• Sonuç bulunamadı

REAL AGE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REAL AGE"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

195

G

ERÇEK

Y

Afi

(R

EAL

A

GE

)

Dünyada ve Türkiye’de Do¤umda Beklenilen Yaflam Ümidi yada Do¤umda Yaflam Beklentisi olarak bilinen, Ortalama Yafl De¤erleri günden güne artmaktad›r. Çok say›da geliflmifl Ülkede 75-85 yafllar› ortalama de¤er olarak kay›tlara geçmifltir. Bu de¤er, tüm olumsuz koflullara karfl›n son befl y›ld›r Türkiye’de de 70 yafl› yakalam›fl-t›r. Bu de¤er bilimsel anlamda, Takvim Yafl› olarak bilinir…

Asl›nda, yaflam merdiveninin basamaklar›n› yavafl ve emin ad›mlarda ç›karken, Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)’nün bilimsel olarak kabul etti¤i, GERÇEK YAfi (RE-AL AGE) tan›m› irdelenerek, yafll›l›¤›n çeflitleri incelenerek, Gerçek Yafl›m›z› bul-mak zor olmad›¤› gibi, heyecan verici de olabilir. Olabildi¤ince Sa¤l›kl›-Olabildi¤in-ce Uzun-Olabildi¤inSa¤l›kl›-Olabildi¤in-ce Mutlu ve Dingin yaflamak için Takvim Yafl›’ m›z› bir yana b›-rakarak, Biyolojik-Sosyal- Duygusal yafl›m›z ile olabildi¤ince genç kalman›n mutlu-lu¤u, ne para ne de alt›n ile sat›n al›namaz…

UN‹CEF’in her y›l yay›mlad›¤› ve iki y›l öncesindeki verilerin sonuçlar›n› yans›-tan Dünya Çocuklar›n›n Durumu 2005 y›l› Raporuna göre (2006 y›l› raporu yay›m-da de¤il-araflt›rd›¤›m tarih; 05.07.2006), Beklenilen Yaflam Ümidi’nin simgesi olan Takvim Yafl› Türkiye’de 71 y›ld›r. Bu de¤er kad›nlarda erkeklere göre yaklafl›k 2 yafl yüksektir. On y›llar öncesinde, ellili, altm›fll› yafllarda dolaflan Ortalama Yafl de¤eri geliflmifl ülkelerde y›llard›r yetmifl yafl›n üstünde dolaflmaktad›r. Bu de¤erlerden yo-la ç›karak; Ülke genelinde, Devletin Öncülü¤ünde ve Güçlü Deste¤i ile Yat›l› ve Ya-t›s›z ‹leri Yafl Kurumlar› olufltural›m. Bu kurumlar› olufltururken Huzur Evi Sözcü¤ü-nü kullanmay›m.

Bu arada, WHO ve Bilim ‹nsanlar›n›n kabul etti¤i Gerçek Yafl› bulmam›za yar-d›mc› olacak Yafll›l›¤›n bilimsel anlamda s›n›fland›r›lmas› flöyle;

I. Takvim yafl›-yafll›l›k; takvim yafl›m›za göre yafll›l›k s›n›r›; 64 yafl›n bitimi, 65 ya-fl›n bafllamas›d›r... Yafll›l›kta 3 evre vard›r:

• 65-75 yafl aras› erken yafll›l›k evresi • 75-85 yafl aras›; orta yafll›l›k evresi • 85 yafl ve ötesi; ileri yafll›l›k evresi

Günümüzde geliflmifl toplumlarda, ihtiyarl›k sözcü¤ü de kullan›m d›fl› b›rak›lm›flt›r. II. Biyolojik yafl-yafll›l›k; hücrelerimizin de¤iflimi. Anne karn›ndan bafllamaktad›r. En erken yafllanan da gözümüzdeki lens hücreleridir. Yaflam biçimimiz, hücre-lerimizin yafllanmas›n› yavafllatabildi¤i gibi h›zland›rabilmektedir.

III. Sosyal yafl-yafll›l›k; bizimle ilgili karar›, yaflad›¤›m›z toplum bireyleri; “çok yafllan-m›fls›n ya da yafl›n› göstermiyorsun” sözleri ile vermektedir.

IV. Ekonomik yafl-yafll›l›k; emekli olmakla bafllayan evredir. Emekli olma yafl›, ülkele-rin sosyal yap›lanmalar›na göre de¤iflmektedir. “Sen ne zaman emekli oluyorsun, daha emekli olmad›n m›?” sorusunu yan›tlarkenki ruhsal durumumuz çok önemli-dir. Bireylerin bu ve benzer sorular karfl›s›nda nas›l davranmas› gerekti¤i konusun-da ruhsal olarak, haz›rl›kl› olmalar› gerekmektedir. Mesleksel çal›flmalar›n›n yan›-s›ra, “hobi” sözcü¤ü ile anlat›lan u¤rafllar terapi olarak nitelendirilmektedir. V. Fizyolojik yafl-yafll›l›k; Vücudun fizyolojik olarak yeterlili¤inin beklenenden erken

yafllarda azalmas›n›n alt›nda yatan gerçekler,yaflama bak›fl ve yaflamla iletiflim yöntemlerinde baflar›s›zl›kt›r. Bu ba¤lamda, profesyonel olarak ruhsal destek al-mak gerekir.

VI. Psikolojik yafl-yafll›l›k; an›larda yaflama, geçmifle özlem, geçmifle tak›l› kalma, geçmiflten kopamama. Gelece¤e güvensizlikten kaynaklanan korku, kayg›, üzüntü vb. duygular›n tümü psikolojik çökme yarat›r. Mutlaka profesyonel an-lamda destek al›nmal›d›r.

Turkish Journal of Geriatrics

2006; 9 (3): 195-196

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› Emekli Ö¤retim Üyesi ‹STANBUL

Prof. Dr. Y›ld›z TÜMERDEM

E

D‹TÖRE

M

EKTUP

/L

ETTER TO THE

E

DITOR

Gelifl Tarihi: 11/09/2006

(Received)

Kabul Tarihi: 15/09/2006

(2)

VII.Toplumsal yafl-yafll›l›k; Bireylerin toplum içindeki yafla-m›nda, çal›flma ve sosyal iletifliminde güç ve yetene¤inin azalarak kaybolmas›d›r. ‹çe kapan›kl›k, d›fl ortamdan uzak-laflma ve yaln›zl›k duygusu neden olur bütün bunlara. Sos-yal ve psikolojik destek gerekmektedir.

21. Yüzy›lda, dünya nüfusu 7 milyara ulaflm›flt›r. Çok sa-y›da ülkede, yafll› nüfus oran› gittikçe artmaktad›r..buna göre de geliflmifl toplumlarda yafll›lar için sosyal yaflam üniteleri ile ilgili yeni kararlar al›nmakta ve hemen uygulanmaktad›r.. Tür-kiye bu konuda karar B aflamas›na bile girememifltir. Ailelerin yafll›lar› ile birlikte yaflamalar›n›n zorunlu olmas›n›n yan›s›ra, Türkiye, do¤urganl›k h›z› yüksek ülkeler aras›ndad›r. Bir an-lamda hala genç nüfuslu ülke olarak da kabul edilmektedir. Di¤er yönü ile de ortalama yafl; 70 y›ld›r. Bu yönü ile de rumlaflman›n h›z kazanmas› ve gerontololoji ünitelerinin ku-rulmas› zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bilimsel olarak yafll› nüfusu ile ilgili bir s›n›flama daha ya-p›lm›flt›r. Takvim yafl›n 65 yafl üzerinde olmas› göz önüne

al›-narak, nüfus oranlar› saptanm›flt›r. Bu saptama toplumdan topluma (ülkeden ülkeye) göre de¤iflmektedir. Buna göre top-lumlar;

1. Genç nüfuslu toplumlar; 65 yafl ve üstü nüfus oran› %4’ten düflüktür. Do¤u akdeniz ve afrikada oranlar %2-3 oranlardad›r. Özellikle de sahra üstü Afrika’da HIV/AIDS’ten sonra ortalama yaflam süresi k›salm›flt›r. 2. Eriflkin nüfuslu toplumlar; 65 yafl ve üstü nüfus %4-7

ora-n›ndad›r. Güneydo¤u asya, pasifikteki oranlar %5-7 ara-s›ndad›r…

3. Yafll› nüfuslu toplumlar; 65 yafl›n üstündekilerin oran› %10 ve ötesidir. Almanya; Avusturya, Belçika, Hollanda vb. Baz› avrupa ülkelerinde, iskandinav ülkeleri, Rusya, Japonya, Yeni Zelanda da de¤erler yüksektir.

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda gerçek yafl›m›z› bulmak kolay olacak-t›r. Uzun ve sa¤l›kl› yaflam› yakalayabilmek de zor olmayacak-t›r. Kan›mca, istemek ve eyleme geçmek yeterli olacakolmayacak-t›r. LETTER TO THE EDITOR

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS 2006; 9(3) 196

Referanslar

Benzer Belgeler

(Tabii burada diri diri yak›lmak olas›l›¤› olaya yepyeni bir boyut ekliyor; ama bu durumda hasta- n›n çekece¤i ac›, gömülenden çok daha k›sa sürüyor.)

Gülden Sar›y›l- d›z, Osmanl›'da sabun imalat›n›n olduk- ça önemli bir yer tuttu¤unu yaz›yor (Hür- riyet 18 Ekim,1999) Gerçi sabun içya-

Çiçeklerin atas›ysa, bundan 130 milyon y›l kadar önce ortaya ç›kan, krem rengi yapraklar› ve k›rm›z› bir meyvas› olan amborella’ym›fl.. Bu nadide çiçek

Ars›z Bat› bilgisayar sis- temlerinin aksine, Vaio uyar›lar› ve mesaj- lar› Japonya’da çok popüler bir fliir türü olan 3 sat›rl›k Haiku yoluyla çok daha za- rif

Futbol- da oldu¤u gibi, bilim tak›mlar› aras›nda da transfer yap›l›yor; Galatasaray, Inter gibi zengin tak›mlar nas›l istedikleri y›ld›zlar› büyük paralar

Biliminsanlar› bu tür problem- lerin, yeni bitkilerin di¤er bitkilerden uzak yerlerde büyütülerek ve daha baflka önlemler alarak ortadan kalkaca¤›n› söy- lüyor ve

1985’de haz›rlad›¤› bir rapor, bilimin hal- ka aç›lmas›n› çok kesin bir dille vurgulu- yor: " Halk›n bilinçlendirilmesi her bilim insan›n

‹lk bak›flta 4937775 gibi 7 basamakl› bir say›n›n asal çarpanlar›n› bulmak ve ad› geçen özelli¤i farkede- bilmek için aran›z›n say›larla bir hayli iyi olmas›