SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence Navigasyon Columbus Kullanma kılavuzu

Tam metin

(1)

SIMPLY CLEVER

Bilgi/eğlence Navigasyon Columbus

Kullanma kılavuzu

(2)

Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar)

Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştır- mak için, tamamen sistematik olarak düzenlenmiştir.

Bölümler, içindekiler ve alfabetik başlık fihristi

Kullanma kılavuzunun metni, genel bakış sağlayan bölümler halinde özetlenmiş olan oldukça kısa kısımlara ayrılmıştır. Güncel bölüm, daima alt sağ tarafta belirtil- mektedir.

Bölümlere göre düzenlenmiş olan içindekiler ve kullanma kılavuzunun sonunda bu- lunan ayrıntılı alfabetik başlık fihristi istediğiniz bilgiyi çabuk bulmanıza yardım eder.

Yön bilgileri

Tüm yön bilgileri, „sol“, „sağ“, „ön“, „arka“ gibi aracın sürüş yönü ile ilgilidir.

Birimler

Değerler metrik birimler olarak belirtilmektedir.

Sembol açıklaması

 Bu işaret bir bölüm çerçevesinde önemli bilgiler ve emniyet uyarılarını içe- ren bir paragrafa yönlendirmeyi ifade eder.

 Bu işaret bir paragrafın sonunu ifade eder.

 Bu işaret paragrafın sonraki sayfada devam ettiğini ifade eder.

® Bu işaret kayıtlı ticari markayı ifade eder.

Kullanma kılavuzunda yer alan bilgilerin tanımlama örnekleri Menu →  → Ses tuşuna basınız.

Bu bilgi, önce cihazdaki Menü tuşuna ve ardından cihaz ekranındaki  fonksiyon tuşuna basılması gerektiği ve menünün Ses tuşuna basılarak onaylanması gerektiği anlamına gelir.

„→“ sembolü bir sonraki adımı işaret eder.

Menü, kullanılabilir menüler, menü adımları veya fonksiyonlar için örnek.

xyz - ilk menü seviyesi

xyz - ikinci menü seviyesi

xyz - üçüncü menü seviyesi

xyz - ilk menü seviyesi Uyarılar

DİKKAT

En önemli uyarılar UYARI başlığı ile işaretlenmiştir. Bu UYARI bilgileri, ciddi kaza veya yaralanma tehlikesi konusunda dikkatinizi çeker.

ÖNEMLİ

Bir Dikkat uyarısı, aracınızla ilgili olası hasarlar bakımından dikkatinizi çeker (örn.

şanzıman hasarları) veya genel kaza tehlikeleri konusunda uyarır.

Çevre Notu

Bir çevre koruma uyarısı, çevre koruma ile ilgili dikkatinizi çeker. Burada örneğin dü- şük yakıt tüketimi için öneriler bulabilirsiniz.

Not

Normal bir Bilgi aracınızın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler hakkında dikkatinizi çek- mek içindir.

(3)

Önsöz

Bilgi/eğlence Navigasyon Columbus (bundan sonra cihaz olarak anılacaktır) donanımlı bir ŠKODA aracı seçtiniz, güveniniz için teşekkür ederiz.

Yeni kullanım konsepti sayesinde araç ayarlarını yapma ve bazı elektronik sistemleri merkezi olarak bu cihaz üzerinden kullanma imkanı sunulmaktadır.

Lütfen bu kullanma kılavuzu ile birlikte aracın kullanma kılavuzunu da okuyunuz, çünkü bu kılavuzlara uygun olarak hareket edilmesi aracın doğru kullanılması için ön koşuldur.

Cihazınızla ilgili sorularınız olması halinde yetkili ŠKODA servisinize danışınız.

ŠKODA AUTO a.s.(bundan sonra sadece ŠKODA)

(4)

İçindekiler dizini

Kullanılan kısaltmalar Cihazı tanıma

Ön Bilgiler 4

Önemli Notlar 4

Cihaza genel bakış 5

Cihaz kullanımı 8

Cihaz ekranından kullanılması 8

MAXI DOT ekran üzerinden kullanım 10

Sesli kullanım 15

Cihaz ayarları 19

Ayar menüsü 19

Ses/Görüntü/Resimler

Radyo 24

Kullanım 24

Radyo ayarları 27

Ortamlar 29

Kullanım 29

Sinyal kaynakları 32

DVD görüntü 37

Resimler 39

Telefon

İletişim 41

Telefon ve telsiz sistemi 41

Cihazı mobil telefona bağlama 44

Telefon fonksiyonları 47

Navigasyon

Navigasyon sisteminin tanımı 51

Navigasyona ilişkin önsöz 51

Ayarlar 52

Harita kullanımı 54

Ek pencere 56

Navigasyon 60

Yeni hedef gir 60

Kayıtlı hedeflerden giriş 62

Özel hedef 63

İlgi noktası kategorileri 66

Hedef yönlendirmesi 68

Trafik mesajları 70

Turum 71

Hedef yönetimi 72

Araç

Araç sistemleri 75

Araç ayarları 75

Anahtar kelimeler dizini

2

İçindekiler dizini

(5)

Kullanılan kısaltmalar

Kısaltmalar Anlam

A2DP Advanced Audio Distribution Profile - Bluetooth® üzerinden veri aktarımı için yazılım profili, ses verilerinin tek taraflı aktarı- mı için öngörülmüştür

ACC Otomatik mesafe ayarı

AF Alternatif frekanslar - Güncel radyo istasyonunun alternatif frekansları

AM Amplitüd modülasyonu - Radyo telsizi frekans aralığının tanımı ASR Tahrikli tekerleklerin tahrik patinaj regülasyonu

AVRCP Bluetooth® üzerinden veri aktarımı için yazılım profili, multi- medya fonksiyonlarını destekler

AV Sesli/görsel kaynak sinyali - DVD oynatıcı veya TV-Tuner için tipik

BT Bluetooth® - Konuşma ve veri bilgilerinin alınması ve gönderil- mesi için kablosuz iletişim

DAB Digital Audio Broadcasting - Dijital radyo alımı

DRM Digital Rights Management - Dijital medya içeriklerinin kullanı- mını sınırlamaya veya denetlemeye yarayan teknik yöntemler ESC Stabilizasyon kontrolü

EXIF Değiştirilebilir resim dosyası formatı - bir görüntü dosyasına ek bilgi veri

FM Frekans modülasyonu - Radyo telsizi frekans aralığının tanımı HFP Handsfree Profile - Bluetooth® üzerinden veri aktarımı için ya-

zılım profili, mobil telefon ve araç içindeki serbest konuşma tertibatı arasında iletişim kurulmasına olanak sağlar

GPS Global Positioning System - Pozisyon belirleme için uydu siste- mi

GSM Groupe Spécial Mobile - Evrensel mobil iletişim sistemi, mobil telefonlar için en yaygın standart

ID3 etiketi Şarkıcı, parça, albüm adlarının gösterilmesine olanak sağlayan bir müzik dosyasının ek özelliği

KESSY Anahtarsız kilit açma, çalıştırma ve kilitleme

Kısaltmalar Anlam

NTSC National Television System Committee - Kuzey ve Orta Ameri- ka'da ve bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde sesli-görsel sinyal- lerin kodlama standardı

PAL phase alternating line - Birçok Avrupa ülkesinde sesli-görsel sinyallerin kodlama standardı

PI Program Identification - Bir defaya mahsus RDS kodu yardı- mıyla istasyon algılaması

RDS Radio Data System - FM aralığındaki radyo alımında ek bilgile- rin aktarılmasını sağlayan sistem

TMC Traffic Message Channel - Trafik bilgilerinin sürücülere aktarıl- ması için hizmet

TP Traffic Program identification - Trafik bilgilerinin aktarılması için program algılaması

vCard Kişisel veri alışverişi için -.vcf dosya formatı, özellikle elektro- nik iş kartvizitleri; bunlar adı ve soyadı, adresleri, telefon nu- maralarını, URL adreslerini, logoları, fotoğrafları ve ayrıca sesli klipleri içerebilir

VIN Araç tanım numarası

WMA Windows Media Audio - Sıkıştırılmış ses formatı

3

Kullanılan kısaltmalar

(6)

Cihazı tanıma Ön Bilgiler

Önemli Notlar

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Uygunluk Beyanı 4

Bileşen Koruması 4

Bu kullanım kılavuzunda mümkün olan tüm donanım varyantları yer almaktadır, fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilme- miştir.

Bu nedenle, bu kullanım kılavuzunda tarif edilen tüm donanım bileşenlerinin ara- cınızda olması gerekmiyor.

Aracınızın donanım kapsamının temelini, aracın satış sözleşmesi oluşturur. Ayrıntı- lı bilgileri aracınızı satın aldığınız ŠKODA1) bayisinden alabilirsiniz.

Lütfen bu kılavuzun sadece aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan bilgileri ta- mamlayıcı bir unsur olarak anlaşılması gerektiğini dikkate alınız. Bu nedenle bu kı- lavuz sadece aracın güncel kullanma talimatları ile bağlantılı olarak kullanılabil- mektedir. Bu kılavuzda yer alan fonksiyonların detaylı bir açıklamasını aracınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Resimler önemsiz ayrıntılarda cihazınızdan farklı olabilir; bunlar sadece genel bilgi olarak anlaşılmalıdır.

DİKKAT

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.

Cihazı sadece, araç, her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi!

Ses seviyesi, dıştan gelen sesli sinyaller, örn. polis, kurtarma ve itfaiye araç- ları gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri, daima duyulabilecek şekilde ayarlanmalıdır.

Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!

Uygunluk Beyanı

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 4 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA bilgi/eğlence sistemlerinin 1999/5/EG direktifinin temel şartlarını ve diğer gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan eder.

Bileşen Koruması

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 4 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Bazı elektronik kumanda üniteleri fabrika çıkışı olarak bir bileşen koruması ile do- natılmışlardır.

Bileşen koruması aşağıdaki hususlar için bir koruma mekanizması olarak geliştiril- miştir:

fabrika veya servis tarafından başka bir araca monte edildikten sonra değiştiril- miş olan kumanda ünitelerinin fonksiyon sınırlamaları için (örneğin bir hırsızlık olayından sonra);

raç dışıında çalıştırılan bileşenlerin fonksiyon sınırlandırmaları;

kumanda ünitelerinin bir ŠKODA1) servis ortağı tarafından kurallara uygun bir şe- kilde monte edilmesi veya değiştirilmesi imkanı için.

1) Kullanılan terimler » Kullanma kılavuzu, bölüm Önsöz.

4

Cihazı tanıma

(7)

Etkinleştirilmiş bir bileşen korumasında cihazın ekranında şu mesaj görüntülenir Bileşen koruma: Bilgilendirici sistem şimdilik kısıtlı olarak kullanılabilir. Lütfen kontağı açınız.

Bileşen koruması kontağın açılmasından sonra devre dışı kalmazsa lütfen bir

ŠKODA servis ortağına başvurunuz.

Cihaza genel bakış

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Cihaz tanımı 5

Dokunmatik ekran 6

Cihazın açılması/kapatılması 6

Cihaz menüleri 6

Ses seviyesinin ayarlanması 7

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle güvenlik uyarılarına veriniz » Sayfa 4, Önemli Notlar.

Bu bölüm cihazı, cihaz tuşlarını ve fonksiyonlarını içermektedir. Bunların yanı sıra cihazın açılması/kapatılması, ana menüler ve cihazın ses seviyesi ayarı da açıklan-

mıştır.

Cihaz tanımı

Şek. 1 Cihaz tanımı

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 5 okuyunuz ve dikkate alınız.

Cihaz tanımı

- Cihazı kapatmak/açmak, ses seviyesini ayarlamak için ayar düğmesi Çağrılar ve onaylamalar için menü düğmesi

RADYO - Radyo menüsü » Sayfa 24 ORTAM - Medya menüsü » Sayfa 29 PHONE - Telefon menüsü » Sayfa 41 VOICE - Sesli kumanda » Sayfa 15 NAV - Navigasyon menüsü » Sayfa 51 TRAFFIC - Trafik anonslarının listesi » Sayfa 70 CAR - Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 75 MENÜ - Cihaz menüleri göstergesi » Sayfa 6

Dokunmatik ekran » Sayfa 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

Ön Bilgiler

(8)

Dokunmatik ekran

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 5 okuyunuz ve dikkate alınız.

Cihaz sadece 11 » Şek. 1 için bkz. Sayfa 5 parmaklar ile dokunmak suretiyle kulla- nılabilen bir dokunmatik ekran ile donatılmıştır.

ÖNEMLİ

Ekranın çalıştırılması için parmakla hafifçe dokununuz. Ekran üzerinde baskı uy- gulamayın - hasar görme tehlikesi!

Ekranın çalıştırılması için cisimler kullanmayın - hasar görme tehlikesi!

Temizlik sırasında ekran yüzeyine zarar vereceği için benzin veya terebentin gibi çözücü maddeler kullanmayınız.

Not

Yumuşak bir bez ve gerekli ise saf bir ispirto yardımıyla ekrandaki parmak izleri temizlenebilmektedir. Bunu yaparken diğer iç mekan parçalarının hasar görmeme- sine dikkat edilmelidir.

Ekran eldiven takılmış bir durumda veya parmak tırnağı dokunuşu ile çalıştırıla- mamaktadır.

Ekranın altındaki cihaz bölümüne herhangi bir şey yapıştırmayınız, yakınlaştırma fonksiyonunu gerçekleştiren sensörlerin işlevselliği bu durumdan olumsuz etkile- nebilir.

Ekranı korumak için dokunmatik ekranlar için uygun olan ve dokunmatik ekranın işlevselliğini olumsuz etkilemeyen bir koruyucu folyo kullanılabilir.

Ekranın parlaklık kademesi otomatik olarak iç mekan aydınlatmasının parlak- lığına göre ayarlanır. Otomatik ayar manüel olarak uyarlanabilir » Sayfa 20.

Cihazın açılması/kapatılması

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 5 okuyunuz ve dikkate alınız.

Cihazı açmak ya da kapatmak için Cihazı açmak ya da kapatmak için ayar düğmesine basınız.

Cihazı açtıktan sonra, kapatılmadan önce açık olan ses kaynağı ve son seçilen me- nü verilir.

Cihaz, kapatılmadan önce telefon modundaysa ve kontak veya Bluetooth ® fonksi- yonu açık değildiyse ekranda şu mesaj görüntülenir » Sayfa 42. Lütfen kontağı veya Bluetooth®fonksiyonunu açınız » Sayfa 22.

Cihaz devrede iken kontak anahtarı kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik kapanır.

Kontağın açılmasından sonra cihaz otomatik olarak çalışır.

Eğer cihaz ayar düğmesi ile kapatıldıysa, kontak açıldıktan sonra cihaz otoma- tik olarak çalışmaz.

Aracınız KESSY sistemi ile donatılmışsa cihazınız, motor durdurulup kapı açıldıktan sonra otomatik olarak kapanır. Önce sürücü kapısı açılıp sonra motor durdurulursa cihaz kendiliğinden kapanır.

Kontak kapalıyken cihaz yakl. yarım saat sonra otomatik olarak kapanır (akünün

boşalmaya karşı korunması).

Cihaz menüleri

Şek. 2 Cihaz menüleri

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 5 okuyunuz ve dikkate alınız.

MENU ana menüsündeki fonksiyon tuşları - Radyo » Sayfa 24

- Medya » Sayfa 29 - Görüntüler » Sayfa 39 - Ses ayarları » Sayfa 20 - Cihaz ayarları » Sayfa 19

- Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 75 - Navigasyon » Sayfa 51

- Telefon » Sayfa 41

6

Cihazı tanıma

(9)

Ana menü çağırma

MENÜ tuşuna basınız.

Ses seviyesinin ayarlanması

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 5 okuyunuz ve dikkate alınız.

Ses seviyesini arttırma

Ayar düğmesini sağa doğru çevirin.

Ses seviyesini azaltma

Ayar düğmesini sola doğru çevirin.

Ses kapatma modu

Ses seviyesini ayar düğmesi 0'a getirin.

Not

Ses seviyesi değişikliği cihaz ekranında görüntülenir.

Sesin kapatılması durumunda ekranda  sembolü gösterilir.

Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi araç içerisinde ses titreşimlerime yol aça- bilir.

Çalma sesi çok yüksek ya da bozuk olduğunda araç hoparlörleri zarar görebilir.

Araçtaki hoparlörler cihazın 4x20 W çıkış gücüne ayarlanmıştır.

Ses sistemi takıldığında hoparlörler 570 W amplifikatör toplam çıkış gücüne

ayarlanmıştır.

7

Ön Bilgiler

(10)

Cihaz kullanımı

Cihaz ekranından kullanılması

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Kullanım 8

Arama için tuş takımlı giriş ekranı 9

Kayıt için tuş takımlı giriş ekranı 9

Sayısal tuş takımlı giriş ekranı 10

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle güvenlik uyarılarına veriniz » Sayfa 4, Önemli Notlar.

Bu bölümde cihaz kullanımı, dokunmatik ekran kullanımı ve değişik giriş tuş takımı

kullanımı açıklanmaktadır.

Kullanım

Şek. 3 Ekran gösterimi

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 8 okuyunuz ve dikkate alınız.

Resim tanımı

güncel olarak seçilmiş menü Bir üst menüye geri dönme

„Checkbox“  ile fonksiyon

A B C

Sürmeli ayarlayıcı - Menüdeki pozisyon, sürmeli ayarlayıcıda parmak hareketi ile menü içinde hareket

„Pop-up-Fenster“  ile menü noktası

Bir fonksiyon veya bir menüyü onaylayan ekran alanlarına „fonksiyon tuşları“ de- nir.

Beyaz veya yeşil olarak gösterilen fonksiyon tuşları aktiftir.

Gri olarak gösterilen fonksiyon tuşları aktif değildir.

Yaklaşma sensörleri

Cihazın alt kısmında yaklaşma sensörleri vardır. Elinizi ekrana yaklaştırdığınızda ci- haz görüntüleme modundan kullanım moduna geçer ve kullanılabilecek fonksiyon tuşları vurgulanarak gösterilir.

Durum satırı

Bazı menülerin ana menüsünde üstteki ekran alanında saat ve dış ortam sıcaklığı bilgileri ile güncel olarak seçilmiş olan menü ile ilgili bilgiler içeren bir durum satırı bulunur.

Ana menüdeki fonksiyon tuşları

Bazı menülerin ana menüsünde ekran alanının alt tarafında fonksiyon veya menü- ler ile ilgili sembolleri ile birlikte fonksiyon tuşları bulunur.

Menü/menü adımı seçme

parmak hareketi ile ekran üzerinden istenen yöne

Menü düğmesi 2'nin çevrilmesi ile » Şek. 1 için bkz. Sayfa 5

Seçim menü düğmesi 2'nin çevrilmesi ile gerçekleşiyorsa güncel olarak seçilmiş olan menü yeşil olarak gösterilir.

Menü/menü adımı onaylama

Fonksiyon tuşuna parmakla dokunma ile

Menü düğmesi 2'ye basılması ile Düzenlenmiş menüye geri dönme bağlama bağlı

basma ile 

ekranın yanındaki ilgili tuşa basılarak

Pop-up pencerenin dışındaki ekrana parmakla dokunarak Fonksiyonu „Checkbox“ ile açma/kapama

İlgili fonksiyon tuşuna basılması ile gerçekleşir

 veya  fonksiyonu açık

veya  fonksiyonu kapalı

D E

8

Cihazı tanıma

(11)

Değerin ayarlanması

/ , / , -/ + sembollü fonksiyon tuşlarına dokunularak

Dokunma veya skala üzerinde parmak hareketi ile gerçekleşir

Not

Bazı menülerde veya menü adımlarında güncel olarak seçilmiş olan ayar gösterilir,

örneğin Mesafe: km veya Mesafe: mi.

Arama için tuş takımlı giriş ekranı

Şek. 4

Arama için giriş ekranı

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 8 okuyunuz ve dikkate alınız.

Tuş takımlı giriş ekranı, cihaz hafızasındaki kayıtları aramak içindir (örn. telefon te- mas adresleri, adresler vb.).

Giriş ekranındaki tuş takımı fonksiyon tuşuna basıldığında A metin satırında ilgili karakter görüntülenir.

Giriş sırasında sadece mantıklı bir girişe olanak sağlayan karakterler sunulur. Bile- şik kelimelerde (örneğin Lorem Ipsum), aradaki boşluğu girmeyi unutmayınız. Giriş- ler özel karakter (fonetik karakter) olmadan girilebilir.

Karakter girerken en çok kullanılan kelimeler aranmaya başlanır, dolayısıyla tüm ismin girilmesine gerek yoktur.

Metin satırının A yanında ilgili kayıtların sayısı B fonksiyon tuşunda gösterilir.

1-99 sayısı, bulunan kayıt sayısını verir. Daha fazla kayıt bulunduysa, bir numara yerine ** gösterilir. Bulunan kayıt sayısı 6'dan az ise otomatik olarak bulunan ka- yıtları içeren bir liste gösterilir.

Fonksiyon tuşlarının tanımı - Bir üst menüye geri dönme

- Seçilen adresleri içeren menünün gösterilmesi, ilgili adres sayısı hakkında bilgi

- Giriş satırındaki karakterlerin silinmesi - Büyük harften küçük harfe veya tersine geçiş

- Diakritika dahil, seçilmiş olan dilin tuşları ile menü gösterimi » Sayfa 21 - Rakamlara ve özel karakterlere geçiş

- Özel karakterlere geçiş - Harflere geçiş - Boşluk girme

- Giriş satırına girilen metnin onaylanması veya C ile kayıtlı bir girişi aramanın

başlatılması

Kayıt için tuş takımlı giriş ekranı

Şek. 5

Hafızaya alma için giriş ekranı

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 8 okuyunuz ve dikkate alınız.

Giriş işleyişi ve ayrıca fonksiyon tuşlarının tanımı için bkz. » Sayfa 9, Arama için tuş takımlı giriş ekranı.

Tuş takımlı giriş ekranı serbest metin girişi için (örn. bir adın girilmesi için) kullanı- lır.

Metin satırında A önceden bir giriş var ise, bu hafızaya alınmadan önce uyarlana- bilir.

Giriş, fonksiyon tuşuna B basarak cihaz hafızasında kaydedilir.

</ > sembollü fonksiyon tuşları imleci metin satırında kaydırmaya yarar.







9

Cihaz kullanımı

(12)

Sayısal tuş takımlı giriş ekranı

Şek. 6 Sayısal tuş takımlı giriş ekranı

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 8 okuyunuz ve dikkate alınız.

Tuş takımlı giriş ekranı sayı girişi için kullanılır.

 - Telefon menüsündeki giriş ekranı » Sayfa 48.

 - Yön bulma menüsündeki giriş ekranı » Sayfa 60

MAXI DOT ekran üzerinden kullanım

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Kullanım kolundaki tuşlarla kullanın 10

Çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar / ayar düğmeleriyle kullanım - Ses 11 Çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar / ayar düğmeleriyle kullanım - Telefon 13 Çok fonksiyonlu direksiyon üzerindeki tuşları / arama özelliğini kullanarak -

navigasyon 14

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle güvenlik uyarılarına veriniz » Sayfa 4, Önemli Notlar.

Cihazın bazı özellikleri MAXI DOT ekranında1) da görüntülenir. Donanıma bağlı ola- rak aşağıdaki gibi kullanılabilirler:

kumanda kolu ile

çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar / ayar düğmeleri ile

Kullanım kolundaki tuşlarla kullanın

Şek. 7

Kumanda kolundaki tuşlar

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 10 okuyunuz ve dikkate alınız.

MAXI DOT ekranında görüntülenen münferit menüler ve bunların menü adımları kullanım kolundaki tuşlarla şu şekilde çalıştırılabilir.

uzun süreli basma - ana menü açma

kısa süreli basma - münferit menü adımları veya menüler seçme

kısa süreli basma - menü adımı veya menü seçme

A A B

1) MAXI DOT ekranındaki göstergenin açıklaması » Kullanma kılavuzu, bölüm Bilgi sistemi

10

Cihazı tanıma

(13)

Çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar / ayar düğmeleriyle kullanım - Ses

Şek. 8 Çok fonksiyonlu direksiyon - Ses menüsü

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 10 okuyunuz ve dikkate alınız.

MAXI DOT ekranında  Audio menüsünde gösterilen münferit menü adımları çok fonksiyonlu direksiyon üzerindeki tuşlar / ayar düğmeleri ile çalıştırılabilir.

Gösterge panelinin ekranında görüntülenen bilgiler (seçilen menüye göre)

Radyo

Radyo istasyonunun güncel frekans aralığı;

Güncel frekans aralığında sinyali alınabilen radyo istasyonlarının güncel çalan istasyonları, 5'ten az istasyonun sinyali alınabiliyorsa;

5'ten fazla istasyonun sinyali alınabiliyorsa, sinyali alınabilen radyo istasyonla- rının listesi seçme imkanı ile gösterilir;

TP trafik duyuruları.

Ortamlar/DVD görüntü

Parça adı

Radyo veya Ortamlar/DVD görüntü menüsündeki kumanda tuşları ve ayar düğmeleri Düğme/ayar

düğme- si » Şek. 8

İşlem Fonksiyon

Radyo Ortamlar DVD görüntü

1 Kısa süreli basma Kaynağı değiştirme (frekans aralıklarını ve bağlı kaynakları değiştirme)

1 Uzun süreli basma Radyo ve ortamlar veya DVD görüntü menüleri arasında geçiş yapma ve son bağlam durumunu çağırma (örn. son çalan radyo istasyonu veya parça)a)

2 Kısa süreli basma Sesi açma/kapatmab) Tonu kapatma ve çalmayı durdurma veya ton açma ve çalmayı devam ettirme

2 Yukarı doğru çevirme Güncel kaynağın ses seviyesini arttırmac)

2 Aşağı doğru çevirme Güncel kaynağın ses seviyesini azaltmac)

3 Kısa süreli basma

İstasyon listesinde kayıtlı sonraki radyo istasyonuna

ya da hafıza listesinde kayıtlı radyo is- tasyonuna geçmed) Trafik mesajını kesme

Sonraki parçaya geçmea) Sonraki bölüme geçmee)

3 Uzun süreli basma Trafik mesajını kesme Hızlı ileria)

11

Cihaz kullanımı

(14)

Düğme/ayar düğme- si » Şek. 8

İşlem Fonksiyon

Radyo Ortamlar DVD görüntü

4 Kısa süreli basma

İstasyon listesine kayıtlı önceki radyo istasyonuna

ya da hafıza listesine kayıtlı radyo istas- yonuna geçme

Trafik mesajını kesme

Parça çalınmaya başladıktan sonraki 5 sa- niye içinde önceki parçaya geçme, 5 saniye sonra parça başlangıcına geçmea)

Bölümün başına geçmee)

4 Uzun süreli basma Trafik mesajını kesme Hızlı geri alma

5 Basınız Trafik mesajını kesme Fonksiyonsuz

5 Yukarı doğru çevirme

Mevcut istasyonların listesini görüntü- leme

Yukarı gitme

Parça çalınmaya başladıktan sonraki 5 sa- niye içinde önceki parçaya geçme,

5 saniye sonra parça başlangıcına geçmea) Bölümün başına geçmee)

5 Aşağı doğru çevirme

Mevcut istasyonların listesini görüntü- leme

Aşağı gitme

Sonraki parçaya geçmea) Sonraki bölüme geçmee)

6 Kısa süreli basma Bir üst menüye geri dönme

6 Uzun süreli basma Ana menüye dönme

a)AUX için geçerli değildir.

b)Ton, 2 numaralı ayar düğmesine basılarak veya 2 numaralı ayar düğmesi döndürülerek tekrar açılır. Yön bulma anonslarının yayını kapatılmaz.

c)Sistem, cihazın sesli kullanım diyaloğunda akustik mesajlar çalıyorsa, bu akustik mesajın ses seviyesi etkilenir.

d)Bağlama bağlı seçim.

e)DVD görüntüsü için geçerlidir. Çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden kullanım sadece gösterge panelinin bilgi ekranında Audio menüsü seçildiyse çalışır.

Not

Kontak ve park lambası açıksa, çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar ve ayar düğmeleri de aydınlatılır.

Güvenlik nedenlerinden dolayı video gösterimi 5 km/saat üzerindeki hızlarda ka-

patılır. Ses oynatılmaya devam edilir.

12

Cihazı tanıma

(15)

Çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar / ayar düğmeleriyle kullanım - Telefon

Şek. 9 Çok fonksiyonlu direksiyon - Telefon menüsü

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 10 okuyunuz ve dikkate alınız.

Gösterge paneli bilgi ekranındaki ana menüde  Telefon menü noktasını seçiniz.

Telefon menüsünün kumanda tuşları ve ayar düğmeleri Düğme/ayar düğme-

si » Şek. 9 İşlem Fonksiyon

1 Kısa süreli basma MUTE (sessiz) tuşu

1 Yukarı doğru çevirme Ses seviyesini arttırma

1 Aşağı doğru çevirme Ses seviyesini azaltma

2 Kısa süreli basma Çağrı kabulü, çağırının sonlandırılması, telefonun ana menüsüne giriş, arama listesi, seçilen kişiyi arama 2 Uzun süreli basma Çağrıyı kabul etmeme, son aramayı tekrarlama (yeniden çevirme)

3 Yukarı/aşağı doğru çevirme Arama listesi, önceki/sonraki menü adımı

3 Kısa süreli basma Seçilen menü adımını onaylama

4 Kısa süreli basma Bir üst menüye geri dönme

4 Uzun süreli basma Ana menüye dönme

Gösterge paneli ekranında telefon görüşmeleri fonksiyonu

Bağlama bağlı olarak gösterge panelinin ekranında aşağıdaki fonksiyonlar uygula- nabilir.

Gelen çağrı

 Kabul et - Görüşmeyi kabul etme

Reddet - Görüşmeyi reddetme

 Yok say - Görüşmeyi yok say Giden arama

 Durdur - Aramayı sonlandırma

Devam eden arama

 Kapat - Görüşmeyi sonlandırma

Mikro kpl. - Mikrofonu kapatma

 Mikro açık - Mikrofonu açma Gösterge paneli ekranındaki semboller

Sembol Anlamı

 Telefon pilinin şarj durumua)

 Sinyal gücüa)

13

Cihaz kullanımı

(16)

Sembol Anlamı

 Cihaza bir telefon bağlı

 Cevapsız çağrılar (birden fazla cevapsız çağrı varsa, sembolün yanında cevapsız çağrı sayısı görüntülenir)

a)Bu fonksiyon sadece bazı telefonlar tarafından desteklenir.

Arama list

Gösterge panelinin ekranında sadece arama listesi gösterilip kullanılabilir.

Arama listesi kayıt içermiyorsa, gösterge panelinin ekranında Hiçbir kayıt yok. me- sajı görüntülenir.

Arama listesinde münferit kayıtlar için aşağıdaki semboller gösterilir.

Sembol Anlamı

 Gelen çağrı

 Giden arama

 Cevapsız çağrı

Not

Kontak ve park lambası açıksa, çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar ve ayar

düğmeleri de aydınlatılır.

Çok fonksiyonlu direksiyon üzerindeki tuşları / arama özelliğini kullanarak - navigasyon

Şek. 10 Çok fonksiyonlu direksiyon - Yön bulma menüsü

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 10 okuyunuz ve dikkate alınız.

Gösterge paneli bilgi ekranındaki ana menüde  Yön bulma menü noktasını se- çin.

Navigasyon işlemi devam ediyor

Grafiksel navigasyon talimatları ve ayrıca başka rota bilgileri ve hedef bilgiler gös- terilir.

Navigasyon işlemi devam etmiyor

Aracın güncel yönünü göstermek için bir pusula/araç resmi gösterilir.

Çok fonksiyonlu direksiyondaki ayar düğmesi 2 » Şek. 10 çevrildiğinde Son he- defler menüsü görüntülenir.

Görüntülenen menüde Ev adresi menü noktası ve son hedeflerin bir listesi bulun- maktadır.

Menü noktalarından biri seçilirse, hedefin adı ve aşağıdaki noktalar gösterilir:

TAMAM - Navigasyon işleminin başlatılması

İptal - Navigasyon menüsüne geri dönme, pusula/araç resmi görüntülenir Seçilen Ev adresi menü noktasında ev adresi tanımlanmamışsa şu mesaj görüntü- lenir: Lütfen ev adresini bilgi/eğlence sistemine giriniz.

Yön bulma menüsünün kumanda tuşları ve ayar düğmeleri Düğme/ayar

düğmesi » Şek.

10

İşlem Fonksiyon

1 Basınız Güncel yön bulma anonsunu kesme

1 Yukarı doğru çevirme Yön bulma anonsunun ses seviyesini arttırma

1 Aşağı doğru çevirme Yön bulma anonsunun ses seviyesini azaltma

14

Cihazı tanıma

(17)

Düğme/ayar düğmesi » Şek.

10

İşlem Fonksiyon

2 Kısa süreli basma Son navigasyon anonsunu tekrarlama veya sunma veya son hedefler listesinde bir menü adımını onaylama

2 Yukarı doğru çevirme

Rota rehberini durdurma seçimini görüntüleme veya son hedefler listesini görüntüleme

2 Aşağı doğru çevirme

3 Kısa süreli basma Bir üst menüye geri dönme

3 Uzun süreli basma Ana menüye dönme

Not

Kontak ve park lambası açıksa, çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar ve ayar

düğmeleri de aydınlatılır.

Sesli kullanım

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Fonksiyon koşulları 15

Açma/Kapatma 16

Sesli kullanım için yardım 16

Kullanım 16

Sesli komutun algılanmaması 17

Sesli komut girişini düzeltme seçenekleri 17

Sesli komut girişini durdurma/tekrar oluşturma 17

Yardım içerisinde mevcut olmayan sesli komutlar 17

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle güvenlik uyarılarına veriniz » Sayfa 4, Önemli Notlar.

Bazı cihaz fonksiyonları sesli komutlarla çalıştırılabilir. Bu şekilde cihazın kullanımı hızlandırılmış olur ve sürüş konforu artar.

Sesli kullanım Radyo, Ortamlar, Telefon ve Navigasyon menülerinde kullanılabilir.

Sesli kullanım hem sürücü hem de ön yolcu tarafından gerçekleştirilebilir.

DİKKAT

Dikkatinizi öncelikle trafik akışına veriniz! Sürücü olarak trafik emniyetinin tüm sorumluluğu sizdedir. Sistemi sadece, araç her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi!

Sesli kullanım sistemini acil durumlarda veya stresliyken kullanmayınız. Sesli komutlar bu gibi durumlarda tanınmayabilir. Telefon bağlantısı kurulamayabilir veya bağlantının kurulması çok uzun sürebilir. Acil durum numarası elle çevril-

melidir!

Fonksiyon koşulları

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Sesli kullanım için fonksiyon koşulları.

Kontak açık.

Cihaz açık olmalı.

Telefon görüşmesi yapılmıyor olmalı.

Park yardım sistemi etkin olmamalı.

Sesli komutların anlaşılması için gerekli koşullar.

Sesli komutlar sadece cihaz ekranında veya bilgi ekranında  sembolü gösteril- diğinde söylenmelidir.

Tonlama yapmadan ve aşırı konuşma aralıkları vermeden normal bir ses şiddeti ile konuşunuz.

Telaffuzunuzun iyi olmasına dikkat ediniz.

Kapıları, pencereleri ve sürgülü tavanı kapatınız, bu şekilde çevrenin, sesli kulla-

nım sistemini olumsuz etkilemesini önlersiniz.

15

Cihaz kullanımı

(18)

Yüksek hızda giderken, yükselen çevre seslerinin sesli komutları bastırmaması için daha yüksek sesle konuşulması önerilir.

Sesli kullanım sırasında araçtaki arka plan seslerini sınırlandırınız, örn. araç için- dekilerin aynı anda konuşması.

ÖNEMLİ

Bazı diller için sesli kullanım yok. Bu durum cihaz dili ayarlandıktan sonra ekranda görüntülenen bir metin mesajı aracılığıyla bildirilir » Sayfa 19.

Not

Sesli kullanım sırasında yön bulma anonsları ve trafik anonsları verilmez.

Bazı sesli komutların seçilen iletişim diline bağlı olarak harf harf söylenmesi ge-

rekir, örn. kaynak seçimi S D „Kartı“ bir.

Açma/Kapatma

Şek. 11 Çok fonksiyonlu direksiyon

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Konuşma kullanımını açma

Cihazdaki VOICE tuşuna kısa süreli basılması ile.

Çok fonksiyonlu direksiyondaki  1 sembol tuşuna kısa süreliğine basılarak.

Sesli kullanımın devreye alındığı sesli bir sinyal ile bildirilir ve cihaz ekranında ilgili menü için temel sesli komutları içeren bir liste görüntülenir.

Menü gösterimi ve akustik sinyal kapatılabilir/açılabilir » Sayfa 22.

Konuşma kullanımını kapatma

Cihazdaki VOICE tuşuna uzun süreli veya çift basılması ile.

Çok fonksiyonlu direksiyondaki  sembol tuşuna uzun süreli veya iki kere bası- larak.

Ekrana parmak ile dokunarak (  sembollü fonksiyon tuşu hariç).

Cihazdaki bir tuşa basarak (VOICE tuşuna kısa süreli olarak basma dışında).

Sesli giriş sonlandır sesli komutu verilerek.

Sesli kullanım için yardım

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Girişi başlatma

Tanıtımı başlat sesli komutunun söylenmesinden sonra sesli kullanım kılavuzu- nun yedi bölümünden bir tanesi çalınır.

Giriş kısmının münferit bölümleri Giriş bölüm ... sesli komutu ve 1 ile 7 arası bir nu- mara söylenerek çağrılabilir.

Yardım

Yardım sesli komutu söylendikten sonra olası sesli komutları içeren bir menü kul- lanıma sunulur. Bazı durumlarda Yardım sesli komutu yeniden söylendiğinde yar- dımın başka bir bölümü diğer olası sesli komutları içeren menü ile birlikte verilir.

Yardım olası tüm komutları içermez.

Kullanım

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Sesli kullanım ağırlıklı olarak „Gördüğünü söyle“ tarzında kullanılabilir.

Yeşil ile renklendirilmiş fonksiyon tuşlarının açıklamaları ifade edin. Örn. No. ara fonksiyon tuşu „Numarayı ara“ sesli komutu ile açılabilir.

Sesli kullanım ayarları » Sayfa 22.

Sesli kullanım menüsündeki semboller ses çıkışı çalınıyor

sesli komut bekleniyor

16

Cihazı tanıma

(19)

sesli komut girişi durduruldu » Sayfa 17 sesli komut algılanıyor

Sistem, sesli anons çaldığı sürece mesajın sonunu beklemeye gerek yoktur. Mesaj, VOICE tuşuna veya çok fonksiyonlu direksiyondaki  sembol tuşuna kısaca bası- larak sonlandırılır. Bu şekilde sesli anons kesilir ve yeni bir sesli komut beklenir.

Sesli komutun algılanmaması

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Bir sesli komut algılanmaz ise, sistem Bir daha lütfen? ile cevap verir ve yeni bir girişi mümkün kılar.

Sistem ikinci sesli komutu algılamazsa yardım yeniden duyulur ve yeni bir komut verme olanağı sağlanır.

Üçüncü sesli komut algılanmazsa sistem Sesli kullanım kesildi. ile cevap verir ve

sesli kullanım sonlandırılır.

Sesli komut girişini düzeltme seçenekleri

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Bir sesli komut, cihazdaki VOICE tuşuna veya çok fonksiyonlu direksiyondaki  sembol düğmesine kısaca basılarak düzeltilebilir, değiştirilebilir veya yeniden giri- lebilir. Ancak, bu sadece  sembolü gösterildiği sürece mümkündür.

Başka bir deyişle sesli komutun sistem tarafından algılanma zamanının beklenme-

sine gerek yoktur.

Sesli komut girişini durdurma/tekrar oluşturma

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Bazı menülerde sesli komut giriş işlemi 2 » Şek. 1 için bkz. Sayfa 5 menü düğmesi çevrilerek durdurulabilir.

Bu durumda cihaz ekranında veya bilgi ekranında gösterilen sembol  iken  olur.

Girişi tekrar oluşturma

sembollü fonksiyon tuşuna basılarak;

Cihazdaki VOICE tuşuna basılarak;

Çok fonksiyonlu direksiyondaki  tuşuna basılarak.

Yardım içerisinde mevcut olmayan sesli komutlar

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 15 okuyu- nuz ve dikkate alınız.

Münferit menülerde menü, klasör ve dizin çağırmaya ilişkin sesli komutlar.

Fonksiyon Sesli komut

Önceki menüye geri dönme  geri

Menü/liste/dizin içinde gezinme

sonraki sayfa önceki sayfa ilk sayfa son sayfa Yön bulma parametreleri için sesli komutlar

Fonksiyon Sesli komut

TP Trafik yayınını açma/kapatma Navigasyonu açın Navigasyonu kapatın

TMC trafik anonsları yardımıyla ro- ta rehberini açma/kapatma

dinamik rotayı açma dinamik rotayı açma dinamik rotayı kapatma dinamik rotayı kapatma Cihaz ekranında trafik işareti gös-

terimini açma/kapatma » Sayfa 56

Haritada trafik işaretlerini göster Haritada trafik işaretlerini kapat Cihaz ekranında şerit önerisini gö-

rüntüleme/gizleme » Sayfa 70

Şerit önerisi aç Şerit önerisi kapat Haritada sık kullanılanlar sembo-

lünü görüntüleme/gizleme

Sık kullanılanları göster

Sık kullanılanları kapat

17

Cihaz kullanımı

(20)

Rota bilgilerini sorgulamak için sesli komutlar

Fonksiyon Sesli komut

Hedefe olan uzaklığa ilişkin bilgi Hedefe mesafe Hedefe varış saatine ilişkin bilgi Varış saati Hedefe ulaşmak için kalan sürüş

süresine ilişkin bilgi Sürüş süresi

Harita gösterimi ayarlarını içeren menüdeki semboller için sesli komutlar

Sembol Sesli komut

Harita „2 D“

Harita „3 D“

Topografik haritayı

Hedef haritası

Genel harita

Harita gösterimi kullanımına yönelik semboller için sesli komutlar

Sembol Sesli komut

Yönlendirme yakınlaştırması

Haritayı pozisyonu

Autozoom

Ölçek ... > Metre | Kilometre | Yard | Mil örn. beş kilometre için ölçek

Hedef adres şehir, cadde ve ev numarası söylenerek bir adımda tanımlanabilir. Na- vigasyon verileri bina numarasını içermelidir.

Kapı numarası veya başka bir adres ek bilgisi sayı şeklinde söylenebilir. Sokak adında kapı numarası veya başka adres ek bilgileri varsa, sistem bulunan numara

bileşimlerini verir.

18

Cihazı tanıma

(21)

Cihaz ayarları

Ayar menüsü

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ana menü 19

Ses ayarları 20

Ekran ayarları 20

Saat ve tarih ayarları 21

Klavye ayarları 21

Ek klavye dillerinin ayarlanması 21

Birimlerin ayarları 21

Sesli kullanım ayarları 22

Fabrika ayarlarına geri alma 22

Bluetooth® ayarları 22

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle güvenlik uyarılarına veriniz » Sayfa 4, Önemli Notlar.

Bu bölümde cihaz temel ayarı açıklanmaktadır.

Diğer ayarlar münferit menülerde açıklanmıştır

Radyo » Sayfa 27

Ortamlar » Sayfa 31

DVD görüntü » Sayfa 39

Resimler » Sayfa 40

Telefon » Sayfa 43

Navigasyon » Sayfa 52

Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 75

Ana menü

Şek. 12

Cihaz ayarları: Ana menü

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Ana menü çağırma

Menü tuşuna →  sembollü fonksiyon tuşuna basınız.

Ana menüdeki cihaz ayarları ile ilgili menüler

Ses - Ses tonu ayarları » Sayfa 20

Ekran - Ekran ayarları » Sayfa 20

Saat ve tarih - Saat ve tarih ayarları » Sayfa 21

Dil/Language - Cihaz dilinin belirlenmesi1)

Klavye: - Metin girişleri için klavye gösterimi » Sayfa 21

Ek klavye dilleri - Seçilmiş olan dil için geçerli olan karakterlerden farklı karak- terler girme imkanı » Sayfa 21

Birimler - Birimler ile ilgili ayarlar » Sayfa 21

Sesli kullanım - Sesli kullanım ile ilgili ayarlar » Sayfa 22

SD kartı 1'i güvenle çıkar - SD kartın 1. yuvadan güvenle çıkarılması

SD kartı 2'i güvenle çıkar - SD kartın 2. yuvadan güvenle çıkarılması

USB veri taşıyıcısını güvenle çıkar - USB veri taşıyıcısının güvenle çıkarılması

Fabrika ayarları - Fabrika ayarlarına geri dönme » Sayfa 22

Bluetooth - Bluetooth® fonksiyonu ayarları » Sayfa 22

Sistem bilgileri - Sistem bilgilerinin gösterilmesi

Cihaz parça no.: ... - Cihazın parça numarası

Donanım: ... - Kullanılan donanımın sürümü

Yazılım: ... - Kullanılan yazılımın sürümü

Navigasyon veri tabanı: ... - Navigasyon verilerinin versiyonu

1) Ülkeye özgü karakterlerin doğru görüntülenmesi (örn. ID3 etiketi bilgileri) her zaman garanti edile- mez.

19

Cihaz ayarları

(22)

Gracenote veri tabanı: ... - Multimedya veri tabanının sürümü

Ortam Codec: ... - Ortam Codec'in sürümü

Yazılımı güncelle - manüel yazılım güncellemesi

Telif hakkı - Kullanılan lisanslar ve patent hakları ile ilgili bilgiler sadece İngilizce

dilinde gösterilir

Ses ayarları

Şek. 13 Ses ayarları/Balance - Fader ayarları

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menu →  → Ses tuşuna basınız.

Ses seviyesi - Ses seviyesi ayarı

Trafik mesajı - Gelen trafik telsiz bildirilerinin (TP) ses seviyesi ayarı

Yön bulma anonsları - Yön bulma anonslarının ses seviyesi ayarı

Sesli kullanım - Sesli kullanım ile ilgili ses seviyesi ayarı

Maksimum açılış sesi - Açtıktan sonra maksimum ses seviyesinin ayarlanması

Ses seviyesi adaptasyonu (GALA) - Hız seviyesinin artması durumunda ses se- viyesinin artması

Telefon - Telefon ses seviyesi ayarı

iPod ses seviyesi - Bağlanmış olan iPod'un ses seviyesi ayarı

Kısık - düşük ses seviyesi

Orta - orta ses seviyesi

Yüksek - yüksek ses seviyesi

AUX ses seviyesi - AUX üzerinden bağlanmış olan cihazın ses seviyesi ayarı

Kısık - düşük ses seviyesi

Orta - orta ses seviyesi

Yüksek - yüksek ses seviyesi

Bluetooth ses - Bağlanmış olan Bluetooth® cihazının ses seviyesi ayarı

Kısık - düşük ses seviyesi

Orta - orta ses seviyesi

Yüksek - yüksek ses seviyesi

Sesi kıs: - Park mesafesi kontrolü etkin iken ses kaynağı ses şiddetini düşür- me ayarı

Kapalı - kapalı

Zayıf - az düşürme

Orta - orta derecede düşürme

Güçlü - çok düşürme

Bas - Orta - Tiz - Bas, orta ve tiz ayarı

Balance - Fader - Sol ve sağ, ön ile arka hoparlör arasındaki ses seviyesi farkının ayarlanması

Onay sesi - Bir fonksiyon yüzeyine dokunulduğunda onay sesinin açılması/kapa- tılması

Çağrıda yön bulma anonsu yok - Telefon görüşmesi sırasında yön bulma anons- larının açılması/kapatılması

Subwoofer - Subwoofer ses seviyesi ayarı

CANTON gelişmiş ayarlar - Canton® ses sisteminin ayarlanması

Ekolayzer ses ayarını seç - Ekolayzerin ayarlanması

Müzik - Müzik dinlemek için ton aralıklarının dengelenmesi

Dil - Sözlü ton aralıklarının vurgulanması, bas ses aralıkları bastırılır

Sound-Focus: - Ses algılamasının mekan optimizasyonunun ayarlanması

Kapalı - araç alanının tamamı ile ilgili ayar

Ön - öndeki yolcular için optimize edilmiş ayar

Sürücü - sürücü için optimize edilmiş ayar

CANTON Surround - görsel Canton® surround sistemi (ortam çalınırken etkin)

Ekran ayarları

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Ekran tuşuna basınız.

20

Cihazı tanıma

(23)

Ekran kapalı (10 s sonra) - Enerji tasarrufu modunda ekranın açılması/kapatıl- ması1)

Parlaklık derecesi: - Ekranın parlaklık derecesinin ayarlanması

En açık - En parlak kademe

Daha açık - Daha parlak kademe

Orta - Orta kademe

Daha koyu - Daha koyu kademe

En koyu - En koyu kademe

Onay sesi - Bir fonksiyon yüzeyine dokunulduğunda onay sesinin açılması/kapa- tılması

Yakınlık sensörü - Alt menü çubuğunu gizlemeyi açma/kapatma

Bekletme modunda saati göster - Kontak açık ve cihaz kapalı iken ekranda saat

ve tarih gösterimi

Saat ve tarih ayarları

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Saat ve tarih tuşuna basınız.

Saat kaynağı: - Saat ayarı türü

Manuel - Manuel değer girişi

GPS - Alınan GPS sinyalinin değerlerini devralma

Saat: - Saat ayarları

Yaz saati - Yaz saati ayarının açılması/kapatılması

Zaman dilimi: - Zaman dilimi seçimi

Zaman biçimi: - Zaman biçimi ayarı

12 saat

24 saat

Tarih: - Tarih ayarları

Tarih biçimi: - Tarih biçimi ayarı

GG.AA.YYYY - Gün - Ay - Yıl

YYYY-AA-GG - Yıl - Ay - Gün

AA-GG-YYYY - Ay - Gün - Yıl

Klavye ayarları

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Klavye: tuşuna basınız.

ABC - Tuşların alfabetik sıraya göre düzenlenmesi

QWERTY - Tuşların QWERTY (bilgisayar klavye düzenine göre) sistemine göre

düzenlenmesi

Ek klavye dillerinin ayarlanması

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Ek klavye dilleri tuşuna basınız.

Bu menüde ilgili dil için klavye düzeni seçilebilir ve böylece seçilen dilde kullanılan karakterler için hızlı giriş seçeneği ile genişletilebilir.

Giriş ekranında seçili diller arasında geçiş klavye vasıtasıyla  » Sayfa 9 üzerine

basılarak gerçekleştirilebilir.

Birimlerin ayarları

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Birimler tuşuna basınız.

Mesafe: - Uzaklık birimleri

km - Kilometre

mi - Mil

Hız: - Hız birimleri

km/h - kilometre saat

mph - mil saat

1) 10 saniye içerisinde ekran yaklaşma, ekrana dokunma veya 2 » Şek. 1 için bkz. Sayfa 5 menü düğme- sine dokunma sonucunda etkinleşmezse, ekran yalnızca siyah görüntülenir. Elle yaklaşıldığında, ekra- na dokunulduğunda veya menü düğmesine 2 basıldığında ekran tekrar çalıştırılır.

21

Cihaz ayarları

(24)

Sıcaklık: - Sıcaklık birimleri

° - Santigrad derece

° - Fahrenheit derece

Hacim: - Hacim birimleri

l - Litre

gal (US) - Galon (US)

gal (UK) - Galon (UK)

Tüketim: - Tüketim birimleri

l/100km - 100 kilometre başına litre

km/l - Litre başına kilometre

mpg (US) - Galon başına mil (US)

mpg (UK) - Galon başına mil (UK)

Gaz tüketimi: - Gaz tüketim birimleri

kg/100km - 100 kilometre başına kilogram

km/kg - kilogram başına kilometre

m³/100km - 100 kilometre başına metreküp

km/m³ - metreküp başına kilometre

Basınç: - Lastik basıncı için birimler

kPa - Kilopaskal

bar - bar

psi - metre inç başına libre

Sesli kullanım ayarları

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Sesli kullanım tuşuna basınız.

Diyalog tipi: - Diyalog tipinin ayarlanması

Uzun - uzun diyalog (sistem kısaltılmamış akustik mesajlar çalar)

Kısa - kısa diyalog (sistem akustik bir mesajı kısaltır veya bunun yerine akustik bir sinyal çalar)

Olası komutları göster - Sesli kullanımın çalıştırılması sırasında temel sesli kom- utları içeren menünün gösterimini açma/kapatma

Sesli kullanım başlangıç sesi - Sesli kullanımın çalıştırılmasında akustik sinyali- zasyonun açılması/kapatılması

Sesli kullanım bitiş sesi - Sesli kullanımın kapatılmasında akustik sinyalizasyo- nun açılması/kapatılması

Sesli diyalogta giriş sesi - Bir sesli komutun giriş olasılığı için akustik sinyalizas-

yonun açılması/kapatılması

Fabrika ayarlarına geri alma

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Fabrika ayarları tuşuna basınız.

Tüm ayarları/bilgileri geri al

Fabrika ayarlarına geri al - Tüm ayarları fabrika ayarlarına geri alma

Bireysel ayarları/ verileri geri al

Ses - Ses ayarlarını geri al

Radyo - Radyo ayarlarını geri alma

Araç - Araç sistemleri ayarlarını geri alma

Telefon - Telefon ayarlarını geri alma

Ortamlar - Ortam ayarlarını geri alma

Sesli kullanım - Sesli kullanım ayarlarını geri alma

Yön bulma - Yön bulma ayarlarını geri alma

Sistem - Sistem ayarlarını geri alma

Bluetooth

®

ayarları

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 19 okuyunuz ve dikkate alınız.

Menü →  → Bluetooth tuşuna basınız.

Bluetooth - Bluetooth® fonksiyonunu açma/kapatma

Görünebilirlik: - Bluetooth® biriminin diğer cihazlar için görünürlüğünü açma/ka- pama

Görünür - Görünürlüğün sürekli olarak açık kalması

Görünür değil - Görünürlüğün kapatılması

Başlatırken - Görünürlüğün kontağın açılmasından sonraki 5 dakika boyunca ya da sürüş hızı 5 km/h'ı aşana kadar açılması

İsim: - Klavyeli giriş ekranının açılması - Cihaz adının değiştirilmesi

Eşleşen aygıtlar - Eşleşen Bluetooth®cihazlarının listesinin gösterilmesi, eşleşen bir cihazın bağlanması veya silinmesi, eşleşen cihazlar listesinin silinmesi

Tümünü sil - Eşleşen bütün Bluetooth® cihazlarının silinmesi

 - Eşleşmiş Bluetooth®cihazının silinmesi

Cihaz ara - Aktif Bluetooth® fonksiyonu olup görünebilirliği açılmış olan mevcut harici cihazların aranması » Sayfa 45

Bluetooth ses (A2DP/AVRCP) - Bluetooth®profili A2DP ve AVRCP'nin bağlantı

olanağının açılması/kapatılması1)

22

Cihazı tanıma

(25)

1) A2DP ve AVRCP mülti medya fonksiyonlarını destekleyen Bluetooth®profilleridir.

23

Cihaz ayarları

(26)

Ses/Görüntü/Resimler Radyo

Kullanım

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ana menü 24

Mevcut istasyonlar listesi 25

Radyo istasyonu arama ve kaydetme 25

Mevcut istasyonları tarama (Scan) 26

İstasyon logoları 26

Trafik yayını 26

İstasyon bilgileri (DAB) 27

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle güvenlik uyarılarına veriniz » Sayfa 4, Önemli Notlar.

Cihaz, FM ve AM frekans aralıkları için analog radyo alımı ve ayrıca dijital DAB rad- yo alımı olanağı sağlar.

DAB radyo alımı bir frekanstaki bir grupta yer alan birden fazla istasyonun aktarıl- masını mümkün kılar. Bunun dışında ek veriler ve bilgiler aktarılabilir (örn. haber- ler, spor, hava durumu, uyarılar vs.).

Not

Otoparklar, tüneller, yüksek binalar veya dağlar radyo sinyalini, tamamen devre dışı kalacak şekilde bozabilir.

RDS fonksiyonunun yeterince desteklenmediği ülkelerde AF ve RDS fonksiyon- larını kapatmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde bu fonksiyonlar, radyonun fonksi- yonunu olumsuz etkileyebilir.

Camlarda film veya metal kaplı etiketler olan cam antenli araçlarda alım bozuk-

lukları oluşabilir.

Ana menü

Şek. 14

Radyo: Ana menü

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 24 okuyunuz ve dikkate alınız.

Bilgi ve fonksiyon tuşları » Şek. 14

seçilen radyo istasyonu (frekans veya isim) İstasyon tuşları

İstasyon tuşlarının hafıza grupları Radyo bandı seçimi (FM / AM / DAB) Mevcut istasyonlar listesi » Sayfa 25

manüel / yarı otomatik istasyon arama » Sayfa 25

Ok tuşları: menüsünün ayarına göre mevcut istasyonlar listesinde veya istas- yon tuşları arasında istasyon geçişi » Sayfa 27, Ayarlar

Radyo ayarları

Radyo istasyonuna ilişkin bilgiler (DAB) » Sayfa 27

Her radyo bandı (FM / AM / DAB) için radyo istasyonlarını kaydetmek üzere 18 is- tasyon tuşu bulunmaktadır. Bu istasyon tuşları üç hafıza grubuna ayrılmıştır.

Ana menü çağırma

RADYO tuşuna basınız.

Radyo bandı seçme

Tekrar RADYO tuşuna basınız.

veya

Fonksiyon tuşuna D » Şek. 14 basınız ve istediğiniz bandı seçiniz.

A B C D

 

24

Ses/Görüntü/Resimler

(27)

Ekrandaki bilgi sembolleri

Sembol Anlamı

 Trafik yayını istasyonu

  Trafik yayını sinyali mevcut değil ya da seçilen istasyon trafik yayını istasyonu değil

  RDS fonksiyonu kapalı (FM)

  Alternatif frekans AF kapalı (FM)

Mevcut istasyonlar listesi

Şek. 15 Örnek mevcut istasyonlar listesi: FM / DAB

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 24 okuyunuz ve dikkate alınız.

Belirtilen yerde kullanılabilecek kadar iyi çeken tüm istasyonlar Mevcut istasyon- lar listesinde yer alır. Cihaz bu istasyonları otomatik olarak arar.

İstasyon listesini görüntüleme

Radyo ana menüsünde  fonksiyon tuşuna basınız.

Ekrandaki bilgi sembolleri

Sembol Anlamı

 Mevcut istasyonlar listesinden bir istasyon tuşuna kayıtlı radyo is- tasyonu

 O anda seçili radyo istasyonu

 Trafik yayını istasyonu

 (örn.) Yayınlanan programın tipi (FM)

 (örn.) Yerel yayın tipi (FM)

Sembol Anlamı

 Sinyal mevcut değil (DAB)

 Resim gösterimli (slayt) radyo istasyonları (DAB) İstasyon listesini güncelleme

İstasyon listesi sürekli otomatik olarak güncellenir.

Radyo istasyonlarının istasyon listesinde sıralanması (FM)

Alfabe - istasyon adına göre alfabetik sıralama

Grup - yayınlanan program tipine göre sıralama

Radyo istasyonu arama ve kaydetme

Önce yönlendirici bilgileri bkz. Sayfa 24 okuyunuz ve dikkate alınız.

Bir radyo istasyonu aşağıda açıklandığı üzere aranıp bir istasyon tuşuna kaydedi- lebilir.

Otomatik istasyon arama

Otomatik olarak ayarlanan istasyonlar mevcut istasyonlar listesinde yer almakta- dır.

Yarı otomatik istasyon arama

Radyo menüsünde  fonksiyon tuşuna basınız.

veya  fonksiyon tuşuna basınız.

Cihaz, ilk olası istasyon ayarlanana kadar radyo bandını tarar.

Manüel istasyon arama

Radyo menüsünde  fonksiyon tuşuna basınız.

İstediğiniz istasyonu  /  sembolleriyle fonksiyon tuşlarını kullanarak veya ek- ran boyunca kayar ayarlayıcıyı hareket ettirerek ayarlayabilirsiniz.

Radyo istasyonunu bir istasyon tuşuna kaydetme

Mevcut istasyonlar listesinde istediğiniz istasyona uzun basınız (B » Şek. 14 için bkz. Sayfa 24 istasyon tuşlarının bir listesi gösterilir).

İstediğiniz istasyonu kaydetmek istediğiniz B istasyon tuşuna basınız.

veya

İstediğiniz radyo istasyonunu manüel veya yarı otomatik olarak ayarlayınız.

İstediğiniz istasyon tuşunu B sesli bir sinyal duyulana kadar basılı tutunuz.

25

Radyo

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :