Strategi för akut omhändertagande för region Norrbotten 2019-2021

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-10-31 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-483 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Birgitta Boqvist

Strategi för akut omhändertagande för region Norrbotten 2019-2021

Dnr 3721-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar strategin för akut omhändertagande.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen ser det som angeläget att det finns en strategi för säkra det akuta omhändertagande i regionen. Akut omhändertagande ska finnas till- gängligt i samtliga norrbottniska kommuner.

Sammanfattning

Regionen behöver en trygg och jämlik vård för medborgarna både i akut situation och för de med kroniska tillstånd. Strategin för akut omhänderta- gande syftar till att säkerställa och trygga ett gott, säkert och jämlikt akut omhändertagande med en struktur som är både effektiv och hållbar över tid.

Ärendet

Vårdbehovet kommer i framtiden att domineras av kroniska sjukdomar som kräver kontakt med vården under lång tid och av multisjuka äldre med vård- och omsorgsbehov. God måluppfyllelse ger kvalité utifrån olika dimension- er: resursutnyttjande, medicinska resultat och patientens egen upplevelse. En förutsättning är en tydlig struktur för akut omhändertagande med nya arbets- sätt och teknik som en naturlig del.

Strategins inriktning;

 Utifrån behov och lokala förutsättningar fortsätta införandet av akutlä- kare.

 Säkerställa ett säkert akut omhändertagande beroende på patientens till- stånd och på alla nivåer inom regionen.

 Arbeta med att utveckla nya arbetssätt och kompetensutveckla för att möta behoven av det akuta omhändertagandet.

 Samordna och samverka mellan sjukhusen samt utveckla digital teknik.

 Fortbilda och utbilda för att upprätthålla kompetensen och utveckla.

Bilagor:

Strategi för akut omhändertagande i Region Norrbotten 2019-2021 Protokollsutdrag skickas till:

Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :