D. L. İ. U. M. M e m u r evleri projesi

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

! tu.L-

D. L. İ. U. M. M e m u r evleri projesi

T a n z i m e d e n : D. L. İ. İ. Fen Heyet

İskender Milâttan 333 yıl önce A y a ş ovasında Dara'yı mağlûp ettikten sonra kendi namına izafeten

(İskenderun) şehrini kurmuştur.

Yine İskender tarafından milâttan 331 sene ev- vel tesis edilmiş olan İskenderiyeden tefrik olunması için şehre İskenderun denmiştir.

Yurdumuzun bu parçasının ana vatana avdetin- den sonra son seneler zarfında ehemmiyeti tüccariye- si çok fazlalaşmıştır.

İskenderun limanının geçen seneler zarfında kesbi ehemmiyet etmesi Devlet Limanları İşletmesi tarafından burada bir çok yeni tesisatın kurulmasını icabettirmiş ve bu meyanda adedi ziyadeleşen per- sonel için de liman mıntıkasında yeni ikametgâhlar inşasına zaruret hasıl olmuştur.

Evli ve bekâr memurlar için inşa olunacak ikâ- metgâhların adedi program mucibince senelere tak- sim edilerek ilk olarak on odalı bir pavyon ile iki ikâ- metgâh inşa edilmiştir. On odalı pavyon büyük bir holün etrafında sıralanmış tek yataklı odalardan mü- teşekkil olup hol, oturma, ayni zamanda yemek salo- nu olarak kullanılacaktır.

Evli memurlara tahsis edilecek ikametgâhlar müstakil antre ve servis kapılı bir sakaf altında çift

dairelerdir.

İklim vaziyeti göz önünde tutularak beden dı- varları 50 santim kalınlığında moloz taşı ve tuğladan inşa olunmuş, duvarlar kat döşemesi seviyesinde mü- cerrit biı madde ile rutubete karşı tecrid edilmiştir.

İnşaatte Adana tuğlası kullanılmıştır.

m m m m

M M

I© 41

ti

; , !

l\ - "...

i ; e 3 î J • ' M ı

° . P <üy B_| jm

u:

İ

T^rr-m n K n n r a s ^a JtOTSno-: -

~ ~ 7

r

V a z i y e t ' p l â n ı

B e k â r m e m u r l a r p a n s i y o n u p l â n ı

Çift ev tipi plânı

833 1İ M

igJbüIO, mp

C e p h e l e r

Figure

Updating...

References

Related subjects :