VESTEL DVD-DivX PLAYER

Tam metin

(1)

VESTEL 7500

DVD-DivX PLAYER

(2)

‹Ç‹NDEK‹LER

GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹ ---01-02 ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI ---03 UYARI ---04 AKSESUARLAR ve PANEL ---05 ANA BA⁄LANTILAR---06-08 UZAKTAN KUMANDA ---09 TEMEL ‹fiLEMLER ---10 GEL‹fiT‹R‹LM‹fi ‹fiLEMLER ---11-12 ÖZEL FONKS‹YONLU OYNATMA ---12-14 S‹STEM AYARI ---15-19 ARIZA G‹DERME ---20 TEKN‹K ÖZELL‹KLER ---21

(3)

GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹

YANGIN VEYA ELEKTR‹K ÇARPMASI R‹SK‹N‹ AZALTMAK ‹Ç‹N BU C‹HAZI YA⁄MURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. C‹HAZIN ‹Ç‹NDE TEHL‹KEL‹

YÜKSEK GER‹L‹M BULUNMAKTADIR. C‹HAZIN ‹Ç‹N‹ AÇMAYIN, SERV‹S‹N SADECE YETK‹L‹ SERV‹S TEKN‹SYEN‹ TARAFINDAN YAPILMASINI SA⁄- LAYIN.

Elektrik fiflini veya kablosunu de¤ifltirdi¤inizde, yeni kablo veya fifl orijinalin ayn›s›

veya üretici taraf›ndan önerilen tip olmal›d›r.

ELEKTR‹K ÇARPMASINI ÖNLEMEK ‹Ç‹N F‹fi‹N UZUN OLAN KISMINI PR‹Z- DEK‹ UZUN YUVAYLA EfiLEfiT‹R‹P ‹Y‹CE YERLEfiT‹R‹N.

Bu cihazda lazer kullan›lmaktad›r.

Bu kullan›m k›lavuzunda belirtilenlerin d›fl›ndaki dü¤melerin kullan›lmas›, ayarlar›n veya ifllemlerin yap›lmas› tehlikeli radyasyona maruz kalma riski yaratabilir.

Kapa¤› açmay›n veya cihaz› kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n. Servis ifllemlerini yetkili personele b›rak›n.

TEHL‹KE: Aç›ld›¤›nda ve ara kilit çözüldü¤ünde veya devreden ç›kar›ld›¤›nda gö- rünür ve görünmez lazer ›fl›nlar› yayar. Ifl›na do¤rudan maruz kalmaktan kaç›n›n.

UYARI:

D‹KKAT:

Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok iflareti olan y›ld›- r›m iflareti, ürünün kabini içinde elektrik çarpmas›

riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu ol- mayan “tehlikeli voltaj” bulundu¤u için kullan›c›y›

uyarmay› amaçlar.

Üçgen içindeki ünlem iflareti k›lavuzda, cihazla ilgili önemli kullan›m ve bak›m (servis) talimatlar›na kar- fl› uyar›r.

II SINIF sembolü (Çift Yal›t›ml›).

ELEKTR‹K ÇARPMASI TEHL‹KES‹, AÇMAYIN

D‹KKAT

(4)

GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹

Bu cihaz, ABD patentleri ile korunan kopyalamaya karfl› koruma teknolojisini ve di-

¤er düflünce eserleri haklar›n› içermektedir. Bu telif hakk› koruma teknolojisinin Macrovision firmas› taraf›ndan yetki verildi¤i takdirde kullan›lmas› gerekmektedir ve Macrovision firmas› taraf›ndan yetki verilmedi¤i sürece, sadece ev ve di¤er k›s›tl› iz- lemeler için tasarlanm›flt›r. Aksi tasar›m ifllemleri ve parçalara ay›rma yasakt›r.

Dolby Laboratuarlar›n›n lisans› ile üretilmifltir. Dolby ve çift-D simgesi, Dolby Labo- ratories, Inc. firmas›n›n ticari markalar›d›r.

Eski cihaz›n elden ç›kar›lmas›

1. Ürünün üzerinde yandaki iflareti görürseniz, bu ürün Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsam›nda demektir.

2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, normal evsel at›klardan ayr› olarak, hükü- metin veya yerel birimlerin belirlemifl oldu¤u toplama noktalar›na götürülmelidir.

3. Eski cihazlar›n düzgün bir flekilde elden ç›kar›lmas›, çevreye ve insan sa¤l›¤›na olan olumsuz etkileri önlemeye yard›mc› olacakt›r.

4. Eski cihazlar›n elden ç›kar›lmas›yla ilgili daha fazla bilgi için, belediyeye, at›k top- lama merkezine veya cihaz› sat›n ald›¤›n›z yere baflvurun.

(5)

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI

D‹KKAT : BU KULLANIM KILAVUZUNDAK‹ VE C‹HAZ ÜZER‹NDEK‹ BÜTÜN UYARILARI VE TAL‹MAT- LARI OKUYUN VE BUNLARA UYUN. BU KILAVUZU ‹LER‹DE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Bu cihaz, kiflisel güvenli¤i sa¤layacak flekilde tasarlanm›fl ve üretilmifltir. Ancak yanl›fl kullan›m elektrik çarp- malar›na veya yang›na sebep olabilir. Afla¤›daki kurulum, kullan›m ve bak›m talimatlar›na uydu¤unuz takdir- de, bu cihaz›n içindeki güvenlik devreleri sizi koruyacakt›r. Bu cihaz, tam transistörlüdür ve kullan›c› taraf›n- dan tamir edilebilecek parçalar içermez.

TEHL‹KEL‹ VOLTAJA MARUZ KALACA⁄INIZDAN DOLAYI, ARKA KAPA⁄I AÇMAYIN. SERV‹S ‹Ç‹N SA- DECE YETK‹L‹ PERSONELE DANIfiIN.

1. Bu k›lavuzu okuyun

Cihaz› ambalaj›ndan ç›kard›ktan sonra, k›lavuzunu dikkatlice okuyun. Bütün kullan›m talimatlar›na uyun.

2. Havaland›rma

Kabin içindeki delikler ve aç›kl›klar havaland›rma ve cihaz›n güvenli çal›flmas› içindir. Bunlar cihaz›n afl›r› ›s›nmas›n› ön- ler. Bu delikleri kapatmay›n veya engellemeyin. Bu aç›kl›klar hiçbir zaman cihaz›n yata¤a, divana, hal›ya veya di¤er bir yüzeyin üzerine konulmas›yla kapat›lmamal›d›r.

3. Is›

Bu cihaz radyatör, f›r›n gibi ›s› kaynaklar›ndan veya ›s› yayan di¤er cihazlardan (amplifikatörler dahil) uza¤a konulmal›d›r.

4. Su ve Nem

Cihaz› suya yak›n yerlerde kullanmay›n –örne¤in, banyo kü- veti, lavabo veya çamafl›r le¤eni yak›n›nda; rutubetli bir bod- rumda veya bir yüzme havuzu yak›n›nda ve benzeri yerler- de. Cihaz›n üzerine su damlamas› veya s›çramas› önlenme- li ve üstüne vazo gibi içinde s›v› olan kaplar yerlefltirilmeme- lidir.

5. Temizlik

Cihaz› temizlemeden önce fiflini prizden çekin. S›v› temizlik maddeleri veya uçucu maddeler kullanmay›n. Temizlemek için kuru bir bez kullan›n.

6. Elektrik kablosunun korunmas›

Elektrik kablolar›, üzerine bas›lmayacak veya cisimler tara- f›ndan s›k›flt›r›lmayacak flekilde uzat›lmal›d›r. Kablonun fifl, priz k›sm›na ve cihazdan ç›kan noktas›na özellikle dikkat edin.

7. Y›ld›r›m

Ya¤murlu havalarda veya cihaz›n uzun süre kullan›lmad›¤›

durumlarda fifli prizden çekin. Bu sayede cihaz›n y›ld›r›m düflmesi ve elektrik kesilmesine ba¤l› olarak hasar görmesi önlenecektir.

8. Cisim ve S›v› Girmesi

Cihaz›n aç›kl›klar›ndan herhangi bir cisim sokmay›n›z, aksi halde bu cisimler tehlikeli voltaj noktalar›na dokunabilir veya parçalar› k›sa devre ederek yang›na veya elektrik çarpmas›- na neden olabilir. Cihaz›n üzerine asla herhangi bir türde s›- v› dökmeyin.

9. Donan›mlar

Tehlikeye neden olabilece¤inden, cihaz›n üreticisi taraf›ndan tavsiye edilmeyen donan›mlar› ba¤lamay›n.

10. Aksesuarlar

Cihaz› dengesiz bir sehpa, tezgah, üçayakl› sehpa, raf veya masa üzerine koymay›n. Cihaz düflerek bir çocuk ya da ye- tiflkini ciddi biçimde yaralayabilir ve cihaz ciddi biçimde zarar görebilir. Sadece üretici taraf›ndan onaylanm›fl veya cihazla birlikte sat›lmakta olan bir sehpa, tezgah, üçayakl› sehpa, raf veya masa kullan›n. Cihaz›n her türlü montaj›, üreticinin tali- matlar›na uygun olmal›d›r ve üretici taraf›ndan tavsiye edilen

montaj donan›m› kullan›lmal›d›r. Cihaz ve sehpas› birlikte tafl›n›rken dikkatli olunmal›- d›r. Ani durufllar, afl›r› zorlama ve engebeli yüzeyler cihaz›n sehpas›yla birlikte devrilme- sine yol açabilir.

11. CD tablas›

Kapan›rken parmaklar›n›z› CD tablas›ndan uzak tutun.

Bu hususun ihmal edilmesi ciddi yaralanmalara ve ürün ha- sar›na sebep olabilir.

12. A¤›r cisimler

Cihaz›n üstüne a¤›r cisimler yerlefltirmeyin veya üzerine basmay›n.

Cisimler düflerek yaralanmalara sebep olabilir veya cihaz ciddi flekilde hasar görebilir.

13. Servis Gerektiren Hasar

fiu durumlarda cihaz›n fiflini prizden çekin ve uzman servis personeline baflvurun.

a) Elektrik kablosu veya fifli zarar görürse, b) Cihaza s›v› dökülürse veya içine cisimler girerse, c) Cihaz ya¤mur veya suya maruz kal›rsa,

d) Cihaz›n kullan›m talimatlar› izlendi¤i halde normal olarak çal›flm›yorsa. Yaln›zca kullan›m k›lavuzunda belirtilen ayar- lamalar› yap›n. Di¤er ayarlar›n yanl›fl flekilde yap›lmas› duru- munda hasar meydana gelebilir ve cihaz›n normal çal›flma konumuna getirilmesi daha uzun zaman alabilir.

e) Cihaz herhangi bir flekilde düfler veya zarar görürse, f) Cihaz›n performans›nda belirgin bir de¤ifliklik görülürse – bu durum servise ihtiyaç oldu¤unu gösterir.

14. Servis

Cihaz›n servisini kendiniz yapmaya çal›flmay›n, çünkü ka- paklar›n aç›lmas› sizi tehlikeli voltaja veya di¤er kazalara maruz b›rakabilir. Servis ifllemlerinin yetkili bir personel tara- f›ndan gerçeklefltirilmesi gerekir.

15. Yedek Parça

Yedek parça gerekti¤i zaman, servis teknisyeni taraf›ndan üreticinin belirlemifl oldu¤u veya orijinal parça ile ayn› özel- liklere sahip olan yedek parça kullan›lmas›na dikkat edin.

‹zin verilmeyen de¤ifliklikler yap›lmas› yang›na, elektrik çarp- mas›na veya di¤er tehlikelere yol açabilir.

16. Güvenlik Kontrolü

Bu cihaz›n her tür bak›m› veya tamirat› yap›ld›ktan sonra, ci- haz›n düzgün çal›flma konumunda olup olmad›¤›n› görmek için servis teknisyeninden güvenlik kontrolleri yapmas›n› rica edin.

17. Di¤erleri

a) Sadece fifl prizden çekildi¤inde elektrik ba¤lant›s› kesilir, bu yüzden fiflin prizden kolayca ç›kar›labildi¤inden emin olun.

b) Elektrik fifli cihaz›n elektrik ba¤lant›s›n› kesmek için kulla- n›l›r ve fifli çekilmifl cihaz kullan›ma haz›r halde olmal›d›r.

(6)

D‹KKAT

Ë Uzun süreli kullan›mdan sonra cihaz›n üst ve ar- ka panelleri ›s›nabilir. Bu bir ar›za de¤ildir.

Ë Cihaz› kullanmad›¤›n›z zaman, CD’yi ç›kar›n ve kapat›n.

Ë Cihaz› uzun bir süre kullanmazsan›z, düzgün ça- l›flmayabilir. Cihaz› arada bir aç›n ve kullan›n.

Ë CD tablas›n›n içine yabanc› cisimlerin girmesine izin vermeyin.

Ë CD’nin parlak taraf›na dokunmay›n.

Ë CD’nin üstüne ka¤›t veya bant yap›flt›rmay›n.

Ë CD üzerindeki parmak izleri ve toz sesin ve gö- rüntünün bozulmas›na sebep olabilir. CD’yi içten d›fla do¤ru yumuflak bir bezle temizleyin. CD’yi her zaman temiz tutun.

Ë E¤er tozu yumuflak bir bezle temizleyemiyorsa- n›z, CD’yi hafif nemli bir bezle temizledikten son- ra kuru bir bezle silin.

Ë Benzin, tiner, piyasada bulunan temizlik madde- leri gibi solventler veya vinil plaklar için tasarlan- m›fl anti-statik sprey kullanmay›n. Bu, CD’ye za- rar verebilir.

Ë CD’leri do¤rudan günefl ›fl›¤› alan yerlerde veya

›s› kaynaklar›n›n yak›n›nda saklamay›n.

Ë CD’leri banyo ya da nem alma cihaz›n›n yak›n›

gibi nemli ve tozlu yerlerde saklamay›n.

Ë CD’leri kutunun içine dik bir flekilde yerlefltirin.

CD’nin veya kutusunun üstüne herhangi bir cis- min konulmas› CD’lerin hasar görmesine sebep olabilir.

Çalma/oynatma yüzü

Cihaz› afla¤›daki yerlere koymay›n:

Ë Is›tma cihazlar›n›n yak›n› veya kapal› bir arac›n içi Ë Çok s›cak (40ºC veya üstü) ya da çok nemli

(%90 veya üstü) yerlere Ë Kirli yerlere.

Ë Do¤rudan günefl ›fl›¤›ndan kaç›n›n.

Bu cihaz› TV, radyo veya video cihaz›n›n yak›n›na yerlefltirdi¤inizde, görüntü ve seste bozulmalar ola- bilir. Bu durumda, bu cihaz› televizyondan, radyo- dan veya video cihaz›ndan uzaklaflt›r›n.

Afla¤›daki durumlarda pikap üzerinde yo¤uflma meydana gelebilir.

Ë Cihaz› so¤uk bir yerden s›cak bir yere tafl›d›¤›- n›zda.

Ë Cihaz›, kaloriferin yand›¤› bir odada veya klima- n›n üfledi¤i so¤uk havaya maruz kalan bir yerde kulland›¤›n›zda.

Ë Yaz›n, cihaz› klimal› bir odadan s›cak ve nemli bir ortama götürerek kulland›¤›n›zda.

Ë Nemli veya rutubetli bir odada.

Yo¤uflma meydana gelirse cihaz düzgün çal›flma- yacakt›r. CD’yi ç›kar›n, elektrik fiflini prize takarak cihaz› aç›n ve iki veya üç saat kadar çal›fl›r durum- da b›rak›n. ‹ki veya üç saat sonra, cihaz ›s›nacak ve içindeki nem kaybolacakt›r. Fifli prizde b›rak›n ve yo¤uflma çok nadir meydana gelecektir.

Çok s›cak!

Normalde, DVD CD’leri bafll›klara ve bafll›klar da bölümlere ayr›lm›flt›r. Müzik CD’leri parçalara bölün- müfltür.

Her bir bafll›¤a, bölüme veya parçaya bir numara verilmifltir ve buna bafll›k numaras›, bölüm numara- s› veya parça numaras› denir.

Bu numaralar› olmayan CD’ler olabilir.

BÖLÜM 1

PARÇA 1 PARÇA 2 PARÇA 3 PARÇA 4 PARÇA 5 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5

DVD CD’si

MÜZ‹K CD’si

BAfiLIK 1 BAfiLIK 2

KULLANIMLA ‹LG‹L‹ NOTLAR CD’LER‹N KULLANIMI HAKKINDA

CD’lerin TEM‹ZLENMES‹ HAKKINDA

CD’LER‹N SAKLANMASI HAKKINDA

CD ‹ÇER‹KLER‹N‹N YAPISI YERLEfiT‹RME

PARAZ‹T

YO⁄UfiMA ‹LE ‹LG‹L‹ NOTLAR

(7)

AKSESUARLAR ve PANEL

1. AÇMA/KAPATMA DÜ⁄MES‹

2. ÇALIfiMA LAMBASI 3. CD TABLASI

4. DURAKLATMA DÜ⁄MES‹

5. TABLA AÇMA/KAPATMA DÜ⁄MES‹

6. DURDURMA DÜ⁄MES‹

7. OYNATMA DÜ⁄MES‹

8. UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ 9. LED EKRANI

10. SD/MS/MMC 11. USB

1. ELEKTR‹K KABLOSU G‹R‹fi‹

2. 5.1 KANAL SES ÇIKIfiI 3. HDMI ÇIKIfiI 4. COAXIAL ÇIKIfiI

5. VIDEO ÇIKIfiI 6. Y, CB/PB, CR/PR ÇIKIfiI 7. S-VIDEO ÇIKIfiI 8. OPTICAL ÇIKIfiI 9. SCART ÇIKIfiI

AKSESUARLAR

ÖN PANEL

ARKA PANELDEK‹ ÇIKIfiLAR

Ë Audio/Video kablosu x 1 Ë Uzaktan kumanda x 1 Ë Piller x 2

Ë Kullan›m K›lavuzu x1 Ë Servis listesi x 1 Ë Garanti belgesi x 1 Ë HDMI Kablosu x 1

Audio/Video kablosu

Garanti Belgesi Servis listesi

Garanti Belgesi Servis listesi KULLANIM Uzaktan kumanda

KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU

‹ki pil HDMI Kablosu

(8)

TEMEL BA⁄LANTILAR

Kolay DVD ba¤lama k›lavuzu: En iyi görüntü için, bu talimatlar› takip edin ve TV’nize en uygun kablo- lar kullan›n: Normal: Kompozit video: ‹yi: S-video

Daha iyi: Komponent video En iyi: HDMI video

HD DVD oynat›m›: Bütün DVD koleksiyonunuzu yüksek çözünürlük format›nda izleyin. Bu DVD oynat›c›

480p, 720p, 576p, 10801 ve 1080p format›ndaki DVD’lerinizi HDTV'nin ana çözünürlü¤üne dönüfltürür.

HDMI ç›k›fl›: HD dönüflümü ve büyüleyici HD görüntüler ve çok net dijital ses için bu ç›k›fl› kullan›n.

Y video girifline CR/PR video girifline

CB/PB video girifline Amplifikatörün ses girifllerine

Yvideo ç›k›fl›na CB/PB video ç›k›fl›na CR/PR video ç›k›fl›na

Beyaz K›rm›z› K›rm›z› Beyaz

Müzik Seti DVD Oynat›c› Televizyon

TV’nin bir S-video girifli varsa, DVD oynat›c›y› S-video kablosu ile ba¤lay›n. S-video kablosunu kullan›r- ken, sar› video kablosunu ba¤lamay›n.

Televizyon

Video girifline (sar›) Audio girifllerine (k›rm›z›, beyaz)

S-video girifline

S-Video ç›k›fl›na DVD Oynat›c›

Televizyon

DVD Oynat›c›

TEMEL BA⁄LANTILAR

HDMI ç›k›fll› cihazlara ba¤lanmas›

Audio/Video kablosu ile TV’ye ba¤lanma

YUV video giriflli bir müzik setine ve TV’ye ba¤lanma

Sar› K›rm›z›Beyaz K›rm›z› Beyaz Sar›

(9)

TEMEL BA⁄LANTILAR Dijital ses giriflli bir amplifikatöre ve TV’ye ba¤lanma

5.1 kanal ses giriflli bir amplifikatöre ve TV’ye ba¤lanma

Dijital ses giriflli bir amplifikatöre ve TV’ye ba¤lanma

OPT‹K tip dijital ses girifline Birisini ba¤lay›n

KOAKS‹YEL tip dijital ses girifline

Y video girifline

CR/PR video girifline CB/PB video girifline

Koaksiyel kablo

Optik dijital kablo Y video ç›k›fl›na CB/PB video ç›k›fl›na CR/PR video ç›k›fl›na

5.1 kanal ses ç›k›fllar›na

Video ç›k›fl›na

Video girifline (sar›) Audio kablosu

5.1 kanal ses girifllerine KOAKS‹YEL tip dijital ses girifline

Koaksiyel kablo

CR/PR video girifline CB/PB video girifline

Y video girifline Y video ç›k›fl›na CB/PB video ç›k›fl›na CR/PR video ç›k›fl›na

Amplifikatör

DVD Oynat›c› Televizyon

Amplifikatör DVD Oynat›c› Televizyon

Amplifikatör DVD Oynat›c›

Televizyon

(10)

TEMEL BA⁄LANTILAR

Scart ç›k›fl›na

Scart girifline

DVD Oynat›c›

Televizyon

Scart kablosu ile TV’ye ba¤lanma

(11)

UZAKTAN KUMANDA

1. CD TABLASI AÇMA/KAPAT- MA

2. V. MODU

3. OSD (Ekran üstü gösterge) 4. ALTYAZI

5. BAfiLIK/PEG 6. ARAMA 7. TEKRARLAMA 8. A-B TEKRARI 9. AYARLAMA

10. ONAYLAMA/OYNATMA- ÇALMA

11. ZOOM

12. HIZLI GER‹ ALMA 13. HIZLI ‹LER‹ ALMA 14. DURAKLATMA/ADIM ADIM

OYNATMA 15. DURDURMA 16. SES KESME 17. AÇI

18. AÇMA/KAPATMA

19. RAKAMLI VE 10+ TUfiLARI 20. PAL/NTSC

21. S‹LME 22. MENÜ 23. ‹MLEÇ 24. PROGRAM 25. SONRAK‹

26. ÖNCEK‹

27. KONUfiMA D‹L‹

28. DVD/USB/KART 29. SES +/- (Ses ayar›)

1. Kapa¤› aç›n.

2. Pilleri yerlefltirin.

Pillerle ilgili notlar

l Pilleri uzaktan kumandaya yanl›fl takmay›n.

l Pilleri flarj etmeyin, ›s›tmay›n, aç›k veya k›sa dev- re yapmay›n. Pilleri ateflin içine atmay›n.

l Eski ve yeni pilleri veya farkl› tipteki pilleri birlikte kullanmay›n.

l Uzaktan kumanda düzgün çal›flmazsa veya ça- l›flt›rma mesafesi k›sal›rsa, tüm pilleri yenileriyle de¤ifltirin.

3. Kapa¤› kapat›n.

Pillerin + ve - uçlar›n› pil bölmesindeki iflaretlerle efllefltirdi¤inizden emin olun.

SOL YUKARI

SA⁄

AfiA⁄I

‹fllevi ‹fllevi

UZAKTAN KUMANDA

Pillerin Yerlefltirilmesi

(12)

TEMEL ‹fiLEMLER

l Bir CD’ye göz atmak istedi¤inizde, TV’yi aç›n ve DVD oynat›c›ya ba¤l› video giriflini seçin.

1. Fifli prize tak›n. DVD oynat›c› aç›l›r ve TV ekra- n›nda bafllat logosu görünür. Tablada CD varsa, otomatik olarak çal›flmaya bafllar.

2. CD tablas›n› açmak için OPEN/CLOSE ç tuflu- na bas›n ve CD’yi tablaya yerlefltirin.

l ‹ki farkl› CD boyutu vard›r. CD’yi, tablaya do¤- ru bir flekilde yerlefltirin. CD k›lavuzun d›fl›na yerlefltirilirse hasar görebilir ve DVD oynat›c›- n›n ar›zalanmas›na sebep olabilir.

l Çal›flt›r›lmayan bir CD’yi bu DVD oynat›c›s›na takmay›n.

3. CD tablas›n› kapatmak için OPEN/CLOSE tuflu- na bas›n ve oynatma ifllemi otomatik olarak bafl- layacakt›r.

l Baz› CD’ler otomatik olarak bafllamayabilir;

bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna basabilir- siniz.

4. Baz› CD’ler bir menü ile oynatma ifllemini baflla- tabilirler. Menü opsiyonlar›n› seçmek için uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullan›n ve bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas›n veya rakaml›

tufllara basarak menü seçeneklerini do¤rudan seçin.

1. Oynatma ifllemini duraklatmak için PAUSE/STEP Å/I씰 tufluna bir kez bas›n (sabit görüntü modu).

Sabit görüntü modunda ses kesilecektir.

2. Görüntüyü ad›m ad›m ileri almak için PAUSE /STEP Å/I씰 tufluna sürekli bas›n.

3. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

1. Durma moduna girmek için STOP Ë tufluna ba- s›n ve TV ekran›nda bafllat logosu görünecektir.

DVD gibi az› CD’lerde, oynat›c› görüntünün dur- duruldu¤u noktay› ça¤›rabilir.

2. Oynatma ifllemini görüntünün durduruldu¤u nok- tadan veya CD’nin bafl›ndan itibaren bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

3. Görüntüyü tamamen durdurmak için STOP tuflu- na iki defa bas›n.

1. CD’yi h›zl› ileri almak için F.FWD è tufluna ba- s›n. F.FWD è tufluna her bas›ld›¤›nda, h›zl› ile- ri alma h›z› de¤iflir.

2. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

3. CD’yi h›zl› geri almak için F.REV È tufluna ba- s›n. F.REV È tufluna her bas›ld›¤›nda, h›zl› ge- ri alma h›z› de¤iflir.

4. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

Oynatma ifllemi s›ras›nda, önceki bölümün bafl›na dönmek için PREV À tufluna bas›n. Bu tufla her bas›ld›¤›nda CD’nin bafllang›c›na kadar birer bölüm atlanacakt›r. Oynatma ifllemi s›ras›nda NEXT à tufluna her bas›ld›¤›nda mevcut bölüm atlanacak ve sonraki bölüm oynat›lacakt›r.

NOTLAR:

1. ‹fllem s›ras›nda, TV ekran›nda "ø” görünebi- lir. “ø” iflareti, cihaz›n veya CD’nin iflleme izin vermedi¤i anlam›na gelir.

Haz›rl›k

Temel ifllemler

Görüntüyü durdurma

H›zl› ileri ve H›zl› geri alma

Önceki ve Sonraki

Duraklatma/ad›m ad›m oynatma

(13)

GEL‹fiT‹R‹LM‹fi ‹fiLEMLER

ÖNEML‹ NOT:

AfiA⁄IDAK‹ FONKS‹YONLAR SADECE DVD CD’LER‹ ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R. D‹⁄ER FORMATLI CD’LER KULLANILIRSA, EKRAN VE ÇALIfiMA FARKLI OLAB‹L‹R.

Bu tufl DVD ç›k›fl›n› "CVBS" ile "YUV" ve “RGB”

aras›na ayarlar.

Not: Bu tufla bast›ktan sonra TV ekran› kaybolursa, ekran yeniden görününceye kadar tufla art arda ba- s›n. Görüntüde parazit varsa veya görüntü görün- mezse, "V.MODE" tufluna basarak sorunu giderin.

Bafllama noktas›n› seçmek için "A-B RPT" tufluna ba- s›n, tufla bir daha basarak bitifl noktas›n› seçin ve ayarlamay› bitirin. A-B aras›nda seçilen k›s›m tekrarla- nacakt›r. Üçüncü bas›fl bu fonksiyonu iptal edecektir.

Yanl›fl girilen bilgileri iptal etmek için bu tufla bas›n.

NTSC ile PAL aras›nda geçifl yapmak için bu tufla bas›n.

Bu tufla bas›ld›¤›nda ektanda “Ana Menü” görünür;

istedi¤iniz maddeyi seçin. CD’yi çal›flt›rmak için

"ENTER/PLAY" tufluna bas›n. (Bu tufl, çok katman- l› menüyü kullanabilen DVD CD’sinde kullan›labilir).

Bu tufla her bas›ld›¤›nda görüntü büyütülür.

Bu modda, görüntüyü ‹MLEÇ tuflu ile hareket et- tirebilirsiniz.

Bu tufla bas›ld›¤›nda ekranda bilgi penceresi görü- necektir; istedi¤iniz program numaras›n› girmek için rakaml› tufllara bas›n. ‹fllem bitti¤inde, “Bafllat” lo- gosunu seçmek için imleci kayd›r›n. Bu esnada ci- haz program› oynatmaya bafllayacak ve ekranda

"Program" logosu görünecektir.

Bu fonksiyonu iptal etmek isterseniz, "STOP" tuflu- na, daha sonra "PLAY" tufluna bas›n.

Bu özelli¤i bulunan CD’lerde, görüntüyü farkl› aç›lar- dan izlemek için bu tufla bas›n. (DVD’ye ba¤l› olarak).

Bu tufla bas›n ve ekranda CD ile ilgili baz› bilgiler görünecektir: “ Geçen Bafll›k”, "Kalan Bafll›k", "Ge- çen Bölüm", "Kalan Bölüm" ve " Gösterge Kapal›".

Bu tufla bas›n ve ekranda "SUBTI-TLE 01/XX XXXXX" görünecektir. "01”, orijinal dilin numaras›n›;

"XX", toplam dil say›s›n› ve "XXXXXX" ise CD’nin bölge dilini gösterir (dil say›s› CD’ye ba¤l›d›r).

Baz› DVD CD’lerinde bu tufla basma bafll›k menüsü- nü görüntüler; istenilen bölümleri seçmek için rakam- l› tufllara basabilirsiniz. CD’yi oynatmak için EN- TER/PLAY tufluna bas›n. PBC, kullan›c›lar›n Video CD’lerini interaktif olarak oynatmalar›n› sa¤lar. PBC özelli¤i AÇIK ise, kullan›c› sadece menüdeki parçala- r› seçmek için rakaml› tufllar› kullanabilir. PBC özelli-

¤i KAPALI ise kullan›c› parçay› do¤rudan seçebilir.

Bu tufla basma ekran menüsünü gösterir ard›ndan, menü içinde rakaml› tufllara bas›n, örne¤in:

bir kez Bafll›k 02/10 Bölüm */32

‹ki kez Bafll›k 02/10 Süre *: : üç kez Bölüm 01/32 Süre *: :

‹flleme göre, onatman›n bafllamas›n› istedi¤iniz noktay› seçebilirsiniz.

Bu ifllemi takip edin:

dördüncü bas›fl tekrarlama fonksiyonunu iptal edecektir.

bir kez Bölüm

‹ki kez Bafll›k

üç kez Tümü

DVD/USB/CARD tufluna bas›ld›¤›n- da ekran menüsü görünecektir. ‹mle- ci hareket ettirmek için uzaktan ku- mandadaki UP/DOWN tufllar›n› kul-

lanabilirsiniz ard›ndan, seçiminizi yapmak için ENTER /PLAY tufluna bas›n.

Not: Herhangi bir hasarı önlemek için USB veya Kartı lütfen okuma esnasında çıkarmayın.

V. MODE

CLEAR

PAL/NTSC

MENÜ

ZOOM

PROGRAM

ANGLE

DVD/USB/CARD OSD

SUBTITLE

TITLE/PBC

SEARCH

REPEAT

A-B REPEAT

(14)

ÖZEL FONKS‹YONLU OYNATMA

VOLUME tuflunun sa¤ taraf›ndaki "+" iflaretine ba- sarak sesi art›r›n ve sol taraf›ndaki "-" iflaretine ba- sarak sesi düflürün. MUTE tufluna bir kez bas›ld›-

¤›nda ekranda MUTE görünür (ses kesilir), ikinci kez bas›ld›¤›nda ise ses normale döner.

Konuflma dilini de¤ifltirmek için uzaktan kumanda- daki AUDIO tufluna bas›n.

Örne¤in: Audio 1/2: AC 3 2 CH ‹ngilizce Audio 2/2: AC 3 5,1 CH ‹ngilizce

Not: Baflka bir seçim yapmadan önce 3 saniye bek- lemeniz gerekir.

Bu cihaz afla¤›daki kartlar› destekler (maksimum 16 GB) MS (Memory Stick), SD (Secure Digital) , MMC (Multimedia Card)

1. Oynat›c›y› aç›n.

2. Kartlar› (SD, MS, MMC) yerlefltirin.

3. DVD, KART veya USB aras›nda geçifl yapmak için "DVD/USB/CARD"

tufluna bas›n (birden çok kart takarsan›z, kartlar aras›ndan seçim yap- mak için DVD/USB/CARD tufluna bas›n). Kart tak›ld›ktan sonra baflka bir kart daha tak›l›rsa, otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir.

Bu menüde bir klasör seçmek için AfiA⁄I veya YUKARI imleç tuflunu kul- lan›n ve onaylamak için "ENTER/PLAY" tufluna bas›n. Klasör içinde, bir dosya seçmek için AfiA⁄I veya YUKARI imleç tuflunu kullan›n ve oynat- mak için "ENTER/ PLAY" tufluna bas›n. Bu sayfada, önceki menüye dön- mek için SOL imleç tufluna ve önceki veya sonraki sayfaya gitmek için PREV veya NEXT tufluna bas›n.

Dikkat:

l CD’yi oynat›rken, cihaz k›sa bir süre durabilir.

l Tabladaki CD çal›fl›rken kart tak›l›rsa, cihaz ilk önce CD’yi oynatacakt›r. Bu durumda, DVD, KART veya USB ara- s›nda geçifl yapmak için "DVD/USB/CARD" tuflunu kullanarak kart fonksiyonunu geçerli hale getirebilirsiniz.

l Cihaz durma modunda iken, kart› takabilir veya ç›karabilirsiniz.

l DVD oynat›c› öncelikli olarak CD’yi yükleyecektir; farkl› bir özelli¤i seçmek için 'DVD/USB/CARD' tufluna bas›n.

l Kart okunurken, herhangi bir yer imi (iflaretleyici) kullan›lmaz. DVD moduna geçmek için “DVD/USB/

CARD” tufluna basabilirsiniz.

l CD oynat›l›rken, kart› takmay›n.

HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Dijital Multimedia Arayüzü, EDID ve DDC2B’yi destekler. Bu ba¤lant› h›zl› ve ko- lay olup en iyi ses ve görüntüyü sunar.

HDMI, s›k›flt›r›lmam›fl, yüksek çözünürlüklü görüntüyü ve çok kanall› sesi dijital olarak yaklafl›k 5 GBps h›- z›yla aktarabilir. HDMI, sadece en yüksek görüntü kalitesini sunan 1080i/1080p çözünürlü¤ünü de¤il, ayn› za- manda bütün ATSC HDTV standartlar›n› ve DVD Audio ve di¤er en geliflmifl dijital ses formatlar›n› ve ayr›ca 96kHz dijital ses aktar›m›n› da destekler. Sesi almak için sadece bir HDMI hatt›n› ba¤laman›z yeterlidir. Ay- n› zamanda, HDMI standard›n›n sundu¤u bofl alan görüntünün güncellenmesinde kullan›labilir. HDMI, telif hakl› filmlerin izinsiz olarak kopyalanmas›n› önlemek için HDCP (Yüksek Bant Geniflli¤i Dijital Veri Korunu- mu) ile birlikte kullan›labilir.

1. Cihaz USB 1.1 ve 2.0 sürümleri ile uyumludur. (USB'den 40 GB'a kadar tafl›nabilir hard dskleri okuyabilir) DVD cihaz› genellikle 1.1 sürümünü destekler, ancak bu sürümün çok ifllevli tasar›m›ndan dolay› baz›

uyumsuzluklar meydana gelebilir.

2. Çeflitli s›k›flt›rma formatlar›ndan ve standard› olmayan parametrelerden dolay› oynatma s›ras›nda baz› so- runlar›n ç›kmas› kaç›n›lmazd›r.

SES SEV‹YES‹ AYARI ve SES KESME KONUfiMA D‹L‹N‹N SEÇ‹M‹

3’ü 1 ARADA KART FONKS‹YONU

USB FONKS‹YONUNUN TANITILMASI

HDMI FONKS‹YONU

(15)

ÖZEL FONKS‹YONLU OYNATMA

Bir JPEG CD’sini oynat›rken, baflka bir CD tak›l›rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde, bir dosya seçmek için AfiA⁄I veya YUKARI imleç tuflunu kullan›n, ard›ndan ENTER/PLAY tufluna bas›n ve dosya slayt gösterisi fleklinde oynat›lacakt›r. Önceki veya sonraki görüntüyü seçmek için PREV ve- ya NEXT tufluna bas›n. Mevcut görüntüyü duraklatmak için PAUSE/STEP tufluna bas›n, ENTER/ PLAY tufluna basarak normal gösterime dönebilirsiniz.

Oynatma (Normal)

Cihaza bir Kodak Görüntü CD’si tak›ld›¤›nda, otomatik slayt gösterimi bafllar. Kodak Görüntü CD’sindeki her bir görüntü art arda slayt gösterisi fleklinde gösterilecek ve boyutu, TV ekran›na tam s›¤acak flekilde ayarla- nacakt›r. Baz› slayt gösterisi geçifl modlar› sunulmufltur; seçmek için "PROG" tuflunu kullan›n. Müflteri, her bir görüntü için geçifl efektlerini seçebilir.

Bir görüntüyü göstermek için, "PAUSE" tufluna bas›n. Önceki veya sonraki görüntüyü görüntülemek için

"NEXT" veya "PREV" tufluna bas›n. Slayt gösterimine dönmek için "ENTER/PLAY" tufluna bas›n.

Görüntüyü Döndürme

Dört görüntü döndürme modu vard›r: "Invert" (Ters çevirme), "Mirror" (Ayna), “Left" (Sol) ve "Right" (Sa¤).

Bu ifllemlere sadece bir görüntü normal bir flekilde gösterilirken izin verilir ve yeni bir görüntü gösterildi¤inde bu ifllem otomatik olarak iptal edilecektir. Farkl› döndürme modlar›n› seçmek için ok tuflunu kullan›n:

Yukar› ˚ - Ters çevirme/Normal Afla¤› ˝ - Ayna/Normal Sol ¸ - Sola döndürme Sa¤ ˙ - Sa¤a döndürme Zoom

Bu fonksiyonu açmak veya kapatmak için "ZOOM" tuflu kullan›l›r. Bu mod aktif iken, görüntü kullan›c› taraf›n- dan en son seçilen oranda gösterilecektir. Ekranda bir mesaj görünerek mevcut zoom oran›n› belirtecektir.

Zoom modu aktif ise, "F.FWD" ve "F.REV" tufllar› büyütme/küçültme oran›n› kontrol etmek için kullan›l›r. ZOOM modu kapal› iken, görüntü boyutu TV ekran›na tam s›¤acak flekilde ayarlan›r.

Notlar: Zoom fonksiyonu s›ras›nda, slayt gösterimi ve görüntü döndürme fonksiyonlar› iptal edilir. Zoom fonk- siyonunu iptal etmek için, "ZOOM" tufluna tekrar basarak slayt gösterimine dönün.

Digest

Küçük boyutlu görüntüleri göstermek için "STOP" tuflu kullan›l›r. Bu özellik aktif hale getirildikten sonra, bo- yutu küçültülmüfl baz› görüntüler ekranda gösterilecektir. Kodak Görüntü CD’sindeki sonraki/önceki görün- tüleri göstermek için "NEXT" ve "PREV" tufllar› kullan›labilir.

Ok tufllar›n› kullanarak ve "ENTER/PLAY" tufluna basarak görüntülenen herhangi bir küçük görüntüyü seçe- bilirsiniz.

Küçük görüntü TV ekran›na s›¤acak flekilde büyütülecek ve slayt gösterimi bafllayacakt›r. Önceki veya sonra- ki görüntüyü görüntülemek için "NEXT" veya "PREV" tufluna bas›n. Slayt gösterimine dönmek için "ENTER/

PLAY" tufluna bas›n.

ÖNEML‹ NOT: Ekranda gösterilen görüntülerin kalitesi, büyük oranda gösterimi yapan cihaza ba¤l›d›r.

Bir MP3 CD’sini çalarken, baflka bir CD tak›l›rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir.

Bu menüde, bir klasör seçmek için AfiA⁄I veya YUKARI imleç tuflu- nu kullan›n, ard›ndan “ENTER/PLAY” tufluna basarak seçiminizi onaylay›n. Bu klasörde, bir dosya seçmek için AfiA⁄I veya YUKA- RI imleç tuflunu kullan›n, ard›ndan “ENTER/PLAY” tufluna basarak bu dosyay› çalmaya bafllay›n. Bu sayfada, önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna ve önceki veya sonraki sayfaya gitmek için PREV veya NEXT tufluna bas›n.

JPEG CD’S‹N‹ OYNATMA

MP3 ÇALMA

Kodak Görüntü CD’sini Oynatma

(16)

ÖZEL FONKS‹YONLU OYNATMA

MPEG-4, MPEG (“Hareketli Görüntü Uzmanlar› Grubu” ifadesinin k›- saltmas›) taraf›ndan oluflturulan dördüncü ses ve görüntü flifreleme standard›d›r. VCD, MPEG-1 teknolojisi ve DVD ise MPEG-2 teknolo- jisi esasl›d›r. MPEG-4, dar bant geniflli¤inin avantajlar›ndan yararlan›r ve verileri s›k›flt›r›p kare düzenleme teknolojisiyle aktararak en görün- tü kalitesini sunar. Ses verileri WMA standard› taraf›ndan s›k›flt›r›l›r.

MPEG-4, AV alan›ndaki en geliflmifl s›k›flt›rma teknolojisi standard›- d›r. En yüksek s›k›flt›rma oran›na sahiptir. MPEG-4 teknolojisi ile, bir DVD filmini yüksek görüntü kalitesiyle bir veya iki CD-R diskine s›k›fl-

t›r›p kaydedebilir veya VCD gibi ayn› kaliteli birkaç filmi bir CD-R diskine ya da DVD ile benzer kaliteli birkaç filmi DVD-ROM diskine kopyalayabiliriz.

Not:

1. fiu anda piyasada bulunan MPEG-4 diskleri çok say›da farkl› formata sahiptir; XVID, AVI, DIVX, RM gi- bi. Ancak, piyasadaki "MPEG4" logolu baz› diskler MPEG teknolojisiyle kaydedilmemifllerdir. Yanl›fl ka- y›t standard›ndan dolay› baz› disklerin bu cihazda oynat›lamamas› normaldir.

2. MPEG-4 dosyalar› ekranda liste fleklinde gösterilir; imleç tufllar›yla simgeyi seçin ve filmi oynatmak için ENTER/ PLAY tufluna bas›n.

MPEG4 CD FONKS‹YONUNUN TANITIMI

(17)

S‹STEM AYARLAMASI

l Uzaktan kumandadaki SETUP tufluna bast›¤›- n›zda, ayarlama menüsü görünür.

1. Ayarlama menüsü içinde imleci hareket ettir- mek için uzaktan kumandadaki YUKARI, AfiA-

⁄I, SOL ve SA⁄ tufllar› kullanabilirsiniz ard›n- dan, seçiminizi yapmak için ENTER/PLAY tu- fluna bas›n. Önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna bas›n.

2. Ayarlama menüsünden ç›kmak için SETUP tu- fluna bas›n.

Farkl› gösterge ve TV ekran oran› format›n› seçer.

Diske ve TV’ye göre çeflitli ekran formatlar› bulunur.

Not :

l Hangi ekran format›n›n seçildi¤ine bak›lmadan standart 4:3 format›nda kaydedilen bir görüntü her zaman 4:3 ekran oran›nda gösterilecektir.

l DVD bafll›klar›n›n ekran format› de¤ifliklik göste- rebilir; ilgili DVD bafll›¤›n›n bilgilerine bak›n.

l DVD bafll›¤› 16:9 genifl ekran format›nda kayde- dilmiflse ve TV, standart 4:3 ekranl› ise, görüntü yatay yönde s›k›flt›r›lacakt›r.

l Baz› DVD bafll›klar› özel formatlarda kaydedilmifl olabilir. Bu tip durumlarda, hangi TV ekran forma- t›n› seçti¤inize bak›lmadan, DVD bafll›klar› daima ekranda orijinal format›nda görünecektir.

AÇI ‹fiARET‹: Kullan›c›lar, farkl› aç› seçene¤i su- nan bir DVD’yi oynat›rken belli bir kamera aç›s›n›

seçebilir.

Ekran Üstü Gösterge (OSD) Dili: Kullan›c›lar ayarlama menüsü ve ekran üstü gösterge dilini se- çebilir.

ALTYAZI: ‹flitme engelli kifliler için. Program kay›tl›

altyaz›yla görüntülenebilir.

Not: Bu özellik, altyaz›l› CD’lerde bulunur.

EKRAN KORUYUCU: Ekran koruyucu özelli¤i aç›k ise, DVD oynat›c› belli bir süre boflta b›rak›ld›¤›nda ekranda bir animasyon görüntüsü görünecektir.

SON HAFIZA: Bu fonksiyon, bir CD’yi dana önce izledi¤iniz bir noktadan itibaren izlemeye devam et- mek istedi¤inizde faydal›d›r. Kal›nan noktadan de- vam etme (resume) fonksiyonundan farkl› olarak, Son Haf›za fonksiyonu DVD, oynat›c›dan ç›kar›lsa bile etkilidir. Son Haf›za fonksiyonu, PBC özelli¤i olan baz› VCD’lerden güvenilir bir flekilde çal›flma- yabilir.

TV ekran format›n›, video tipini ve bütün DVD fonk- siyonlar›n› ayarlay›n.

1.2 ANGLE MARK (AÇI ‹fiARET‹)

1.3 OSD LANGUAGE (EKRAN ÜSTÜ MENÜ D‹L‹)

1.4 CAPTIONS (ALTYAZI)

1.5 SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU)

1.6 Last Memory (Son Haf›za) 1.1 TV DISPLAY (TV EKRANI)

2. SES AYARLAMA SAYFASI

1. GENEL AYARLAMA SAYFASI

(18)

S‹STEM AYARLAMASI

2.1.1 DOWNMlX SETUP (DÖNÜfiTÜRME AYARLAMASI)

DÖNÜfiTÜRME MODU: Ön hoparlörleri LT/RT STEREO, V SURR veya 5.1CH konumuna ayarlar.

l ‹lk 3 ayarlama ( LT/RT, STEREO, V SURR) 2 ho- parlörün ses sinyalini dönüfltürür. Bu ayarlama, surround ses efektini sadece iki hoparlörle elde etmenizi sa¤lar. Bu nedenle, DÖNÜfiTÜRME MODU bu seçeneklere ayarland›¤›nda ilave ho- parlör ayarlamas› (sonraki bölümlerde aç›klan- m›flt›r) iptal edilir.

l Dolby Digital ba¤lant›s›n› seçmiflseniz ve gerçek Dolby Digital sur-round sesi duymak istiyorsan›z DÖNÜfiTÜRME MODUNU 5.1CH konumuna ayarlaman›z gerekir. Bu ayarlamada, ORTA ve ARKA hoparlörler aktiftir.

2.1.2 FRONT SPEAKER (ÖN HOPARLÖR) ÖN HOPARLÖR: Ön hoparlörlerin sesini Yük- sek, Düflük konumuna ayarlar.

2.1.4 REAR SPEAKER (ARKA HOPARLÖR) ARKA HOPARLÖR: Arka hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük veya Kapal› konumuna ayarlar.

2.1.5 SUBWOOFER SPEAKER (SUBWOOFER HOPARLÖRÜ)

SUBWOOFER HOPARLÖRÜ: Subwoofer ho- parlörlerini Aç›k veya Kapal› konumuna ayarlar.

2.1.3 CENTER SPEAKER (ORTA HOPARLÖR) ORTA HOPARLÖR: Orta hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük veya Kapal› konumuna ayarlar.

Bu DVD oynat›c› üç tip ses ç›k›fl› içerir:

1. SPDlF OFF: Sol, sa¤, sol surround, sa¤ surro- und ve orta hoparlörlerin ve Subwoofer’in arka panel ba¤lant›lar› arac›l›¤›yla analog surround ses üretilir.

2. SPDIF/RAW veya SPDIF/PCM: Bu surround ses, ürünün arka taraf›ndaki koaksiyel ve optik konnektörler arac›l›¤›yla Dolby Digital / DTS de- kodere gönderilir.

Not:

DVD oynat›c› ayn› anda bir Dolby Digital sinyal ve bir analog sinyal gönderir ancak, Karaoke efektlerinin avantajlar›ndan yararlanmak istiyor- san›z Analog ç›k›fl› seçmeniz gerekir.

2.2.2 LPCM OUTPUT (LPCM ÇIKIfiI)

LPCM (Lineer Sinyal Kodu Modülasyonu) ÇIKI- fiI: Ses format› için LPCM 48K, LPCM 96K’yi içerir.

2.1 HOPARLÖR AYARLAMA SAYFASI

Dijital filtrenin örnekleme frekanslar›n› seçin; örnek- leme frekans› ne kadar yüksek olursa, ses kalitesi o kadar iyi olacakt›r. Varsay›lan ayarlama kapal› ise, HDCD okunurken ekranda "CD" görünecektir;

HDCD gösterimi için 44.1K veya 88.2K’yi seçin.

2.2.1 SPDIF OUTPUT (SPDIF ÇIKIfiI) SPDIF ÇIKIfi MODU: Ses ç›k›fllar›n› ayarlar.

2.2 SPDIF AYARLAMA SAYFASI

2.3 HDCD

(19)

S‹STEM AYARLAMASI

RESOLUTION (ÇÖZÜNÜRLÜK): Oynat›c›n›n çö- zünürlük ç›k›fl›n› TV’nize göre ayarlayabilirsiniz. (Vi- deo Output ayar› "HDMI" konumuna ve Resolution opsiyonu geçerli konumuna ayarlanmal›d›r. )

DUAL MONO: Amplifikatörünüzün/dekoderinizin Dolby Digital ç›k›fl› varsa, amplifikatörünüz veya de- koderiniz için stereo, sol mono, sa¤ mono veya ka- r›fl›k mono modunu seçebilirsiniz.

D‹NAM‹K: Bu özellik genellikle geceleri yüksek ses- li programlar› izlerken, baflkalar›n› rahats›z etme- mek için kullan›l›r. Bu ayarlama ses seviyesini dina- mik olarak azalt›rken orijinal ton kalitesini koruyabi- lir. Bu, konuflma dilindeki en yüksek ile en düflük ses aras›ndaki desibel (dB) cinsinden ölçülen kap- samd›r.

4.3.2 BRIGHTNESS (PARLAKLIK) PARLAKLIK: Görüntünün parlakl›¤›n› ayarlar.

Sa¤ imleç tufluna bas›n ve TV ekran›nda bir de¤er görünecektir. De¤eri ayarlamak için SOL/SA⁄ imleç tufluna bas›n ve seçiminizi onaylamak ve önceki me- nüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

4.3.3 CONTRAST (KONTRAST)

KONTRAST: Görüntünün kontrast seviyesini ayar- lar.

Sa¤ imleç tufluna bas›n ve TV ekran›nda bir de¤er görünecektir. De¤eri ayarlamak için SOL/SA⁄ imleç tufluna bas›n ve seçiminizi onaylamak ve önceki me- nüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

4.3.4 GAMMA

GAMMA: Görüntünün gamma de¤erini ayarlar.

4.3.5 HUE (RENK TONU)

RENK TONU: Görüntünün renk tonunu ayarlar.

Sa¤ imleç tufluna bas›n ve TV ekran›nda bir de¤er görünecektir. De¤eri ayarlamak için SOL/SA⁄ imleç tufluna bas›n ve seçiminizi onaylamak ve önceki me- nüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

4.3.1 SHARPNESS (KESK‹NL‹K)

KESK‹NL‹K: Görüntünün keskinli¤ini ayarlar.

V‹DEO ÇIKIfiI: Video ç›k›fl›n› ayarlar.

3. DOLBY DIGITAL AYARLAMA SAYFASI

3.1 DUAL MONO

3.2 DYNAMIC (D‹NAM‹K)

4. V‹DEO AYARLAMA SAYFASI

4.1 VIDEO OUTPUT (V‹DEO ÇIKIfiI)

4.2 ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLAMA SAYFASI

4. 3 GÖRÜNTÜ KAL‹TES‹ AYARLAMA SAYFASI

(20)

S‹STEM AYARLAMASI

4.3.6 SATURATION (DOYUM)

DOYUM: Görüntünün doyumunu ayarlar.

Sa¤ imleç tufluna bas›n ve TV ekran›nda bir de¤er görünecektir. De¤eri ayarlamak için SOL/SA⁄ imleç tufluna bas›n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

4.3.7 LUMA DELAY (IfiIK GEC‹KMES‹) IfiIK GEC‹KMES‹: TV’nin parlakl›¤›na ve rengine göre, görüntünün ›fl›k gecikmesini ayarlar. DVD için genellikle 1T’ye ayarlan›r.

TV T‹P‹: Bu oynat›c› NTSC ve PAL sistemleri dahil farkl› TV ç›k›fllar›n› destekler.

l TV’niz sadece NTSC veya PAL sistemini destek- liyorsa ve kazayla yanl›fl TV tipini seçtiyseniz, TV görüntüsü titreyecek ve siyah/beyaza dönecektir.

Bu durumda, ayarlamay› belirtildi¤i gibi yapmak için SETUP tufluna basman›z gerekir.

Tercih ayarlamas›, sadece cihazda disk yokken ak- tiftir ve haf›zadaki ayarlama de¤ifltirilinceye kadar bu ayarlama aktif kal›r.

ARKA ZEM‹N RENG‹: Altyaz›n›n arka zemin rengi- ni ayarlar.

ANAHAT RENG‹: Altyaz›n›n anahat rengini ayarlar.

YAZI RENG‹: Altyaz› rengini ayarlar.

YATAY HIZALAMA: Altyaz›y› sola veya sa¤a ayar- lar.

ALTYAZI FONTU: Altyaz› fontunu ayarlar.

4.4.1 HDMI

HDMI: HDMI özelli¤ini aç›p kapatabilirsiniz.

4.4.2 AUDIO SOURCE (SES KAYNA⁄I) SES KAYNA⁄I: Ses kayna¤›n› ayarlayabilirsiniz.

5.2 BACKGROUND COLOR (ARKA ZEM‹N RENG‹)

5.3 OUTLINE COLOR (ANAHAT RENG‹)

5.4 TEXT COLOR (YAZI RENG‹)

5.5 HORIZON ALIGN (YATAY HIZALAMA)

6. TERC‹H AYARLAMA SAYFASI 4.4 HDMI AYARLAMA SAYFASI

5. MPEG4 AYARLAMA SAYFASI

5.1 SUBTITLE FONT (ALTYAZI FONTU)

6.1 TV TYPE (TV T‹P‹)

(21)

S‹STEM AYARLAMASI

PBC MODU: PBC fonksiyonunu (oynatma kontrolü) aç›k veya kapal› konumuna ayarlar.

6.2 PBC

VARSAYILAN: Bu DVD oynat›c›n›n bütün ayarlar›- n› varsay›lan fabrika konumuna s›f›rlar. S›f›rlama için ENTER/PLAY tufluna bas›n.

6.8 DEFAULT (VARSAYILAN)

KONUfiMA D‹L‹: DVD oynat›rken istedi¤iniz konufl- ma dilini varsay›lan olarak ayarlar. (DVD farkl› dille- ri destekliyorsa)

6.3 AUDIO (KONUfiMA D‹L‹)

ALTYAZI: DVD oynat›rken istedi¤iniz altyaz› dilini varsay›lan olarak ayarlar. (DVD farkl› dilleri destek- liyorsa)

6.4 SUBTITLE (ALTYAZI)

fi‹FRE DE⁄‹fiT‹RME: fiifreyi de¤ifltirebilirsiniz; yeni flifre için 6 rakam girin.

Not: (‹lk flifre: 136900) Yeni flifrenizi unutmay›n.

Ebeveyn kontrol fonksiyonunu ayarlarken yeni flif- renizi girmeniz gerekir.

6.7 PASSWORD MODE (fi‹FRE MODU)

D‹SK MENÜSÜ: DVD oynat›rken istedi¤iniz menü dilini varsay›lan olarak ayarlar. (DVD farkl› dilleri destekliyorsa)

6.5 DISC MENU (D‹SK MENÜSÜ)

EBEVEYN KONTROLÜ: Ebeveyn kontrol fonksiyo- nu, DVD’lere verilen farkl› sansör seviyeleriyle birlik- te çal›fl›r. Bu seviyeler, ailelerin izledi¤i DVD tipleri- ni kontrol etmeye yard›mc› olur. DVD’ler için 8 san- sör seviyesi bulunur.

Not: Bu ayarlamay› de¤ifltirirseniz, flifre girmeniz gerekir. (‹lk flifre: 136900)

6.6 PARENTAL (EBEVEYN KONTROLÜ)

(22)

ARIZA G‹DERME

Servis ça¤›rmadan önce sorunun sebebini ve çözümünü bulmak için afla¤›daki tabloyu inceleyin.

BEL‹RT‹LER VE ÇÖZÜMLER

BEL‹RT‹LER ÇÖZÜM

Fiflin tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.

Oynat›c› ile TV aras›ndaki ba¤lant›n›n iyi yap›ld›¤›ndan emin olun.

Görüntü normale dönünceye kadar "V.MODE" tufluna art arda bas›n.

Oynat›c› ile di¤er cihazlar aras›ndaki ba¤lant›n›n iyi yap›ld›¤›ndan emin olun.

CD’nin düzgün tak›ld›¤›ndan emin olun.

CD’yi temizleyin.

Uzaktan kumanda ile cihaz aras›ndaki engelleri kald›r›n.

Uzaktan kumanday› ön paneldeki sensöre do¤ru tutun.

Pilleri kontrol edin ve gerekirse, de¤ifltirin.

CD’de çizilme veya kirlenme olup olmad›¤›n› kontrol edin.

CD’yi temizleyin veya de¤ifltirin.

Cihaz› kapat›p 10 saniye bekledikten sonra yeniden aç›n.

Elektrik dalgalanmalar› veya elektrikle ilgili di¤er durumlar.

Cihaz› kapat›p 10 saniye bekledikten sonra yeniden aç›n.

TV’nin ve amplifikatörün iyi durumda oldu¤undan ve düzgün ayarland›¤›ndan emin olun.

TV’nin iyi durumda oldu¤undan emin olun.

Cihaza elektrik gelmiyor

Görüntü yok

Ses yok

Görüntü oynat›lm›yor

Görüntü Paraziti

Tufllar çal›flm›yor Cihaz uzaktan kuman-

daya cevap vermiyor

(23)

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Ortam Dosya

uzant›s›

Format

Video Ses

Aç›klama

Maksimum çözünürlük / Bit oran› vs.)

Müzik

.mp3 -

MPEG 1/2 Katman 1/ 2/

3 (MP3)

Örnekleme oran›: 44.1KHz, Bit Oran›:

32K~320Kbps

.wma - WMA Örnekleme oran›: 44.1KHz, Bit Oran›: 32K~192Kbps

.jpg

Temel JPEG

Destekleme format›: 444/ 440/ 422/ 420/ Gri tonlama

Kademeli

JPEG Destekleme format›: 444/ 440/ 422/ 420/ Gri tonlama

Foto¤raf

Film

.mpg/ .dat/

.vob

.avi MS ISO

MPEG4 PCM/MP3/WMA SP deste¤i

Örnekleme oran›: 44.1KHz, Bit Oran›: 32K~320Kbps

Destekleme format›: 444/ 440/ 422/ 420/ Gri tonlama

Destekleme format›: 444/ 440/ 422/ 420/ Gri tonlama

.mp3 -

MPEG 1/2 Katman 1/ 2/

3 (MP3)

Temel JPEG

Kademeli JPEG .jpg

.srt .smi .sub

MPEG1 MPEG2 XviD/ 3ivx

MPEG4

MPEG Katman 1/2/3 MPEG2 PCM/MP3/WMA PCM/MP3/WMA

60 Hz (görüntü yenileme h›z›).

60 Hz (görüntü yenileme h›z›).

XviD Versiyon: 1.1.2 / DivX 3.1.x, 4.x, 5.x Yaklafl›k 640 x 480.

Müzik

Foto¤raf

Altyaz›

USB üzerinden Desteklenen Dosya Tipleri

Ortam Dosya

uzant›s›

Format

Video Ses

Aç›klama

Maksimum çözünürlük / Bit oran› vs.)

Genel

Güç kayna¤›

Güç tüketimi Ürün ebatlar›

A¤›rl›k Çal›flma koflullar›

Çal›flma nem aral›¤›

110V - 240V ~ 50/60Hz 12W

L: 360mm W:215mm H: 41mm 1.8kg

5 C to 35 C (41 F to 95 F) 5% to 90%

Not : Tasar›m ve teknik özellikler önceden haber verilmeden de¤ifltirilebilir.

'' EEE Yönetmeli¤i'ne Uygundur'' Üretici Firma

Desay A&V Science & Technology Co. Ltd.

3RD INDUSTRY ZONE, CHENJIANG TOWN, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

Tel : (86-752)2619752

(24)

DANIŞMA MERKEZi 444 4 123

Cihazın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen lullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Üretici / İthalatçı Firma:

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :