• Sonuç bulunamadı

8-Aşağıdakilerden hangisi, seçme,seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını öngören düzenlemede yer almaz?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "8-Aşağıdakilerden hangisi, seçme,seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını öngören düzenlemede yer almaz?"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

özgürlükler sınırlandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi

“olağanüstü” hal kapsamında değildir?

A-Savaş hali B-Sıkıyönetim C-Genel seçimler D-Seferberlik E-Tabii afet

2-Gizli oy, açık sayım-döküm ilkesi ilk kez hangi yıl yapılan değişiklikle seçimlere uygulanmıştır?

A) 1927 B) 1937 C) 1945 D) 1950 E) 1982

3-45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun oluşturul- maması halinde meclis seçimlerinin yenilenmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A)Bakanlar Kurulu B)Başbakan C)Cumhurbaşkanı D)TBMM

E)Anayasa Mahkemesi

4-.TBMM seçimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genel seçimlere bir yıl kala erken seçim yapılamaz.

B) Cumhurbaşkanı, her koşulda seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

C) TBMM, Anayasa'da belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

D) Ara seçim, TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir,

E) Seçimler zamanından sonra yapılması için ancak 30 ay geriye bırakılabilir.

5-

I. Tutuklular II. Askerî öğrenciler

III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar

V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler

yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanamaz?

A) I, II ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V

6-1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?

A) TBMM’nin, dönemin bitmesini beklemeden yapılmasına karar verdiği erken seçim

B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi üzerine yapılan seçim C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına karar verdiği seçim

D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gereken seçim E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan milletvekillikleri

7-Milletvekili genel seçimlerinde, birden çok çevreye ayrılacak olan illerdeki seçim çevrelerinin sınırlarını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Yüksek Seçim Kurulu B) Anayasa Mahkemesi C) İçişleri Bakanlığı

D) TBMM Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına danışarak TBMM Başkanlık Divanı

E) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar

8-Aşağıdakilerden hangisi, seçme,seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını öngören düzenlemede yer almaz?

A) Serbest oy B) Eşit oy C) Gizli oy

D) İki dereceli seçim E) Açık sayım ve döküm

9-Yüksek Seçim Kurulu üyelerini kim seçer?

A) Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı B) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları

C) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının gösterecekleri adaylar arasından Cumhurbaşkanı

D) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının gösterecekleri adaylar arasından Hâkimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu

E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göstereceği adaylar arasından TBMM Genel Kurulu

(2)

10-Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A) Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri B) Yargıtay Genel Kurulu

C) Anayasa Mahkemesi D) Cumhurbaşkanı E) TBMM

11- Aşağıdakilerden hangisi TBMM genel seçimlerinden önce görevinden çekilir?

A) Maliye Bakanı B) Sağlık Bakanı C) Adalet Bakanı D) Millî Eğitim Bakanı E) Millî Savunma Bakanı

12- Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için mutlaka taşıması gereken niteliklerden biri değildir?

A) Türk vatandaşı olmak B) 40 yaşını doldurmuş olmak C) Yükseköğrenim mezunu olmak

D) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak E) Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldığı sırada bir siyasal partiye üye olmamak

13-Aşağıdakilerden hangisi seçimler ve halk oylamasında oy kullanma hakkına sahiptir?

A) Askerî öğrenciler

B) Silah altında bulunan erler C) Silah altında bulunan erbaşlar

D) Taksirli suçlardan hüküm giymiş hükümlüler E) On yedi yaşını doldurup, on sekiz yaşına girmiş Türk vatandaşları

14-Aşağıdakilerden hangisi siyasi

partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetlemekle görevlidir?

A) Anayasa Mahkemesi B) Yargıtay

C) Devlet Denetleme Kurulu D) Yüksek Seçim Kurulu E) Maliye Bakanlığı

15-Seçimler ve halk oylamalarıyla

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Seçimler ve halk oylaması genel ve eşit oy esasına göre yapılır.

B) Seçimler ve halk oylaması yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılır.

C) Seçimler ve halk oylaması açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

D) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamalarına katılma hakkına sahiptir.

E) Tutuklu ve hükümlüler seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanamaz.

16-TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

17-Aşağıdakilerden hangisi halen ülkemizde milletvekili seçimlerinde uygulanmamaktadır?

A) Seçim çevresi barajı B) Ülke barajı (genel baraj) C) d’Hondt sistemi

D) Geniş çevre (geniş bölge) sistemi E) Liste usulü

18-TBMM seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, seçimin ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim Kurulu belirler.

C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayı-sının yüzde beşini bulması durumunda 3 ay için-de ara seçim yapılmasına karar verilir.

D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa yapılır.

E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona ermeden seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

(3)

19-Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi koşullarından biri değildir?

A) Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması

B) Yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanının oluşturulmasından sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması

C) TBMM Başkanının, TBMM’nin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde seçilememesi

D) Yeni kurulan Bakanlar Kurulunun göreve başlama sırasında istediği güvenoyunu alamaması hâlinde 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu hâlde güvenoyu alamaması

E) Bakanlar Kurulunun TBMM tarafından güvensizlik oyuyla düşürülmesinden itibaren 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu hâlde güvenoyu alamaması

20-

I. TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararlarına karşı yapılacak başvuruların karara bağlanması

II. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetimi ve denetimi III. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetimi ve denetimi

IV. TBMM Başkanının seçilmesi işlemlerinin yönetimi ve denetimi

V. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarının ve

Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarının kabul edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri ,Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında yer alır?

A) I, II ve IV B) I, III ve V C) I, IV ve V D) II, III ve IV E) II, III ve V

21-2007 yılında yapılan değişiklikten sonra, Cumhurbaşkanının seçimi ve görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir.

B) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir.

C) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllık bir süre için halk tarafından seçilir.

D) Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir. Aynı kişi, en çok 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

E) Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için halk tarafından seçilir. Aynı kişi, en çok 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

22-Türkiye Cumhuriyeti’nde, kadınların yasama organı seçimlerinde oy kullanabilmeleri ve yasama organı üyesi olabilmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1921 Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir.

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924 Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir.

C) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1961 Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir.

D) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924 Anayasası’nda 1934 yılında yapılan değişiklikle birlikte verilmiştir.

E) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924 Anayasası’nda 1946 yılında yapılan değişiklikle birlikte verilmiştir.

23-Siyasi partilerin kuruluşuyla

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulundan izin alınarak kurulabilir.

B) Siyasi partiler, Anayasa Mahkemesinden izin alınarak kurulabilir.

C) Siyasi partiler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından izin alınarak kurulabilir.

D) Siyasi partilerin kurulabilmesi için önceden herhangi bir yerden izin almaya gerek yoktur.

E) Siyasi partiler, İçişleri Bakanlığından izin alınarak kurulabilir.

(4)

24-Aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerde görevinden istifa etmedikçe aday olamayacaklar arasında sayılmamıştır?

A) Türk silahlı kuvvetleri mensupları B) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları

C) Hakimler ve savcılar

D) Kamu kurumlarında görevli olan memurlar dışındaki kamu görevlileri

E) Kamu kurumlarında çalışan işçiler

25-

Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az kaç ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları şarttır?

A) 3 B) 5 C) 6 D)7 E)9

26-298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna göre, Muhtarlık bölgesi askı listeleri, seçim

dönemlerinde muhtarlıklarda ne kadar süre ile askıya çıkartılır?

A) 10 gün B) 2 Hafta C) 15 Gün D) 7 Gün E ) 1 Ay

27

-

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna göre Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere kimlerin katılması yasaktır.?

A) Kolluk Kuvvetleri B) Öğrenciler

C) 18 Yaşından Küçükler D) İzinli Askerler

28- Seçim günü radyolar ve her türlü yayın

organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ve Bütün Yayınlar Saat kaç itibari ile tamamen Serbesttir.?

A)17:00 B)18:00 C)19:00 D)20:00 E)21:00

29- Sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere ,Sandık alanı ve Sandık Çevresi mesafesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?

A) 100m-15m B) 150m-15m C) 90m-20m D) 200m-150Cm E) Hiçbiri

30-.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu kumluşların organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday göteremezler.

B) Bu kuruluşların seçimi yargı gözetimi altında yapılır.

C) Bu kuruluşların seçimi kanunda gösterilen usullere göre yapılır.

D) Bu kuruluşların amaçları dışında faaliyet gösteren sorumlu organlarının

görevine mahkeme kararıyla son verildiğinde, yerlerine yenileri se輻irilir,

E) Bu kuruluşların organlarının seçimleri

açık oyla yapılır.

(5)

CEVAP ANAHTARI 1-C

2-D 3-C 4-D 5-D 6-E 7-A 8-D 9-B 10-A 11-C 12-E 13-D 14-A 15-E 16-B 17-A 18-B 19-C 20-E 21-E 22-D 23-D 24-E 25-C 26-B 27-E 28-E 29-A 30-E

Düzenleme:Orhan AVCI Başarılar Dilerim

****

deryayinlari.com

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Tabakoğlu, Türklerin ve Osmanlı kamu maliyesi geleneğinin oluşumunda etkili olan İslam ekonomisi ve kamu maliyesini temel esasları ve uygulamaları ile irtibatlı olarak

Haşan Ali Yücel’i Tonguç’tan sonra tanıdım.T 960’ın 27 Ma­ yısından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nda, “ Eğitim Milli Komis­ yonu Raporu” nu inceleme kurulunda

URANÜS: Güneş’e yakınlığı bakımından yedinci gezegen olan Uranüs büyüklük bakımından üçüncü sırada yer alır.. Uranüs, Dünya’dan yaklaşık 4

Bir muhtarm,bir muzadeci vezaifenin ifasma munasib olduguna dair defter-i hakani ve musaha dairesi riyasetinden bir sahadetname almak ve reis-i mumi-yi ileyhin kanatini

En erken evlilik yaşının, erginliğin başladığı 18 yaş olarak değiştirilerek, küçüğün ergin olmadan “aile izni ile evlenmesinin” önüne geçecek düzenleme

Şekânî yukarıdaki rivayetleri naklettikten sonra şöyle diyor: “Bu konu-- daki rivâyetler Ramazan gecelerinde teravih namazının ve bu namazı cemaatle, yalnız başına

Serebral vazospazm tanısı: subaraknoid kanamayı takiben beynin bir bölgesinde ortaya çıkan iskemi veya infarkta bağlı olarak gelişen nörolojik kötüleşme ile klinik olarak

çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf

Gerçek dünyadaki rasgele sonuçlu bir deneyle ilgili olabilecek sonuçların kümesi Örnek Uzay, olaylar Örnek uzayın altkümeleri ve ilgilendiğimiz olayların kümesi ise

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın girişimleri ile Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın UNESCO Dünya Mirası Daimi liste- sine girmesi. için, uzmanlar

29. Gorgias; varlığı, bilgiyi ve anlatmayı yok sayar. Varlık felsefesinin ilk sorusu olan “Gerçekten bir şey var mıdır?” sorusunu olumsuz olarak yanıtlar. Felsefe,

Kütüphaneye ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesine gönderilir. D) Yerel ve bölgesel gazeteler ikişer nüsha derlenerek, bir adedi Millî Kütüphaneye, bir adedi

2. İşbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, Abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır. i) Abone’nin Kampanya kapsamından

A) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir. B) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol

A) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir. B) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol

When the reproductive performance was checked in estrus-induced nulliparous Saanen and Alpine dairy goats, it was found that rate of parturition, litter size and gestation

İşte artık Koço gitmiş de olsa eskilerden bir Tanaş bile kalsa eski havası­ nı, eski temizliğini, eski servisini, mezeleri­ nin eski lezzetini, balıklarının

Geliflen hastane infeksiyonlar›n›n %50’si üriner sistem infeksiyonu, %23.7’si cerrahi alan in- feksiyonu, %18.4’ü kan dolafl›m› infeksiyonu olarak belirlenmifltir..

Siklus ortası inek corpus luteumlarından izole edilen küçük ve büyük luteal hücreler toplam progesteron üretimi bakımından karşılaştırıldığında, birlikte

Trakya bölgesinde bulunan kömür madeni hala üretimi yapılmakta olup enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Özellikle doğalgaz bulunmayan yerleşim yerleri için

İkinci olarak; abdest, gusül, namaz, oruç gibi üzerine farz olan ibâdetleri yapabilecek kadar ilmihâl bilgilerini öğrenmek ve amel etmektir. T A K D

Bu çalışmada, ülkemiz hakkındaki verilere katkıda bulunmak amacıyla, 2000-2004 yılları arasında Diyarbakır’da meydana gelmiş doğal nedenlere bağlı