Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsens interna kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera anställdas bisysslor är tillräcklig

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONENS REVISORER 22 mars 2017 Region Norrbotten

För kännedom Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport "Bisysslor - uppföljande granskning"

Denna granskning har genomförts inom ramen för 2016 års revision, innan

Norrbottens läns landsting blev Region Norrbotten. Med anledning av detta används benämningen landsting, och inte region, i vår revisionsrapport.

PwC har på vårt uppdrag genomfört en uppföljande granskning av bisysslor inom landstinget. Bakgrunden till granskningen är det bristfälliga resultatet som framkom vid en granskning som genomfördes under 2009 års revision.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsens interna kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera anställdas bisysslor är tillräcklig.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att landstingsstyrelsens interna kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera de landstingsanställdas bisysslor är fortsatt otillräcklig.

Vi grundar vår bedömning på bland annat följande iakttagelser:

Landstingsstyrelsen har inte vidtagit ändamålsenliga åtgärder utifrån de brister som framkom i den tidigare granskningen inom området.

Vår granskning visar att gällande regelverk för anställdas bisysslor inte efter- levs då det är betydande skillnader mellan antalet registrerade och faktiskt förekommande bisysslor bland landstingets anställda.

Landstingsstyrelsen följer inte upp och kontrollerar området i tillräcklig om- fattning.

Med vänlig hälsning

Eva Alriksson

/ ~- \

#1 ---

Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Bisysslor - uppföljande granskning", mars 2017

Regionens revisorer• Besöksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Luleå • Telefon: 0920-28 40 00 E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se • www.norrbotten.se

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :