• Sonuç bulunamadı

1. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetmeliği nde MKK'ya kurucu ortak olabileceği belirtilen kuruluşlar arasında yer almaz?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetmeliği nde MKK'ya kurucu ortak olabileceği belirtilen kuruluşlar arasında yer almaz?"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

1

www.finansed.com

1. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetmeliği’nde MKK'ya “kurucu ortak”

olabileceği belirtilen kuruluşlar arasında yer al- maz?

A) Borsa İstanbul Anonim Şirketi,

B) SPKn’na göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar,

C) Takasbank,

D) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği E) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

I. MKK’nın sermayesini temsil eden paylar A ve B grubuna bölünmüştür.

II. MKK’nın sermayesinde Takasbank’a ait olan paylar B grubu paylardır.

III. MKK’nın sermayesi 36 milyon TL’dir.

2. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermaye ve ortaklık yapı- sına ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangi- si/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

3. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın görev ve yetki- lerine ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kayıtların ilgili mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak.

B) Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının tes- lim alınması ve imhasını SPK tarafından belirle- necek esaslar çerçevesinde yerine getirmek.

C) TTK ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağla- maya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak.

D) Para piyasalarına ilişkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluştur- mak ve BDDK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde verilerin kul- lanımını sağlamak.

E) Lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün se- netlerinin kaydileştirilmesine, bunların ve bunla- ra bağlı hakların elektronik ortamda kayden iz- lenmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin platform oluşturmak.

4. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşuna üye olması gereken kuruluşlar arsında yer almaz?

A) Yatırım kuruluşları B) Limited şirketler

C) Merkezi takas kuruluşları

D) MKK tarafından önerilen ve Kurulca kabul edi- len diğer kuruluşlar

E) Yabancı merkezi saklama kuruluşları

5. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’ya ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) SPKn uyarınca sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır.

B) Kaydileştirme uygulaması kapsamında kaydileşmiş olan sermaye piyasası araçlarının, hamiline yazılı olması halinde toplu hesaplarda izlenmesi esastır.

C) Kaydileştirme uygulaması çerçevesinde Türkiye’de kaydileştirilmiş olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tara- fından izlenir.

D) Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur.

E) SPK tarafından kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının SPK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur.

6. Hak sahiplerinin adına açılan yatırımcı ve ortak hesapları Merkezi Kayıt Sistemi’nde (MKS) aşağıda belirtilenlerden hangisi tarafından açılır?

A) Merkezi Kayıt Kuruluşu B) Merkezi Kayıt Kuruluşu Üyesi C) Takasbank

D) Borsa İstanbul

E) Sermaye Piyasası Kurulu

(2)

2

www.finansed.com

7. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’da açılan ihraççı hesaplarından “ihraççı havuz hesabı”na yönelik aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kaydi sermaye piyasası araçları ihracına ilişkin geçici kayıtların izlenmesi amacı ile tutulur.

B) İhraç edilecek kaydi sermaye piyasası araçları- nın satış süresi boyunca takibi havuz hesabında yapılır.

C) İhraççı havuz hesabına, sadece Borsada işlem görmeyen payların kayıtları yapılabilir.

D) Satışa konu olan tutarlar satış süresinde kaydi sermaye piyasası araçlarının satılması ile veya satış öncesinde, ilgili hesaplara yapılacak kayıt neticesinde bu hesaptan düşülür.

E) Yatırım fonu katılma paylarının ihraç ve iptal iş- lemleri de havuz hesabı kullanılarak yapılır.

8. İhraççı tarafından münferiden pay sahipleri için, MKK tarafından belirlenen bilgilerin MKK’ya ile- tilmesi ile açılan ve sadece Borsada işlem görme- yen payların kayıtları yapılabildiği ihraççı hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhraççı havuz hesabı B) Ortak hesabı

C) Bilinmeyen ortak hesabı D) Yatırımcı hesabı

E) Bilinmeyen katılımcı hesabı

I. İhraççılar II. Yatırım kuruluşu III. TCMB

IV. Takasbank

9. “Yatırımcı hesabı” yukarıda belirtilen MKK üyele- rinden hangisi/hangilerine ait hesap türleri ara- sındadır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve IV D) II ve IV E) I, II ve IV

10. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyelerinden yatırım kuruluşları hesapları arasında yer alan “yatırımcı hesabı”na ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yatırımcı hesabı, hak sahibi adına açılmış kaydi sermaye piyasası araçlarının izlendiği hesaptır.

DİBS’ler dahil, yatırımcılara ait kaydi sermaye piyasası araçları yatırımcı hesaplarında izlenir.

B) Yatırımcı hesabı, yatırımcıların talepleri üzeri- ne, MKK üyeleri tarafından MKK’ya yapılacak başvuru ile açılır.

C) MKK nezdinde yatırımcı hesabı açılabilmesi için öncelikle, MKK tarafından belirlenen bilgilerin üyelerce MKK’ya bildirilmesi gerekir.

D) Her yatırımcı için bir sicil numarası oluşturulur.

E) MKK nezdinde müşterek hesap açılması müm- kün değildir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank’ın takas hiz- meti verdiği piyasalar arasında yer almaz?

A) Borsa İstanbul Pay Piyasası B) EPİAŞ Elektrik Piyasası

C) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu D) Polatlı Ticaret Borsası

E) Takasbank Ödünç Pay Piyasası

12. Aşağıda yer alan piyasalardan hangisinde Takas- bank, “Merkezi Karşı Taraf” rolü üstlenmemiştir?

A) Borsa İstanbul Para Piyasası B) Borsa İstanbul Pay Piyasası

C) Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

D) Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası E) Takasbank Ödünç Pay Piyasası

(3)

3

www.finansed.com

I. TCMB

II. Yatırım kuruluşları III. Sigorta şirketleri

13. Yukarıda yer alan kuruluşlardan hangisi/hangileri Takasbank’a üye olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

I. Kendilerinin II. Müşterilerinin

III. Diğer piyasa üyelerinin

14. Takasbank “doğrudan takas üyeleri” yukarıda belirtilenlerden hangisi/hangilerinin takas işlem- lerini gerçekleştirebilirler?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

I. üyenin özsermaye tutarı,

II. iç sistemlerinin ve teknik altyapısının yeterliliği III. Üyenin gerçekleştirdiği işlem hacmi

IV. Takasbank tarafından gerçekleştirilen içsel de- recelendirme çalışmaları

15. Takasbank “genel takas üyeliği” ve “doğrudan takas üyeliği” ayrımı yukarıda yer alan kriterler- den hangisi/hangileri dikkate alınarak yapılmak- tadır?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV

16. “Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve iş- lemleri ile ödeme işlemleri, merkezî takas kuruluş- larının üyelerinin faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dâhil ol- mak üzere, geri alınamaz ve iptal edilemez.”

Yukarıda yer alan ifade Sermaye Piyasası Kanu- nu’nda ne olarak adlandırılmıştır?

A) Merkezi takas B) Takas kesinliği C) Merkezi karşı taraf D) Brüt takas

E) Netleştirme

17. Takas işlemlerine ilişkin aşağıda yer alan ifadeler- den hangisi yanlıştır?

A) Takas, teslim karşılığı ödeme prensibi ile ger- çekleştirilir.

B) Teslim karşılığı ödeme prensibinde yükümlülü- ğünü yerine getirmeyen üyeye alacağı öden- mez.

C) Yükümlülüğün kısmi olarak yerine getirilmesi halinde alacaklar kapatılan borçla orantılı ola- rak ödenir.

D) Teslim karşılığı ödemede Takasbank tarafından, hizmet verilen piyasanın niteliğine göre, takas borçlarına karşılık üyelerin alacaklarının bloke- lendirilmesi ve blokelerin çözülmesi işlemleri için likidite sırası belirlenir.

E) Blokelendirme işlemleri en az likit olan alacak- tan başlayarak en likit olan alacağa doğru, dü- zenlenir.

18. Takas üyesinin hesabında bulunan varlığı herhangi bir şarta bağlı olmaksızın başka bir hesaba dev- retmesine ne ad verilir?

A) Serbest virman B) Şartlı virman

C) Elektronik menkul kıymet transferi D) Elektronik fon transferi

E) Netleştirme

(4)

4

www.finansed.com

19. Aşağıdakilerden hangisinde hesaplar arasındaki varlık transferi eşanlı olarak gerçekleştirilir?

A) Serbest virman B) Şartlı virman

C) Elektronik menkul kıymet transferi D) Elektronik fon transferi

E) Netleştirme

20. Üyelerin Takasbank’a olan aidat, ücret, komisyon ve diğer yükümlülüklerini kendilerine verilen süre içerisinde yerine getirmemesi halinde zararını kar- şılayabilmek amacıyla maktu tutarda almış olduğu teminatlara ne ad verilir?

A) Üyelik teminatı B) İşlem teminatı

C) Garanti fonu katkı payı D) İpotek

E) Rehin

I. Üyelik teminatı nakit olarak yatırılır.

II. Üyelerin yatırmaları gereken üyelik teminat tu- tarları takas hizmeti aldıkları piyasalar dikkate alınarak SPK tarafından belirlenir.

III. Üyelik teminatları Takasbank’ın malvarlıkların- dan ayrı izlenir.

21. Takasbank üyelik teminatlarına ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III

22. Takasbank’a üyeler tarafından verilen işlem temi- natlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden han- gisi yanlıştır?

A) İşlem teminatları; üyelerin takas işlemleri ne- deniyle diğer üyelere olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılır.

B) Teminatlar tevdi amaçları dışında kullanılamaz, C) Teminatlar kamu alacakları hariç haczedilemez.

D) Teminatlar rehnedilemez, idari mercilerin tasfi- ye kararlarından etkilenmez.

E) Teminatlar iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir uygulanamaz.

23. Merkezi takas uygulamasında garanti fonu oluştu- rulmasına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden han- gisi yanlıştır?

A) Garanti fonu katkı payları, “normal katkı payla- rı” ile talep edilmesi halinde yatıracakları “ilave katkı payları”ndan oluşur.

B) Normal katkı paylarının kullanılması veya diğer nedenlerle eksilmesi durumunda tamamlama çağrısı yapılır.

C) Talep edilebilecek ilave katkı payı, normal katkı payını aşamaz.

D) Genel olarak üyelerce garanti fonuna yatırıla- cak katkı payları üyelerin işlemlerinden kaynak- lanan riskleri ile orantılı olarak belirlenir.

E) Riski olmayan üyenin yatıracağı katkı payı sıfır- dır.

24. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulu- nacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğ kapsamın- da aşağıdakilerden hangisi veya hangileri için portföylerinde yer alan varlıkların “Portföy Sak- lama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuru- luşlara İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçeve- sinde saklanma zorunluluğu bulunmaktadır?

I. Yatırım fonları

II. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları III. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları IV. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) I, III ve IV

(5)

5

www.finansed.com

25. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Portföy Saklayıcısı olarak yetkilendirilebilir?

I. Menkul kıymet yatırım ortaklığı II. Takasbank

III. Bankalar IV. Aracı kurumlar

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV

I. Portföy saklayıcısı olarak hizmet verecek aracı kurumlar tarafından bu hizmetin verildiği KYK’ya pay senedi alım satımına aracılık hizmeti sunu- lamaz

II. Portföy saklayıcısı, kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkların ayrı ayrı, kolektif yatırım kuruluşu- na aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar

III. Portföy saklayıcısı, kolektif yatırım kuruluşuna ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutar

26. Portföy saklama hizmetine yönelik yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

I. Merkezi saklama kuruluşu II. Borsa İstanbul

III. Portföy yönetim şirketi/yatırım ortaklığı 27. Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya

konu varlıkların mutabakatını yukarıda yer alan kurumlardan hangisi/hangileri ile yapar?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

28. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Pay Piya- sası Takas İşlemleri Uygulama Esaslarına göre aşa- ğıdakilerden hangisi takas prensiplerinden biri de- ğildir?

A) Zaman önceliği B) Kaydi takas C) Netleştirme

D) Aynı gün valörlü işlemler E) Merkezi takas

29. Borsa İstanbul Pay Piyasası takas prensipleri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Piyasa’da gerçekleşen işlemlerde net borç veya alacak tutarının hesaplanmasında menkul kıy- met bazında müşteri/portföy ayırımı da gözeti- lerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygu- lanması esastır

B) Günlük netleştirme uygulanır.

C) Aracı kurumlar takas merkezine olan borçlarını kapatmadıkça, takastan olan alacakları kendile- rine ödenmez

D) Takas yükümlülüklerinin kısmi olarak yerine ge- tirilmesi mümkün değildir

E) Takasa olan nakit / kıymet borçları hesaben ödenir

30. Borsa İstanbul Pay Piyasası işlemleri nedeniyle Üyeler takas borçlarını; Takasbank nezdindeki Pay Takas Borcu Hesabı’na saat kaça kadar yatırmak zorundadırlar?

A) 15:00 B) 15:30 C) 16:00 D) 16:30 E) 16:45

(6)

6

www.finansed.com

I. Takasbank hesabına nakit olarak yatırılması II. EFT kanalıyla

III. Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan vir- man

IV. Diğer Piyasalardan olan alacakların mahsubu 31. Borsa İstanbul Pay Piyasası işlemleri nedeniyle

takasa olan nakit borçları yukarıda belirtilen yön- temlerden hangisi/hangileri ile kapatılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) II, III ve IV

32. T+3 günü saat kaça kadar hisse senedi veya nakit borcunu kapatamayan aracı kurumlar adına, Bor- sa İstanbul’da aynı gün valörlü alış veya satışlar yaptırılarak re’sen borç kapatma yoluna gidilir?

A) 09:00 B) 09:30 C) 10:00 D) 11:00 E) 16:45

33. TRT110827T16 ISIN kodu aşağıdaki araçlardan hangisine aittir?

A) 11 Ağustos 2027 ihraç tarihli hazine bonosu B) 11 Ağustos 2027 itfa tarihli hazine bonosu C) 11 Ağustos 2027 itfa tarihli devlet tahvili D) 11 Ağustos 2016 itfa tarihli hazine bonosu E) 11 Ağustos 2016 itfa tarihli devlet tahvili

34. Kesin Alım Satım Pazarı’nda, Devlet İç Borçlan- ma Senetleri ve Gelir ortaklığı senetleri haricin- deki menkul kıymetler için kaç güne kadar ileri valörlü işlem yapılabilir?

A) 30 gün B) 60 gün C) 90 gün D) 120 gün E) 150 gün

35. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri “Borsa İstan- bul Borçlanma Araçları Piyasası Takas Prensiple- ri” arasında yer alır?

I. Netleştirme

II. Teslim Karşılığı Ödeme III. Kaydi Takas

IV. Merkezi Takas

A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

36. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda

“Takas İşlemleri” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi- lerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Bu piyasada yapılan işlemlerin takası aynı gün (T+0) gerçekleşir.

II. Bu piyasada yabancı para ödemeli kıymetlerin takası ise 2 iş günü (T+2) sonra gerçekleştirilir.

III. İleri valörle yapılan işlemler valör gününde ta- kasa dahil edilir.

IV. Borçlanma Araçları Piyasası’nda gerçekleştiri- len işlemler sonucu takasa olan nakit/kıymet yükümlülükler için temerrütsüz olarak son borç kapatma saati 16:45 olarak belirlenmiştir.

A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

(7)

7

www.finansed.com

37. “Borsa İstanbul Para Piyasası Genel Esasları” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi- si/hangileri doğrudur?

I. Tüm işlemlerin takası T+0 valörü ile gerçekleş- tirilir.

II. Teminat eksiği takas günü saat 15:00’a kadar tamamlanır.

III. Takas ve teminat yükümlülüğünü yerine ge- tirmeyen üyelere temerrüt hükümleri uygula- nır.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

38. Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri, merkezî takas ku- ruluşlarının üyelerinin faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merci- ler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması du- rumu da dâhil olmak üzere, geri alınamaması ve iptal edilememesi aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

A) Takas kesinliği

B) Teslim karşılığı ödeme C) Brüt takas

D) Kaydi takas

E) Çok taraflı netleştirme

39. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda nakit ve kıymet yükümlülüğünün saat 17:00’den sonra aynı gün valörlü yerine getirilmesi halinde oluşan 1 gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranların- dan en yüksek olanının kaç katı esas alınarak he- saplanan ön temerrüt cezası uygulanır?

A) 0,05 B) 0,20 C) 0,25 D) 0,50 E) 1

40. Y Üyesi TRT050219T18 tanımlı 7.000.000 TL/Nom. kıymet yükümlülüğünü aynı gün valörü ile saat 16:48 itibariyle yerine getirmiştir. Men- kul kıymetin Borsa İstanbul ağırlıklı ortalama fi- yatı 85,990 TL olup, baz alınan faiz oranı % 23 ol- sun, bu durumda üyenin ödeyeceği ön temerrüt faiz tutarı kaç TL’dir?

A) 948,25 B) 1.102,74 C) 1.896,49 D) 2.205,48 E) 3.792,98

41. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda nakit veya menkul kıymet alacaklı üyelere, valör gününde yapılamayan ödeme ve teslimler için 1 gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının kaç katı mağduriyet ödemesi yapılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

42. Borsa İstanbul Para Piyasasında gerçekleşen işlemlerin takası ne zaman gerçekleşir?

A) T+0 B) T+1 C) T+2 D) T+3 E) T+4

43. “Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma Ve Fiziki Tesli- mat” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi- si/hangileri doğrudur?

I. Takasbank, piyasada gerçekleştirilen işlemler- de açık teklif yöntemiyle merkezi karşı taraftır.

II. Takasbank, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumunda takasın tamamlanmasını ta- ahhüt eder.

III. Üyelerin müşterilerine karşı ve genel merkezi karşı taraf üyelerinin işlemci kuruluşlara karşı olan yükümlülüklerinden Takasbank sorumlu- dur.

IV. Takasbank; üyelerin piyasada yaptıkları işlem- lerden kaynaklanan takas yükümlülüklerini merkezi karşı taraf olarak üstlenir.

A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

(8)

8

www.finansed.com

44. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’ndaki Pozisyon Limit- leri” arasında yer alır?

I. Sicil bazında pozisyon limiti II. Üye bazında pozisyon limiti III. Risk bazında pozisyon limiti IV. Piyasa bazında pozisyon limiti

A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

45. “Sicil bazında pozisyon limiti” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğru- dur?

I. Sicil bazında pozisyon limiti, aynı dayanak var- lığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır.

II. Pozisyon limiti kontrollerinde aynı varlığa da- yalı sözleşmelerdeki aynı yönlü pozisyonlar birlikte değerlendirilir ve yüksek olan miktar pozisyon limiti kontrolünde dikkate alınır.

III. Aynı yönlü pozisyonlar, (Uzun Alım Opsiyonu Pozisyonu + Kısa Satım Opsiyonu Pozisyonu + Uzun Vadeli İşlem Pozisyonu) veya (Kısa Alım Opsiyonu Pozisyonu + Uzun Satım Opsiyonu Pozisyonu + Kısa Vadeli İşlem Pozisyonu) ola- rak hesaplanır.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

46. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda yeni bir pozisyon açılması durumunda, bulundurulması gereken teminatının en az % kaçı nakit TL temi- nattan oluşması gerekir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

47. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda “işlem te- minatı kompozisyonu ve değerleme katsayıları”

ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi- si/hangileri doğrudur?

I. Piyasada yeni bir pozisyon açılması durumun- da, bulundurulması gereken teminatın en az

%50’sinin nakit Türk Lirası teminattan oluşma- sı gerekir.

II. Teminat varlıkların değerleme katsayıları yılda bir kez gözden geçirilir.

III. Teminat varlık değerleme katsayılarında deği- şiklik olması halinde, yeni değerleme katsayıla- rı üyelere duyurulur.

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

48. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda İşlem te- minatı olarak verilen “Hisse Senedi Şemsiye Fon” değerleme katsayısı aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) 0,76 B) 0,82 C) 0,89 D) 0,91 E) 0,94

49. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Merkezi Karşı Taraf kuruluşunun garanti ettiği takasın tamam- lanmasını teminen üyelerinden aldığı temel te- minatlar arasında yer alır?

I. Üyelik teminatı II. İşlem teminatı III. İpotek teminatı IV. Garanti fonu katkı payı

A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

(9)

9

www.finansed.com

50. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Merkezi Karşı Taraf üyeleri tarafından temin edilen “işlem te- minatı” çeşitleri arasında yer alır?

I. Başlangıç teminatı II. Sürdürme teminatı III. Değişim teminatı IV. Fiziki teslim teminatı

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

51. Merkezi karşı taraf üyelerinden Takasbank’a olan aidat, ücret, komisyon ve diğer yükümlülük- lerin kendilerine verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek za- rarların telafisi amacıyla alınabilecek teminat tü- rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başlangıç teminatı B) Üyelik teminatı C) Değişim teminatı D) Fiziki teslim teminatı E) Sürdürme teminatı

52. Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP)’nda “ge- nel merkezi karşı taraf üyeleri” ne kadar üyelik teminatı yatırmaktadır?

A) 5.000 TL B) 10.000 TL C) 15.000 TL D) 20.000 TL E) 25.000 TL

53. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda minimum garanti fonu katkı payı ne kadardır?

A) 100.000 TL B) 200.000 TL C) 300.000 TL D) 400.000 TL E) 500.000 TL

54. Pay Piyasası’nda minimum garanti fonu katkı payı ne kadardır?

A) 5.000 TL B) 50.000 TL C) 100.000 TL D) 150.000 TL E) 300.000 TL

55. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Karşı Taraf iş- lemlerine taraf olacak üyelerin Takasbank’a su- nabilecekleri teminatlar arasında yer almaz?

A) Nakit TL

B) Devlet İç Borçlanma Senedi C) Hisse Senedi Şemsiye Fonu D) Varant

E) Pay Senedi

56. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda garanti fonu için bulunması gereken garanti fonu tutarı- nın % kaçı Türk Lirası olmak zorundadır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

57. Takasbank Ödünç Pay Piyasası’nda aşağıdakiler- den hangisi/hangileri teminat olarak kabul edi- lemez?

I. Yatırım Fonu

II. Devlet İç Borçlanma Senedi III. Döviz

IV. Teminat Mektupları

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

(10)

10

www.finansed.com

I. Devlet İç Borçlanma Senedi II. Döviz

III. Yatırım Fonu IV. Teminat Mektubu

58. Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası’nda yukarı- dakilerden hangisi/hangileri teminat olarak ka- bul edilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

59. Teminat Değerleme Katsayısı’nın formülü aşağı- daki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ve- rilmiştir?

A) 1+ (Piyasa Riski + Likidite Riski + Kredi Riski) B) 1+ (Piyasa Riski + Likidite Riski + Vade Riski) C) 1 + (Piyasa Riski + Enflasyon Riski + Kredi Riski) D) 1- (Piyasa Riski + Likidite Riski + Kredi Riski) E) 1- (Piyasa Riski + Vade Riski + Kredi Riski)

60. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Karşı Taraf Yö- netmeliği’nde teminatlara ilişkin yer alan husus- lar arasında yer almaz?

A) MKT üyesine bağlı tekil pozisyon hesaplarında izlenen müşteri pozisyonlarıyla ilişkili teminat- lar sadece ilgili müşterinin yükümlülüklerinin tasfiyesinde kullanılabilir.

B) Takasbank tarafından MKT hizmeti verilen pi- yasalarda alınan teminatlar; Takasbank’ın var- lıklarından ayrı olarak izlenir.

C) MKT üyesine bağlı müşteri hesaplarındaki te- minat açıklarının tamamlanmasından Takas- bank sorumludur.

D) Teminata kabul edilen varlıklardan doğan hak- lar teminatı verene aittir.

E) Takasbank, hesaplarda tutulan nakit Türk Lira- sı teminatların zorunlu karşılık olarak tesis edi- lecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutarını, mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırır.

1- 2- 3- 4- 5-

6- 7- 8- 9- 10-

11- 12- 13- 14- 15-

16- 17- 18- 19- 20-

21- 22- 23- 24- 25-

26- 27- 28- 29- 30-

31- 32- 33- 34- 35-

36- 37- 38- 39- 40-

41- 42- 43- 44- 45-

46- 47- 48- 49- 50-

51- 52- 53- 54- 55-

56- 57- 58- 59- 60-

Referanslar

Benzer Belgeler

• According to the results of correlation analysis which is carried out in order to test the hypothesis of “there is a relationship between the psychological violence

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenenlerde aranan nitelikler arasında olmamalıdır?. Eleştirel düşünen ve

‘İstenen davranışları sağlayabilir olmak, sınıf kurallarının uyulması, istenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesi’ kapsamı sınıf yönetiminin

Aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönetiminin etkiledikleri arasında yer almaz?. öğrencilerin davranışlarını anlama ve yönlendirme yollarını geliştirmelerine

Kütüphaneye ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesine gönderilir. D) Yerel ve bölgesel gazeteler ikişer nüsha derlenerek, bir adedi Millî Kütüphaneye, bir adedi

A) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir. B) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol

A) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir. B) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol

Dağ ikliminin insan sağlığını güçlendirici, bazı rahatsızlıkları giderici etkilerine bağlı olarak, dağların özellikle orman örtüsüyle kaplı alanlarında, temiz

Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısı'na

A) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir.. B) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıllık bir süre için

a) Problemi iyi anlamak. b) Problemi çözmek için bir plan yapmak. c) Problemi çözdükten sonra sonucu kontrol etmek. d) Problemi uzun ve karışık yollardan çözmeye

temel ilke ve esaslarımız doğrultusunda derecelendirme sürecinin bağımsız bir yapıda etkin olarak yürütülmesini sağlamak, verilen notların doğruluğunu kontrol etmek,

Aynı ağırlıktaki taşlar aynı öbekte olacağından ve sırası gelen taşın yarısı ağırlığındaki taş sadece 1 öbekte bulunabileceğinden; 2 öbek olduğunda her taş için

Esra, bir portakalı 4 eş parçaya bölüp 1 tanesini

çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf

A) Fonun toplam değerinin %10‟undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. B) Fon toplam

29. Gorgias; varlığı, bilgiyi ve anlatmayı yok sayar. Varlık felsefesinin ilk sorusu olan “Gerçekten bir şey var mıdır?” sorusunu olumsuz olarak yanıtlar. Felsefe,

e-YÖNET portal ndan yap lacak tercihler do rultusunda, MKK sisteminde yat mc ad na aç lm tüm yat m hesaplar nda bulunan menkul k ymet bilgileri, hesaplar nda gerçekle en i

Şekil 10: Kadrolu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının Hazırladığı Gayrimenkul Değerleme Rapor Yüzdeleri 18 Şekil 11: Rapor Hazırlanmasında Görev Alan Çalışanların

Artırılan sermaye içinde genel kurulca onaylanan son bilançoda yer alan yedeklerden veya yeniden değerleme değer artış fonundan aktarılmış olan bir tutar bulunması

Borsa Trendleri Raporu, halka açılan şirketleri, piyasa değerlerini, halka açıklık oranlarını, endeks performanslarını, işlem hacimlerini, hisse senetlerini elde

b) Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin

Lütfen hisse senedinin alo mkk kodunu tuşlayınız Onaylıyorsanız 1’e tekrar denemek için 2’ye basınız.. Lütfen Ek Tanım Belirtiniz