaki önlemleri de almaya yetkilidir:

(A) Tüm ürünler için;

(a) Ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olarak piyasaya sunulduktan sonrada dahil olmak üzere, piyasada bulunduğu müddetçe yeterli ölçekte ve uygun kontrollerini düzenlemeye,

(b) İlgili taraflardan gerekli her türlü bilgiyi talep etmeye, ve

(c) Ürünlerden numuneler almak ve bunları teknik düzenlemesine göre uygunluk ve güvenlik kontrollerine tabi tutmaya.

(B) Belli durumlarda risk taşıyabilecek ürünler için;

(a) Riskler hakkında uygun, açıkça yazılmış ve kolayca anlaşılabilir uyarılarla işaretlenmesini üreticiden talep etmeye ve/veya

(b) Piyasaya arzını güvenliği temin edecek öncelikli koşullara tabi tutmaya.

(C) Belli kişiler için risk taşıyabilecek ürünlere ilişkin olarak;

muhtemel riskler hakkında, özel uyarıların duyurulması da dahil olmak üzere, kişilerin zamanında ve uygun bir şekilde bilgilendirilmesini üreticiden talep etmeye,

(Ç) Tehlikeli olabilecek ürünlerin arzını, piyasada bulunmasını, hizmete sunulmasını, tedarikini veya teşhirini gerekli güvenlik değerlendirmeleri ve kontroller için ihtiyaç duyulacak zaman süresince geçici olarak yasaklamaya,

(D) Tehlikeli ürünlerin piyasaya arzını ve piyasada bulunmasını yasaklamak ve yasağın uygulanmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri almaya,

(E) Piyasaya arz edilen veya piyasada bulunan tehlikeli ürünlerin;

(a) Tüketiciye ve kullanıcıya arzını acilen engellemeye veya arzının durdurulmasını talep etmeye ve ürünün taşıdığı riskler hakkında tüketicileri ve kullanıcıları uyarmaya ve

(b) Piyasadan toplatılmasına, tüketicilerden ve kullanıcılardan geri çekilmesine, gerektiğinde uygun koşullarda bertaraf edilmesini talep etmeye veya bu önlemlerin eşgüdümünü sağlamak ve elverdiği durumlarda üretici ve dağıtıcılarla birlikte bu önlemlerin yerine getirilmesi işlemlerini düzenlemeye.

(19)

(2) Yetkili Otorite yukarıdaki (1)’inci fıkranın özellikle (Ç), (D) ve (E) bentlerinde düzenlenen önlemleri veya benzeri önlemleri alır, uluslararası yükümlüklere uygun hareket eder ve bu önlemleri riskin ciddiyeti ile orantılı bir şekilde ve ihtiyati tedbirleri de gözönünde tutarak uygular.

(3) Yetkili Otorite, üreticinin ve dağıtıcının sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla aldıkları önlemlerin eksik veya yetersiz kaldığı görüşündeyse yukarıdaki (1)’inci fıkranın (E) bendinde belirtilen önlemlerin alınmasını talep eder veya masrafları üreticiden karşılanmak üzere bu önlemleri yerine getirir.

Tüketicinin/kullanıcının elindeki ürünlerin geri çekilmesi son tedbir olarak uygulanır. Bu işlem, konu hakkındaki mevcut iyi uygulama kodları çerçevesinde uygulanabilir. Yetkili Otorite, bu alandaki iyi uygulama kodlarının gelişimini, hazırlanmasını ve uygulanmasını destekler ve teşvik eder.

(4) Bir ürünün, özellikle bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen koşullar da olmak üzere, güvenlik koşullarını sağlamak amacıyla tasarlanan kriterlere uygun olması, bu uygunluğa rağmen ürünün tehlikeli olduğu yönünde kanıtların bulunduğu durumlarda da Yetkili Otoritenin bu Yasada belirtilen önlemleri almasını engellemez.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Esasları

30. (1) Yetkili Otorite, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığını tespit etmek üzere, ürünün bedelli veya bedelsiz piyasaya sunulduğu her yerde, satış, dağıtım ve gerekli durumlarda depolama yerlerinde ve ürünün üretim aracı olarak kullanıldığı işyerlerinde, nakil araçlarında ve bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, tasarım veya üretim aşamasındaki ürünü ilgili yerlerde, düzenli olarak veya ani ve habersiz bir şekilde denetleyebilir.

(2) Yetkili Otorite, ürüne, teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işaretlerin konulduğu ve kullanımının uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol eder ve uygunsuzluk halinde gerekli tedbirleri alır.

(3) Yetkili Otorite gerekli gördüğü hallerde üründen, bedelini ödeyerek, riskin gerektirdiği ölçüde numuneler alır ve bu numunelerin teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının testini yapar veya yaptırır.

(4) Yetkili Otorite piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördüğü durumlarda, gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilir.

Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde nihai karar Yetkili Otoriteye aittir.

(5) Yetkili Otoritenin kendi test veya muayene birimleri ile imkanlarına başvuracakları diğer test veya muayene kuruluşları genel kabul görmüş ulusal veya uluslararası kıstaslara sahip olmalıdır.

(20)

48/1977 28/1985 31/1988 31/1991 23/1997 54/1999 35/2005 59/2010

(6) Piyasa gözetimi ve denetiminde ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde; test, numune alma ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından karşılanır. Bu giderlerin tahsilinde, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uygulanır.

(7) Yetkili Otoritenin başka amaçlarla yaptığı denetimler sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin mevzuata aykırılıklar, bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler, tüketici veya kullanıcı, rakip ve diğer üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler de Yetkili Otorite tarafından piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir.

(8) Yetkili Otorite, üretici ithalatçı ve dağıtıcıları sorumluluklarına uygun olarak gönüllü hareket etmeleri için cesaretlendirmeli ve desteklemelidir. Ürünlerin geri çekilmesi ise başvurulacak en son çaredir.

(9) Yetkili Otorite, ciddi risk teşkil eden ürün sözkonusu olduğunda, gerekli tebligat yapılması sureti ile bu madde kuralları uyarınca uygun önlemlerin alınması için gerekli olan yetkiye sahiptir. Ciddi risk teşkil eden durumların tespit edilmesi halinde, her bir münferit vaka ayrıca değerlendirilir.

Tebligattan sonra taraflar bir ay içerisinde kendi görüşlerini Yetkili Otoriteye ulaştırabilirler. Bu madde kuralları uygulanırken, ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak tüzüklerde yer alacak olan kılavuz kurallar dikkate alınır.

(10) Yetkili Otorite tarafından bu madde kapsamında alınacak olan önlemlerde aşağıdaki kişiler muhatap olarak kabul edilir:

(A) Üretici,

(B) İlgili faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydı ile, dağıtıcı ve özellikle de ulusal pazardaki dağıtımın ilk aşaması için sorumlu olan taraf, ve

(C) Gerekli olan yerlerde, bir üründen kaynaklanan risklerden kaçınılması amacıyla işbirliği yapılan herhangi bir kişi.

(11) Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda alınan her önlem hakkında idari yargı yolu açıktır.

(12) Bu Yasa amaçları bakımından yukarıdaki (3)’üncü ve (4)’üncü fıkra kurallarının uygulanabilmesi amacıyla, ilgili Bakanlıkların bütçesine gerekli ödenek konur.

(21)

Piyasa Gözetimi ve

31. (1) Yetkili Otorite ürüne ilişkin uygunsuzluklar hakkında şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir başvuru hattı kurar.

Denetimi Başvuru Hattı

(2) Başvuru hattına gelen ihbar ve şikayetler derhal ilgili birimlere bildirilir. Şikayet ve ihbar sahibinin talep etmesi halinde, yapılan işlemlerin sonucu en geç otuz gün içinde bu kişilere bildirilir.

(3) Başvuru hattına ilişkin telefon ve faks numarası, internet adresi, uygulanacak ve takip edilecek prosedürler gibi diğer bilgiler Yetkili Otorite tarafından kamuoyuna duyurulur.

Ürün

Denetleyicileri

32. (1) Yetkili Otorite, görevin gerektirdiği yeterliliğe sahip, uygun nitelikte ve tecrübede ürün denetçisi görevlendirir.

(2) Ürün denetleyicisi bağlı olduğu Yetkili Otorite adına, bu otoritenin yetki ve görev alanına giren, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan ve/veya hizmete sunulan ürünlerin ilgili oldukları teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadıklarını denetler, denetim sonuçlarını Yetkili Otoriteye bildirir, Yetkili Otoritenin aldığı kararları ilgili kişilere tebliğ eder ve yetkileri dahilindeki önlemlerin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

(3) (A) Ürün denetleyicisi, Yetkili Otoritenin kendisine devrettiği yetki sınırları içinde olmak şartıyla, üretici ve dağıtıcıdan uygun olmayan ürünler hakkında düzeltici önlem almasını, ürünün piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasının kısıtlamasını veya durdurmasını isteyebilir, ürünün piyasaya arzını, piyasada bulunmasını ve/veya hizmete sunulmasını koşula bağlayabilir.

(B) Ürün denetleyicisi yukarıdaki (A) bendinde belirtilen yetkilerini kullanırken, insan sağlığını ve güvenliğini ciddi bir şekilde riske sokacak acil durumlar hariç, Yetkili Otoritenin ön iznini almak zorundadır.

(4) Ürün denetleyicisi, denetimlerde ismini, ünvanını, çalıştığı kurumu ve birimi ve sicil numarasını belirten fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik taşımak ve denetimden önce bu kimliği göstermek zorundadır.

(5) Yetkili Otorite, merkeze bağlı piyasa gözetimi ve denetimi yapacak denetleyiciyi, gerektiğinde belirli ilçelerde sürekli görevlendirebilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe teşkilatları ile yerel yönetimler, Yetkili Otoritenin görevlendirdiği denetleyicilere destek ve yardımda bulunurlar.

İthalat Denetimleri

33. İthal edilen ürünlerin, bu Yasa, ilgili teknik düzenleme ve/veya güvenlik koşullarına uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.

(22)

Dış Ticarete Konu Mallarda Uygulama Birliği

34. İthalat veya ihracata konu bir ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren kontrol belgesi, uygunluk belgesi, tip onay belgesi, uygunluk işaretleri gibi her tür belge ve işaretle ilgili mevzuat ve düzenleyici işlemler, taslak aşamasındayken dış ticaret sistemine uyarlanmak üzere ilgili kuruluşlarca Bakanlığa bildirilir.

Alınan Önlemler Hakkında Üretici, Dağıtıcı ve Diğer İlgili Kişilerin

35. (1) Bu Yasa ve/veya ilgili teknik düzenleme kapsamında alınan herhangi bir önleme ilişkin tebligat, bu önlemin dayandığı gerekçeleri de içermek zorundadır. Yetkili Otorite, gönderdiği tebligatta, ilgili mevzuat kurallarına göre çözüm ve itiraz yolları ile bu yollara başvurulması için öngörülen süreleri de belirtmek suretiyle, alınan önlemi, muhatap üreticiye, ihracatçıya, diğer ilgili kişilere ve dağıtıcılara bildirir.

Bilgilendirilmesi (2) Yetkili Otorite, yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen ilgili taraflara, sözkonusu önlemler icra edilmeden önce, görüşlerini sunma fırsatı tanır. Alınan önlemlerin aciliyetinden dolayı önceden görüşlerin alınamadığı durumlarda, bu imkan önlemlerin uygulanması esnasında tanınır.

(3) Yetkili Otorite, bir ürünün piyasaya arzının veya hizmete sunulmasının engellenmesini, piyasadan toplatılmasını veya tüketiciden/kullanıcıdan geri çekilmesini gerektiren önlemlerin uygulanmasına katkı sağlamaları için dağıtıcılarla, kullanıcılarla ve tüketicilerle işbirliği yapar.

Ürün Güvenliği Üst Kurulu

36. (1) Bu Yasaya göre, Yetkili Otoriteler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen kişilerden oluşan sekiz üyeli bir Üst Kurul oluşturulur:

(A) Üst Kurul, Ticaret Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığın Başkanlığında, Gümrük ve Rüsumat Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Mülki Yönetim ve Bölümleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Tarım Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Çalışma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık ve Planlama ve İnşaat Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık, Müsteşarlarından oluşur.

(B) Üst Kurulda gündem kapsamında görüşülecek konu ile doğrudan ilgili Yetkili Otorite veya kuruluşların temsil edilmediği durumlarda, Üst Kurulun talep etmesi halinde, anılan Yetkili Otorite veya kuruluşlar tarafından tespit edilecek bir temsilcinin de ilgili gündem maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla Üst Kurula katılımı sağlanır.

(C) Üst Kurul toplantılarına Kurul Başkanının daveti üzerine sivil toplum veya meslek kuruluşları ile üniversite temsilcileri katılabilir.

(Ç) Üst Kurulun sekreterya hizmetleri Ticaret Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(23)

(2) Üst Kurul, ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerin hazırlanması, güvenlik koşullarının belirlenmesi, bunların uygulanması ve denetlenmesi, uygunluk değerlendirmesi, standardizasyon, akreditasyon, metroloji, test, muayene ve/veya belgelendirme konularında kuruluşlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların ve sorunların nihai çözüm mercidir.

(3) Yetkili Otoriteler arasında piyasa gözetimi ve denetimi ve ithalat denetimleri konularında etkin bir eşgüdümün ve işbirliğinin temini, personel ve laboratuvar gibi altyapı ihtiyacının belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi konularında görüş alış verişinin sağlanması, yıllık ve daha uzun süreli plan ve programların hazırlanması, strateji ve politikaların belirlenmesi, uygulamaların, alınan önlemlerin, yaptırım ve cezaların takip edilmesi amacıyla resen veya Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulunun talebiyle toplanarak koordinasyon ile ilgili karar alır.

(4) Üst Kurul, bu Yasanın 20’nci maddesinde belirtilen şartları taşımadığını tespit ettiği ulusal teknik düzenlemelerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması yönünde bu düzenlemeyi yayımlayan Yetkili Otoriteye tavsiyede bulunabilir.

(5) Yetkili Otorite yukarıdaki (2)’inci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, Üst Kurulun tavsiyelerine uymak zorunda olmamakla birlikte, neden uymadığını gerekçeleriyle birlikte Kurula iletmek zorundadır. Bu tür durumlarda ve gerekli görmesi halinde, Üst Kurul Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere tespit ve tavsiyelerini de içeren bir rapor hazırlar.

(6) Kurul yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu

37. (1) Piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerinin etkin işleyişini sağlayabilmek için Yetkili Otoriteler arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, bu konularda Yetkili Otoritelerin karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla çözüm önerileri üretmek, gerektiğinde piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimi konularında koordinasyonun sağlanması hakkında kararlar almak ve Ürün Güvenliği Üst Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek üzere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu oluşturulur.

(2) Kurul, Ticaret Dairesi Müdürü veya Müdür Yardımcısı veya görevlendirilecek Şube Amiri Başkanlığında ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan Yetkili Otoritenin en az Şube Amiri düzeyindeki birer daimi temsilcisinden oluşur.

(3) Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların temsilcilerini, özel sektör temsilcilerini ve ilgili diğer uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.

(4) Kurulun sekreterya hizmetleri Ticaret Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(24)

(5) Kurul ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Bilgi Ağı 38. (1) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu, piyasa gözetimi ve denetimi ve ithalat denetimi konusunda görevlendirilen Yetkili Otoriteler arasında bir bilgi ağı oluşturur.

(2) Bilgi ağının amacı özellikle aşağıda belirtilen hususları kolaylaştırmaktır :

(A) Risk değerlendirmesi, tehlikeli ürünler, test metotları ve sonuçları, son bilimsel gelişmeler ve kontrol faaliyetleri ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi değişimini,

(B) Ortak gözetim, denetim ve test projelerinin oluşturulması ve ifasını,

(C) İyi uygulamaların ve uzmanlık bilgilerinin değişimi ile eğitim faaliyetlerinde işbirliğini,

(Ç) Tehlikeli ürünlerin izlenmesi, piyasaya arzının ve hizmete sunulmasının engellenmesi ve tüketici veya kullanıcıdan geri çekilmesi ile ilgili ülke genelinde geliştirilmiş işbirliğini.

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’inci fıkralardaki bilgi ağının oluşumu ve ayrıca Avrupa Birliği erişim sistemlerine ulaşımın sağlanması ile bilgi alış verişi, Ticaret Dairesi tarafından yapılır. Sistemin çalışmaları ile ilgili ayrıntılar, Bakanlık tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Raporlama 39. Bir üründen kaynaklanan kazalar, yaralanma ve ölüm vakaları bu Yasanın 38’inci maddesinde tanımlanan bilgi ağına, ilgili kurumlar tarafından aktarılır.

Hastaneler için, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlık, sigorta şirketleri için Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından aktarılır.

ALTINCI KISIM Suç ve Cezalar İdari Para 40. (1) Bu Yasanın;

Cezaları ile Suç ve Cezalar

(A) 27’inci maddesine aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve haklarında 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanır.

(B) (a) 11’inci maddesinin (2)’inci fıkrasının (E) bendi ile (5)’inci fıkrasının (B) bendi hariç diğer fıkra ve bentlere,

(b) 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (D) bendi hariç diğer fıkralarına,

Referanslar

Benzer Belgeler

(1) (A) Kozmetik üretim yeri açmak, kozmetik üretmek, ithal etmek ve kozmetik ürünü kullanılan işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Dış Ticaret

(1) (A) Bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından asıl ve sürekli bir kadroya atanan ve bu Yasa’nın Yöneticilik Hizmetleri

 “Piyasa Gözetimi ve Denetimi”, Yetkili Otoritenin, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bu Yasanın ilgili kurallarınca, ilgili

 “Piyasa Gözetimi ve Denetimi”, Yetkili Otoritenin, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bu Yasanın ilgili kurallarınca, ilgili

Bu Yasa kurallarına veya bu Yasa kuralları altında çıkarılan Tüzük kurallarına uymayan işverenler ve kişiler bir suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri

(5) Bu madde uyarınca verilmiş herhangi bir ruhsatın sahibi olan kişi, ruhsat verilmiş olan köpeğini başka herhangi bir kişiye satar veya terk ederse, o ruhsat,

(1) Teknik araçlarla izleme kararı, yerine getirilmek üzere Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından talepte bulunan polis mensubuna verilir ve ilgili polis mensubunun

(A) Kınama, üyelikten geçici süre ile çıkarma ve üyelikten çıkarma cezası, bu Yasanın 18’inci maddesinin (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkraları kuralları