• Sonuç bulunamadı

Kamu Görevlilerinin Değerlendirilmesi ve Ödüllendirme Kamu

Görevlilerinin Değerlendirilmesi

78. (1) Kamu görevlilerinin görevlerini başarı ile yerine getirip getirmedikleri ve görevleri sırasında göstermiş oldukları etkinlik ve verimlilikleri kurumları tarafından yılda en az bir kez değerlendirilir.

37

(2) Değerlendirme, performansın bu bölümde belirtilen kurallar çerçevesinde ölçülmesiyle yapılır.

Performans

Değerlendirmesinin Şekil ve Kıstasları

79. Kamu görevlilerinin performansları, genel performans, adaylığa ilişkin performans ve yükselmeye (terfiye) ilişkin performans değerlendirilmesi olmak üzere üç şekilde ölçülür.

(1) Kamu Görevlilerinin Genel Performans

Değerlendirilmesi: Her değerlendirme yılının sonunda, kamu görevlisinin önceden belirlenmiş olan görevlerin ve/veya bireysel hedeflerin ne kadarını yerine getirdiği veya ne kadarına ulaştığı tespit edilir.

(A) Genel performans aşağıdaki dört derece ile gösterilir:

(a)

(b)

(c)

(ç)

Çok Başarılı: Kamu görevlisinin, üstün bir performans sergileyerek, mutabakat sağlanan görevleri fazlasıyla yerine getirdiği veya hedefleri fazlasıyla aşmış olduğu ve bunun yanında kurumunun gelişimine önemli katkı sağlayan faaliyetler üstlenerek başarılı olduğu veya verimliliği artıran fikirler ürettiği durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Başarılı: Kamu görevlisinin çok etkin bir performans göstermiş olduğu ve tüm görevleri ve/veya hedefleri çok az hata ile zamanında gerçekleştirdiği ve iyi bir standart tutturduğu durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Tatmin Edici: Kamu görevlisinin, beklenen hedeflere tam olarak ulaşamadığı, belirlenen görevleri asgari standartta yerine getirdiği ve halen görevini öğrenmeye devam ettiği durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Başarısız: Kamu görevlisinin, belirlenen hedeflere ulaşamadığı ve görevini kabul edilebilir bir standartta yerine getirmediği, görevini sürekli geç bitirip, düşük kalitede iş ortaya koyduğu ve sık sık hata yaparak başarısız olduğu durumlarda yapılan değerlendirmedir.

38

(B)

(C)

(Ç)

Kamu görevlilerinin genel performansı her değerlendirme yılının ortasında bir kez gözden geçirilir. Gözden geçirmede performans değerlendirilerek, performansı engelleyici faktörler tespit edilir, eğer varsa kamu görevlisinin değişen görevleri ve/veya bireysel hedefleri belirlenir.

Yıl sonu genel performansı “Başarısız” olarak gösterilenler, o değerlendirme yılı için olumsuz değerlendirilmiş olurlar.

Kamu görevlilerinin bu fıkra çerçevesinde yapılacak genel performans değerlendirilmesinde kota sistemi uygulanır. Kota sisteminin kuralları 85’inci madde çerçevesinde çıkarılacak tüzükte belirlenir.

(2) Kamu Görevlisinin Adaylığa İlişkin

Değerlendirilmesi: Sadece aday kamu görevlisi adaylık döneminin başlangıcından itibaren her üç ayda bir ve adaylık döneminin sona ermesinden en geç bir ay önce değerlendirilir.

(A) Adaylığa ilişkin değerlendirme dört derece ile gösterilir:

(a)

(b)

(c)

(ç)

Evet: Aday kamu görevlisinin belirlenmiş olan hemen hemen tüm hedeflere ulaştığı ve/veya tüm görevlerini yerine getirdiği ve asaleten atanmasının uygun görüldüğü durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Ulaşılması Beklenebilir: Aday kamu görevlisinin görevlerinin hemen hemen tümünü yerine getirdiği ve/veya belirlenmiş hedeflerin bir çoğuna ulaştığı durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Ulaşmayacak Gibi: Aday kamu görevlisinin belirlenmiş olan hedeflerin yarısından daha azına ulaşmış olduğu ve/veya görevlerinin çoğunu yerine getirmediği durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Hayır: Aday kamu görevlisinin belirlenmiş hedeflerin hemen hemen hiçbirine ulaşmadığı, kamu görevine intibak edemediği ve başarısız olduğu nedeniyle 39

görevine son verilmesi gereken durumlarda yapılan değerlendirmedir.

(B)

(C)

Aday kamu görevlisinin asaleten atanması gerektiğini gösteren (a) bendi veya görevine son verilmesi gerektiğini gösteren (d) bendi sadece kamu görevlisinin adaylık süresinin sona ermesinden veya asaleten atanmasının önerilmesinden en az bir ay önce yapılan değerlendirmede kullanılır. Üç ayda bir yapılan değerlendirmelerde ise (b) veya (c) bendleri kullanılır.

Adaylığa ilişkin değerlendirilmesi “evet” olarak gösterilen aday kamu görevlisi, “olumlu”;

“hayır” olarak gösterilen aday kamu görevlisi ise

“olumsuz” olarak değerlendirilir.

(3) Kamu Görevlilerinin Yükselmeye (Terfiye) İlişkin Değerlendirilmesi: Kamu görevlileri her değerlendirme yılı sonunda Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına veya bir üst dereceye yükselme kadrolarındaki görevleri yerine getirme yeteneği konusunda değerlendirilir.

(A) Kamu görevlilerinin yükselmeye (terfiye) ilişkin değerlendirilmesi aşağıdaki dört derece ile gösterilir:

(a)

(b)

(c)

(ç)

Çok Yeteneklidir: Kamu görevlisinin üst derecenin gerektirdiği görevleri yerine getirme konusunda oldukça yetenekli olduğudurumlarda yapılan değerlendir-medir.

Yeteneklidir: Kamu görevlisinin üst derecenin gerektirdiği görevleri yerine getirme konusunda yetenekli olduğu durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Yeteneğinin Gelişmesine İhtiyaç Duyulmaktadır: Kamu görevlisinin üst derecenin gerektirdiği görevleri yerine getirme konusunda yeteneğinin gelişmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda yapılan değerlendirmedir.

Yetersizdir: Kamu görevlisinin üst derecenin gerektirdiği görevleri yerine 40

getirme kapasitesine ulaşmadığı durumlarda yapılan değerlendirmedir.

(B) Terfiye ilişkin değerlendirmesi “Oldukça

Yeteneklidir” veya “Yeteneklidir” olarak gösterilenler, olumlu değerlendirilmiş olurlar.

(4)

(5)

Kamu görevlisinin genel performansına ilişkin değerlendirmesi ile yükselmeye (terfiye) ilişkin değerlendirilmesinde yapılacak derecelendirmeler arasında tutarlılık ve uyum gözetilir.

Kamu görevlisinin, performansının yanı sıra her değerlendirme yılında görevinin gerektirdiği nitelikler ile ilgili olarak da değerlendirilir.

Nitelikler ile ilgili değerlendirme adaylığa ve terfiye ilişkin değerlendirmede dikkate alınır.

Performans

Kamu görevlilerinin 79’uncu maddede belirtilen değerlendirilmesi ve performansının ölçülmesi Performans Değerlendirme Formu ile yapılır.

Performans Değerlendirme Formunda yer alacak hususlar şunlardır:

Kamu görevlisinin şahsına ait bilgiler;

Kamu görevlisinin görevleri ve/veya bireysel hedefleri;

Kamu görevlisinin görevleri ve/veya bireysel hedeflerinin standartlarının belirlenmesinin mümkün olması halinde, bunlarla ilgili standartlar;

79’uncu maddede belirtilen performans değerlendirmesine ilişkin hususlar;

Amirin veya amirlerin performans değerlendirmesi ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri;

Kamu görevlisinin değerlendirmeye ilişkin görüşü ve değerlendirme yılında almış olduğu eğitimler, kurslar ile gelişmesi için ihtiyaç duyduğu eğitimler.

Amirlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi

81. (1) Her kamu görevlisinin değerlendirmeyi yapacak Birinci ve İkinci Amiri olur. Birinci ve İkinci Amirler aynı kişi olamaz.

(2) (A) Birinci ve İkinci Amirler, kamu görevlisinin doğrudan doğruya bağlı olduğu Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. veya II. Derece

41

Yöneticisinin onayı ile ilgili Üst Kademe Yöneticisi tarafından belirlenir.

(B) Üst Kademe Yöneticisi bulunmayan kurumlarda Birinci ve İkinci Amirler, ilgili Kurumun en üst hiyerarşik amiri tarafından belirlenir.

(C) Yukarıdaki (A) ve (B) bendleri çerçevesinde

İkinci Amirin belirlenemediği istisnai durumlarda Performans Değerlendirme Formu değerlendirilecek kamu görevlisinin sadece Birinci Amiri tarafından doldurulur.

(Ç) Bu madde uyarınca, her kamu görevlisi için belirlenecek amirler, her yıl en geç Ocak ayının son iş gününe kadar Personel Dairesi ve Kamu Hizmeti Komisyonu’na yazılı olarak bildirilir.

Performans 82. (1) Performans Değerlendirme Formu;

Değerlendirme Formunun Doldurulması

(A)

(B)

Kamu görevlisi için her değerlendirme yılında;

Aday kamu görevlisi için her üç ayda ve adaylık döneminin sona ermesinden en geç bir ay önce;

(2)

doldurulur.

Performans Değerlendirme Formu, değerlendirilecek kamu görevlisinin Birinci ve İkinci Amirleri tarafından doldurulur.

(3) (A) Birinci Amir, kamu görevlisi tarafından formda belirtilen ve önceden belirlenen kurumsal hedefler doğrultusunda oluşturulan bireysel hedefler ve/veya kadrosunun amacını ve görevlerini uygun bulması halinde onaylar.

Uygun görülmeyen görev ve/veya bireysel hedefler, kamu görevlisi ile birlikte yeniden düzenlenir.

Kamu görevlisinin performansı yıl boyunca düzenli olarak, Birinci Amir tarafından izlenir ve 79’uncu madde kuralları uyarınca değerlendirilir.

(B) İkinci Amir değerlendirmesini Birinci Amirin değerlendirme ve görüşleri ile kamu görevlisinin görüşlerini de dikkate alarak yapar.

İkinci Amir, değerlendirmenin adil ve tutarlı olduğuna dair nihai onay ve imza yetkisine sahiptir.

42

Performans Değerlendirme Sonucunun

83. (1) Performans değerlendirme sonucu ilgili kamu görevlisine, Performans Değerlendirme Formu’nun bir suretinin imza karşılığı verilmesi ile bildirilir.

Bildirilmesi ve

İtiraz Süreci (2) Performans Değerlendirme Formu, kamu görevlisinin özlük dosyasında muhafaza edilir ve bir kopyası Personel Dairesi’ne gönderilir.

“Olumsuz” değerlendirilmiş olan kamu görevlilerinin Performans Değerlendirme Formlarının bir kopyası da Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilir.

Kamu görevlilerinin yükselmelerinden (terfilerinden) önce son üç yıllık Performans Değerlendirme Formlarının kopyaları Personel Dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilir.

Ayrıca aday kamu görevlilerinin her değerlendirme yılının sonunda ve adaylık süresinin sona ermesinden veya asaleten atanmasının önerilmesinden en az bir ay önce doldurularak Performans Değerlendirme Formu’nun bir kopyası Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilir.

(3) Yasa’nın 79’uncu maddesinde belirtilen performans değerlendirme şekillerinin herhangi birinde “olumsuz”

değerlendirilen kamu görevlisi bildirim tarihinden itibaren on iş günü içinde Kamu Hizmeti Komisyonu’na yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz halinde Kamu Hizmeti Komisyonu on iş günü içinde kamu görevlisi ve amirleri ile, ve gerekli görmesi halinde kurumda çalışan diğer kamu görevlileri ile görüşerek kesin kararını verir. Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından da “olumsuz” değerlendirilmesi durumunda kamu görevlisi “olumsuz” değerlendirilmiş sayılır.

Olumsuz Performans

Değerlendirilmesinin 84. (1) Genel performansın olumsuz değerlendirilmesinin sonuçları:

Sonuçları (A)

(B)

Genel performansı, değerlendirme yılı içinde olumsuz değerlendirilen kamu görevlisine bir sonraki yıl için kademe ilerlemesi uygulanmaz.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. ve II.

Derecesinde görevli kamu görevlileri iki yıl üst üste olumsuz değerlendirilmeleri halinde Kamu Hizmeti Komisyonunca önceki kadrolarına döndürülürler. Kadrolarının dolu olması halinde ona denk bir kadroya veya önceki kadro görevleri ile kadro fazlası olarak önceki kurumlarında

43

(C)

görevlendirilirler. Bu durumda kamu görevlileri eski kadrolarının maaşlarını bıraktıkları yerden almaya devam ederler. Kamu görevlisinin genel kurallar çerçevesinde dava açma hakkı saklıdır.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesi ile diğer hizmet sınıfında bulunan kamu görevlilerinin genel performansının iki yıl üst üste olumsuz değerlendirilmesi durumunda, kamu görevlisi Personel Dairesi tarafından mümkün olması halinde, kendi kurumunda başka bir ikinci amirin denetim ve gözetimine verilir; veya bu Yasa’nın 94’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendi çerçevesinde başka bir kuruma Personel Dairesi veya Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından nakledilir.

Başka bir amirin denetim ve gözetimine

verilen veya başka bir kuruma nakledilen kamu görevlisinin yine iki yıl üst üste olumsuz değerlendirilmesi halinde Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından kamu görevi ile ilişkisi kesilir ve bu durum kamu görevlisine bildirilir.

(2) Adaylığa ilişkin olumsuz değerlendirmenin sonuçları:

Adaylık süresi sonunda kamu görevine intibak edemediği ve başarısız olduğu saptanan adayların, kamu görevi ile ilişkileri Kamu Hizmeti Komisyonunca kesilir.

(3) Yükselmeye (Terfiye) ilişkin olumsuz değerlendirmenin sonuçları:

Yükselmeye (Terfiye) ilişkin üç yıl üst üste olumlu değerlendirilmeyen kamu görevlileri, yükselme kadrolarına başvuramazlar.

(4) Bu maddede belirtilen sonuçların uygulanabilmesi için kamu görevlilerinin performanslarının 83’üncü madde uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından da olumsuz değerlendirilmeleri şarttır.

Tüzük Yetkisi 85. Bu Yasa’nın 79’uncu, 80’inci, 81’inci, 82’nci ve 83’üncü maddelerinde belirlenen performans değerlendirmesiyle ilgili hususlar, değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar ile Performans Değerlendirme Formunun içeriği ve nasıl doldurulacağına ilişkin usul ve esasları Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak bir Tüzükle düzenlenir.

Ödüllendirme 86. Önemli bir zararın önlenmesi ya da olağanüstü tehlike hallerinde örnek teşkil edecek çaba ve yararlılık gösteren; üstün çaba ve başarısıyla bağlı bulunduğu kuruma önemli yarar sağlayan; ya da

44

yararlı buluşlarla kamu giderlerinde önemli tasarruflar ve gelirlerinde önemli artışlar sağlayan kamu görevlilerine, bağlı bulundukları kurumun en üst amirinin önerisi ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nca üç aylığa kadar ödül verilebilir.

İkinci Bölüm

Kamu Görevlisinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi Kamu

Görevlilerinin Yetiştirilmeleri ve Eğitim Planları

87. (1) Kurumlar kendilerine bağlı kamu görevlilerinin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak, daha üst derecedeki kadrolara hazırlamak ve kadrosunun gerektirdiği uygun eğitimi sistemli ve sürekli vererek kamu görevlilerini yetiştirmekle yükümlüdürler.

(2) Kamu görevlilerinin yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum, Personel Dairesi tarafından her yıl Yurt Dışı (Hizmet İçi) Eğitim Planı ve Yurt İçi (Hizmet İçi) Eğitim Planı hazırlanır. Kamu görevlilerinin Performans Değerlendirme Formunda belirtilen eğitim ihtiyaçları eğitim planlarında öncelikle yer alır.

(A)

(B)

Kamu görevlileri, önceden Yurt İçi Eğitim Planında gösterilmesi koşulu ile yurt içinde kendi kurumlarında, eğitim ve yetiştirme merkezlerinde veya kurumları tarafından düzenlenen kurs ve benzeri eğitimlerle yetiştirilirler.

Kamu görevlileri, önceden Yurt Dışı Eğitim Planında gösterilmesi koşuluyla, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına, eğitim veya yetiştirme merkezlerine, eğitim kurumlarına öğrenim ve ihtisas yapmaya veya kurs ve benzeri eğitimlere gönderilerek yetiştirilirler.

(3)

(4)

Planların neleri kapsayacağı, nasıl ve ne zaman hazırlanacakları Personel Dairesi’nce hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

Eğitim planlarında öngörülen eğitimlere katılacak kamu görevlilerine ödenekli izin verilir. Ancak eğitim planlarında yer almasına rağmen bir aydan daha uzun süreli kurs ve benzeri eğitimler ile öğrenim veya ihtisasa gidecek olan kamu görevlilerine, ilgili kurumun önerisi, Maliye işleriyle ilgili Bakanlığın mali açıdan vereği uygunluk görüşü ve Personel Dairesi’nin

45

onayı ile iki yıla kadar ödenekli izin verilir. Bu fıkrada belirtilen kamu görevlileri hakkında 90’ıncı madde kuralları uygulanır.

Eğitim Merkezleri 88. Kurumsal ve kurumlar arası eğitim gereksinimlerini üst düzeyde karşılamak amacıyla, Personel Dairesi'nin gözetim ve denetimi altında, eğitim ve yetiştirme etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli eğitim merkezleri kurulur. Bu merkezlerin kuruluş ve işleyişleri yasa ile düzenlenir.

Kamu Görevlilerine Burs Verilmesinde Yöntem

89. (1) Mesleklerine ilişkin öğrenimlerini tamamlayarak kamu görevine atanan ve mesleklerine ilişkin hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yabancı ülke veya örgütlerden sağlanan burslara dayanılarak;

(A)

(B)

Burs Seçim Komisyonu tarafından yapılacak seçme veya yarışma sınavında başarı gösteren kamu görevlilerine;

Bursu veren yabancı ülke veya örgütlerin organlarınca seçilen kamu görevlilerine;

Burs Seçim Komisyonu’nun da onaylaması kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında iki yıla kadar ödenekli izin verilir. Gerekirse bu süre iki yıla kadar daha uzatılır.

(2) Burs Seçim Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

(A)

(B)

(C) (Ç)

Eğitimden sorumlu Bakanlığın Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan bir temsilcisi (Başkan);

Personel Dairesi Müdürü veya Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan bir temsilcisi (üye);

Devlet Planlama Örgütü’nün Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan bir temsilcisi (üye);

Burs konusu ile ilgili kurumun Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan bir temsilcisi (üye).

Burslardan Yararlanarak

Eğitim Gören Kamu Görevlilerinin Hak ve

Yükümlülükleri

90. (1) 89’uncu maddeden yararlanan kamu görevlilerinin, kadroları ile ilişkileri devam eder ve aylıklarını kendi kurumlarından alırlar. Bu kamu görevlilerinin kademe ilerlemeleri ve diğer bütün hakları ile yükümlülükleri de devam eder.

46

(2)

(3)

(4)

Kamu görevlileri, izin sürelerinin bitiminde görevlerine dönmek ve öğrenim sürelerinin bir buçuk katı kadar zorunlu hizmet yapmakla yükümlüdürler.

Kamu görevlilerinden sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar, çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar, aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine devletçe yapılmış bulunan bütün masrafları veödenekli izin süresince kendilerine ödenen maaşlarla, sağlanan burs tutarlarını tazminat olarak geri ödemekle yükümlüdürler.

Görevlerine başlamalarına karşın, eğitimleri sonrası, yükümlü bulundukları zorunlu hizmet süresini tamamlamadan önce ayrılanlar veya bir ceza nedeniyle kamu görevliliğinden çıkartılanlar, zorunlu hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı, (3)’üncü fıkra kuralları çerçevesinde geri ödemek zorundadırlar.

Kamu Görevlileri Burs Tüzüğü

91. Burs Seçim Komisyonu’nun çalışma usul ve esasları ile 89’uncu ve 90’ıncı maddelerinin uygulanmasını düzenlemek amacıyla Bakanlar Kurulunca bir tüzük çıkarılır.

Rapor Verme Yükümlülüğü

92. Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminde en geç bir ay sonra Personel Dairesi'ne bir raporla bildirmek zorundadırlar.

Üçüncü Bölüm Yer Değiştirmeler

Tahsis Yetkisi 93. Personel Dairesi’ne bağlı idari hizmetler ile kitabet hizmetlerini yürüten kamu görevlilerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından kamu görevine ilk kez atanmalarından veya yükselmelerinde (terfilerinden) sonra ilçelerdeki kurumlara tahsisi, kurumların teşkilat yasalarında belirtilen ilgili kadroların toplam sayısını aşmamak koşuluyla kadro derecesine bakılmaksızın kurumların ihtiyacı dikkate alınarak Personel Dairesi’nce yapılır.

Nakiller 94. (1) (A) Kamu görevlilerinin aynı ilçe içerisindeki bir kurumdan boş kadrosu bulunan başka bir kuruma nakilleri;

(a) aynı hizmet sınıfı ve aynı kadro olması, (b) kurumların onayının alınması, ve

(c) hizmetlerin niteliğine göre kurumların ihtiyacı dikkate alınarak;

47

(B)

(C)

Personel Dairesi tarafından yapılır ve ilgili kurumlara bildirilir.

Personel Dairesi, kendine bağlı idari hizmetler ile kitabet hizmetlerini yürüten kamu görevlilerinin aynı ilçe içerisindeki nakillerini ilgili kurumlara bilgi vererek; kurumların teşkilat yasalarında belirtilen ilgili kadronun toplam sayısını aşmamak koşuluyla kadro derecelerine bakılmaksızın kurumların ihtiyacını da dikkate alarak yapar.

Yukarıdaki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen nakillerin, ilçeler arasında olması halinde, nakil Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılır.

(2)

(3)

Kurumlar, hizmetlerin daha iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla;

(a) Birbirlerinin onayını alarak,

(b) Personel Dairesi’nden uygunluk bildirimi alarak, (c) Aynı hizmet sınıfı içerisinde ve eşit dereceler

arasında olması kaydıyla

kamu görevlilerinin açık kadrosu bulunan başka bir kuruma veya kendi kurumunda açık bir kadroya nakillerini Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan isterler.

Kamu Hizmeti Komisyonu, kendisine iletilen tüm nakil istemlerini, gereklilik ve hizmet yararı açısından değerlendirir ve uygun gördüğü takdirde, nakilleri yapar.

İlçeler arası nakillerde personelin onayının alınması gereklidir.

Görevlendirme 95. (1) (2)

Kamu görevlileri kendi kurumunda başka bir birimde veya kurumuna bağlı daireler arasında; veya

Kamu görevlileri kendi kurumunun dışında başka bir kurumda, kurumların karşılıklı onayı ile;

hizmet yararı gözetilerek kurumu tarafından aynı ilçe içerisinde olmak kaydı ile kendi kadrosundaki görevine denk bir görevle görevlendirilebilir. Görevlendirmeler en çok iki yıllığına yapılabilir. Görevlendirmeler Personel Dairesi ile diğer ilgili kurumlara bildirilir.

Dördüncü Bölüm

Vekalet Koşulları ve İkinci Görev

Vekalet Koşulları 96. (1) Bu Yasaya bağlı kurumlarda Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı ile Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında yer alan

48

(2)

(3)

kadrolara ve Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile Genel Kamu Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde bulunan kadrolara (2)’nci ve (3)’üncü fıkralardaki durum ve koşullarla bir başka kamu görevlisi vekil olarak atanabilir. Bir göreve vekaleten atanan kamu görevlisi atandığı görevinin yanında asıl görevini de sürdürür.

Kadronun açık olması veya vekalet edilecek kamu görevlisinin yasal izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevinden geçici olarak ayrılmış olması ve vekalet edecek kamu görevlisinin, vekalet edilecek kamu görevlisinden üst derecede olmaması koşuldur. Ancak, kadronun açık olması durumunda yapılacak vekaleten atamalarda vekalet bir yıldan uzun süremez.

Vekil olarak atanacak bir kamu görevlisi, aynı kurumdan veya başka bir kurumdan olabilir. Vekil olarak atanacak kamu görevlisi vekaleten atanacağı kadronun aranan niteliklerini taşıması gerekir.

Vekaleten görevlendirme, atanacak kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kurumun yazılı istemi ve tavsiyesi üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılır.

Ancak vekaleten görevlendirmenin üç aydan uzun süreceği hallerde vekaleten görevlendirme ilgili kurumun yazılı istemi ve Maliye işleri ile görevli Bakanlığın mali açıdan vereceği uygunluk görüşü ile Personel Dairesi’nin vekaleten atamanın bu maddede belirtilen koşullara uygunluğu açısından vereceği görüş üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılır.

Vekalet Aylığı

Verilmesi 97. (1)

(2)

96’ncı madde uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonunca vekaleten atanan bir kamu görevlisine, vekalet görevinin üç aydan fazla sürmesi halinde vekalet aylığı verilir. Ancak, üç aya kadar yapılan vekillik için herhangi bir ödeme yapılmaz. Vekaleten atanan kamu görevlisine verilecek vekalet aylığı vekaleten atandığı kadronun maaşıdır.

Kendi teşkilat yasa ve tüzüklerinde, bir göreve vekalet etme görev ve yetkisine sahip oldukları belirlenen kamu görevlileri, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun atama işlemine gerek görülmeksizin, vekalet görevini yürütürler ve kendi kadrolarına tahsis edilmiş maaşlarını almaya devam ederler.

49

Ancak bu görevin üç aydan fazla sürmesi halinde yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uygulanır.

İkinci Görev 98. (1)

(2)

Özel yasalarla veya özel yasaların verdiği yetkiye dayanarak kamu görevlilerine esas görevlerinin yanında yaptırılması öngörülen hizmetler ikinci görev olarak addedilir ve ek iş yasağına girmez.

Ancak, bu durumda kamu görevlisine özel yasada

Ancak, bu durumda kamu görevlisine özel yasada