• Sonuç bulunamadı

1- Aşağıdaki hangisi 6362 sayılı sermaye piyasası kanununda tanımlanan sermaye piyasası araçlarından olan menkul kıymetler grubunda yer almaz?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1- Aşağıdaki hangisi 6362 sayılı sermaye piyasası kanununda tanımlanan sermaye piyasası araçlarından olan menkul kıymetler grubunda yer almaz?"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

Geniş kapsamlı test 1

1- Aşağıdaki hangisi 6362 sayılı sermaye piyasası kanununda tanımlanan sermaye piyasası araçlarından olan menkul kıymetler grubunda yer almaz?

A) Paylar

B) Pay benzeri diğer kıymetler C) Paylara ilişkin depo sertifikalar D) Borçlanma araçları

E) Bono

2- Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı sermaye piyasası kanununda belirtilen suçlardan biri değildir?

A) Bilgi suiistimali B) Piyasa dolandırıcılığı

C) Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti D) İçerden öğrenenlerin ticareti

E) Bilgi Ve Belge Vermeme, Denetimin Engellenmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi borsa ve piyasa işleticilerinin Kuruluş izni verilebilmesi için taşınması gereken unsurlardan biri değildir?

A) Anonim şirket şeklinde kurulmaları

B) Paylarının tamamının nama veya hamiline yazılı olması C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması

D) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması

E) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması, gerekir.

4- Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası

araçlarından oluşan fonları kapsayan Şemsiye fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Para Piyasası Şemsiye Fonu B) Katılım Şemsiye Fonu C) Serbest Şemsiye Fon D) Garantili Şemsiye Fon

E) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

5- Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde sayılan Şemsiye fon türlerinden biri değildir?

A) Gerçek Kişi Şemsiye Fonu B) Fon Sepeti Şemsiye Fonu C) Katılım Şemsiye Fonu

D) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu E) Hisse Senedi Şemsiye Fonu

6- Aşağıdakilerden hangisi Yatırım kuruluŞlarının yapamayacakları iŞ ve iŞlemler arasında yer almamaktadır?

A) Hiçbir sınaî ve zirai faaliyette bulunamaz.

B) Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz.

C) Ticari amaçlı gayrimenkul alım satımında bulunabilirler.

D) Kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para verme işlemleri yapamaz.

E) Bankacılık Kanunu‟nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar, mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

I- Sermaye piyasası araçları, II- İhraççılar,

III- Halka arz edenler,

IV- Sermaye piyasası faaliyetleri, V- Sermaye piyasası kurumları,

(2)

7- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sermaye piyasası kanununa tabi işlemlerden biridir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I, II, III, IV E) I, II, III, IV ve V

8- Aşağıdakilerden hangisi izahname hazırlama yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludur.

B) İzahnamede yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ve değerlendirilebilecek şekilde sunulur.

C) İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin unvanları, merkezleri ve iletişim bilgileri izahnamede açıkça belirtilir.

D) İzahname, ihraççıya ve ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet bölümü de içermek üzere bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenebilir.

E) Halka arz eden tarafından izahnamenin düzenlenmesi sırasında, ihraççının izahname hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alması şeklindeki bir zorunluluk söz konusu değil.

I- Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması

II- Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınmış olması III- Faaliyet izninin alınması sırasında aranan şartların kaybedildiğinin Kurulca tespitinden itibaren altı ay içinde bu şartların yeniden sağlanamaması

9- Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri yatırım kuruluşlarının yetki belgesi ve faaliyet izninin iptal edilmesinin nedenleri arasında yer almaktadır.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

10- Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşlarının yapamayacağı iş ve işlemler arasında yer almamaktadır?

A) Hiçbir sınaî ve zirai faaliyette bulunamaz,

B) Ticari amaçlı gayrimenkul alım satımında bulunamaz,

C) Kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para verme işlemleri yapamaz,

D) Bankacılık Kanunu‟nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar, mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz,

E) Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının, belli bir getiri sağlayacağı yönünde herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunabilirler,

11- Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; Yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu B) Hisse Senedi Fonu

C) Şemsiye fon D) Alt fon E) Katılım fonu

(3)

12- Aşağıdakilerden hangisi fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalardan biri değildir?

A) Fonun toplam değerinin %10‟undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz.

B) Fon toplam değerinin %5‟inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin %40‟ını aşamaz.

C) Fon toplam değerinin %10‟sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

D) Fon portföyüne bir ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının %10‟undan fazlası dahil edilemez.

E) TCMB, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonları düzenlemelerine göre; yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı fonlara ne ad verilir?

A) En İyi Gayret Fonları

B) Serbest Yatırım Fonları (Hedge Funds) C) Garantili Fonlar

D) Koruma Amaçlı Fonlar E) Şemsiye Fon

14- AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin amaçlarından biri değildir?

A) Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak,

B) Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere eğitim ve sertifika vermek

C) Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak,

D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak,

E) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını verilmesi için SPK dan yardım almak.

15- Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fonların kuruluşuna ilişkin esaslardan biri değildir?

A) Yatırım fonlarının şemsiye fon şeklinde kurulması zorunludur.

B) Kurucu, taslak içtüzük ve Kurulca esasları belirlenen başvuru formu ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur.

C) Şemsiye fonların kuruluş izni alabilmesi için kurucu ile portföy saklayıcısı arasında yapılan saklama sözleşmesinin kurulacak şemsiye fonu da kapsaması ve içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir.

D) Kuruluş başvurusu kapsamında, içtüzükte yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen içtüzük standardına göre eksiksiz olması zorunludur.

E) Kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren altı ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır.

16- Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir?

A) Derecelendirme Şirketleri B) Sigorta Şirketleri

C) Aracı Kurumlar D) Bankalar

E) Portföy Yönetim Şirketleri

17- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası faaliyetlerinden olan Yan hizmet ve faaliyetleri kapsamında değildir?

A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması.

B) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi

C) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.

D) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması.

E) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması.

(4)

18- Aşağıdaki ihraççılardan hangisinin payları sermaye piyasasında alım satıma söz konusu olmaz?

A) Anonim ortaklıklar B) Limited şirketler

C) Kamu iktisadi teşebbüsleri D) Mahalli idareler

E) Özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler.

19- Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu’nun izahnameye ilişkin düzenlemeler uyarınca yanlıştır?

A) İzahname onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‟nde ilan edilmez.

B) İzahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‟nde ilan edilir.

C) İzahnamenin, onaylanmadan önce Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilan edilmesi mümkündür.

D) İhraca ilişkin ilan, reklam ve açıklamalar izahname ile tutarlı olmalı, gerçeğe aykırı, abartılmış ve yanıltıcı bilgiler içermemelidir.

E) Sermaye piyasası araçlarının tahsisli satışında izahname hazırlanır.

20- Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanması, ilgili ihraççıya bildirimi, istisnai hallerde açıklamanın ertelenmesi veya açıklama yapılmamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Sermaye Piyasası Kurulu

B) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

C) Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

E) Hazine MüsteşarlığI. Ayrılma hakkının kullanılabilmesi için, pay sahipleri, ilgili genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirmiş olmalıdır.

II. Ayrılma hakkının kullanımı, ilgili halka açık ortaklık tarafından herhangi bir şarta bağlanmamış olmalıdır.

III. Genel kurul gündeminin usulüne uygun biçimde ilan edilmediği hallerde ayrılma hakkı kullanılamaz.

21- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Kurul düzenlemeleri uyarınca, ayrılma hakkının kullanılmasına iliĢkin olarak, yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) Yalnız I E) I I ve III

22- Kolektif yatırım kuruluşu portföylerinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıkların, kolektif yatırım kuruluşlarına ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ve diğer görevlerin yerine getirilmesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından gerçekleşir?

A) Portföy Yönetim Şirketi B) Aracı Kurumlar

C) Takas ve Saklama Bankası D) Merkezi Kayıt Kuruluşu E) Portföy Saklama Kuruluşu

(5)

23- Aşağıdakilerden hangisi portföy saklayıcının görevleri arasında yer almamaktadır?

A) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkların ayrı ayrı, kolektif yatırım kuruluşuna aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.

B) Belge ve kayıt düzeninde varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini kolektif yatırım kuruluşu bazında düzenli olarak takip eder.

C) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutabilirler ve kendi aktifleriyle ilişkilendirebilirler.

D) Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Şirket veya yatırım ortaklığı ile yapmalıdır.

E) Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

24- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin amaçları arasında yer almamaktadır?

A) Sermaye piyasasının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesi için ihtiyaç duyulabilecek araştırmaların yapılmasını sağlamak; tanıtım, seminer, toplantı, eğitim ve reklam faaliyetleri düzenlemek.

B) Birlik üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olmasına, iş ahlakının sağlanmasına

C) Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak

D) Zarar eden üyelere maddi yardımda bulunmak E) Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek

25- Aracı kuruluşlar arasında veya aracı kuruluşlar ile müşterileri arasında borsa dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde "Tahkim" hizmetini aşağıdakilerden hangisi verebilir?

A) Danıştay B) Sayıştay C) Yargıtay

D) Türkiye Bankalar Birliği

E) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

DENEME SINAVI -1 CEVAP ANAHTARI

1- E 6- C 11- A 16- E 21- D 2- D 7- E 12- C 17- E 22- E 3- B 8- E 13- D 18- B 23- C 4- B 9- D 14- E 19- E 24- D 5- A 10- E 15- E 20- A 25- E

Referanslar

Benzer Belgeler

Artırılan sermaye içinde genel kurulca onaylanan son bilançoda yer alan yedeklerden veya yeniden değerleme değer artış fonundan aktarılmış olan bir tutar bulunması

Buna göre kontrole göre taze soğanda Ag Np farklı aşama ölçümlerde bitki boyu ve bitki genişliği ölçümlerinde kontrole göre daha düşük çıkmaktadır..

Yurtdışı tanınırlıklarını artırmak üzere yoğun çaba sergilediklerini belirten Öztangut, Birliğin Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyinin (ICSA) Gelişmekte

Sermaye Piyasasında Gündem’in ilk raporunda, halihazırda yaşanan finansal krizle ilgili olarak Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin kendi

Hükümetin bir politika olarak benimsediği İstanbul Finans Merkezi Projesiyle ilgili çalışmalarda aktif olarak yer aldıklarını belirten Nevzat Öztangut, özellikle kriz

TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Nisan 2009 sayısında Başkan Nevzat Öztangut, Aracı Kuruluşlar Birliğinin sermaye piyasasında aracı

Halka açık anonim ortaklıklara ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygulanan birçok hüküm Tasarıda yer alıyor.. Çalışmada, iki mevzuat

Sermaye Piyasasında Gündem’in Kasım sayısında iki araştırma raporu yer alıyor; Aracı Kurum Yoğunlaşma ve Performans Analizi ve Tayvan Sermaye Piyasası.. İlk raporda

Sermaye Piyasasında Gündem’in Ağustos sayısında iki araştırma raporu yer alıyor; Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar ve Yunanistan Sermaye Piyasası.. İlk raporda

Sermaye Piyasasında Gündem’in Mayıs sayısında iki araştırma raporu yer alıyor; Aracı Kurum Yoğunlaşma ve Performans Analizi ve Brezilya Sermaye Piyasası.. İlk raporda

İsviçre sisteminde denetim rolünden Federal Bankacılık Komisyonu ve yetkili denetim firmalarının sorumlu olduğu, özdüzenleme rolüne de ayrı bir önem verildiği ifade

Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu’nun Kurul’un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon’a

Netice itibariyle, Ermeni hadiselerini emperyalimin meselesi, Ermeni toplumunun maceras~, Osmanl~~ Devletinin iç isyan~~ oldu~unu söyleyebili- riz.. Bu oldukça uzun giri~ten

Bu kapsamda, ihraççılar, halka arz edenler ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından halka arz veya ihraç olunacak

Banka bonosu; bankaların, kalkınma ve yatırım bankalarının hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını

Risksiz orandan bor¸c vermeye izin verilmi¸stir ve yatırımcılar biraz daha y¨ uksek bir orandan bor¸clanabilmektedirler. Bir kayıtsızlık e˘ grisi kullanarak bor¸c almayı

Marjinin avantajı kaldıra¸c olmasıdır. E˘ ger hisse senedi fiyatı artarsa sadece kendi sahip oldu˘ gunuz fonlar i¸cin kullanmı¸s olduklarınızdan daha fazla hisse sahibi

Bu gelirin 277.737 Türk Lirası Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, 1.218.402 Türk lirası Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsasında, hisse senedi ve yatırım fonlarının işlem gördüğü Sermaye Piyasası (SP), sabit getirili menkul kıymetlerin iş-

Bir yıl sonra ülkenin çeşitli bölge- lerindeki aracı kurumların da katılmasıyla, Birlik is- mini Ulusal Menkul Kıymet Piyasası Kurumları Birliği (NAUFOR)

Ortaklık varantı, sahibine, payları İMKB’de işlem gören herhangi bir ortaklığın paylarını veya, payları İMKB’de işlem gören kayıtlı sermaye sistemine tabi

“Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap

İşleme dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun mağduru konusunda yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. Bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun