KOMİSYON RAPORLARI

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

22 Tarih:

11.12.2013 Dosya No:

2013/2436 HARİTA KOMİSYONU-EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK

VE SPOR KOMİSYONU MÜŞTEREK KONUNUN ÖZÜ: Yol Aksının Uzatılması Hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli birleşiminde 2013/2436 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü’nün 09.12.2013 tarih ve 4029 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi : Çekmeköy Belediye Başkanlığı'nın 19/11/2013 tarih, 20720 sayılı yazısı ve eki kroki.

İlgi yazıyla; Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan isimsiz yolun Özüdoğru Sokağının yol aksının devamı olması sebebiyle "Özüdoğru Sokağı" olarak isimlendirilmesi talep edilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemelerde; Çekmeköy İlçesine ait Merkez Mahallesinde bulunan

"Özüdoğru Sokağı" nın aksının uzatılmasının fiiliyata uygun olduğu tespit edilmiştir.

Ekli krokide işaretlenerek gösterilen; Çekmeköy İlçesi Merkez mahallesinde bulunan 'Özüdoğru Sokağı''nın aksının uzatılması talebine ilişkin yapılacak yasal işlem konusu tensiplerinize arz olunur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan sokağın aksının uzatılarak “Özüdoğru Sokağı” olarak isimlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Yusuf Ziya HIZIR Gülver ERDEM Engin Tayyar ERÇAĞ Harita Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Ayfer ZEYLAN Tevfik HELVACI Hatice SIRAÇ Üye Üye Üye

M.Ercihan EKŞİ İlhan KÖSEOĞLU Coşkun TANIŞ Üye Üye Üye

Yahya ÇELİK Emine SELMA ULUSOY Yasin YILDIZ Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Abdullah KÜÇÜKOĞLU Dilek ALTINKILIÇ İbrahim BULUT Üye Üye Üye

Gülser ALPASLAN Baba Levent GÖKÇE Mutlu KOYUNOĞLU Üye Üye Üye

(2)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

23 Tarih:

11.12.2013 Dosya No:

2013/2439 HARİTA KOMİSYONU-EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK

VE SPOR KOMİSYONU MÜŞTEREK KONUNUN ÖZÜ : Cadde İsim Değişiklikleri Hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli birleşiminde 2013/2439 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü’nün 09.12.2013 tarih ve 4027 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA İlgi: 24/10/2013 tarih ve 2020 Nolu Meclis Kararı.

İlgi Meclis Kararı'yla Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi'nde bulunan "I. Cadde" yol isminin "Gazi Mustafa Çolak Caddesi" olarak isimlendirilmesi gerekirken sehven yanlış yazılarak "Gazi Mustafa Çolak Sokağı"

olarak isimlendirilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınması gerekmektedir.

Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi'nde sehven yanlış yazılan yol isminin "Gazi Mustafa Çolak Caddesi"

olarak isimlendirilmesine ilişkin yapılacak yasal işlem konusu tensiplerinize arz olunur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 24.10.2013 tarih ve 2020 nolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında sehven yapılan hatanın düzeltilerek, yolun "Gazi Mustafa Çolak Caddesi" olarak isimlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Yusuf Ziya HIZIR Gülver ERDEM Engin Tayyar ERÇAĞ Harita Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Ayfer ZEYLAN Tevfik HELVACI Hatice SIRAÇ Üye Üye Üye

M.Ercihan EKŞİ İlhan KÖSEOĞLU Coşkun TANIŞ Üye Üye Üye

Yahya ÇELİK Emine SELMA ULUSOY Yasin YILDIZ Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Abdullah KÜÇÜKOĞLU Dilek ALTINKILIÇ İbrahim BULUT Üye Üye Üye

Gülser ALPASLAN Baba Levent GÖKÇE Mutlu KOYUNOĞLU Üye Üye Üye

(3)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

24 Tarih:

11.12.2013 Dosya No:

2013/2359 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Eyüp İlçesi, İslambey Mah.,Sinekli Kemere ilişkin Koruma Bandına ilişkin 1/5000 ölç.

N.İ.P. ve1/1000 ölç.U.İ.P. Teklifi hk .

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/ 11 /2013 gün ve 2013/10727 -10778 sayılı yazısında;

“İlgi : (a)Eyüp Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.07.2013 gün S-779-5499 sayılı yazısı ve eki 05.07.2012 gün Mec.301.05-2012/142 sayılı İlçe Meclis kararı

(b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık oluru

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi bulunan Sinekli Kemer Koruma Bandına ilişkin, 12.06.2013 gün 1185 İBB meclis kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan paftası ve İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2011 gün 4344 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 05.07.2012 gün Mec.301.05-2012/142 sayılı İlçe Meclis karar eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftaları 5216 sayılı yasanın 14.maddesi gereği tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Dosyasında yapılan incelemede; mülkiyet bilgisine rastlanılmamaktadır.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız sisteminden elde edilen 2011 uydu görüntüsüne göre bahse konu alanda mevcut yapıların olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

İlgi (a) yazıda bahse konu alan; 29.08.2003 t.tli 1/5000 ölçekli Merkez Revizyon Nazım İmar Planında,17.12.2004 t.tli 1/1000 ölçekli Rami Uygulama İmar Planında ve 02.07.1998 t.tli 1/1000 ölçekli Topçular Uygulama İmar planında kalmakta olup 21.08.2009 t.t.li 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan tadilatını kapsadığı görülmektedir.

İLCE MECLİS KARARI :

İlgi (a) yazı eki 05.07.2012 gün Mec:301.05-2012/142 sayılı İlçe Meclis kararında;

“Komisyonumuz, yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin müdürlüğünden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.” şeklindeki 22.06.2012 tarih ve 368 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildiği …” şeklinde karar alındığı görülmüştür.

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Dosyasında yapılan incelemede; İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifine ilişkin; Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2011 gün 4344 sayılı kararı bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2011 gün 4344 sayılı kararında; “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesinde bulunan İstanbul I numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.03.1993 gün ve 4448 sayılı kararı ile her iki tarafında ve çevresinde 100 metrelik koruma bandı oluşturulan Sinekli Kemere ilişkin ekli paftada sınırları belirlenen alanda(A ile gösterilen) yapılanma olamayacağına daha önce belirlenen 100 m koruma alanının Eyüp Belediye Başkanlığının yazısı ekinde gösterildiği şekliyle netleştirilerek imar planlarına işlenmesine bu alanda (B ile gösterilen)meri imar planı doğrultusunda uygulama projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” denilmektedir.

(4)

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (a) yazı ile; Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi bulunan Sinekli Kemer Koruma Bandına ilişkin, 12.06.2013 gün 1185 İBB meclis kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan paftası ve İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2011 gün 4344 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 05.07.2012 gün Mec.301.05-2012/142 sayılı İlçe Meclis karar eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftaları 5216 sayılı yasanın 14.maddesi gereği tarafımıza iletilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2013 gün 1185 sayılı meclis kararı doğrultusunda ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan teklifinin 29.08.2003 t.t. 1/5000 ölçekli Merkez Revizyon Nazım İmar Planının F21C19D rumuzlu paftası üzerine hazırlandığı, söz konusu alanın tasdik sınırı içine alınarak, Sinekli Kemer Koruma Bandı sınırının teklif plan paftasına aktarıldığı, alanın A ve B Bölgelerine ayrıldığı, A bölgesinin yapı yasaklı alan olarak tanımlandığı, A bölgesinde yer alan Konut ve ‘Kentsel Hizmet’

Alanlarının iptal edilerek Park Alanına alındığı, alanın üzerinde Sinekli Kemer İfadesinin bulunduğu ve

“1-23.03.2011 tarih 4344 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği hazırlanmıştır.

2-Plan üzerinden kesin ölçü alınamaz. Fonksiyon sınırları mülkiyet-Kadastral doku hassasiyetinde 1/1000 ölçekli planda kesinleştirilecektir.

3-A ile işaretli alan yapı yasaklı alandır.B ile işaretli alanda meri plan doğrultusunda hazırlanan uygulama projelerinde İstanbul II Numaralı Kurul kararı olmadan uygulama yapılamaz.

4-Açıklanmayan hususlarda meri plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notlarının önerildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis kararı ile uygun bulunarak, ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen; Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesinde İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.03.2011 gün 4344 sayılı kararına istinaden Eyüp İlçe Belediyesi sınırını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin 02.07.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Topçular Uygulama İmar planı ve 21.08.2009 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Tadilat Planı üzerine hazırlandığı, bahse konu alan tasdik sınırı içine alınarak, Sinekli Kemer Koruma Bandı sınırının teklif plan paftalarına aktarıldığı, bahse konu alanın A ve B Bölgelerine ayrıldığı, A bölgesinin yapı yasaklı alan olarak tanımlandığı, F21c-19d-3c paftasında, A bölgesinde yer alan Konut ve İSKİ Alanlarının iptal edilerek Park Alanına alındığı, alanın üzerinde Sinekli Kemer İfadesinin bulunduğu, ,927 ada 9 parsel ve 926 ada 12 ve 13 parsellerin yapılaşma istikametlerinin düzenlendiği, 927 ada 11 ve 4 parseller ile 927 ada 12 ve 5 parsellere tevhit şartının getirildiği, 927 ada 9 parselin güneyinden 6 metrelik yolun ve 327 ada 3 ve 4 parsellerden geçecek şekilde 5 metrelik yolun önerildiği, 02.07.1998 t.tli 1/1000 ölçekli Topçular Uygulama İmar Planında kalmakta olan kısmının ise 246DUIIB ve 246DUIIIC rumuzlu paftaları üzerine de işlediği ve teklif plan paftalarına;

“1-23.03.2011 tarih 4344 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği hazırlanmıştır. Tasdik sınırı içindeki alanda ilgili kurul kararı olmadan uygulama yapılamaz.

2-A ile işaretli alan yapı yasaklı alandır.

3-B ile işaretli alanda meri plan doğrultusunda hazırlanan uygulama projelerinde İstanbul II Numaralı Kurul kararı olmadan uygulama yapılamaz.

4-Açıklanmayan hususlarda meri plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notlarının önerildiği görülmektedir.

Eyüp İlçesi, İslambey Mah., Sinekli Kemer Koruma Bandına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Eyüp Belediye Başkanlığının 25.04.2013 gün S-350-3922 sayılı yazısı ile tarafımıza iletildiği ve söz konusu teklifin 27.25.2013 gün 2013/5575 sayılı yazımız ile Başkanlık Makamına iletilerek Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2013 gün 1185 sayılı meclis kararı ile “…Eyüp Belediyesi tarafından hazırlanacak 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile birlikte değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi uygun görülmüştür” şeklinde karar alındığı görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan teklifi, daha önce tarafımıza iletilen 05.07.2012 gün Mec.301.05-2012/142 sayılı İlçe Meclis kararı eki 1/1000 ölçekli plan teklifi ile birlikte tarafımıza iletilmiştir.

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2011 gün 4344 sayılı kararı ile belirlenen Sinekli Kemer Koruma Bandının büyük bir kısmı Eyüp ilçesinde kalmakta olup, bir kısmı Gaziosmanpaşa ilçe sınırı içinde yer aldığından söz konusu koruma bandının ilgili alanı kapsayan Gaziosmanpaşa ilçesi meri planlarına da işlenmesi uygun olacaktır. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve İlçe Meclis Kararı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(5)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, Sinekli Kemer’e ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, İstanbul 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011 gün 4344 sayılı kararı doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(6)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

25 Tarih:

11.12.2013 Dosya No:

2013/2475 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, 2488 parsel hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 12 /2013 gün ve 2013/15270 sayılı yazısında;

İLGİ: a)04.12.2013 gün ve 2013-15270 sayılı ilgilisinin dilekçesi.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) dilekçe ile, 18.04.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan Bağcılar İlçesi, 2488 parselin Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

Dosyasında yapılan incelemede; Bağcılar İlçesi, 2488 parselin 550,35m2 büyüklüğünde, Bağcılar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği mülkiyetinde olduğu ve 01.10.2002 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM

Hava fotoğraflarından; Bağcılar İlçesi, 2488 parselde bina olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

18.04.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında ve 15.09.20008 tt’li 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları lejandında kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; ilgi (a) teklife ilişkin kurum görüşleri bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgi (a) dilekçe ile, 18.04.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan Bağcılar İlçesi, 2488 parselin Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi paftasına plan notları olarak;

“1.Plan tadilatı onama sınırı Bağcılar İlçesi, 2488 parseli kapsamaktadır.

2. Plan tadilatı onama sınırı içindeki alan Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanıdır.

3.Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanında yapılaşma, çevre yapılanma şartlarına uymak şartıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecek olup Hmax:4 kattır.

4.Jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

5.Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümler geçerlidir.”şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.

İlgi (a) dilekçe eki teklif ile, söz konusu parselin maliki Bağcılar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin talebiyle, Bağcılar İlçesi, 2488 parsel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanından, Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınmıştır. 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları hakkında Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları hakkında “Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanlarında, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları için verilen fonksiyonlara uygun olmak koşuluyla TİM Alanlarında uygulanan yapılaşma koşullarında avan projeye göre uygulama yapılır. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydıyla, bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil edilmez.” şeklindeki plan notları bulunmaktadır. "denilerek.

İlgi(a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(7)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, 2488 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup Bağcılar Belediye Başkanlığından görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

26 Tarih:

11.12.2013 Dosya No:

2013/2481 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah., 21 pafta, 2689 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 12 /2013 gün ve 2013/14268 sayılı yazısında;

“ İLGİ: a) İlgilisinin Pl-12.11.2013 gün, 2013-14268 sayılı dilekçesi ve eki 1/5000 ölçekli N.İ.P.

değişikliği teklifi.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgilisinin ilgi (a) yazısı ile; Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 21 pafta, 2689 parselin TAKS:min0,30 max0,50 maxKAKS:1,50 yapılanma şartlarında “Prestij Hizmet Alanı”ndan fonksiyon ve TAKS:min0,30 max0,50 yapılaşma şartları değişmeksizin KAKS:2,00 yapılanma şartı getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

İlgi (a) yazı eki tapu belgesinden yapılan incelemede; Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 21 pafta, 2689 parselin 5.280,60 m² yüzölçümünde ALPTAŞ Tekstil Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde olduğu ve 27.02.2009 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM

Söz konusu parselde mevcutta 3 katlı Altaş İplik Çorap Fabrikası yer almaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM

Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, 21 pafta, 2689 parsel 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planında TAKS:min0,30 max0,50 maxKAKS:1,50 yapılanma şartlarında “Prestij Hizmet Alanı”nda kalmaktadır.

Söz konusu parsel 21.06.2009 tt’li 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında

“TAKS:min0,30 max0,50 maxKAKS:1,50 yapılanma şartlarında uygulama yapılacak olup kat yükseklikleri ve blok ebadı serbesttir” şeklinde yer alan plan notu ile “Prestij Hizmet Alanı”nda kısmen “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilat teklifine ilişkin dosyasında; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, Kamulaştırma Müdürlüğünün görüşlerinin yer aldığı görülmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 07.11.2013 gün, 21362969-310.01/1110264-3788 sayılı yazısında;

“Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 21 pafta, 2689 parselin TAKS:min0,30 max0,50, maxKAKS:1,50 yapılaşma şartlarında “Prestij Hizmet Alanı” lejandından, TAKS:min0,30 max0,50 KAKS:2,00 yapılaşma şartlarında “Prestij Hizmet Alanı” lejandına alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin bölgeye ilave inşaat yükü getireceği ve ulaşım taleplerini arttırarak ulaşım sistemini olumsuz etkileyeceği belirlenmiş olup, söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 28.10.2013 gün, 62956595-310.06/2272-185259 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin- temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin yapılması; yeni

(9)

uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğünün 24.10.2013 gün, 97400625-045.01/TN:1050253-10068 sayılı yazısında;

“Konu incelenmiş olup, adı geçen parsele ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi incelendiğinde, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 21 pafta, 2689 parselin tasdik sınırı içine alındığı “Prestij Hizmet Alanı”

fonksiyonunun korunduğu görülmüş olup teklif plana;

“1- Plan onama sınırı İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 21 pafta, 2689 parsel sınırıdır.

2- 21 pafta, 2689 nolu parsel “Prestij Hizmet Alanı”dır.

3- “Prestij Hizmet Alanı”nda yapılaşma şartları TAKS:min0,30 max0,50 ve KAKS:2,00’dir.

4- 1. Bodrum kat emsale dahil değildir, iskan edilebilir.

5- Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

6- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

7- Açıklanmayan hususlarda 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli meri imar planı ile ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirilmiştir.

İlgi (a) teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğünün olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu, Kamulaştırma Müdürlüğünün ise söz konusu parsele ait herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmadığı belirtilmektedir.

Söz konusu ilgi (a) teklif ile fonksiyon değişikliği yapılmadığı görülmekle birlikte, meri yapılaşma şartı olan KAKS:1,50’nin KAKS:2,00 önerilmesi ile yaklaşık 2380 m² inşaat artışı getirildiği, teklif plan notlarında “1. Bodrum kat emsale dahil değildir, iskan edilebilir.” şeklindeki plan notunun meri İmar Planı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği ve inşaat alanında 2380 m² daha artış getirerek, emsal değerinin E:2,50’ye çıkacağı görülmüş olup, söz konusu teklifin yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı görülmüştür. "denilerek.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık Onayı ve 5216 sayılı yasaya göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 21 pafta, 2689 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup plan ilke ve kararlarına aykırı nitelik taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(10)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

27 Tarih:

11.12.2013 Dosya No:

2013/2482 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Moda, Caferağa, 126 ada , 3 parsele ilişkin 1/5000-1/500 ölç.plan değişikliği teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 12 /2013 gün ve 2013-14726 sayılı yazısında;

" İLGİ: a) Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Altyapı Projeler Müdürlüğünün, 30.09.2013 tarih, TN:994852-2224 sayılı yazısı.

b) 11.10.2013 tarih, tarih, 2013-12741 sayılı Başkanlık Oluru.

c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, 30.10.2013 tarih, 2282 sayılı yazısı.

d) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün, 08.11.2013 tarih, 1115019-1823 sayılı yazısı ve eki.

e) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, 20.11.2013 tarih, TN:1156596-3967 sayılı yazısı.

f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık oluru.

TALEP:

İhale Komisyonunun 25.07.2013 tarih ve 2013/33127 sayılı kararı ile “İstanbul Geneli 1.Grup Zeminaltı, Zeminüstü Otopark ve Transfer Merkezi Projelerinin Hazırlanması” işinin ilgili firmaya ihale edildiği, Kadıköy İlçesi, 38 pafta, 126 ada, 3 parselin 22.03.1994 t.t.’li Kadıköy Merkez NİP.’nında çocuk bahçesi, 01.07.1976 t.t.’li 1/500 Uygulama İmar Planında park ve çocuk bahçesi alanında kaldığı, bölgenin otopark ihtiyacı da göz önüne alınarak yapılaşması tamamlanmış bölgelerde zeminaltı otopark uygulamalarının önem arz ettiğinden bahisle, söz konusu alanda otopark projelerinin hazırlanabilmesi için 38 pafta, 126 ada, 3 parselde kalan İBB mülkiyetindeki alanın zeminüstü kullanımının korunarak (park + çocuk bahçesi), zeminaltı katlı otopark fonksiyonunun verilmesi için plan tadilatı iş ve işlemlerinin yapılması hususunda ilgi (a) yazı tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı gereği, mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan, Kadıköy İlçesi, Moda, 38 pafta, 126 ada, 3 parselde, 5216 sayılı yasanın 7c maddesi ve ilgili yönetmelikler kapsamında plan çalışması yapılması için, ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak, söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

MÜLKİYET:

27.11.2013 tarihli Tapu Sorgulama Programında yapılan incelemede; Kadıköy, Caferağa mah. 38 pafta, 126 ada 3 parselin, 1629 m² yüzölçümünde, İstanbul Belediyesi mülkiyetinde olduğu 06.05.1941 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah. 38 pafta, 126 ada 3 parselin, 22.03.1994 t.t.’li Kadıköy Merkez NİP.’nında park ve yeşil alanlarda, 01.07.1976 t.t.’li 1/500 Uygulama İmar Planı tadilatında park ve

çocuk bahçesi alanında kaldığı görülmektedir.

KANUN YÖNETMELİK VE GENELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İlgi (a) yazı eki talep, 5216 sayılı yasanın 7-c maddesi kapsamında tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu maddede; “kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak” Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev ve yetkileri arasında tanımlanmıştır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) talep doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünün kurum görüşleri alınmıştır.

(11)

İlgi (c), Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 30.10.2013 tarih, 2282 sayılı yazısında;

“….Söz konusu alan; Mikrobölgeleme Çalışmaları kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda “Trakya Formasyonu’na ait birimler içeren UA(Yerleşime Uygun Alanlar)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, bu alan ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç itibariyle, ‘UA’ lejantlı alan, her ne kadar yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen alan olsa da, uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin, yapısal unsurların konumları ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanması ve alanda bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması şartıyla, 1/5000 ölç. Nazım İmar Plan tadilatı ve 1/500 ölç. Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi (d), Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün, 08.11.2013 tarih, 1115019-1823 sayılı yazısı ve eki 07.11.2013 tarihli Komisyon raporunda;

“….Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; zeminaltı otoparkları İstanbul için elzem bir ihtiyaç olduğundan ve kamu yararı gözetildiğinden;

 Zeminaltı otopark projesi ile birlikte hazırlanan peyzaj projesi,

 İmar Planlarında uygun olan Park alanı-Yeşil alan olarak planlanmış ve uygulaması yapılmış alanlarda zeminaltı katlı otopark yapılabilmesi için en az 1 veya 1.50 m. toprak derinliğinin bırakılması,

 Mümkün olduğunca uygulama yapılacak parsele bitişik yapılaşmış parsellerin olmaması veya en az iki cephenin açık olması,

 İmar planlarında Spor alanı ve Çocuk oyun alanı olarak planlanmış alanlarda toprak derinliği şartının aranmaması,

 İmar planlarında Spor alanı ve Çocuk bahçesi olarak planlanmış, uygun olan alanlarda imar parseli sınırından ağaçların dikimine ve gelişimine imkan verecek 3.00 m. genişliğinde çekme mesafesinin bırakılması şartlarının yerine getirilmesi şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.”denilmektedir.

İlgi (e), Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, 20.11.2013 tarih, TN:1156596-3967 sayılı yazısı eki 19.11.2013 tarih, UP2013-47/03 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararında;

“ULAŞIM KARARI: Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi, 126 ada, 3 parselin zemin üstü kullanımı korunarak (Park + Çocuk Bahçesi) Zemin Altı Katlı Otopark fonksiyonu verilmesine ilişkin 1/5000 ve 1/500 ölçekli imar plan tadilatı teklifi;

 Meri imar planındaki yollara gerekli terklerin yapılması,

 Yollardan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden Ferit Tek Sokak'tan minimum 5m çekme mesafesi bırakılması, diğer yollardan ise yapı adasındaki çekme mesafelerinin korunması ve zemin altında da bu mesafelere uyulması,

 Uygulama aşamasında giriş-çıkış için UTK Kararı alınması, hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME - SONUÇ:

İlgi (a) talep doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi ile, Kadıköy, Caferağa Mah. 38 pafta, 126 ada 3 parseldeki park ve çocuk bahçesi şeklindeki zeminüstü fonksiyonunun korunarak parsel, zeminaltı katlı otopark alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu parsele ilişkin teklif, 22.03.1994 t.t.’li Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı ve 01.07.1976 t.t.’li 1/500 Uygulama İmar Planı tadilatı üzerine hazırlanarak,

1/5000 ölçekli ve 1/500 ölçekli teklif plana ilişkin,

1. Plan tasdik sınırı Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 38 pafta, 126 ada 3 parsel sınırıdır.

2. Plan tasdik sınırı içerisindeki alan park, çocuk bahçesi ve zemin altı katlı otopark alanıdır.

3. Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

4. Uygulama aşamasında jeolojik / jeoteknik etüt raporlarına uyulacaktır.

5. Zemin altı otopark yapılan kısımda otopark döşemesinin üst kotu doğal zemin kotunun min. 1.5 m.

Altında olacaktır.

(12)

6. Ferit Tek Sokak'tan minimum 5m çekme mesafesi bırakılacak, diğer yollardan ise yapı adasındaki çekme mesafelerinin korunarak, zemin altında da bu mesafelere uyulacaktır.

7. Uygulama aşamasında giriş-çıkış için UTK Kararı alınacaktır.

8. Uygulama aşamasında, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün görüşlerine uyulacaktır.

şeklinde plan notları düzenlenmiştir.

İlgi (a) talep ve ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan, Kadıköy, Caferağa Mah. 38 pafta, 126 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünce, şartlı uygun bulunmuş ve ilgili görüşler kapsamında teklif plana plan notları eklenmiş olup, söz konusu teklif ile parselin mer’i plandaki park ve çocuk bahçesi şeklindeki zeminüstü fonksiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmadan zeminaltı katlı otopark alanı olarak planlanmıştır. "denilerek.

İlgi (a) talep ve ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin teklif plan paftası yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 7-c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, Moda Caferağa 126 ada, 3 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 – 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığından görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(13)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

28 Tarih:

11.12.2013 Dosya No:

2013/2122 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 16.08.2012 t.t.li Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazları hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 23/ 10 /2013 gün ve BN:10630 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 18/03/2011 tarih ve TN: 4547888 sayılı Başkanlık Oluru, b) 12/05/2012 tarih ve 247345 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı, c) 15/05/2012 tarih ve 488365 sayılı Başkanlık Makamı’na yazımız, d) 12/06/2012 tarih ve 1123 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı, e) 27/08/2012 tarih ve 927455sayılı Dağıtım yazımız,

f) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 15/10/2012 gün ve 514143 sayılı yazısı ve ekleri,

g) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 12/10/2012 gün ve 12018 sayılı yazısı ve ekleri, h) İlgililerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nde; 173545, 173675, 173676, 174175, 174178, 175043,175538, 176636, 176639, 176917, 176934, 177015, 177062, 177289, 177434, 177581, 177735, 178100, 178172, 178177, 178181, 178333, 178338, 178340, 178446, 178454, 178614, 178617, 179016, 179019, 179366, 179373, 179386, 179395, 180275, 180281, 180288, 180289, 180291, 180292, 180314, 180316, 180318, 180326, 180329, 180331, 180334, 180363, 180369, 180391, 180398, 180399, 180401, 180407, 180908, 181002, 181010, 181042, 181047, 181083, 181088, 181918, 181919, 181928, 182052, 182170, 182568, 182701, 182741, 182746, 182749, 182752, 182755, 182758, 182759, 182774, 182775, 182786, 182795, 182796, 182798, 182801, 182812, 182816, 182821, 182826, 182832, 182948, 183302, 183988, 183999, 184534, 184544, 184638, 184646, 184647, 184677, 184694, 184698, 184703, 184719, 184757, 184825, 184834, 184835, 185153, 185154, 185155, 193773, 181095, 181104, 177297, sayı ile kayıtlı itiraz dilekçeleri,

ı) 19/02/2013 tarih ve 2607 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı, i) 15/05/2013 tarih ve TN:504149 sayılı Başkanlık Makamı’na yazımız, j) 11/06/2013 tarih ve 1122 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı,

k) 02/08/2013 tarih ve 12133 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ve eki.

1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü Nazım İmar Planı, 16/08/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanıp, 14/09/2012-15/10/2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

İTİRAZ KONUSU:

16/08/2012 onanlı 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde ilgi (f) yazı ile İSKİ Genel Müdürlüğü’nce, ilgi (g) yazı ile Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nca ve ilgi (h) itiraz dilekçeleri ile ilgilileri tarafından muhtelif konularda itirazda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yazımız ekinde yer alan bilgilendirme tablosunda bulunmaktadır.

İSKİ genel Müdürlüğü’nün ilgi (f) yazısında; Tayakadın Depo Alanı olarak belirtilen İSKİ Hizmet Alanının plana yanlış işlendiği belirtilerek, yazı ekinde belirtildiği yerde ve gösterilen 2200ç hattının plana işlenmesi, ayrıca Atıksu Arıtma Tesisinin planda İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılmadığı belirtilerek plana işlenmesi talep edilmektedir.

Arnavutköy Belediye’nin ilgi (g) yazısında;

1) İmar Hakkı Transferi ile ilgili düzenlemeler,

- Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalan tüm donatı alanlarının tümünün Çevre Yapılanma koşullarındaki en düşük yoğunluğa göre İmar Hakkı Transferine konu edilmesi

2) Plan notları ile ilgili düzenlemeler,

(14)

- B.1.1 Konut Yerleşme Alanlarında 65 ki/ha yoğunluklu konut alanlarında minimum ifraz şartının 500 m2 olarak yeniden düzenlenmesi

- B.1.3.3. Ticaret Alanlarında minimum ifraz şartının 1000 m2 olarak değiştirilmesi

- “ Dere koruma alanlarına, tarım alanlarına ve orman alanlarına bitişik parsellerdeki bina yaklaşma mesafesi, bu alanların sınırlarına 10 m’den az olmaz. Ancak söz konusu parselin parsel derinliğinin bu şartlarda yapılaşmaya uygun olmaması durumunda yapı yaklaşma mesafesi 5 m’ye kadar azaltılabilir.” hükmündeki 10m’nin 5m, 5m’nin 3m olarak değiştirilmesi

- B.1.8.4 Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları başlığının altındaki plan notuna, … Özel teşebbüs eliyle yapılması halinde KAKS:0.25’i geçemez ibaresinin eklenmesi

3) Donatı alanlarında kalan şahıs mülkiyetindeki parseller,

- D-1 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 1048, 1049, 1050, 1051, 1052 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması ve 1049 parsel ile 1050 parsel üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin günübirlik tesis alanından çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-2 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 110 ada 52 parselin şahıs mülkiyetinde olması üzerinde yapı bulunması söz konusu parselin yeşil alandan çıkartılarak Ticaret Alanına (T) alınması

- D-3 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 848, 849, 850, 852, 853, 2757 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması ve 853 parsel üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin spor tesisi alanından çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-4 ile işaretlenen Tayakadın 108 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellerin üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin günübirlik tesis alanından çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-5 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 2132, 2133, 2134, 2135 ve 2238 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması 2133 parsel üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-6 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 1515, 1516 ve 2248 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması nedeniyle söz konusu parsellerin spor alanı, kültürel tesis alanı ve yeşil alandan çıkartılarak 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-7 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 1255, 2227, 2231 ve 2245 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması nedeniyle söz konusu parsellerin park alanından çıkartılarak 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-8 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 2200 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması nedeniyle söz konusu parselin meydan alanından çıkartılarak Konut+Ticaret (K+T) alanına alınması talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 177434 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde, 1638, 1639, 1640 no’lu parsellere ilişkin olarak; parsellerin 3. Köprü yol güzergahından çıkartılarak konut veya başka bir fonksiyon olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 177735 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde, 1664, 1665, 1666, 1667, 1707, 1675, 1676, 1677 no’lu parsellere ilişkin olarak; parsellerin Turistik Tesis, Sanayi veya Ticaret Alanına alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 179016, 179019 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 2133 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin pazar alanından çıkartılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 179366, 179373, 179386, 179395 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 1517, 1528 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselden geçen ve mezarlık alanından geçen yolun kaldırılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 175538, 193773 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 2227 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin çocuk oyun alanı ve konut alanında kaldığı belirtilerek parselin tamamının konut alanına alınması ve bu alanın diğer parsellerden DOP ve yol katılım payları oranında alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 173545, 173675, 173676 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 1250 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin çocuk oyun alanından çıkartılarak 18. madde kapsamında ele alınacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir.

(15)

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 178446, 178454 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 2231, 2245 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin park alanından konut alanına alınması talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 178614 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 110 ada 49 parsele ilişkin olarak; parselin yeşil alandan çıkartılarak Ticaret veya Konut alanına alınması talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 182701 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 106 ada 3 parsele ilişkin olarak; parselin park alanından çıkartılarak 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 182170 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 2538 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin yeşil alandan çıkartılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 181042, 181047, 182816, 180908, 184834, 184835, 181104 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 2215, 712, 1528, 635 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin 65 ki/ha yoğunluklu konut alanından 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min.

parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 184647, 184698, 181095 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 749, 750, 751, 1020, 1260, 2746 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin 50 ki/ha yoğunluklu konut alanından 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 175043, 177289, 178177, 176934, 177015, 178100, 177581, 178181, 178172, 180318, 180316, 183302 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 398, 561, 829, 832, 842, 845, 899, 912, 921, 1429 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere koruma alanından çıkartılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 178333, 178338, 178340, 178617 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 444, 448, 1134, 1135 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere mutlak koruma alanından çıkartılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 174175, 174178, 176636, 176639, 177062, 177297, 182052 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 866, 881, 899, 909, 915 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere koruma alanında kaldığı belirtilerek parselin dereden çıkartılması ve dere korumanın 200-300 m kaydırılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 185153, 185154, 185155 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 914, 917, 918 no’lu parsellere ilişkin olarak; mağduriyetin giderilmesi adına dere yapı yaklaşma sınır ve alanının 300-500 m geri çekilmesi talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 176917, 184646 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 550, 748 no’lu parsellere ilişkin olarak; dere koruma alanında kalan parselin konut alanına alınması, planın iptali talebi talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 184825 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 911 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin dere mevkiinde olmadığı belirtilerek etrafındaki evler baz alınarak gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 180289, 182752, 182749, 182755, 182948, 182786, 182758, 182801, 182821, 180401, 182774, 182741, 182775, 182795, 182826, 182796, 182798, 182832, 182568, 180363, 180399, 180398, 182812, 182746, 180331, 180329, 180391, 180369, 180407, 180292, 180288, 180275, 180281, 180326, 180314, 180291, 184677, 184694, 184757, 183988, 184638, 180334, 181088, 181083, 181002, 184703, 181010, 184719, 181919, 181918, 181928, 183999 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 893, 2160, 2252, 901, 906, 2111, 2105, 926, 919, 905, 916, 828, 2104, 2100, 591, 506, 549, 560, 737, 1352, 1723, 2063, 918, 894, 908, 827, 898, 924, 922, 904, 892, 836, 835, 2250, 899, 890, 1349, 902, 2099, 883, 887, 745, 2101, 850, 141 ada 1 parsel, 2108, 54, 826, 903, 920, 838 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere koruma bandından çıkartılarak 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 182759, 184534, 184544 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 834 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin dere koruma bandından çıkartılarak 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 750 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ: İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında kurulan Arnavutköy İlçesi, yeni idari sınırları içinde yer alan Tayakadın Köyü’nde 1/5000 ölçekli plan çalışmalarına başlanmıştır.

(16)

İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri birlikte değerlendirilerek, Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan çalışmaları tamamlanarak, ilgi (d) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün nihai kurum görüşü alınmıştır. İlgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen teklif plan, ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen kabul edilmiş olup, 16/08/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

16/08/2012 onanlı Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, söz konusu plan, Müdürlüğümüzde 14/09/2012-15/10/2012 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (f), ilgi (g) ve ilgi (h) itirazlar ilgi (i) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, nihai olarak ilgi (j) Meclis Kararı alınmıştır. İlgi (j) Meclis Kararı Komisyon Görüşü’nde

“Arnavutköy İlçesi, 16.08.2012 t.t.li Tayakadın Köyü Nazım İmar Planına yapılan itirazlar, itirazlara dair alınan 15.02.2013 tarih 461 sayılı ve 10.04.2013 tarih 741 sayılı İBB Meclis kararları incelenmiş olup, itirazların “Havaalanı Projesi” ve rezerv alan sınırları içinde kalanlarının değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi, bunların dışında kalanları ile ilgili 15.02.2013 tarih 461 sayılı İBB Meclis kararı doğrultusunda uygulama yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Konu bu aşamadayken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tarafımıza iletilen ilgi (k) yazısında; “Rezerv yapı alanında kalan ve ilgi (d) yazımızdan önce onaylanmış ancak yasal süreci tamamlanmamış olan imar planı ve imar uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasında bir sakınca olmadığı, bu kapsamdaki itirazların ilgili belediyelerce değerlendirilerek karara bağlanmasında ve planların bu doğrultuda kesinleştirilerek uygulamaların imar planı kararları ve meri mevzuat çerçevesinde ilgili belediyesince yürütülmesinde bir sakınca bulunmadığı…” denilmektedir. Bu doğrultuda; 16.08.2012 t.t.li Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu yazısında belirtmiş olduğu ilgi (ı) yazısından önce onaylandığı ve ilgi (f), ilgi (g) itirazların tamamı ile ilgi (f) itiraz dilekçelerinde itiraza konu edilen 2063 no’lu parselin bir kısmı, 54, 444, 448, 506, 549, 550, 560, 561, 591, 635, 712, 737, 745, 748, 749, 750, 751, 826, 827, 828, 829, 832, 834, 835, 836, 838, 842, 845, 850, 866, 881, 883, 887, 890, 892, 893, 894, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 911, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 926, 1020, 1134, 1135, 1250, 1260, 1349, 1352, 1429, 1517, 1528, 1638, 1639, 1640, 1664, 1665, 1666, 1667, 1675, 1676, 1677, 1707, 1723, 2099, 2100, 2101, 2104, 2105, 2108, 2111, 2133, 2160, 2215, 2227, 2231, 2245, 2250, 2252, 2746, 106/3, 110/49, 141/1 no’lu parsellerin tamamının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi (k) yazı ekindeki haritaya göre “Rezerv Alan” sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.

16/08/2012 t.t’li 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir;

İlgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 182816, 177289 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde parsel bilgisi verilmediğinden ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 178177 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde belirtilen 398 parsel güncel kadastro verilerinde tespit edilemediğinden dolayı plan kararları açısından değerlendirilememiştir.

İlgi (g) de yer alan; Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın itiraz yazısında belirtilen ve eki bilgi paftasında D-1 ile işaretlenen 1048, 1049, 1050, 1051, 1052 nolu parsellerin günübirlik tesis alanından çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, D-3 ile işaretlenen 848, 849, 850, 852, 853, 2757, 853 nolu parsellerin spor tesisi alanında çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, D-5 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki 2132, 2133, 2134, 2135 ve 2238 nolu parsellerin 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, D-6 ile işaretlenen 1515, 1516, 2248 nolu parsellerin spor alanı, kültürel tesis alanı ve yeşil alandan çıkartılarak 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, D-7 ile işaretlenen 1255, 2227, 2231, 2245 nolu parsellerin yeşil alandan çıkartılarak 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, D-8 ile işaretlenen 2200 nolu parselin meydan alanından çıkartılarak konut+ticaret alanına alınması talepleri değerlendirildiğinde;

planlama alanında plan nüfusunun İSKİ yönetmeliğine göre maksimum düzeyde kullanılmasından dolayı nüfus yoğunluğunun artmasına ve dolayısıyla havza içerisindeki nüfusun artmasına, nüfus- donatı dengesinin bozulmasına bugün ve gelecekte kent yaşayanlarının insani yaşam standartlarında aksamalara neden olacaktır ve dolayısıyla İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmektedir.

İlgi (g) de yer alan; Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın itiraz yazısında belirtilen ve eki bilgi paftasında D-2 ile işaretlenen 110 ada 52 parselin yeşil alandan çıkarılarak ticaret alanına alınması, D-4 ile işaretlenen 108 ada 2,3,4,5 nolu parsellerin günübirlik tesis alanında çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması talep edilmektedir. İtiraza konu 108 ada 2,3,4,5 nolu parseller ile 110 ada 52 parsel 2B Kadastrosunda yer almakta olup, 110 ada 52 parselin yeşil alandan çıkartılarak ticaret alanına alınması talebi;

(17)

planlama alanındaki nüfus-donatı dengesinin bozulmasına neden olacaktır. 108 ada 2,3,4 ve 5 nolu parsellerin günübirlik tesis alanında çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması talebi; planlama alanında plan nüfusunun İSKİ yönetmeliğine göre maksimum düzeyde kullanılmasından dolayı nüfus yoğunluğunun artmasına ve dolayısıyla havza içerisindeki nüfusun artmasına neden olacaktır ve dolayısıyla İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmektedir.

İlgi (g) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın itiraz yazısı ekinde “Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalan tüm donatı alanlarının çevre yapılanma koşullarındaki en düşük yoğunluğa göre imar hakkı transferine konu edilmesi” talep edilmektedir. Ancak donatı transferine konu edilecek parsellere nüfus yoğunluk değeri verileceğinden dolayı havza içerisindeki ve planlama alanındaki nüfusun artmasına neden olacaktır ve dolayısıyla İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmektedir.

İlgi (g) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın itiraz yazısı ekinde plan notları ile ilgili olarak plan notlarının “B.1.1. Konut yerleşme alanlarında 65 ki/ha yoğunluklu konut alanlarında minimum ifraz şartının 500 m2 olarak yeniden düzenlenmesi” ve “B.1.3.3. Ticaret alanlarında minimum ifraz şartının 1000 m2 olarak değiştirilmesi” talepleri değerlendirildiğinde; 65 kişi/ha yoğunluklu konut alanlarına ve ticaret alanlarına yönelik olarak planda minimum parsel büyüklüğü şartı getirilmemiştir. Bu alanlardaki büyük parsellerin 1000 m2’nin altında küçük parsellere dönüşmesi düzensiz yapılaşmanın devamını getireceğinden planlama alanının sağlıklı, teknik ve sosyal altyapının oluşmasına engel teşkil edecektir.

Dolayısıyla söz konusu talep planın temel ilkelerine ve hedeflerine aykırılık taşımaktadır.

İlgi (g) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın itiraz yazısı ekinde plan notları ile ilgili olarak “Dere koruma alanlarına, tarım alanlarına ve orman alanlarına bitişik parsellerdeki bina yaklaşma mesafesi, bu alanların sınırlarına 10m’den az olamaz. Ancak söz konusu parselin parsel derinliğinin bu şartlarda yapılaşmaya uygun olmaması durumunda, yapı yaklaşma mesafesi 5m’ye kadar azaltılabilir.” hükmündeki 10 m’nin 5 m., 5 metrenin ise 3 m olarak değiştirilmesi talebi değerlendirildiğinde; planlama alanında yerleşme alanı içerisinde kalan derelerin büyük bir kısmının 1. Derece taşkın alanı sınırı niteliğinde olmasından dolayı söz konusu yapı yaklaşma mesafelerinin azaltılması can ve mal kaybı açısından riskli durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

İlgi (g) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın itiraz yazısı ekinde plan notları ile ilgili olarak “B.1.8.4.

Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları” başlığının altındaki plan notuna, “… Özel teşebbüs eliyle yapılması halinde Kaks: 0.25’i geçemez.” ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir. Söz konusu plan notu değişikliği çok sayıda spor tesisi önerildiği takdirde kamunun yükünü azaltmak adına değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ancak söz konusu planda sadece 2 adet açık ve kapalı spor alanı planlanmış olup, planlanan spor alanının özel teşebbüs eliyle yapılması plan bütünlüğünü ve donatı dengesini bozucu nitelik taşımaktadır.

İlgi (f) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün itiraz yazısında F21a24c paftada yer alan Teknik Altyapı Alanı-İSKİ Hizmet Alanının planlara yanlış işlendiği, yazı ekinde gönderilen koordinatlı olan Tayakadın Depo Alanının İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması talep edilmektedir. Ancak söz konusu koordinatlı alan planda orman alanı sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiş olup, söz konusu İSKİ Hizmet Alanının ilgili kuruma tahsisli olması durumunda talebin değerlendirilmesinin uygun olacağı

ve bu doğrultuda planda F21a24c paftasında yer alan ve Teknik Altyapı Alanı (İSKİ Hizmet Alanı) olarak planlanan alanın tamamının yazımız eki bilgi paftasında gösterildiği şekliyle iptal edilip Sağlık Tesisi Alanına alınarak yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı görülmektedir.

İlgi (f) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün itiraz yazısı ekinde gönderilen 2200Ç isale hattının ve köyün atıksularını arıtacak olan Atıksu Arıtma Tesisinin İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması talep edilmektedir.

Söz konusu talepler değerlendirildiğinde; 2200Ç isale hattının ve İSKİ Hizmet Alanının yazımız eki bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 1/5000 ölçekli plana işlenmesi gerektiği görülmüştür.

İlgi (h) de yer alan;

 Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 175043, 176934, 178100, 178172, 180289, 182948, 182801, 182821, 183999, 180401, 182774, 182741, 182775, 182795, 182796, 182798, 180399, 180398, 182812, 182746, 180331, 180329, 180391, 180369, 180407, 180292, 180288, 180275, 180281, 180326, 180318, 180291, 184694, 183988, 180334, 181088, 181002, 184703, 181919, 181918, 181928 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde belirtilen ve tamamı dere yapı yaklaşma sınır ve alanında kalan; 845, 912, 832, 921, 829 no’lu parsellerin konut alanına alınması talebi ve 893, 906, 926, 919, 838, 905, 916, 828, 2104, 2100, 894, 908, 827, 898, 924, 922, 904, 892, 836, 835, 2250, 890, 902, 883, 887, 2101, 141 ada 1 parsel, , 826, 903, 920 no’lu parsellerin 250ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 500m2 olarak değiştirilmesi talebi,

 Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 178181, 182749, 182755, 182758, 184534, 180363, 180316, 184646, 184638, 181083, 184698, 182759, 184544, 180314, 184757 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde belirtilen ve bir kısmı dere yapı yaklaşma sınır ve alanında bir kısmı 50 ki/ha yoğunluklu meskun konut alanında kalan; 899, 842, 748 no’lu parsellerin konut alanına alınması talebi, 2252, 901, 2105, 918, 745, 850, 749,

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :