• Sonuç bulunamadı

Ali et-Tantavi ve dile ve edebiyata dair görüşleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ali et-Tantavi ve dile ve edebiyata dair görüşleri"

Copied!
127
0
0

Tam metin

(1)T.C. 6$.$5<$h1ø9(56ø7(6ø 626<$/%ø/ø0/(5(167ø7h6h. $/øET-7$17Æ9Ì VE 'ø/(9(('(%ø<$7$ '$ø5*g5hù/(5ø. <h.6(./ø6$167(=ø =HKUDg=/ø. (QVWLW$QDELOLP'DOÕ : 7HPHOøVODP Bilimleri. 7H]'DQÕúPDQÕYrd. 'Ro'U+DP]D(50øù. TEMMUZ - 2014.

(2)

(3) BEYAN Bu tezin. yazÕOmasÕQGD bilimsel ahlkk kurallarÕna uyuldu÷unu, baúkalarÕQÕQ. eserlerinden yararlanÕOmasÕ durumunda bilimsel normlara uygun olarak atÕIWD bulunuldu÷unu, kullanÕlan verilerde herhangi bir tahrifkt yapÕOmDGÕ÷ÕQÕ tezin herhangi bir NÕVmÕQÕn EX Qiversite veya baúka bir Qiversitedeki bDúka bir tez oalÕúmasÕ olarak sunulmadÕ÷ÕnÕbeyan ederim.. =HKUDg=/ø 18.07.2014.

(4) g16g= øQVDQR÷OX YXF€G EXOGX÷X LON DQGDQ LWLEDUHQ VRUJXODPD\D EDúODPÕú GQ\DQÕQ G|UW ELU \DQÕQGD VDQDW LOLP YH GúQFH DODQODUÕQGD PLO\RQODUFD FHYDS UHWPLúWLU %X FHYDSODUGDQ KHUKDQJL ELULQLQ GL÷HULQH VWQ JHOPHVL YH\D GL÷HULQLQ |QQH JHoPHVL RULMLQDOOL÷L LúOHYVHOOL÷L YH HYUHQVHOOL÷L QLVEHWLQGH ROPXúWXU %X oDOÕúPD $UDS HGHEL\DWÕQGD o|Nú GHYULQLQ VRQD HUGL÷L X\DQÕú YH \HQLGHQ GLULOPH oD÷ÕQÕQ EDúODGÕ÷Õ ]DPDQODU RODUDN NDEXO HGLOHQ ELU G|QHPGH \DúD\DQ $OL HW-7DQWkYv¶QLQ GúQFH GQ\DVÕQD NDWNÕODUÕQÕ WHVSLW HWPH\L DPDoODPDNWD RQXQ HGHEL\DW GQ\DVÕQD VXQGX÷X FHYDSODUÕGLOHJHWLUPHNWHGLU dDOÕúPDGD |QFHOLNOH \DúDGÕ÷Õ G|QHP YH G|QHPLQ VL\DVv HNRQRPLN VRV\DO YH NOWUHO GXUXPXHOHDOÕQPÕúGDKDVRQUDLVHKD\DWÕLOHLOJLOLJHQLúELOJLYHULOPLúWLU(VHUOHULYHHW7DQWkYv KDNNÕQGD GDKD |QFH \DSÕOPÕú oDOÕúPDODU DNWDUÕOGÕNWDQ VRQUD da NLúLOL÷L HOH DOÕQPÕúWÕU 6RQ NÕVÕPGD LVH RQ \HGL \DúÕQGD EDúOD\DQ |PUQQ VRQXQD NDGDU GHYDP HGHQ \D]ÕQ KD\DWÕ ER\XQFD NLWDSODúWÕUGÕ÷Õ PDNDOHOHULQGHQ PWHúHNNLO eserleri baz DOÕQDUDNHGHEL\DWDYHGLOHGDLUJ|UúOHULVHUGHGLOPLúWLU 7H]\D]ÕPDúDPDVÕQGDYDNWLQLYHHPH÷LQLKLoELU]DPDQHVLUJHPH\HQoDOÕúPD\ÕWLWL]OLNle WDNLSHGHQGDQÕúPDQÕP<UG'Ro'U+DP]D(UPLú¶H oDOÕúPDQÕQVH\ULQGHGH÷HUOLILNLU YH J|UúOHUL LOH EDQD \RO J|VWHUHQ VD\JÕGH÷HU YH NÕ\PHWOL KRFDODUÕm Prof. Dr. Ahmet %RVWDQFÕ¶\D YH 'Ro 'U 2VPDQ *PDQ¶a; KHU ]DPDQ GHVWHNOHULQL YH \DUGÕPODUÕQÕ J|UG÷P VHYJLOL DQQHP EDEDP YH NDUGHúOHULPH; EX PHúDNNDWOL G|QHPGH EDQD \ROGDúOÕNHGHQJ]LGHPHVDLDUNDGDúODUÕPDYHGRVWODUÕPDWHúHNNUELUERUoELOLULP. =HKUDg=/ø 18.07.2014.

(5) ødø1'(.ø/(5 KISALTMALAR«««««««««««««««««««««««««««LLL g=(7««««««««««««««««««««««««««««««««iv 6800$5<«««««««««««««««««««««««««««««Y *ø5øù«««««««««««««««««««««««««««««««« %g/h0$/ø(7-7$17Æ9̶1ø1<$ù$',ö,'g1(0+$<$7,9( (6(5/(5ø ...................................................................................................................... 6 1.1. <DúDGÕ÷Õ'|QHP ......................................................................................................... 6 1.1.1. 6XUL\H¶GH6L\DVv'XUXP ................................................................................... 6 1.1.1.1. 2VPDQOÕ'|QHPLQGH6XUL\H ................................................................ 7 1.1.1.2. )D\VDO'|QHPLQGH6XUL\H ................................................................... 8 1.1.1.3. )UDQVÕ]øúJDOLQGH6XUL\H ...................................................................... 9 1.1.1.4. %D÷ÕPVÕ]6XUL\H ................................................................................ 10 1.1.2. 6XUL\H¶GH(NRQRPLN'XUXP .......................................................................... 13 1.1.3. 6XUL\H¶GH6RV\DOYH.OWUHO'XUXP ............................................................. 13 1.2. +D\DWÕ ....................................................................................................................... 24 1.2.1. $LOHVLYH.|NHQL............................................................................................. 24 1.2.2. dRFXNOX÷XYH(÷LWLP+D\DWÕ .......................................................................... 26 1.2.2.1. dRFXNOX÷X ......................................................................................... 26 1.2.2.2. øONRNXOYH/LVH'|QHPL ..................................................................... 27 1.2.2.3. hQLYHUVLWH'|QHPL ............................................................................ 34 1.2.2.4. 0HGUHVH(÷LWLPL ................................................................................ 36 1.2.3. øFUD(WWL÷L*|UHYOHU ........................................................................................ 37 1.2.3.1. Gazetecilik......................................................................................... 38 1.2.3.2. g÷UHWPHQOLN....................................................................................... 39 1.2.3.3. +kNLPOLN............................................................................................ 41 1.2.3.4. 6XXGL$UDELVWDQ¶GDøFUD(WWL÷L*|UHYOHU ........................................... 43 1.2.4. 9HIDWÕ .............................................................................................................. 43 1.3. Eserleri ..................................................................................................................... 44 1.3.1. (GHEv(VHUOHUL ................................................................................................. 46 i.

(6) 1.3.2. Otobiyografi ve Gezi Eserleri ........................................................................ 47 1.3.3. Tarihle ilgili Eserleri ...................................................................................... 49 1.3.4. 'LQv(VHUOHUL ................................................................................................... 51 1.3.5. 9HIDWÕQGDQ6RQUD'HUOHQHQ(VHUOHUL............................................................... 52 1.4. +DNNÕQGD<DSÕODQdDOÕúPDODU .................................................................................. 54 1.5. .LúLOL÷LYHøOJL$ODQODUÕ ............................................................................................ 56 1.5.1. $KODNv.LúLOL÷L ................................................................................................ 56 1.5.2. (GHEv.LúLOL÷LYHhVO€EX ................................................................................ 58 1.5.2.1. (GHEL\DWoÕODU$UDVÕQGDNL<HUL ........................................................... 63 1.5.3. (÷LWLPFLOL÷L ..................................................................................................... 64 1.5.4. 0DNDOHOHULQGH(OH$OGÕ÷Õ.RQXODU ................................................................. 66. Bg/h0$/ø(7-7$17Æ9̶1ø1('(%ø<$7$9('ø/('$ø5*g5hù/(5ø ......................................................................................................................................... 68 2.1. (GHEL\DWD'DLU*|UúOHUL.......................................................................................... 68 2.1.1. (GHEL\DW7DQÕPÕ ............................................................................................. 68 2.1.2. (GHEL\DWD$WIHWWL÷LgQHP .............................................................................. 70 2.1.3. (GHEL\DWÕQ.D\QD÷ÕQDYHdHúLWOHULQH'DLU*|UúOHUL ..................................... 73 2.1.4. (GHEL\DWÕQ$PDFÕYH(GHEL\DWoÕQÕQ*|UHYL ................................................... 74 2.1.5. ùLLUHYHùDLUOHUH'DLU*|UúOHUL ...................................................................... 77 2.1.6. gYG÷YH(OHúWLUGL÷L<D]DUODU ...................................................................... 82 2.1.7. (GHEL\DW'HUVOHULQH<|QHOLN7HNOLIOHULYH(OHúWLULOHUL ................................... 88 2.2. 'LOH'DLU*|UúOHUL ................................................................................................... 94 2.2.1. $UDS'LOLLOHøOJLOL*|UúOHUL ........................................................................... 94 2.2.2. $UDSoDQÕQ(÷LWLPLYHg÷UHWLPLQH'DLU .......................................................... 97 2.2.3. 6|]FN.XOODQÕPÕQD'DLU7HUFLKYHgQHULOHUL ............................................. 102 6218d««««««««««««««««««««««««««««« .$<1$.d$««««««««««««««««««««««««««« g=*(d0øù«««««««««««««««««««««««««««. ii.

(7) KISALTMALAR b.. : Bin, ibn. Bkz. : %DNÕQÕ]. C.. : Cilt. dHY. : dHYLUHQ. 'ø$. : 7UNL\H'L\DQHW9DNIÕøVODP$QVLNORSHGLVL. Drl.. : Derleyen. h.. : Hicri. øh. : øVWDQEXOhQLYHUVLWHVL. |. : gOPWDULKL. s.. : Sayfa. 6$h : 6DNDU\DhQLYHUVLWHVL SBD. : Sosyal Bilimler Dergisi. SBE. : 6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV. Sy. : 6D\Õ. Vol.. : Volume. iii.

(8) <ksek Lisans Tez gzeti. S$h Sosyal Bilimler EnstitV. Tezin BaúlÕ÷Õ: Ali et-7DQWkYvYH'LOHYH(GHEL\DWD'DLU*|UúOHUL Tezin YazarÕ: =HKUDg=/ø. DanÕúman: Yrd. 'Ro Dr. +DP]D(50øù. Kabul Tarihi: 18.07.2014. Sayfa SayÕsÕ: v (|Q kÕsÕm) + 118 (tez). AnabilimdalÕ: 7HPHOøVODP%LOLPOHUL BilimdalÕ: 7HPHOøVODP%LOLPOHUL Giriú ve iki b|lmden oluúan bu oalÕúma 1909-1999 yÕllarÕ arasÕnda yaúamÕú Suriyeli yazar Ali et-Tantkvv¶nin hayatÕnÕ, dile ve edebiyata dair g|rúlerini ele almaktadÕr. Bu oalÕúmanÕn hedefi; yazarÕn hayatÕ, yaúadÕ÷Õ ortam ve kiúili÷i hakkÕnda bilgi verdikten sonra et-Tantkvv¶nin edebv makale ve yazÕlarÕndan yola oÕkarak yazara g|re ³EdebiyatÕn kayna÷Õ, tanÕmÕ, amacÕ nedir?´, ³E÷itimin tanÕmÕ ve amacÕ nedir?´, ³etTantkvv dil ile ilgili neler s|ylemektedir?´ gibi sorularÕ yanÕtlamaktÕr. gmrnn byk bir kÕsmÕnÕ Suriye¶de geoiren et-Tantkvv lkesinin farklÕ yerlerinde; k|y okullarÕ, ilkokul, lise ve niversite dkhil olmak zere e÷itimin pek ook aúamasÕnda |÷retmenlik yapmÕútÕr. Bu tecrbeler onun; e÷itim sistemi, Arapoa derslerinin muhtevasÕ ve metodu gibi konularda eleútirel bir bakÕú aoÕsÕna sahip olmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. EdebiyatÕn toplumun hizmetine amade olmasÕ gerekti÷ini savunan et-Tantkvv eserlerini bu amao ioin yazmÕútÕr. Toplumu bilinolendirmek ve topluma iyi ahlkkÕ |÷retmek onun en |nemli amacÕdÕr. Bu amacÕ kendine ilke edinen edebiyatoÕlarÕn okunmasÕnÕ tavsiye ederken, bu amaca muhalif g|rd÷ bazÕ edebiyatoÕlardan uzak durmamÕzÕ |zellikle talep eden et-Tantkvv¶nin |vd÷ ve eleútirdi÷i yazarlara da bu oalÕúmada yer verilmiútir. dok iyi bir dil e÷itimi almÕú olan Ali et-Tantkvv; fasvh ve akÕcÕ bir dil kullanmaktadÕr. Sehl-i mmteni bir sl€ba sahiptir. YabancÕ kelimelerin dile hkkimiyetine karúÕ oÕkmaktadÕr. OkuyucularÕnÕ fasvh bir dil kullanmaya oa÷Õran et-Tantkvv fasvh kmmv kelimeleri tespit edip eserlerinde dipnot dúerek belirtmektedir. KÕsaca bu oalÕúma; Ali et-Tantkvv¶nin edebiyata ve dile dair g|rúlerini, edebv ioerikli makalelerinin a÷Õr bastÕ÷Õ yola oÕkarak, ortaya koymaktadÕr. Anahtar Kelimeler: Arapeserlerinden (GHEL\DWÕ6XUL\H$OLHW-7DQWkYv$UDSoD. iv.

(9) Sakarya University Institute of Social Sciences. Abstract of Master¶VThesis. Title of the Thesis: Ali Tantawy and His Opinion on Language and Literature Author: =HKUDg=/øSupervisor: Assist. Prof. +DP]D(50øù Date: 18.07.2014. Nu. of pages: v (pre text) + 118 (main body). Department%DVLFøVODPLF6FLHQFVSubfield: %DVLFøVODPLF6FLHQFV This thesis composed of introduction and two sections discusses life of Ali Tantawy, a Syrian writer lived between 1909- 1999 and his thoughts about language and literature. The aim of this thesis is to find answers for some questions such as ³what the source of the literature, its definition and its aim is, and what the aim of education of literature is, what Tantawy say about the education of literature´ with reference of his literary works and articles. For this purpose, I firstly mentioned about his life and the panorama when he lived. Tantawy who lived most part of his life in Syria worked in various sites of his country. He taught at ever level of education including the village schools, primary schools, high schools and universities. This experience provided him to have critical thinking on system of education, the content of Arabic lessons and its methodology. Tantawy argues that literature must be at community service¶s disposition and he wrote his works for this purpose. His most important purposes are to raise awareness of public and to teach them the morality. With this in mind, while he advises people to read the author who adopts this purpose as a principle, he requests them to stay away from the contrary authors. In this thesis, I discuss the authors both he advises and don¶t. Tantawy had a great language education, and from this point he was fluent and lucent in Arabic speaking and writing. He rejected the usage of foreign vocabularies. He calles his readers to use clear language and offer this words in his books footnote. In sum, this thesis presents the thoughts of Ali Tantawy on literature and language based on his works containing mainly literary articles.. Keywords: Arabic Literature, Syria, Ali Tantawy, Arabic Language.. v.

(10) *ø5øù XIX \]\ÕOÕQ VRQODUÕ ile XX. y]\ÕOÕQ EDúÕ $UDS HGHEL\DWÕ WDULKL DoÕVÕQGDQ ELU X\DQÕú G|QHPL RODUDN NDEXO HGLOPLúWLU ³1DKGD´ RODUDN LVLPOHQGLULOHQ EX G|QHPGH \D]DUODU kODVLN $UDS HGHEL\DWÕ IRUPXQGD \HQL HVHUOHU yazarak; EDWÕ NOWU iOH GR÷X NOWUQ ELUOHúWLUPH\H oDOÕúPÕúODUGÕU %DWÕ NODVLNOHULQL $UDSoD\D WHUFPH Htme ve EX NOWU WDQÕPDYHWDQÕWPDoDEDVÕGDEXG|QHPGHEDúODPÕúWÕU Bu faaliyetlerde EDWÕ KD\UDQÕELU WDYÕUÕQ\DQÕVÕUDEDWÕQÕQL\L\|QOHULQL|UQHNDOan fDNDWNHQGLNOWUQNRUXPD\DoDOÕúan GXUXúODU GD J|UOPúWU. XX \]\ÕOÕQ LON \DUÕVÕQGD \DúDQDQ EX HWNLOHúLPGH %DWÕ HGHEL\DWÕQÕQ NOWUHO VDKD\D RODQ KkNLPL\HWLQL NÕUPDN LoLQ ED]Õ $UDS \D]DUODU ³øVODPv (GHEL\DW´RODUDNDGODQGÕUÕODQHGHEvELUDNÕPROXúWXUPXúODUGÕU%XoDOÕúPD\DNRQXRODQ Ali et-7DQWkYv GH EX KDUHNHWLQ PHQVXSODUÕQGDQ ELULGLU .HQGLVL ³Nahda´ G|QHPLQLQ ikinci neslineGHQRODQYHLVODPvHGHEL\DWÕQPQWHVLELRODUDNJ|UOHQELU\D]DUGÕU. øNL E\N GQ\D VDYDúÕQÕQ YH øVODP FR÷UDI\DVÕQGD SHN oRN LúJDOLQ \DúDQGÕ÷Õ EX G|QHPGH biroRN VL\DVv YH KDPDVv \D]ÕODUÕQ QHúUHGLOGL÷L GHUJLOHU \D\ÕPODQPÕúWÕU %X G|QHPGH HGHEL\DWoÕODU NDOHPOHUL\OH ONHOHULQGH \DúDQDQ LúJDOH NDUúÕ PFDGHOH etmiúOHUGLU%XX\DQÕúG|QHPLQLQ|QGHJHOHQPHUNH]OHUL6XUL\H,UDNYH0ÕVÕUROPXúWXU %XoFR÷UDI\DQÕQ\D]DUODUÕELUELUL\OHLOHWLúLPYHHWNLOHúLPKDOLQGHROPXúODUGÕU$OLHW7DQWkYvGHEXoFR÷UDI\DGD\DúDPÕúWRSOXPXQYHWPøVODPFR÷UDI\DVÕQÕQVRUXQODUÕ\Oa LOJLOHQPLúWLU et-TanWkYv2VPDQOÕKkNLPL\HWLQLQ VRQ G|QHPLQGHGR÷PXú 6XUL\HWDULKLQLQ HQ|QHPOL ]DPDQODUÕQD úDKLWOLN HWPLú ELU HGHEL\DWoÕGÕU 2 KD\DWÕ ER\XQFD SHN oRN LONH LP]D DWPÕúWÕU 6XUL\H¶GH NODVLN H÷LWLPL YH PRGHUQ H÷LWLPL ELU DUDGD DODQ LON NXúDNWDQGÕU $\UÕFD6XUL\H¶GHQ0ÕVÕU¶DQLYHUVLWHH÷LWLPLDOPDNLoLQJLGHQLON|÷UHQFLJUXEXLoLQGH \HUDOPÕúWÕU0ÕVÕU¶GDQG|QGNWHQVRQUDRUDGDJ|UPúROGX÷X|÷UHQFLWHúNLODWODQPDVÕQÕ YH øVODPv GHUQHNOHUL |UQHN DODUDN 6XUL\H¶GH LON NH] |÷UHQFL NRQVH\OHULQL uygulamaya NR\PXúWXU 6XUL\H¶GH LON øVODPv GHUJL RODQ el-%DµV¶Õ NXUPXúWXU et-TanWkYv )UDQVÕ] LúJDOLQGHQ VRQUD 6XUL\H &XPKXUL\HWL¶QLQ \DVDODUÕQÕQ ROXúPDVÕQGD E\N NDWNÕODUGD EXOXQDUDNONHQLQPHGHQvKXNXNXQXROXúWXUDQNXUXOXQLoHULVLQGH\HUDOPÕúWÕU Ali et-7DQWkYv |÷UHQFLOLN \ÕOODUÕQGDQ LWLEDUHQ oHúLWOL JD]HWH YH GHUJLOHUGH PDNDOHOHU \D]PÕúWÕU øON UHVPL J|UHYL RODQ |÷UHWPHQOLN \ÕOODUÕQGD GD \D]DUOÕ÷D GHYDP HWPLú EX J|UHYOH EHUDEHU )UDQVÕ] LúJDOLQH NDUúÕ WRSOXPX ELOLQoOHQGLUPHN LoLQ SHN oRN \HUGH 1.

(11) konXúPDODU \DSPÕúWÕU )UDQVÕ] NDUúÕWÕ EX V|\OHPOHUL VHEHEL\OH VUHNOL VUJQH J|QGHULOPLúYH6XUL\H¶GHELUoRNN|\RNXOXQGDJ|UHY\DSPÕúWÕU'DKDVRQUDELUPGGHW %D÷GDW YH /EQDQ¶GD GD J|UHY \DSPÕúWÕU =RUOXNODUOD JHoHQ |÷UHWPHQOLN \ÕOODUÕQÕQ VRQODUÕQGD (÷LWLP %DNDQÕ¶QÕ YH )UDQVD¶QÕQ X\JXODGÕ÷Õ H÷LWLP SROLWLNDVÕQÕ HOHúWLUPHVL VHEHEL\OH ]RUXQOX WDWLOH oÕNDUWÕODQ HW-7DQWkYv KXNXN IDNOWHVL PH]XQX ROPDVÕQGDQ \DUDUODQDUDN DYXNDWOÕN \DSPD\D EDúODPÕúWÕU dRN NÕVD ELU VUH VRQUD LVH KkNLPOLN VÕQDYODUÕQDJLUHUHN\DUJÕNXUXPXQDJHoPLúWLU(PHNOLROXQFD\DNDGDUEXJ|UHYHGHYDP eden et-7DQWkYvRQ\HGL\DúÕQGDEDúODPÕúROGX÷X\D]DUOÕ÷ÕKLoELU]DPDQLKPkOHWPHPLú YH oHúLWOL JD]HWH YH GHUJLOHUGH \D]ÕODU \D]DUDN HQ oRN VHYGL÷L PHVOHN RODQ JD]HWHFLOL÷L |PUQQVRQXQDNDGDUGHYDPHWWLUPLúWLU (GHEL\DWÕQ YH \D]DUODUÕQ KDONÕQ ELOLQoOHQPHVLQH KL]PHW HWPHVL JHUHNWL÷LQH LQDQDQ HW7DQWkYv HVHUOHULQL YH \D]ÕODUÕQÕ EX DPDoOD \D]PÕúWÕU 0LQ KDGvVL¶Q-nefs DGOÕ HVHULQGH LQVDQÕQ J|UúOHULQLQ YH GX\JXODUÕQÕQ GH÷LúPHVLQLQ QRUPDO ROGX÷XQX Nendisinin de GH÷LúWL÷LQLDPDV|PUJH\OHYHV|PUJH\DQOÕODUÕ\ODPFDGHOHVL$UDSoD\ÕVDYXQPDVÕYH \FHOWPHVL øVODPvNXUDOODUÕYH øVODP DKOkNÕQÕ VDYXQPDVÕ JLELDVODGH÷LúWLUPH\HFH÷L YH GH÷LúPH\HFHN RODQ \|QOHULQLQ ROGX÷XQX LIDGH HWPLúWLU $OL HW-7DQWkYv HPHNOLOL÷LQGHQ VRQUDYHIDWÕQDNDGDU\DúDGÕ÷Õ6XXGL$UDELVWDQ¶GDVXQGX÷XWHOHYL]\RQSURJUDPODUÕ\ODGD EXDPDFDKL]PHWHWPH\HGHYDPHWPLúWLU Tezin Konusu XX \]\ÕO 6XUL\H¶VLQLQ |QGH JHOHQ HGHEL\DWoÕ YH KXNXNoXODUÕQGDQ ELUL RODQ $OL HW7DQWkYv¶QLQ KD\DWÕ HVHUOHUL GLOH YH HGHEL\DWD GDLU J|UúOHUL EX oDOÕúPDQÕQ NRQXVXQX ROXúWXUPDNWDGÕU<LUPL \ÕOD\DNÕQELUVUH$UDSoD|÷UHWPHQOL÷L \DSPÕúSHNoRNHGHEv YHøVODPvGHUJLGHPDNDOHOHU\D]PÕúRODQHW-7DQWkYv¶QLQJ|UúOHULHGHEv\|QD÷ÕUEDVDQ eserlerinden istifaGH HGLOHUHN WHVSLW HGLOPH\H oDOÕúÕOPÕúWÕU $\UÕFD HW-7DQWkYv¶QLQ EHQLPVHPLú ROGX÷X YH\D HOHúWLUGL÷L HGHEv HNROOHU GLO H÷LWLPL YH $UDSoD NRQXVXQGDNL J|UúOHUL RNXUODUÕQD WDYVL\H HWWL÷L YH X]DN GXUPDODUÕQÕ |QHUGL÷L \D]DUODU GD VHUJLOHQPH\H oDOÕúÕOPÕúWÕU %X J|UúOHU WHVSLW HGLOLUNHQ HW-7DQWkYv¶QLQ ILNLUOHULQGH \DúDQDQ GH÷LúLNOLNOHUH HWNLOHQGL÷L \D]DUODUD GD LúDUHW HGLOPLú VRV\R-NOWUHO oHYUHQLQ yazara etkisi GúQOHUHN \D]ÕODUÕQGD HWNLOL RODQ VL\DVv YH VRV\DO DPLOOHU GH WHVSLW HGLOPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕU. 2.

(12) Bu oDOÕúPDGDD\UÕFDHW-7DQWkYv¶QLQLONRNXO\ÕOODUÕQGDQLWLEDUHQH÷LWLPJ|UG÷PRGHUQ YHNODVLNH÷LWLPNXUXPODUÕHOHDOÕQPÕúWÕU(GHEvJ|UúOHULHOHDOÕQPDGDQ|QFHOLNOHDKOkNv NLúLOL÷L HGHEv NLúLOL÷L H÷LWLPFLOL÷L YH LOJLOHQGL÷L NRQXODU RUWD\D NRQPD\D oDOÕúÕOPÕúWÕU 6RQNÕVÕPGDLVHHW-7DQWkYv¶QLQ6XUL\H¶GHNLH÷LWLPVLVWHPLYH$UDSoDGHUVLQLQLúOHQLúLQH GDLUHOHúWLULOHUL$UDSGLOLQHYHUGL÷L|QHPYH$UDSGLOLQLNRUXPDNDPDFÕ\OD\D]ÕODUÕQGD IDVLK $UDSoD\Õ NXOODQPD NRQXVXQGDNL WLWL]OL÷L HOH DOÕQPÕú EXQX \DSDUNHQ GH \DEDQFÕ NHOLPHOHU\HULQHNXOODQPÕúROGX÷X$UDSoDNDYUDPODUWHVSLWHGLOPLúYHEXNHOLPHOHULQELU NÕVPÕVÕUDODQPÕúWÕU 6RQXoRODUDNEXoDOÕúPD =LNUD\kW¶ÕQGDNHQGLVLQLWHOHYL]\RQGDJ|UHQYH|OHQGHGHVLQH EHQ]HWHQ ELU VH\LUFLVLQLQ RQXQ GD |OG÷Q GúQHUHN D÷ODGÕ÷ÕQÕ DQODWDQ YH DVOÕQGD GR÷UX RODQÕQ LQVDQODUD KD\DWWD LNHQ GH÷HU YHUPHN ROGX÷XQX EHOLUWHQ HW-7DQWkYv¶QLQ KD\DWÕQÕYHGúQFHOHULQLHOHDOPDNWDGÕUHW-7DQWkYv¶QLQGHEHOLUWWL÷LJLELSHNoRN\D]DU YH\D úDLU |OPOHULQGHQ VRQUD \FHOWLOPHNWHGLUOHU Zaman zaman eserleri incelenen bu NLúLOHULQNHQGLOHULQLQ\D]DUNHQDNÕOODUÕQGDQELOHJHoLUPHGLNOHULGúQFHOHURQODUDLVQkG edilmektedir. Ali et-7DQWkYv¶QLQV|\OHPH\HFH÷LúH\OHULRQDV|\OHWPHPLúROPD\ÕXPDUDN HGHEL\DWDYHGLOHGDLUJ|UúOHULQLVHUGHWPH\H JD\UHWHGHQEXoDOÕúPDHGHEvHVHUOHULYH PDNDOHOHUL LQFHOHQHUHN \DSÕOPÕúWÕU +D\DWWD LNHQ HW-7DQWkYv¶QLQ NLWDSODúWÕUGÕ÷Õ YH WRUXQXQYHIDWÕQGDQVRQUDJD]HWHYHGHUJLOHUGHQPDNDOHOHULQLVHoHUHN\D\ÕQODGÕ÷ÕHVHUOHU EXQDGkKLOGLU 7H]LQ$PDFÕYH|QHPL $UDSGQ\DVÕQGDHW-7DQWkYv¶QLQHGHEvNLúLOL÷LKLNk\HFLOL÷LH÷LWLPJ|UúOHULYHHGHEL\DW DODQÕQD \DSWÕ÷Õ NDWNÕODU LOH LOJLOL oHúLWOL oDOÕúPDlar EXOXQPDNWDGÕU 7UNL\H¶GH EX NRQXODUODLOJLOLoDOÕúPDODULVHQLFHOLNDoÕVÕQGDQoRNVÕQÕUOÕGÕU%XoDOÕúPDHW-TDQWkYv¶QLQ HGHEL\DWD GDLU WHUFLKOHULQL EHQLPVHPLú ROGX÷X HGHEv oL]JL\L H÷LWLP VLVWHPLQH GDLU HOHúWLULOHULQL GLO H÷LWLPLQH GDLU |QHULOHULQL |QHUGL÷L $UDSoD ÕVWÕODKODUÕ YH NHOLPHOHUL ortaya koyarak et-7DQWkYv¶QLQ\DúDGÕ÷ÕG|QHPGHHGHEL\DWGQ\DVÕQDNDWNÕODUÕYHHWNLVLQL WHVSLWKHGHILQLJWPHNWHGLU 6XUL\HWDULKLQLQHQ|QHPOLG|QHPOHULQGH\DúDPÕúRODQ³HGvEX¶O-IXNDKkIDNvKX¶O-XGHEk´ olarak bilinen Ali et-7DQWkYv øVODPvHGHEL\DWÕQPQWHVLSOHULQGHQGLU øoLQGHEXOXQGX÷X G|QHPHOHDOÕQGÕ÷ÕQGDHW-7DQWkYv¶QLQ J|UúOHULQLQYHGúQFHOHULQLQoRNFDQOÕRODQELU VL\DVv YH VRV\DO KD\DWWDQ EHVOHQGL÷L J|UOPHNWHGLU 2 EL]H G|QHPLQLQ HGHEv YH VRV\DO. 3.

(13) KD\DWÕQÕRULMLQDOKDOLLOH\DQVÕWPDNWDGÕU5HDOLVWELUoL]JLGH\HUDOPÕúROPDVÕYHVDPLPv LWLUDIODUÕRQXQHVHUOHULQHD\UÕELUGH÷HUND]DQGÕUPDNWDGÕU$\UÕFDRQXQH÷LWLPVLVWHPLQH \DSWÕ÷Õ WHQNLWOHU YH GLO GHUVOHULQH GDLU |QHULOHUL RNX\XFXODUD IDUNOÕ ELU EDNÕú DoÕVÕ VXQPDNWDGÕU 7H]LQ<|QWHPL %XoDOÕúPDGD|QFHOLNOHND\QDNWDUDPDVÕ\DSÕODUDN7UNL\H¶GHYHGL÷HUONHOHUGH$OLHt7DQWkYv LOH LOJLOL RODUDN \DSÕOPÕú oDOÕúPDODU WHVSLW HGLOPLúWLU %X DUDúWÕUPD VRQXFXQGD $UDS GQ\DVÕQGD HW-7DQWkYv¶QLQ HVHUOHULQLQ IDUNOÕ \|QOHUGHQ HOH DOÕQGÕ÷Õ IDNDW 7UNL\H¶GHEXNRQXGDVDGHFHELUNDoPDNDOHQLQYHELU\NVHNOLVDQVWH]LQLQKD]ÕUODQGÕ÷Õ J|UOPúWU &HPDO $EGXOODK $\GÕQ¶ÕQ \D]PÕú ROGX÷X ³$OL 7DQWkYv¶QLQ $UDSoD (÷LWLPLQH 'DLU *|UúOHUL´ EDúOÕNOÕ PDNDOH HW-7DQWkYv¶QLQ EX NRQXGDNL J|UúOHULQL |]HWOHPHNWHGLU $KPHW %RVWDQFÕ¶QÕQ GDQÕúPDQOÕ÷ÕQGD $\úH (UGXUDQ¶ÕQ ³Ali et7DQWkYv¶QLQ +D\DWÕ (GHEv .LúLOL÷L YH +LNk\HFLOL÷L´ LVLPOL \NVHN OLVDQV WH]Lnin ise et7DQWkYv¶QLQKD\DWÕQÕYH\D]PÕúROGX÷XLNLKLNk\HNLWDEÕQÕHVDVDODUDN, KLNk\HFLOL÷LQLHOH DOGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU 6RQ RODUDN LVH $KPHW %RVWDQFÕ YH $\úH (UGXUDQ¶ÕQ \D]PÕú ROGXNODUÕ³+LNk\H<D]DUOÕ÷Õ<|QLOH$OLHW-7DQWkYv´DGOÕPDNDOH\D\ÕPODQPÕúWÕU Ali et-7DQWkYv¶QLQ KD\DWÕQÕ edebiyata YHGLOHGDLUJ|UúOHULQLHOHDODQ EXoDOÕúPDGDHW7DQWkYv¶QLQ KD\DWÕQGDQ |QFH 6XUL\H¶QLQ VL\DVv HNRQRPLN YH LFWLPDv GXUXPX HOH DOÕQPÕúWÕU 6L\DVv GXUXP 7UNL\H 'L\DQHW 9DNIÕ $QVLNORSHGLVL¶QGHQ oHúLWOL PDNDOHOHUGHQ YH HVHUOHUGHQ ID\GDODQÕODUDN KD]ÕUODQPÕúWÕU YH 2VPDQOÕ d|QHPLQGHQ JQP]H NDGDU JHOHQ G|QHPL LoHUPHNWHGLU 6RV\DO YH NOWUHO GXUXP HOH DOÕQÕUNHQ VRV\DO KD\DWWD JHoPLú ELULNLPOHULQ GDKD ID]OD |QHP DU] HWWL÷L GúQOHUHN (PHYvOHU GHYULQGHQEDúODQPÕú YH NOWUHO RUWDPNÕVDFD|]HWOHQPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕU et-7DQWkYv¶QLQ \DúDGÕ÷Õ G|QHP LVH GDKD D\UÕQWÕOÕ ELU úHNLOGH WDKOLO HGLOPLúWLU <D]DUÕQ \DúDGÕ÷Õ G|QHP HOHDOÕQÕUNHQ\D]ÕODUÕQDHWNLHGHQROD\ODUYHNLúLOHUGHVDSWDQPD\DoDOÕúÕOPÕúWÕU (GHEv J|UúOHUL HOH DOÕQPDGDQ |QFH HW-7DQWkYv¶QLQ KD\DWÕ =LNUD\kW. DGOÕ. RWREL\RJUDILVLQGHQ WRUXQX 0FkKLG 0HP€Q 'HUkQL\\H¶QLQ \D]PÕú ROGX÷X Ali et7DQWkYv DGOÕHVHUGHQYH$UDSGQ\DVÕQGD \DSÕOPÕúRODQWH]OHUGHQ \DUDUODQÕODUDNRUWD\D NRQXOPXúWXU (VHUOHUL KDNNÕQGD ELOJL YHULOLUNHQ WRUXQXQXQ HVHULQGHQ ID\GDODQÕOPDNOD EHUDEHU XODúÕODELOHQ HVHUOHULQ |QV|]OHUL LQFHOHQHUHN NLWDSODU KDNNÕQGD ELOJLOHU YHULOPLúWLU 'DKDVRQUDDUDúWÕUPDQÕQVÕQÕUODUÕQÕEHOLUOHPHNDPDFÕ\ODRWX]GDQID]ODHVHU. 4.

(14) \D]PÕúRODQHW-7DQWkYv¶QLQHGHEvPDNDOHOHULQHD÷ÕUOÕNYHUHQHVHUOHULWHVSLWHGLOPLúWLU%X incelemeler neticesinde )XV€OIL¶V-VHNkIHYH¶OHGHE)LNHUYHPHEkKLV6XYHUYHKDYkWÕU 0HµDQ-QkV 0DNkOkW Iv NHOLPkW , ve 0DNkOkW Iv NHOLPkW ,, DGOÕ eserlerin bu minvalde ROGX÷XJ|UOHUHNoDOÕúPDGDHVDVDOÕQPÕúWÕU. 5.

(15) %g/h0$/ø(7-7$17Æ9̶1ø1<$ù$',ö,'g1(0+$<$7, 9((6(5/(5ø 1.1 <DúDGÕ÷Õ'|QHP Ali et-7DQWkYv XX. \]\ÕOÕQ EDúODUÕQGD 'ÕPDúN¶WD GR÷PXú YH KD\DWÕQÕQ E\N ELU NÕVPÕQÕ GD6XUL\H¶GH \DúDPÕúWÕU g÷UHWPHQOLN J|UHYL QHGHQL\OH ,UDN /EQDQ YH 6XXGL $UDELVWDQ¶GD EXOXQPXú |PUQQ VRQ oH\UH÷LQL LVH 0HNNH¶GH JHoLUPLúWLU et7DQWkYv¶QLQ 6XUL\H¶GH \DúDGÕ÷Õ G|QHP RODQ -  \ÕOODUÕ 6XUL\H WDULKL DoÕVÕQGDQ NDUPDúÕNELUG|QHPHWHNDEOHtmektedir2VPDQOÕQÕQVRQG|QHPLQH)D\VDOG|QHPLQH )UDQVÕ] PDQGD \|QHWLPLQH YH ED÷ÕPVÕ] 6XUL\H G|QHPLQH úDKLWOLN HGHQ HW-7DQWkYv =LNUD\kW DGOÕ HVHULQGH KD\DWÕQÕQ ONHVLQLQ NRúXOODUÕ JLEL ]RUOXNODU LoLQGH JHoWL÷LQL YH ONHWDULKLDoÕVÕQGDQNLOLW]DPDQODUÕQNHQGLKD\DWÕQGDGD|QHPOLROD\ODUDGHQNJHOGL÷LQL GLOHJHWLUPLúWLU1 %XE|OPGH$OLHW-7DQWkYv¶QLQKD\DWÕQDJHoPHGHQ6XUL\H¶QLQVL\DVvHNRQRPLNVRV\DO YHNOWUHOGXUXPXHOHDOÕQDFDNDUGÕQGDQHW-TantkYv¶QLQ\DúDGÕ÷ÕoD÷DQODWÕODUDNLoLQGH E\G÷RUWDPVHUJLOHQPH\HoDOÕúÕODFDNWÕU 1.1.1 6XUL\H¶GH6L\DVv'XUXP .X]H\GH $QDGROX GR÷XGD )ÕUDW JQH\GH $UDS o|O YH EDWÕGD $NGHQL]¶H NRPúX RODQ JQH\EDWÕ $V\D¶GD EXOXQDQ 6XUL\H WDULKLQ HVNL oD÷ODUÕQGDQ EHUL |QHPOL ELU NRQXPD VDKLS ROPXúWXU øVODP |QFHVL G|QHPGH *DVVkQvOHU WDUDIÕQGDQ %L]DQV¶D ED÷OÕ RODUDN \|QHWLOHQ EX WRSUDNODU +] (EX %HNLU GHYULQGH IHWKHGLOPLú YH (PHYv PHGHQL\HWLQH EDúNHQWOLN HWPLúWLU 'ÕPDúN $EEDVvOHU GHYULQGH EDúNHQW ROPD |]HOOL÷LQL \LWLrse de NOWUHORODUDN|QHPOLELUPHUNH]ROPD|]HOOL÷LQLVUGUPúWU$EEDVvOHUGHQVRQUDEX WRSUDNODUD IDUNOÕ JoOHU KkNLP ROPXúWXU %XJQN DGÕ\OD 6XUL\H 2VPDQOÕODUGDQ |QFH 7ROXQR÷XOODUÕ øKúvGvOHU +DPGkQvOHU .DUPDWvOHU )kWÕPvOHU 6HOoXNOXODU =HQJvOer, (\\EvOHUYH0HPONOHUJLELoHúLWOLJUXSODUYHGHYOHWOHUWDUDIÕQGDQ\|QHWLOPLúWLU2. 1. Ali et-7DQWkYv=LNUD\kW%DVÕP&LGGH'kUX¶O-PHQkUD,. 2. Cengiz 7RPDU ³6XUL\H 7DULK%DúODQJÕoWDQ 2VPDQOÕ '|QHPLQH´ 'ø$ øVWDQEXO 7UNL\H 'L\DQHW 9DNIÕ  XXXVII, 546- 550.. 6.

(16) 1.1.1.1 2VPDQOÕ'|QHPLQGH6XUL\H <DYX]6XOWDQ6HOLPG|QHPLQGH0HUFLGDEÕN6DYDúÕ LOH¶GD2VPDQOÕKkNLPL\HWLQH JLUHQ6XUL\H+DOHSYHùkPEH\OLNOHULQGHQROXúPDNWDLNHQGDKDVRQUD7UDEOXVúkPYH 6D\GDH\DOHWOHULVDQFDNODUGDQROXúDQEX\DSÕODQPD\DHNOHPLúWLU3 6XUL\H¶GHNL 2VPDQOÕ \|QHWLPLQLQ LNL WHPHO DPDFÕ EXOXQPDNWD\GÕ øONL Lo JYHQOL÷L VD÷OD\DUDN LNWLVDGv YH WLFDUv KD\DWÕ QRUPDO VH\ULQGH VUGUPHN LNLQFLVL LVH E|OJHQLQ GLQv YH WLFDUv KD\DWÕ DoÕVÕQGDQ oRN |QHPOL RODQ KDF NHUYDQlarÕQÕQ G]HQOL ELU ELoLPGH +DUHPH\Q¶H JLGLú YH G|QúQ WHPLQ HWPHN 2VPDQOÕ EX DPDoODUÕ LoLQ WHKGLW RODUDN J|UG÷ PDKDOOv OLGHUOHUL EHUWDUDI HGHUNHQ GHYOHWH ED÷OÕ RODQODUÕQ VWDWOHULQL NRUXPXúWXU 2VPDQOÕ¶QÕQ DWDGÕ÷Õ EH\OHUEH\OHUL WDUDIÕQGDQ X]XQ VUH \|QHWLOHQ EX WRSUDNODUGD ]DPDQ ]DPDQ LV\DQODU GD J|UOPúWU ¶GH EDVWÕUÕODQ &DQERODWR÷OX LV\DQÕYH¶GDVRQEXODQ$ED]D+DVDQLV\DQODUÕEXQODUGDQGÕU%XLV\DQODUGDQVRQUD GDKD X]XQ VUHOL EH\OHUEH\OHUL G|QHPOHUL \DúDQPD\D EDúODQPÕúWÕU %X G|QHPGH ¶OHUGHQ¶OHUHNDGDUKNPVUHQ$]P]kGHOHU¶GHROGX÷XJLEL\HQLKkQHGDQODU ROXúPXúWXU $NNk YDOLVL $EGXOODK 3DúD¶QÕQ LV\DQÕ LOH VRQD HUHQ $]P]kGHOHU G|QHPLQGHQVRQUDEXLV\DQÕEDVWÕUDQ0ÕVÕU VDOLVL0HKPHG$OL3DúD- \ÕOODUÕ DUDVÕQGD6XUL\H¶\HKkNLPROPXúWXU<DúDQDQEXNÕVDG|QHPLQDUGÕQGDQ6XUL\H/RQGUD $QWODúPDVÕ LOH I. 'Q\D 6DYDúÕ¶QÕQ VRQXQD NDGDU GHYDP HGHFHN RODQ 2VPDQOÕ KkNLPL\HWLQH WHNUDU JLUPLúWLU4 %X KkNLPL\HWLQ VRQ \ÕOODUÕ øWWLKDW YH 7HUDNNL LNWLGDUÕQD úDKLW ROPXúWXU , 0HúUXWL\HW¶L YH ¶GH LODQ HGLOHQ ,, 0HúUXWL\HW¶L GHVWHNOH\HQ 6XUL\H KDONÕ øWWLKDW YH 7HUDNNL¶QLQ LNWLGDU ROPDVÕ LOH EDúOD\DQ 7UNoH H÷LWLPH D÷ÕUOÕN YHUPHNYH7UNoO÷HVDVDOPDNJLELSROLWLNDODUVHEHEL\OH2VPDQOÕ¶\DNDUúÕoÕNPD\D EDúODPÕúWÕU5 %X KX]XUVX]OXNODUÕQ \DQÕ VÕUD 2VPDQOÕ¶QÕQ , 'Q\D 6DYDúÕ¶QD JLUPHVL YH PD÷OXS ROPDVÕ VL\DVv NDUPDúD\Õ DUWÕUPÕúWÕU %X \HQLOJLQLQ DUGÕQGDQ øWLOkI 'HYOHWOHUL 2VPDQOÕ WRSUDNODUÕQÕNHQGLDUDODUÕQGDSD\HWPLúøQJLOL]YH)UDQVÕ]ODUDUDVÕQGDLP]DODQDQ6\NHV-. 3. ùLW7XIDQ%X]SÕQDU³6XUL\H7DULK2VPDQOÕ'|QHPL´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕV550- 551; gPHUøVKDNR÷OXSuriye Tarihi 2VPDQOÕ'|QHPL6XUL\HVL¶QGH(GHEvYH.OWUHO+D\DW -1918)%DVÕP øVWDQEXO.DEDOFÕ\D\ÕQFÕOÕN;;;9,,- 24.. 4. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 551- øVKDNR÷OXV- 26, 64- 70.. 5. øVKDNR÷OXV- 78; $EGXOODK&LEUvO(EX¶O-.kVÕP³%DµGX¶O-kUkL¶W- WHUEHYL\\HOL¶ú-ùH\K$OLHW-7DQWkYv´ (<D\ÕQODQPDPÕú<NVHN/LVDQV7H]L, Ummu¶O-.XUkhQLYHUVLWHVL(÷LWLP)DNOWHVLK

(17) V- 54; Ali et7DQWkYvel-%HYkNvU0FkKLG0H¶P€Q'H\UkQL\\H GUO

(18) &LGGH'kUX¶O-PHQkUDV- 7.. 7.

(19) 3LFRW DQWODúPDVÕ\OD GD EXJQN 6XUL\H¶QLQ WDPDPÕ )UDQVD¶\D EÕUDNÕOPÕúWÕU %X VÕUDGD øQJLOWHUH¶QLQ0ÕVÕUNRPLVHUL+HQU\0F0DKRQLOH0HNNH(PvULùHUvI+VH\LQDUDVÕQGD 2VPDQOÕ LGDUHVLQH NDUúÕ D\DNODQPD G]HQOHQPHVL P]DNHUHOHUL \DSÕOPÕú P]DNHUHOHU VRQXQGDLV\DQNDUúÕOÕ÷ÕQGDùHUvI+VH\LQ¶H6XUL\H¶\LGHLoHUHQE\NELU$UDSNUDOOÕ÷Õ YDDWHGLOPLúWLUøQJLOL]OHULQVD÷ODGÕ÷ÕSDUDYHVLOkKODGRQDWÕODQELUOLNOHU+D]LUDQ¶GD ùHUvI+VH\LQLV\DQÕQÕEDúODWPÕú2VPDQOÕRUGXVXVRQXQGD.XGV¶WHQYH¶GH 'ÕPDúN¶WDQ oHNLOPHN ]RUXQGD EÕUDNÕOPÕúWÕU %X JHOLúPHQLQ DUGÕQGDQ 'ÕPDúN øQJLOL]$UDSNXYYHWOHULWDUDIÕQGDQLúJDOHGLOPLúWLU(NLPVRQXQGDLVH2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ 0RQGURV $QWODúPDVÕ¶QÕ LP]DODPDVÕ\OD 6XUL\H¶GHNL 2VPDQOÕ \|QHWLPL UHVPHQ VRQD HUPLúWLU6 1.1.1.2 )D\VDO'|QHPLQGH6XUL\H 2VPDQOÕ¶QÕQ 6XUL\H WRSUDNODUÕQGDQ oHNLOPHVLQLQ DUGÕQGDQ ùHULI )D\VDO ¶GH HVNL 2VPDQOÕ VXED\ODUÕQGDQ $OL 5Õ]k 3DúD EDúNDQOÕ÷ÕQGD ELU KNPHW NXUDUDN 'ÕPDúN PHUNH]OL \|QHWLPLQL úHNLOOHQGLUPH\H EDúODPÕúWÕU %XQX \DSDUNHQ E|OJHQLQ WDPDPÕQÕQ EDEDVÕ ùHUvI +VH\LQ OLGHUOL÷LQH YHULOHFH÷L GúQFHVL\OH KDUHNHW HWPLúWLU %X VÕUDGD %H\UXW)UDQVÕ]ODUWDUDIÕQGDQLúJDOHGLOPLúDUGÕQGDQøQJLOL]OHULúJDODOWÕQGDNLWRSUDNODUÕ o E|OJH\H D\ÕUPÕúWÕU %LULQFL E|OJH RODQ )LOLVWLQ¶LQ hUGQ QHKULQLQ EDWÕVÕQGD NDODQ NÕVPÕQÕøQJLOL]OHUHøNLQFLE|OJHRODQ/EQDQYH)LOLVWLQ¶LQNX]H\LQGHNLVDKLONHVLPLQL )UDQVÕ]ODUD 6XUL\H¶QLQ Lo NHVLPL\OH hUGQ¶ LoHUHQ VRQ E|OJH LVH ùHULI +VH\LQ $LOHVL¶QH YHULOPLúWLU $QFDN øQJLOL]OHU ùHULI $LOHVL¶QH WRSUDN V|] YHULUNHQ $UDOÕN ¶GH øQJLOL] YH )UDQVÕ] %DúEDNDQODUÕ /RQGUD¶GD ELU DUD\D JHOHUHN 6XUL\H¶QLQ )UDQVÕ]ODUD WHUNHGLOHFH÷LQL WH\LW HWPLúOHUGLU 2FDN ¶GD EDúOD\DQ 3DULV %DUÕú .RQIHUDQVÕ¶QGDGD6XUL\HLOHLOJLOLELU GH÷LúLNOLNROPDPÕúøQJLOWHUH¶QLQ.DVÕP¶GD 6XUL\H¶GHQDVNHUOHULQLoHNHFH÷LQLDoÕNODPDVÕ)D\VDO¶ÕQHQGLúHOHULQLDUWWÕUPÕúWÕU$YUXSD VH\DKDWLQH oÕNDUDN 6XUL\H ]HULQGHNL KkNLPL\HW LGGLDVÕQÕ NDEXO HWWLUPH\H oDOÕúDQ )D\VDO EX JLULúLPLQGH EDúDUÕOÕ RODPD]NHQ GL÷HU WDUDIWDQ 0DUW ¶GH $UDS LOHUL JHOHQOHULQLQJHUoHNOHúWLUGL÷LùDP.RQJUHVL¶QGH)LOLVWLQYH6XUL\H.UDOÕLOkQHGLOPLúWLU øWLOkI 'HYOHWOHUL¶QLQ 1LVDQ  6DQ 5HPR .RQIHUDQVÕ¶QGD 6XUL\H¶\L )UDQVÕ] PDQGD \|QHWLPLQH YHUPHVL\OH E|OJHGH $UDS-)UDQVÕ] oDWÕúPDODUÕ DUWPÕú 7HPPX] ¶GH Beyrut-'ÕPDúN DUDVÕQGD EXOXQDQ 0H\VHO€Q¶GD )UDQVÕ]ODUÕQ 6XUL\HOLOHUL D÷ÕU ELU 6. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, ;;;9,,øVKDNR÷OXV- 82; 9HOvGHO-Muallim, 6€UL\H - 1926) et-WDUvNLOH¶Ohurriyye, %DVÕP'ÕPDúN7DODVGkUV- 87.. 8.

(20) \HQLOJL\H X÷UDWPDVÕQÕQ DUGÕQGDQ LVH 6XUL\H¶GH )D\VDO G|QHPL VRQD HUPLú NHQGLVL GH VUJQHJ|QGHULOPLúWLU7 1.1.1.3 )UDQVÕ]øúJDOLQGH6XUL\H .ÕVD VUHQ $UDS \|QHWLPLQLQ DUGÕQGDQ )UDQVÕ] LúJDOL 0LOOHWOHU &HPL\HWL¶QLQ RQD\Õ\OD UHVPHQPDQGD\|QHWLPLQHG|QúPúWU0DQGD\|QHWLPLQGH -

(21) )UDQVDLONLú RODUDN 7UDEOXVúDP %H\UXW YH 6D\GD JLEL |QHPOL úHKLUOHUL /EQDQ¶D GkKLO HGHUHN 2VPDQOÕ d|QHPLQGHNL VÕQÕUODUÕQÕ 6XUL\H DOH\KLQH JHQLúOHWPLúWLU $\UÕFD 'ÕPDúN YH +DOHS \|QHWLPOHULD\UÕELUHUH\DOHWRODUDNEHOLUOHQPLú¶GH/D]NL\HPHUNH]ROPDN ]HUH 1XVD\UvOHULQ \R÷XQ ROGX÷X NX]H\ E|OJHVL\OH 'U]vOHULQ \R÷XQ ROGX÷X +DYUDQ E|OJHVLQL ELUHU H\DOHWH G|QúWUPú EXJQN 6XUL\H¶\L ROXúWXUDQ WRSUDNODUÕ G|UW LGDUv ELULPH D\ÕUPÕúWÕU 3DUoDODPDQÕQ GR÷XUGX÷X PDKDOOv WHSNL\L D]DOWPDN LoLQ ¶WH \HQL ELU G]HQOHPH \DSDQ )UDQVÕ]ODU 'ÕPDúN +DOHS +DPD YH +XPXV¶X ELUOHúWLULS WHN ELU LGDUH DOWÕQGD WRSODPÕúODUGÕU %|\OHFH 6QQvOHULQ \R÷XQ ROGX÷X \HUOHU LOH $OHYvOHULQ YH 'U]vOHULQoR÷XQOX÷XROXúWXUGX÷X\HUOHUD\UÕLGDUvELULPOHUKDOLQHJHWLULOPLúWLU8 )UDQVÕ] PDQGD \|QHWLPL VUHNOL GLUHQLúOH NDUúÕODúPÕúWÕU IDNDW ¶H NDGDU PH\GDQD JHOHQ PDKDOOv LV\DQODU NÕVD VUHGH EDVWÕUÕOPÕú LV\DQODUÕQ GL÷HU E|OJHOHUL HWNLOHPHVLQH L]LQYHULOPHPLúWLU'U]vOHULQOLGHUL6XOWDQ$WUDú¶DPLVDILURODUDNJHOHQLGDPKNPOV ELU /EQDQOÕQÕQ )UDQVÕ]ODU WDUDIÕQGDQ WXWXNODQPDVÕ VHEHEL\OH 7HPPX] ¶WH &HEHOLGU€]¶GDEDúOD\DQLV\DQVRQXFXQGD)UDQVÕ]ODU]RUJQOHU\DúDPÕúODUGÕU%XQXQOD EHUDEHU'ÕPDúNYH+XPXV¶GDGDGLUHQLúEDúODPÕúWÕUet-7DQWkYv'U]vOHULQEXLV\DQÕLOH EDúOD\DQ GLUHQLúLQ V|\OHQGL÷L JLEL 'U]v E|OJHVLQGH GH÷LO 'ÕPDúN¶ÕQ *€WD E|OJHVLQGH EDúODGÕ÷ÕQÕ &KDUOHV 5 &UDQH YH %aOIRXU¶XQ ]L\DUHWOHUL VÕUDVÕQGD \DSÕODQ SURWHVWRODUÕQ EX GLUHQLúLQ LON WRKXPODUÕQÕ HNWL÷LQL V|\OHPHNWHGLU9 Nehdatu¶O-PHúk\vK¶LQ GH EX GLUHQLúLQ \DSÕOPDVÕQGD E\N ELU HWNLVLQLQ ROGX÷XQX GLOH JHWLUHQ HW-7DQWkYv $OL HG'DNU +kúLP HO-+DWvE YH RQODUÕQ \DUGÕP WHNOLIOHUL ]HULQH %HGUHGGLQ HO-+VQv¶QLQ. 7. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 553; el-Muallim, s.77- 79, 88- 90.. 8. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 553; el-Muallim, s.137- 148.. 9. et-7DQWkYv=LNUD\kW, I, 220; el-Muallim, s.163; &HOkO<DK\Del-µÆOHPX¶O-µ$UDEL\\X¶O-KDGvV.DKLUH'kUX¶OPHµkULIV60- 264.. 9.

(22) 6XUL\H¶QLQ úHKLUOHULQL JH]HUHN KDONÕ EX LúJDO NDUúÕVÕQGD ELOLQoOHQGLUGL÷LQL DQODWPDNWDGÕU10 'LUHQLúoLOHU'ÕPDúN¶ÕQPHUNH]LQLHOHJHoLUPLú)UDQVÕ]ODUÕQKDYDGDQYHNDUDGDQ\DSWÕ÷Õ ERPEDUGÕPDQOD NÕVD ELU VUH VRQUD PHUNH]L ND\EHWPLúOHUGLU DQFDN PHUNH]LQ GÕúÕQGD NDODQ NÕUVDO E|OJH\L ELU \ÕOGDQ X]XQ VUH HOOHULQGH WXWPXúODUGÕU %X VÕUDGD úHKLU PHUNH]LQGH SHN oRN \HU E\N ]DUDU J|UPúWU øV\DQ  EDKDUÕQD NDGDU VUPú VRQD HUGL÷LQGH ELQOHUFH NLúL KD\DWÕQÕ ND\EHWPLú ELQOHUFHVL HYVL] NDOPÕú YH 'ÕPDúN¶ÕQ |QHPOL ELU NÕVPÕ KDUDEH\H G|QPúWU øV\DQÕQ EDVWÕUÕOPDVÕQÕQ DUGÕQGDQ )UDQVÕ]ODU 6XUL\H SROLWLNDODUÕQGD \XPXúDPD\D JLGHUHN \HQL DQD\DVDODU YH KNPHWOHU ROXúWXUPD oDEDVÕQDJLUPLúOHUGLU$PDEXQX\DSDUNHQPDQGD\|QHWLPLQL]D\ÕIODWÕFÕXQVXUODUDNDUúÕ WHGELUOHULoHUHQNDQXQODUÕX\JXODPDNWDQJHULGXUPDPÕúODUGÕU11 ,, 'Q\D 6DYDúÕ VÕUDVÕQGD 6XUL\H VDYDúÕQ ROXPVX] HWNLOHULQGHQ GROD\Õ WRSOXPVDO D\DNODQPDODUD VDKQH ROPXúWXU ¶GH \DSÕODQ DoOÕN J|VWHULOHUL VL\DVv ED÷ÕPVÕ]OÕN WDOHSOHULQLEHUDEHULQGHJHWLUPLú ¶WHGH)UDQVDDQD\DVD\ÕWHNUDU \UUO÷HNR\PDN YHVHoLPOHULQ\DSÕOPDVÕQDUÕ]DJ|VWHUPHN]RUXQGDNDOPÕúWÕU$QFDNELUWDUDIWDQONHGHNL HWNLQOL÷LQL GHYDP HWWLUHFHN DQWODúPDODUÕ LP]DODPD\D YH E|OJHGHNL DVNHUv YDUOÕ÷ÕQÕ DUWWÕUPD\D GHYDP HWPLúWLU %X EDVNÕ \HQL LV\DQODUÕQ YH oDWÕúPDODUÕQ oÕNPDVÕ\OD JHUJLQOL÷H G|QúPú øQJLOWHUH¶QLQ PGDKDOHVL\OH DWHúNHV VD÷ODQPÕúWÕU )UDQVD EX JHOLúPHOHUVRQXFXQGDDQWODúPDWDOHSOHULQGHQYD]JHoHUHNEDKDUÕQGD6XUL\H¶\LWHUN etmeN]RUXQGDNDOPÕúWÕU12 1.1.1.4 %D÷ÕPVÕ]6XUL\H )UDQVÕ] V|PUJHVL G|QHPL VRQD HUGLNWHQ VRQUD 6XUL\H - \ÕOODUÕQGD FXQWD G|QHPLQL\DúDPÕúWÕU6RQUDVÕQGDLVHONHV|]GHGHPRNUDVLG|QHPLQHJHoPLúWLU)UDQVÕ] \|QHWLPLQGHQ VRQUD ùNUv HO-.XYYHWOv OLGHUOL÷LQGHNL ED÷ÕPVÕ] 6XUL\H NHQGL ED÷ÕPVÕ] DVNHUv YH VLYLO WHúNLODWODQPDVÕQÕ WDPDPOD\DPDGDQ ¶GH NXUXODQ øVUDLO LOH VDYDúD JLUPLúWLU <HQLOJLQLQ VRUXPOXVX RODUDN J|UOHQ \|QHWLP ¶GD +VQv =DvP OLGHUOL÷LQGH JHUoHNOHúWLULOHQ DVNHUv GDUEH LOH J|UHYGHQ X]DNODúWÕUÕOPÕú YH6XUL\H $VNHUv 10. 1HKGDWX¶O-0Húk\vKDGÕYHULOHQKDUHNHWLQGH|QFOHULRODQEXúDKVL\HWOHU5LFkOPLQH¶W-tarih DGOÕHVHUGHDQODWÕOPÕúWÕU %XKDUHNHW6XUL\H¶GHVRV\DOYHNOWUHOGXUXPEDúOÕ÷ÕQGDDQODWÕODFDNWÕU$OLHW-7DQWkYv5LFkOPLQH¶W-tarih, %DVÕP&LGGH'kUX¶O-PHQkUDV- 395; et-7DQWkYv=LNUD\kW, I, 217- 218, %X]SÕQDU³6XUL\H´ 'ø$, XXXVII, 553.. 11. et-7DQWkYv=LNUD\kW, I, 207, 212- 213; %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 553; el-Muallim, s.175- 198.. 12. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 554; el-Muallim, s.407- 437.. 10.

(23) $NDGHPLVL¶QGH \HWLúHQ WDúUD N|NHQOL VXED\ODUÕQ HWNLOL ROGX÷X G|QHP EDúODPÕúWÕU  $÷XVWRV YH $UDOÕ÷ÕQGD ELULQFLVL 0XKDPPHG 6kPv +LQQkYv LNLQFLVL (GvE dLoHNOv \|QHWLPLQGH LNL DVNHUv GDUEH JHUoHNOHúPLú dLoHNOv ¶WH EDúND ELU DVNHUv GDUEH LOH J|UHYGHQX]DNODúWÕUÕOPÕúWÕU13 ¶OL \ÕOODUGD $UDS PLOOL\HWoLOL÷L YH Pan-AUDEL]P LGHRORMLOHUL 0ÕVÕU YH ,UDN EDúWD ROPDN ]HUH GL÷HU $UDS ONHOHULQGH ROGX÷X JLEL 6XUL\H¶GH GH HWNLOL ROPXúWXU 6L\DVv SDUWLOHUGHQ+kOLG%HNWDú¶ÕQOLGHUOL÷LQGHNL.RPQLVW3DUWLLOH0LúHO(IOkNYH6HOkKDGGLQ el-%vWkU WDUDIÕQGDQ NXUXODQ VRV\DOLVW %DµDV 3DUWLVL JLGHUHN JoOHQPLú |]HOOLNOH %DµDV 3DUWLVL¶QLQPan-AUDELVWV|\OHPOHULONHGHHWNLOLROPXúWXU0ÕVÕUCXPKXUEDúNDQÕ&HPDO $EGQQkVÕU¶ÕQ VRV\DOLVW H÷LOLPOL SROLWLNDODU L]OHPHVL YH %DWÕ \DQOÕVÕ ,UDN¶Õ $UDS GQ\DVÕQGD HWNLVL] EÕUDNPD oDEDVÕ LNL ONH\L JLGHUHN ELUELULQH \DNÕQODúWÕUPÕúWÕU %X \DNÕQODúPD ¶GH 0ÕVÕU YH 6XUL\H¶QLQ %LUOHúLN $UDS &XPKXUL\HWL DGÕ DOWÕQGD ELUOHúPHVL\OHVRQXoODQPÕú \HQL ELUOHúLN GHYOHWLQ EDúNDQÕ&HPDO$EGQQkVÕUROPXúWXU %XLONGHQHPHQLQDUGÕQGDQEXELUOLN\ÕOÕQGD,UDNYH.X]H\<HPHQ¶LLoLQHDODUDN JHQLúOHWLOPLú DPD KHU LNL GHQHPH GH EDúDUÕVÕ]OÕNOD VRQXoODQPÕúWÕU %DµDV LGHRORjisiyle $EGQQkVÕU OLGHUOL÷LQLQ Pan-AUDEL]PL EDúDUDFD÷Õ YH GL÷HU $UDS ONHOHULQLQ GH ELUOL÷H NDWÕODFD÷Õ XPXOXUNHQ %DµDV 3DUWLVL¶QLQ NDSDWÕOPDVÕ YH ¶GH 6XUL\H¶GH JHUoHNOHúWLULOHQDVNHUvLKWLOkOQHWLFHVLQGH%LUOHúLN$UDS&XPKXUL\HWLVRQDHUPLúWLU14 øKWLOkOLQ DUGÕQGDQ \DSÕODQ VHoLPOHUGH %DµDV 3DUWLVL E\N ELU Jo ND\EÕQD X÷UDUNHQ ED÷ÕPVÕ]ODU \|QHWLPL HOH JHoLUPLú YH 1k]ÕP HO-.XGVv FXPKXUEDúNDQÕ ROPXúWXU %DµDV 3DUWLVL¶QLQ |QFON HWWL÷L Pan-AUDELVWOHU YH EXQODUÕQ HWNLVLQGH NDODQ VXED\ODU DUDVÕQGD \DúDQDQ KX]XUVX]OXNODU]HULQH¶GHoDVNHUvLKWLOkOWHúHEEV\DúDQPÕúWÕU¶WH JHUoHNOHúWLULOHQDVNHUvGDUEH\OHED÷ÕPVÕ]ODUÕQ \|QHWLPLQHVRQYHULOPLúYH%DµDV3DUWLVL LNWLGDUD JHWLULOPLúWLU %X G|QHPGH RUGXQXQ VL\DVHWWHNL HWNLVL JLGHUHN DUWPÕúWÕU %D]Õ SQQv VXED\ODU |QHPOL J|UHYOHUGH EXOXQPDNOD ELUOLNWH RUGXGD NULWLN J|UHYOHUH %DµDV H÷LOLPOL 1XVD\Uv YH 'U]v ROPDN ]HUH JD\UL 6QQv VXED\ODU JHWLULOPLúWLU gWH \DQGDQ %DµDVoÕVXED\ODUDUDVÕQGDHWQLNYHGLQvN|NHQOHUHJ|UHJUXSODúPDODUPH\GDQDJHOPLúWLU. 13. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 554.. 14. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 554; gPHU7XUDQ0HGHQL\HWOHULQdDWÕúWÕ÷Õ1RNWD2UWDGR÷XøVWDQEXO$FDU 0DWEDDFÕOÕNV- 348.. 11.

(24) Y|QHWLPGHYHRUGXGDPH\GDQDJHOHQJUXSODúPDODUÕQGR÷XUGX÷XJHUJLQOLNLKWLOkOL LOH6DOkK&HGvGYH+kIÕ](VHGJUXEXQXQLNWLGDUDJHOPHVLQHVHEHSROPXúWXU15 1967 Arap-øVUDLOVDYDúÕQGDøVUDLO6XUL\H¶QLQ|QHPOLVXND\QDNODUÕQÕQEXOXQGX÷X*RODQ Tepeleri¶ni iúJDO HWPLú VDYDú VRQUDVÕQGD &HGvG¶LQ OLGHUOL÷LQGHNL %DµDVoÕODUÕQ VLYLO NDQDGÕ LOH (VHG OLGHUOL÷LQGHNL DVNHUv NDQDW DUDVÕQGD JHUJLQOLN EDúODPÕúWÕU 6RQXoWD /D]NL\H¶QLQ.DUGDKDN|\QGHELU$OHYvDLOHVLQLQoRFX÷XRODUDNGQ\D\DJHOHQ¶WH +XPXV $VNHUv $NDGHPLVL¶QGHQ PH]XQ RODUDN VDYDú SLORWX RODQ ¶WH +DYD Kuvvetleri .RPXWDQOÕ÷Õ YH ¶GDQ EHUL 6DYXQPD %DNDQOÕ÷Õ J|UHYOHULQL VUGUHQ *HQHUDO+kIÕ](VHG¶WHJHUoHNOHúWLULOHQELUDVNHUvLKWLOkOOHLNWLGDUÕHOHJHoLUPLúWLU (VHG¶GH\DSÕODQVHoLPGH\HGL\ÕOVUH\OHLONFXPKXUEDúNDQOÕ÷ÕJ|UHYLQLVWOHQPLú YH |OPQH NDGDU \HGLúHU \ÕO DUD\OD \DSÕODQ KHU VHoLPGH JHoHUOL R\ODUÕQ QHUHGH\VH WDPDPÕQÕ DODUDN FXPKXUEDúNDQÕ ROPD\Õ VUGUPúWU %X G|QHPGH 6XUL\H¶GH %DµDV 3DUWLVL¶QLQVRV\DOLVWILNLUOHULQHGD\DOÕGHYOHWoLHNRQRPLDQOD\ÕúÕQGDHVQHNOLNVD÷ODQDUDN |]HO VHNW|UH GDKD ID]OD LPNkQ WDQÕQPDN VXUHWL\OH VL\DVv LVWLNUDU YH HNRQRPLN E\PH WHPLQHGLOPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕU16 (VHGG|QHPLQGH6QQv0VOPDQoR÷XQOX÷XQ\|QHWLPGHNLHWNLVLVÕQÕUODQGÕUÕOPÕúWDúUD N|NHQOL YH JD\UL 6QQv XQVXUODUD GD\DQDQ ELU \|QHWLP NDGURVX ROXúWXUXOPXúWXU %X SROLWLND\D NDUúÕ |]HOOLNOH 'ÕPDúN +DOHS +DPD YH +XPXV JLEL úHKLUOHUGH JHOLúHQ PXKDOHIHW 0VOPDQ .DUGHúOHU KDUHNHWLQLQ GH HWNLVL\OH LV\DQD G|QúPúWU ¶GH +DPD NDWOLDPÕ LOH VD\ÕODUÕ WDP RODUDN ELOLQPHPHNOH EHUDEHU  LOH  ELQ DUDVÕ NLúL\L |OGUHQ(VHGLNWLGDUÕEXPXKDOHIHWLEDVWÕUPÕúWÕU.17 +kIÕ](VHG¶LQ|OPQGHQVRQUDR÷OX%HúúkU(VHG¶GH\DSÕODQUHIHUDQGXPOD6XUL\H FXPKXUEDúNDQÕVHoLOPLúWLU%XG|QHPGH6XUL\H$PHULND%LUOHúLN'HYOHWOHULLOHJHUJLQ LOLúNLOHULoLQGH\NHQX]XQ\ÕOODUoHúLWOLVHYL\HOHUGHDQODúPD]OÕNODU\DúDGÕ÷Õ7UNL\HLOHL\L LOLúNLOHU NXUPXúWXU  \ÕOÕ LWLEDUL\OH VL\DVv LVWLNUDU GHPRNUDWLNOHúPH YH HNRQRPLN E\PH\LVUGUPHoDEDODUÕQÕQ\DQÕVÕUDJLGHUHNGÕúDUÕ\DDoÕNROPDøVUDLOYH$PHULNDQ EDVNÕVÕQD NDUúÕ EDúWD 7UNL\H øUDQ 5XV\D dLQ YH $YUXSD ONHOHUL LOH LOLúNLOHULQL. 15. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 554.. 16. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 554.. 17. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 554; Turan, s.348.. 12.

(25) JHOLúWLUPH oDEDODUÕQÕ GHYDP HWWLUPLúWLU18 )DNDW VRQ \ÕOODUGD \DúDQDQ Lo VDYDú 6XUL\H VL\DVHWLQLLoLQGHQoÕNÕOPD]KDOHJHWLUPLúWir. 1.1.2 6XUL\H¶GH(NRQRPLN'XUXP $YUXSD $V\D YH $IULND NÕWDODUÕQÕQ NHVLúPH E|OJHVLQGH \HU DODQ 6XUL\H MHRSROLWLN NRQXPX GROD\ÕVÕ\OD WDULKLQ LON oD÷ODUÕQGDQ EHUL |QHPOL ELU \HUH VDKLS RODJHOPLúWLU 7LFDUHW \ROODUÕQÕQ ]HULQGH ROPDVÕ SHN oRN GLQ LoLQ GH÷HUOL RODQ NXWVDO \HUOHUH \DNÕQ ROPDVÕLNOLPLQLQVD÷ODGÕ÷ÕDYDQWDMODUMHRSROLWLN|QHPLQLQDUWPDVÕQGDHWNLOLROPXúWXU6X ND\QDNODUÕ YH WDUÕPD HOYHULúOL LNOLPL VD\HVLQGH WDUÕP YH KD\YDQFÕOÕN 6XUL\H HNRQRPLVLQLQ |QHPOL XQVXUODUÕQGDQ ELUL RODJHOPLúWLU +DONÕQ E\N E|OP \DúDPD\D X\JXQ LNOLP |]HOOLNOHULQH VDKLS RODQ YH WDUÕP DODQODUÕQÕQ \HU DOGÕ÷Õ ONHQLQ EDWÕ NHVLPLQGH WRSODQPÕúWÕU %DWÕGD GDKD oRN ]H\WLQ SDPXN YH ]P Lo NHVLPGHNL VWHS DODQODUÕQGD LVH EX÷GD\ YH DUSDQÕQ |Q SODQD oÕNWÕ÷Õ WDKÕO WUOHUL UHWLOLU 7DUÕP UQOHUL \DúDQDQLNOLPVHOGH÷LúLNOLNOHUVHEHEL\OH]DPDQODD]DOVDGD|QHPLQL\LWLUPHPLúWLU19 7LFDUHW YH WDUÕPÕQ \DQÕ VÕUD NÕOÕo \DSÕPÕ GRNXPDFÕOÕN LSHN FDPFÕOÕN VHGHI YH DKúDS R\PDFÕOÕ÷ÕJLELHOVDQDWODUÕDODQODUÕQGDQ\DSPÕúRODQùDP\|UHVLSanayi Devrimi¶nin HWNLVL\OHVÕNÕQWÕOÕG|QHPOHU \DúDPÕúWÕU,'Q\D6DYDúÕ¶QÕQGDHWNLVL\OHDUWDQ]RUOXNODU QHWLFHVLQGH \HUHO UHWLP D]DOPÕúWÕU 'DKD VRQUDNL G|QHPOHUGH ONHGH WDUÕP YH KD\YDQFÕOÕ÷D GD\DOÕ ELU JÕGD YH WHNVWLO VDQD\L LOH SHN JHOLúPHPLú NLP\D YH oLPHQWR sanayi KkNLP ROPXúWXU<HUDOWÕND\QDNODUÕEDNÕPÕQGDQIDNLURODQ6XUL\HWRSUDNODUÕQGDQ SHWURO IRVIDW GR÷DO JD] YH DVIDOWLW oÕNDUÕOÕU 3HWURO WDUÕP-KD\YDQFÕOÕN UQOHULQLQ YH IRVIDWÕQ \DQÕQGD |QHPOL LKUDo PDGGHOHULQGHQ ELULGLU 7XUL]P JHOLUOHULQLQ ND\QD÷ÕQÕ LVH WDULKvNDOÕQWÕODUODHVNLHVHUOHUYHGLQvPHUNH]OHUROXúWXUPDNWDGÕU20 1.1.3 6XUL\H¶GH6RV\DOYH.OWUHO'XUXP (VNLELUNOWUYHPHGHQL\HWPHUNH]LRODQ6XUL\HøVODP|QFHVLQGH%L]DQV¶DED÷OÕRODUDN *DVVkQvOHUWDUDIÕQGDQ\|QHWLOPLúWLU2G|QHPGH*DVVkQ.HOE7HQ€K7D÷OLE6HOvKJLEL. 18. %X]SÕQDU³6XUL\H´'ø$, XXXVII, 554.. 19. &HPDOHWWLQùDKLQ³6XUL\H)L]LNvYH%HúHUv&R÷UDI\D´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕXXXVII, 545; (EX¶O-.kVÕPV- 0XKDPPHG.UG$OL'ÕPDúNPHGLQHWX¶V-VLKULYH¶ú-úLµUL, %DVÕP'ÕPDúN'kUX¶O-fikr, 1984, s.112- 130; Yahya, s.203- 204.. ùDKLQ³6XUL\H)L]LNvYH%HúHUv&R÷UDI\D´ 'ø$, XXXVII, (EX¶O-.kVÕPs.90- 91; 1HN€Ok=L\kGH µÆOHPX¶Oµ$UDE, %H\U€WHO-(KOL\\HOL¶Q-QHúUYH¶W-WHY]Lµ, s.290- 293.. 20. 13.

(26) $UDS NDELOHOHULQGHQ ROXúDQ 6XUL\H KDONÕ E\N RUDQGD +ULVWL\DQOÕ÷Õ NDEXO HWPLúWL $UDSoDQÕQ\DQÕVÕUDÆUkPvFHNXOODQÕODQGLOOHUGHQGL21 $UDS oR÷XQOX÷XQ \DQÕ VÕUD IDUNOÕ HWQLN N|NHQOHU EDUÕQGÕUDQ EX FR÷UDI\DGD .UWler, 7UNOHU(UPHQLOHUdHUNH]OHU'U]vOHUYH<DKXGLOHU\DúDPÕúWÕU'LQvELUD]ÕQOÕNRODUDN GD VD\ÕODELOHFHN RODQ VRQ LNL JUXEXQ LQDQoODUÕQÕQ \DQÕ VÕUD 1XVD\UvOLN +ULVWL\DQOÕN <H]LGvOLN6XUL\H¶GHKkNLPRODQLQDQoODUDUDVÕQGDGÕU%XoHúLWOLOLNOHEHUDEHUJQP]GH KDONÕQoR÷XQOX÷X0VOPDQODUGDQROXúPDNWDGÕU22 .OWUHO KD\DWD EDNÕOGÕ÷ÕQGD LON G|QHPOHUGHQ LWLEDUHQ +LFD] E|OJHVLQGH ROGX÷X JLEL 6XUL\H¶GH GH úLLULQ |QHPOL ELU \HUH VDKLS ROGX÷X YH úDLUOHULQ \|QHWLFLOHU WDUDIÕQGDQ GHVWHNOHQGL÷L J|UOPHNWHGLU 6XUL\H øVODP IHWKLQGHQ VRQUD |]HOOLNOH GH (PHYvOHU GHYULQGH'ÕPDúN¶ÕQEDúNHQWROPDVÕ\OD|QHPOLVL\DVvPHUNH]OHUGHQELULKDOLQHJHOPLúWLU 0HGLK YH KLFLY WUQQ JHOLúWL÷L úLLULQ D\QÕ ]DPDQGD VL\DVv ELU SURSDJDQGD DUDFÕQD G|QúW÷EXGHYLUGH6XUL\H¶GH|]HOOLNOHVDUD\oHYUHVLQGH|QHPOLúDLUOHU\HWLúPLúWLU23 (PHYv KkQHGDQÕ PHQVXSODUÕQGDQ GHVWHN J|UHQ YH KDOLIHOHULQ VDUD\ÕQGD \DúD\DQ +ULVWL\DQ$UDSúDLUL$KWDO24 bunlardan biridir.25 6XUL\H $EEkVvOHU GHYULQGH øVOkP¶ÕQ VL\DVv YH LGDUv PHUNH]L ROPD QLWHOL÷LQL ND\EHWPHVLQHUD÷PHQKkOkLOLPVH\DKDWOHULQLQ\DSÕOGÕ÷Õ|QHPOLELUNOWUHOE|OJHROPD |]HOOL÷LQL \LWLUPHPLúWLU %X G|QHPGH DVOHQ 6XUL\HOL SHN oRN kOLP %D÷GDW JLEL LOLP YH NOWUPHUNH]OHULQH\HUOHúPLúEXQDNDUúÕOÕN,UDN0ÕVÕUYH(QGOV¶WHQELUoRNkOLP de KDGvVDOPDN]HUHKDGvVkOLPOHUL\OHPHúKXURODQ6XUL\H¶\HJHOPLúWLU26. 21. &HQJL]7RPDU³6XUL\H7DULK%DúODQJÕoWDQ2VPDQOÕ'|QHPLQH´'ø$ øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ XXXVII, 546- 555.. 22. 7RPDU³6XUL\H7DULK%DúODQJÕoWDQ2VPDQOÕ'|QHPLQH´'ø$ XXXVII, 546- (EX¶O-.kVÕPVøVKDNR÷OX s.41- 50.. 23. øVPDLO'XUPXú³+LFLY´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;9,,- 448.. 24. (E€0kOLN*Õ\kVE*DYVEHV-Salt el-$KWDO |-

(27) (PHYvGHYUL+ULVWL\DQ$UDSúDLUOHULQGHQGLU$]PL <NVHO³$KWDO´ 'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ,I, 183.. 25. &HQJL]7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW(÷LWLPYHg÷UHWLP)HWLKWHQ2VPDQOÕODU¶D.OWUYH 0HGHQL\HW2VPDQOÕODU¶GDQ*QP]H´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕXXXVII, 556.. 26. 7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW´'ø$, XXXVII, 556.. 14.

(28) g]HOOLNOH+DPGkQv+NPGDUÕ6H\IGGHYOH27 G|QHPLQGH.X]H\6XUL\H¶GHHGHEvKD\DW |QHPOLJHOLúPHND\GHWPLúWLU+DOHSKDWvELøEQ NuEkWHHO-+DWvE28K¶GDE|OJH\H JHOHQúDLUMutenHEEv29(E€)LUkVHO-+DPGkQv30QO$UDSILOR]RIXYHúDLULEbu¶O-µ$Ok el-MaµDUUv31+DPGkQvOHUGHYUL6XUL\H¶VLQLQHQ|QHPOLVLPDODUÕGÕU32 6XUL\H¶GH KLFUv 9, \]\ÕOGDQ LWLEDUHQ IDUNOÕ ]DPDQODUGD NXUXODQ PHGUHVHOHUOH LOLP YH ILNLUKD\DWÕGDKDFDQOÕKDOHJHOPLúWLU$oÕODQPHGUHVHOHUYHEXQODUDWDKVLVHGLOHQYDNÕIODU VD\HVLQGH SHN oRN kOLP LOLP |÷UHQPHN YH GHUV YHUPHN ]HUH 6XUL\H¶\H \|QHOPLúWLU 0R÷ROLVWLOkVÕVRQUDVÕQGD$QDGROX¶GDQ,UDN¶WDQYHøUDQ¶GDQVÕNÕQWÕOÕELUG|QHP\DúD\DQ (QGOV¶WHQYH.X]H\$IULND¶GDQJHOHQøVOkPXOHPDVÕQÕQ6XUL\HúHKLUOHULQH\HUOHúPHVL GHE|OJHGHLOPvKDUHNHWOLOL÷LQ FDQODQPDVÕQGDHWNLOL ROPXúWXU'ÕPDúNEXLOPvKDUHNHWH HQoRNNDWNÕGDEXOXQDQúHKLUOHUGHQROPXúWXU33 ÆOLPOHULQ E|OJH\H JHOLúL 6HOkKDGGvQ-L (\\€Ev G|QHPLQGH GDKD GD KÕ]ODQPÕúWÕU (\\€EvOHU d|QHPLQGH 6XUL\H¶GH 0XK\LGGLQ øEQ µ$UDEv34 ø]]HGGLQ E $EGVVHOkP35; 'ÕPDúN¶D \HUOHúHQ øEQ 0XµWv36 JLEL kOLPOHU \DúDPÕúWÕU37 0HPONOHU 'HYUL¶QGH LVH EX LOPv KDUHNHWOLOLN GHYDP HWPLúWLU %X GHYLUGH 6XUL\H¶GH |QHPOL GLOFLOHU GH \HWLúPLúWLU. 27. (EX¶O-+DVHQ6H\I¶G-GHYOH$OvE$EGLOOkKE+DPGkQE+DPG€QHW-7D÷OLEvHO-+DPGkQv |

(29)  +DPGkQvOHU¶LQ+DOHSNROXQXQNXUXFXVXYHLONHPvULGLU -967). $EGONHULPg]D\GÕQ³6H\IXGGHYOHHO+DPGkQv´, 'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;;;VII, 35.. 28. (E€<DK\k$EGUUDKvPE0XKDPPHGEøVPkvOE1EkWHHO-)kULNv |

(30) +XOXVL.ÕOÕo³øEQ1XEkWHHO+DWvE´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;;. 29. (EX¶W-Tayyib Ahmed b. el-+VH\QEHO-Hasen b. Abdissamed el-&XµIvHO-.LQGvel-0WHQHEEv |

(31) $UDS úDLULGLUøVPDLO'XUPXú³0WHQHEEv´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;;;,,. 30. (E€)LUkVHO-+kULVE6DvGE+DPGkQHO-+DPGkQvHW-7D÷OLEv |

(32) +DPGkQvKkQHGDQÕQDPHQVXS$UDSúDLUL YHNXPDQGDQÕGÕU0XVWDID.ÕOÕoOÕ³(E€)LUkVHO-+DPGkQv´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;. 31. (EX¶O-µ$Ok¶$KPHGE$EGLOOkKE6OH\PkQHO-0DµDUUv |

(33) 0HúKXU$UDSILOR]RIYHúDLULGLU6DKEkQ +DOvIkW³(EX¶O-µ$OkHO-0DµDUUv´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;. 32. 7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW´'ø$, XXXVII, 556.. 33. 7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW´'ø$, XXXVII, 557.. 34. 0XK\LGGvQ0XKDPPHGE$OvE0XKDPPHGHO-µ$UDEvHW-7kvHO-+kWLPv |

(34) 7DVDYYXIYHøVOkPGúQFH tariKLQGHE\NHWNLOHULEXOXQDQV€IvPHOOLIGLU0(URO.ÕOÕo³øEQX¶O-µ$UDEv0XK\LGGLQ´'ø$øVWDQEXO7UNL\H 'L\DQHW9DNIÕ;;. 35. (E€0XKDPPHGø]]GGvQ$EGOD]v]E$EGLVVHOkPE(EL¶O-.kVÕPHV-6OHPvHG-'ÕPDúNv |

(35) ùkILv fakihidir. +<XQXV$SD\GÕQ³øEQ$EGVVHOkPø]]HGGLQ´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;,;. 36. (EX¶O-+VH\Q (E€=HNHUL\\k

(36) =H\QGGvQ<DK\kE$EGLOPXµWvE$EGLQQ€UH]-=HYkYvHO-0D÷ULEv |

(37)  $UDSGLOLkOLPLHGLSYHúDLUGLU1HY]DW+<DQÕN³øEQ0XµWv´'ø$øVWDQEXO7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;; 213.. 37. 7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW´'ø$, XXXVII, 556- 557.. 15.

(38) gUQH÷LQ$UDSGLOLDODQÕQGDHQ|QHPOLkOLPOHUGHQVD\ÕODQøEQ0kOLNHW-7kv38'ÕPDúNYH +DOHSPHGUHVHOHULQGHPGHUULVOLN\DSPÕúYH'ÕPDúN¶WDYHIDWHWPLúWLU39 2VPDQOÕODU d|QHPLQGH 6XUL\H¶GH LOPv YH ILNUv KD\DW 0HPON G|QHPLQLQ WDELL ELU GHYDPÕ QLWHOL÷LQGHGLU 6XUL\H¶GHNL 0HPON PHGUHVHOHULQLQ SHN oR÷X H÷LWLP IDDOL\HWLQL VUGUG÷ JLEL 2VPDQOÕ VXOWDQODUÕ YH EH\OHUEH\OHUL WDUDIÕQGDQ \HQL PHGUHVHOHU DoÕOPÕúWÕU +HQ] \HWHULQFH DUDúWÕUÕOPD\DQ EX G|QHP $UDS HGHEL\DWÕ WDULKoLOHUL WDUDIÕQGDQ0R÷ROLVWLODVÕ\ODEDúOD\DQo|NúGHYULQLQGHYDPÕRODUDNJ|UOPúWU40 2VPDQOÕ d|QHPLQGH PRGHUQ H÷LWLP NXUXPODUÕ DoÕOPDGDQ |QFH H÷LWLP YH |÷UHWLP IDDOL\HWL PHGUHVHOHULQ \DQÕ VÕUD FDPL WHNNH KDQNDK YH WUEHOHU LOH kOLPOHULQ HYOHULQGH \DSÕOPDNWD\GÕ0HGUHVHOHUGHKHPHQKHPHQEWQkOLPOHUIÕNÕKKDGvVWHIVLUJLELøVOkPv LOLPOHULQ\DQÕVÕUDWDELvELOLPOHUDODQÕQGDGDELOJLVDKLELROPXúODUGÕU(PHYL\\H&DPLLYH 6OH\PDQL\H .OOL\HVL GH EX G|QHPLQ |QHPOL LOPv PHUNH]OHULQGHQ ROPXúWXU 2VPDQOÕODU d|QHPLQGH 6XUL\H¶GH |]HOOLNOH WDULK YH WHUkFLP VDKDVÕQGD SHN oRN kOLP \HWLúPLúWLU $UDS GLOL YH HGHEL\DWÕQÕQ 2VPDQOÕ d|QHminde JHULOHGL÷LQH GDLU JHQHO J|UúOHU 6XUL\H¶GH SHN oR÷X GLYDQ VDKLEL úDLU YH HGLELQ YDUOÕ÷ÕQD GDLU ELOJLOHUOH DQODPVÕ] KDOH JHOPHNWHGLU (PLQ HO-&XQGv41 $EGXONkGLU HO-&H]kLUv42 5Õ]NXOODK +DVV€Q43 0vKkvO HV-6DNNkO44 0XKDPPHG .UG $OL45 2VPDQOÕ d|QHminde \HWLúPLú HGHEL\DWoÕODUGÕU46 2VPDQOÕ d|QHPLQGHQ VRQUD 6XUL\H¶GHNL VRV\DO YH NOWUHO GXUXP HOH DOÕQGÕ÷ÕQGD PRGHUQ H÷LWLP NXUXPODUÕQÕQ WHPHOLQLQ EXJQN 6XUL\H¶\L LoLQH DODQ E|OJHGH ;9,,, \]\ÕO RUWDODUÕQGDQ LWLEDUHQ |]HOOLNOH $YUXSDOÕODUÕQ GHVWH÷L\OH DoÕODQ PLV\RQHU RNXOODUÕ 38. (E€$EGLOOkK&HPkOGGvQ0XKDPPHGE$EGLOOkKE0kOLNHW-7kvHO-(QGHOVvHO-&H\\kQv |

(39) el-Elfiyye DGOÕHVHUL\OHWDQÕQDQJUDPHUV|]ONYHNÕUDDWkOLPLGLU$EGOEDNL7XUDQ³øEQ0kOLNHW-7kv´'ø$øVWDQEXO 7UNL\H'L\DQHW9DNIÕ;;. 39. 7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW´'ø$, XXXVII, 556- 557.. 40. Mehmet Yalar, +D]ÕUOD\ÕFÕ)DNW|UOHUL,úÕ÷ÕQGD0RGHUQ$UDS(GHEL\DWÕQD*LULú %DVÕP%XUVD(PLQ <D\ÕQODUÕV7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW´'ø$, XXXVII, 558.. 41. 1766- \ÕOODUÕDUDVÕQGD\DúDPÕú+XPXVOXúDLUYHHGHEL\DWoÕGÕUøVKDNR÷OXV- 144.. 42. 1808- \ÕOODUÕDUDVÕQGD\DúDPÕú&H]kLUDVÕOOÕúDLUYHHGHEL\DWoÕGÕUøVKDNR÷OXV- 152.. 43. 1825- \ÕOODUÕDUDVÕQGD\DúDPÕú'L\DUEDNÕUDVÕOOÕ+DOHSOLúDLUYHHGHEL\DWoÕGÕUøVKDNR÷OXV- 157.. 44. 1852- \ÕOODUÕDUDVÕQGD\DúDPÕú+DOHSOLúDLUHGLSYHWDULKoLGLUøVKDNR÷OXV- 170.. 45. 1876- \ÕOODUÕDUDVÕQGD\DúDPÕú'ÕPDúNOÕHGHEL\DWYHWDULKkOLPLJD]HWHFLYH\D]DUGÕUøVKDNR÷OXVgPHUHd-'DNNkN)XQ€QX¶O-HGHEL¶O-PXµDVLULIv6XUL\H'kUX¶ú-úDUNÕ¶O-µDUDEvW\V- '|Qemin ileri JHOHQOHULKDNNÕQGDGDKDJHQLúELOJLLoLQEN]øVKDNR÷OXV- 387.. 46. 7RPDU³6XUL\H.OWUYH0HGHQL\HW´'ø$, XXXVII, 558.. 16.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Her akü hücresinin elektrolit seviyesi, úarj iúleminden sonra kontrol edilmeli ve gerekirse úarj edilmelidir:. • Kapak tapasÕ

1987 yılı dünya gümüş madeni üretimi yak­ laşık 428 milyon onsdur.. 1988 yılı üretiminin de 1987 yılı üretimi düzeyinde gerçekleşeceği tah­

NDG×QEHGHQLQLQ\DOQ×]FD´ELULüJFRODUDNµLQüDHGLOPHGLùLEHGHQLQ.. VL\DVDO LNWLGDU WDUDI×QGDQ D\Q× ]DPDQGD ELU WRSOXPVDO PHNkQ

|QHPOL ROGX÷X NDGDU oRFXN YH HUJHQOHUGH GH DUDúWÕUÕOPDVÕ YH LQFHOHQPHVL JHUHNHQ ELU NRQXGXU $QFDN oRFXNODUGD YH HUJHQOHUGH WDQÕQÕQ NRQPDVÕ E\N JoONOHU LoHUPHNWHGLU

FLQVL\HW NHOLPHVLQL FLQVOHU DUDVÕQGDNL LOLúNLQLQ WRSOXPVDO RODUDN |Ugütlenmesini NDVWHWPHN LoLQ GDKD FLGGL ELU úHNLOGH YH GDKD GR÷UX ELU DQODPGD

Selected above statements can be theoretical basis to research levels of environmental awareness of students of Polish and Ukrainian agricultural

SDUODPHQWR\D JLUGL %X G|QHP VL\DVL HOLWOHULQLQ \]GH LQL ROXúWXUDQ EX RUDQ G|QHPLQ WRSOXPVDO YH HYUHQVHO NRúXOODUÕ J|] |QQGH EXOXQGXUXOGX÷XQGD YH oR÷X EDWÕOÕ ONH

Tony Stark teknolojik bir hayalperest...ünlü,zengin ve eşsiz bir mucit.Dünyanın en gelişmiş ve güçlü zırhı ile, Stark masum insanları intikamcı olan DEMİR

NRUXQPDVÕQD |]HO ELU |QHP YHULOPLúWLU g]HOOLNOH RUtak ND\QDNODUÕQ \D]ÕOÕPODUÕQ YH YHULWDEDQÕQÕQ da hizmet edimi NDSVDPÕQGD ROGX÷X 6DD6 \DSÕVÕQGD

Furthermore, students at SOFL (School of Foreign Languages) should have the ability to recognize and retain a great amount of vocabulary in order to be

Sivri ucu yerde olan bir dik koni ¸seklinde su deposu yapılmı¸stır?. oldu˘ gu anda y¨ ukseklikteki de˘ gi¸sim

arabalara izin verecek. Bu nedenle bilim insanları yeni piller icat etmek için gece gündüz çalışıyorlar. Çünkü bu araçlar için özel piller üretmek gerekiyor.

Son olarak da RMSR değerinin 0,10’un altında olduğu modellerin iyi bir uyuma sahip olduğu sonucuna varılmaktadır (Kline, 1998). Bu çerçevede tasarlanan her bir model

Eğitim toplumların kalkınıp geliĢmesinde kuĢkusuz en önemli unsurlardan biridir. GeliĢmekte olan toplumlar için, geliĢmiĢ ülkelerin eğitim modelleri esin

-TEREDDÜTLE- VE SENİ GERİDE TUTAN,AHLAK SAHİBİ BİR BENSİN.. ZİHNİMİ ALMAK

J|UOPHVLQL úLGGHWOH UHGGHGHQ IDQWDVWLN ELU URPDQ RODUDN +DYDGD &lt;U\HQ, ancak RNXUXQVHoLPOHUL\OHDQODPND]DQÕUYHEX\|Q\OHELOLQPH]OL÷LQHELUDQODP\NOHQLU..

*HQHO RODUDN \HUHO \|QHWLPOHU IHGHUDO GHYOHWOHUGH GDKD DNWLI QLWHU \DSÕ\D VDKLS GHYOHWOHUGH LVH GDKD SDVLI ELU \DSÕGDGÕU $QFDN EXQXQ KHU ONHGH D\QÕ ROGX÷X V|\OHQHPH] gUQH÷LQ

8]D\ GD WÕSNÕ o ER\XWOX NXsXUVX] ELU NUHQLQ VDKLS ROGX÷X JLEL WDP ELU G|QGUOPH. simetrisine

X\JXODPDVÕ\DSÕOPÕúYHGRQDQÕPVDOKLoELUFLKD]NXOODQÕOPDPÕúWÕU6LVWHPJHUHNOLRODQGRQDQÕPYHULOHULQLVDQDORODUDNROXúWXUulan UDVJHOH YHUL NPHVLQGHQ

3HUIRUPDQVÕQ |OoP EHOLUOL ELU G|QHP ER\XQFD ELU NXUXP WDUDIÕQGDQ YH\D ELU SURJUDP DOWÕQGD \UWOHQ IDDOL\HWOHULQ UDNDPODUOD LIDGH HGLOPHVLGLU 6D÷OÕNOÕ ELU SHUIRUPDQV

2- - -Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendritik Dikenlerin Zaman içindeki Hacim - Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendritik Dikenlerin Zaman içindeki Hacim Foton

hakk~nda geni~~ bilgi için bkz: Özfirat 2001a: 111 vdd.. Oysa bu türde mezar an~tlar~n~n Asya bozk~rlar~ndaki geçmi~i ise M.Ö. biny~l~n ikinci yar~s~na de~in uzan~r. Bu kültüre

Benzer şekilde Almanya’da 2002 yılında, spor yapan ve yapmayan 14-18 yaş aralığındaki 1000 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, spor