Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som vänsterpartiets oppositionsråd

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-01-30 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] lgverk-4-914 0.3

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Martin Karlsson

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som vänsterpartiets oppositionsråd

Dnr 00149-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna Glenn Berggårds (V) anställning vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet.

Ärendet

Glenn Berggård är verksam som oppositionsråd för Vänsterpartiet. För detta uppdrag erhåller han arvode från Region Norrbotten uppgående till 77 pro- cent av årsarvodet. Glenn Berggård söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra 30 procent vid Luleå tekniska universitet utan jämkning av oppositionsrådsarvodet.

Bilagor:

Ansökan om godkännande av anställning vid sidan av uppdrag som opposit- ionsråd

Protokollsutdrag skickas till:

Glenn Berggård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :