Strategi för landstingets internationella engagemang

Tam metin

(1)

Styrande dokument Måldokument | Strategi

Sida 1 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

DOKUMENT-ID LGREGIO-4-80

VERSION 0.28 GODKÄNT DATUM

[Godkänt datum]

ANSVARIG ANNA LINDBERG

Strategi för landstingets internationella engagemang

Den internationella strategin är landstingsstyrelsens uppdrag till landstings- direktören för att genomföra internationella policyn. Strategin relaterar till samtliga perspektiven i strategiska planen: medborgare, verksamhet, kun- skap och förnyelse, medarbetare och ekonomi.

Inom alla landstingets verksamheter; hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kultur och utbildning, finns en internationell dimension som behöver genomsyra arbetet. Omfattningen varierar utifrån verksamhetens behov och i vilken utsträckning som frågorna påverkas av det som händer utanför länets och Sveriges gränser.

Nuläge, utmaningar och omvärldsanalys

Omvärldsbevakning

Efter Sveriges medlemskap i EU påverkas allt fler politiska beslut och stra- tegier av överliggande nivåer vilket medför konsekvenser för landstingets verksamheter.

Den internationella dimensionen är utvecklad inom vissa områden och verk- samheter med systematisk omvärldsbevakning, påverkansarbete, erfaren- hetsutbyte och gränsöverskridande samarbete. Inom andra områden behöver arbetet stärkas och startas upp.

Idag saknas ett sammanhållet politiskt förankrat system vid val av områden inom vilka landstinget ska fördjupa sitt internationella arbete.

Landstinget som regional aktör har i uppdrag att företräda och värna om regionen. Utmaningen består i att förhålla sig till omvärlden genom att iden- tifiera vilka frågor som ska bevakas och vilka som kräver ett utökat engage- mang av tjänstemän och politiker.

Landstingets verksamheter och regionens utveckling påverkas direkt och indirekt av en rad omvärldsfaktorer. Den demografiska utvecklingen, fram- tida kompetensförsörjning och ökad patientrörlighet är några exempel. Dess- utom står landstinget inför stora ekonomiska utmaningar då kraven på och kostnaden för välfärd ökar.

Världen förändras ständigt vilket innebär att vissa frågor måste drivas uthål- ligt under en längre tid samtidigt som det ibland krävs ett snabbt agerande.

Norrbotten är en gränsregion

Internationalisering och gränsöverskridande samarbete är framgångsfaktorer för Norrbotten genom dels ökad kritisk massa, dels större marknad för före- tagen. För ett effektivt samarbete över nationsgränser krävs en fortsatt ut- veckling av det östvästliga transportsystemet.

Länet är en del av Barentsregionen som är den europeiska samarbetsregion- en i Arktis. Norrbottens strategiska läge stärks i takt med att världens in- tresse för området ökar.

(2)

Sida 2 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

DOKUMENT-ID LGREGIO-4-80

VERSION 0.28 GODKÄNT DATUM

[Godkänt datum]

ANSVARIG ANNA LINDBERG

Norrbotten är det enda län i Sverige som har landsgräns mot två andra län- der, Finland och Norge. Det nordiska samarbetet är viktigt i synnerhet uti- från att Norrbotten är en gränsregion. Landstinget har tillsammans med Väs- terbottens läns landsting och vårdgrannarna i Norge och Finland ett stort behov av att utveckla och stärka samverkan för att möta framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård.

Speciellt i gränsområden kan en gemensam utveckling av offentligt service- utbud långsiktigt bidra till att människor kan leva i en välmående region med tillfredställande servicenivå.

Påverkansarbete

Landstinget är en del i ett komplext politiskt system där ansvaret delas mel- lan flera samhällsnivåer. Det blir därför viktigt att relationerna mellan och inom dessa nivåer fungerar väl.

Den regionala nivån får en alltmer betydelsefull roll genom utökat samarbete såväl internationellt som mellan kommuner och landsting. Exempel är sam- arbetet inom Norrlandstingen och Europaforum Norra Sverige.

Vissa frågor styrs i hög utsträckning av politiska beslut på internationell nivå varför det är viktigt att landstingets arbetssätt, forum och beslutprocesser svarar mot behovet. Faktum är att EU i allt högre grad påverkar landstingets verksamheter vilket förutsätter ett politiskt ledarskap som åstadkommer samverkan och gemensamt agerande. Detsamma är även giltigt för samver- kan inom Barentsregionen och det Arktiska samarbetet.

Idag saknas en samlad bild av landstingets nuvarande internationella enga- gemang. För att möjliggöra prioriteringar krävs gemensamt syfte och ge- mensamma mål samt att relevanta nätverk och strategisk samverkan är iden- tifierade.

Kreativa och innovativa miljöer

För att åstadkomma kreativa och innovativa miljöer för forskning, utbildning och utveckling krävs kontinuerlig omvärldsbevakning och externa kontakter som ger nya intryck och idéer. Det är särskilt viktigt för ett län som Norrbot- ten med låg befolkningsmängd.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av landstingets mest prioriterade frågor. För att lösa landstingets behov av bristkompetenser tillämpas utlandsrekrytering.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare inte bara lokalt, regionalt och nationellt utan även internationellt. Idag saknas en internt samordnad ut- landsrekrytering.

Syfte och målbild

Syftet med en strategi för landstingets internationella engagemang är att strukturera och systematisera landstingets gemensamma och övergripande aktiviteter. Strategin pekar ut riktning och långsiktiga mål. De områden som

(3)

Sida 3 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

DOKUMENT-ID LGREGIO-4-80

VERSION 0.28 GODKÄNT DATUM

[Godkänt datum]

ANSVARIG ANNA LINDBERG

tas upp i strategin blir utgångspunkt för en landstingsövergripande hand- lingsplan samt divisionernas aktivitetsplaner.

Målen med det internationella engagemanget är att:

 Utveckla samarbeten i gränsområdet till Norge och Finland för medbor- garna, patienterna och verksamhetens bästa.

 Stärka strategiskt och systematiskt arbete med kunskapsinhämtning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i en internationell kontext.

 Fortsätta proaktivt arbete för att påverka policy och lagstiftning i frågor som har inverkan på landstingets verksamhet och uppdrag.

 Stärka internationell samverkan för kreativa och innovativa miljöer för forskning, utbildning och utveckling.

 Landstinget är känd som attraktiv arbetsgivare på en internationell ar- betsmarknad och som projektpartner.

 Landstinget är en ansvarstagande global aktör.

Framgångsfaktorer

Förutsättningar för att uppnå syftet är att landstinget i det internationella arbetet:

 Utgår ifrån medborgarnas behov och agerar där det krävs oavsett besluts- nivå.

 Förankrar internationellt påverkansarbete i regionalt gemensamma be- slutsplattformar och driver frågor som ger utfall i/för regionen.

Är medveten om att internationellt engagemang kräver långsiktighet och uthållighet och jobbar därför med utvärdering och uppföljning för syste- matiskt lärande.

Prioriterade åtgärder för att nå målet

För att uppnå de övergripande målen ska landstinget:

 Säkerställa ett sammahållet system för styrning och ledning av internat- ionella frågor – med politiska prioriteringar, beredning, tjänstemannastöd, arbetssätt och uppföljning. Tjänstemannastödet ska utgå från sakkunskap.

 Ökad kunskap och förståelse för den internationella nivåns påverkan på landstingets ansvarsområden samt möjliggöra för landstingets verksam- heter att verka internationellt.

 Aktivt medverka i internationella samarbeten – främst inom EU, Barents, Arktis och Norden – för att skapa nätverk, påverkan och erfarenhetsut- byte. Med hjälp av nätverk och strategiska samarbeten regionalt, nation- ellt och internationellt få fler att stå bakom tagna ståndpunkter.

 Utveckla det nordiska samarbetet inom hälso- och sjukvårdsfrågor och säkerställa ett sammanhållet system för samarbete mellan offentliga vårdgivare i norra Norge, Sverige och Finland.

 Verka för att undanröja gränshinder för effektiv samverkan.

(4)

Sida 4 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

DOKUMENT-ID LGREGIO-4-80

VERSION 0.28 GODKÄNT DATUM

[Godkänt datum]

ANSVARIG ANNA LINDBERG

 Använda kommunikation för att förmedla en positiv bild av länet och landstingets som arbetsgivare och projektpartner.

 Landstingets medel för regional utveckling ska bidra till att genomföra prioriterade åtgärder för gränsöverskridande samverkan i den regionala utvecklingsstrategin för hållbar utveckling i Norrbotten 2020 – Främja fö- retagens marknadsutvidgning, globalisering, produkt- och tjänsteutveckl- ing och/eller affärssamarbete.

 Bistå med övertalig utrustning.

Uppföljning

Internationella frågor drivs som en integrerad del i det dagliga arbetet. An- svarig för verksamheten ansvarar också för att uppföljningen sker samtidigt som och i linje med övrig uppföljning.

Strategin kompletteras med handlingsplan som innehåller mål, aktiviteter och anger vem som utför aktiviteterna. I dessa planer finns regelbundna upp- följningar inlagda för att mäta olika specifika delar i planen.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :