Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som sjukvårdspartiets regionråd

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-06-04 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-652 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Martin Karlsson

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som sjukvårdspartiets regionråd

Dnr 01703-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna Kenneth Backgårds tjänstgöring vid sidan av uppdraget som regionråd, utan jämkning av arvodet.

Ärendet

Kenneth Backgård är verksam som regionråd för Norrbottens Sjukvårdsparti.

För detta uppdrag erhåller han arvode från Region Norrbotten uppgående till 135 procent av årsarvodet. Kenneth Backgård söker regionstyrelsens god- kännande för att, vid sidan av uppdraget som regionråd, tjänstgöra som sty- relseordförande i Boden Energi AB och som ledamot i kommunfullmäktige tillika gruppledare för sjukvårdspartiet, Boden kommun, utan jämkning av regionrådsarvodet. Sidouppdragen i Bodens kommunfullmäktige, grupple- daruppdraget och ordförandeskapet i Boden Energi AB uppskattas samman- taget till ca 5 procent av heltid.

Protokollsutdrag skickas till:

Kenneth Backgård Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :