Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som centerpartiets regionråd

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-06-04 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-653 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Martin Karlsson

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som centerpartiets regionråd

Dnr 01704-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna Nils-Olov Lindfors tjänstgöring vid sidan av uppdraget som regionråd, utan jämkning av arvodet.

Ärendet

Nils-Olov Lindfors är verksam som regionråd för Centerpartiet. För detta uppdrag erhåller han arvode från Region Norrbotten uppgående till 100 pro- cent av årsarvodet. Nils-Olov Lindfors söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som regionråd, behålla nuvarande engage- mang som ledamot i kommunfullmäktige, Luleå kommun (uppskattat till 3

% av heltid) samt inom Björkbacka Gård, Arvak AB, Entek AB, Torvkraft i Överkalix AB samt Garjek HB, utan jämkning av regionrådsarvodet. Nils- Olov Lindfors deltar ej i den dagliga driften i ovan nämnda företag.

Protokollsutdrag skickas till:

Nils-Olov Lindfors Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :