• Sonuç bulunamadı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu"

Copied!
84
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

GEGELLĠġĠġTTĠRĠRMMEE VVEE DDEESSTTEEKKLLEEMME E ĠDĠDAARREESSĠ Ġ BBAAġKġKAANNLLIIĞIĞI

(2)

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla KOSGEB Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanmıĢtır.

KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Abdülhak Hamit Cad. No: 866 06470 AltmıĢevler Mamak – ANKARA

Tel: 0 312 595 28 00 Faks: 0 312 368 07 15 KOSGEB Çağrı Merkezi : 444 1 567

strateji@kosgeb.gov.tr www.kosgeb.gov.tr

(3)

Bakan SunuĢu

KOSGEB, kuruluĢ yılı olan 1990’dan 2010 yılına kadar KOBĠ’lere yönelik geliĢtirme ve destekleme faaliyetlerinde önemli roller üstlenmiĢtir. Ülkemizde KOBĠ’leri desteklemek üzere özel yasaya sahip tek kamu kurumu olan KOSGEB, kuruluĢundan bu yana gerçekleĢtirdiği baĢarılı çalıĢmaların verdiği gururla 2010 yılı içinde 20. kuruluĢ yıl dönümünü kutlamıĢtır. KOSGEB’in destek ve hizmetleri, özellikle son 8,5 yılda, hem nicelik hem nitelik olarak önemli bir geliĢme göstermiĢtir. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de katılması ile hedef kitlesi geniĢleyen KOSGEB’in yeni vizyonu 2010 yılı içinde ĢekillenmiĢ ve bu itibarla 2010 yılı, KOSGEB tarihinin önemli bir kilometre taĢı olarak tezahür etmiĢtir.

2010 yılı içinde oluĢturulan yeni destek programları, yeni açılan Çağrı Merkezi, 49 ile yayılan ve yakında 81 ilde yerinde hizmet verecek olan taĢra teĢkilatı ile KOSGEB hizmet kalitesi bu yıl içinde oldukça geliĢmiĢtir.

KOBĠ’ler için kısa vadeli ve finansman odaklı çözümler üretmek yerine KOBĠ'lerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve rekabet güçlerini artıracak destek modelleri geliĢtirmek, bütün geliĢmiĢ ülkelerde benimsenen bir yaklaĢımdır. Bu yaklaĢıma paralel olarak KOSGEB, yeni destekleme stratejisini program ve proje esaslı destek sistemi çerçevesinde kurgulamıĢ ve 2010 yılında uygulamaya almıĢtır. Program ve proje esaslı destek yöntemi, bölge ve sektör özelinde stratejiler geliĢtirilmesine ve uygulanmasına imkân tanımakta; ayrıca daha az kaynak kullanılarak daha fazla etki oluĢturacak bir destek mekanizmasını tesis etmektedir. Proje destekleri, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyet adımlarını ve baĢarı ölçütlerini tanımlayabilen rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBĠ’lere daha nitelikli desteklere eriĢme imkânı sunmaktadır.

KOBĠ’lerimizin büyümesi ve geliĢmesi, ülkemizin büyümesi ve geliĢmesini sağlayacaktır.

KOSGEB, geniĢleyen hedef kitlesine yeni dönemde yeni destek programlarıyla daha etkin ve kaliteli hizmet ve destek sunacaktır. Yeni hedef kitlenin sayısal büyüklüğü ve sektörel çeĢitliliği karĢısında, KOSGEB’in bu kitleyi temsil eden kurum ve kuruluĢlar ile yapacağı iĢbirlikleri son derece önem kazanmaktadır. KOSGEB, KOBĠ’lerle ilgili tüm tarafların, özellikle meslek kuruluĢları ve sivil toplum kuruluĢlarının imkânlarından ve görüĢlerinden daha fazla yararlanacaktır.

Hedef kitlesini imalat sanayi dıĢındaki küçük ve orta ölçekli iĢletmeleri ve giriĢimcileri de kapsayacak Ģekilde geniĢleten KOSGEB, KOBĠ’lerimizin geliĢtirilmesi için 2010 yılında yoğun çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ ve ileriki dönemin altyapısını da Ģimdiden oluĢturmuĢtur. Bu yıl içindeki özverili çalıĢmaları için tüm KOSGEB çalıĢanlarına teĢekkür ediyor, 2011 yılında da aynı gayret içinde olmalarını diliyorum.

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

(4)

Ġdare BaĢkanı SunuĢu

KOSGEB, oluĢturdukları istihdam, katma değer ve üretim hacmi bakımından ülkemiz için kritik öneme sahip olan KOBĠ’lerimizin desteklenmesi ve geliĢimlerinin sağlanması amacıyla 1990 yılında kurulmuĢ olan genç bir kuruluĢtur.

KuruluĢumuzun 20. yılı olması sebebiyle 2010 yılı bizler için farklı bir anlam ifade etmekteydi. Bu çerçevede KOSGEB olarak, kuruluĢumuzun 20. yaĢı onuruna yakıĢır bir faaliyet yılı geçirmesi için tüm çalıĢanların özveride bulunduğu bir yıl geçirdik.

2009 yılında 3624 sayılı KuruluĢ Kanunumuzda yapılan değiĢiklik sonucu hizmet ve ticaret sektörleri de hedef kitlemize dahil edilmiĢti. 2010 yılı içerisinde geniĢleyen hedef kitlemizi de içine alacak Ģekilde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında; KOBĠ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, ĠĢbirliği Güçbirliği Destek Programı, AR-GE, Ġnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Genel Destek Programı ve GiriĢimcilik Destek Programı olmak üzere, proje esaslı 6 yeni destek programı ve bunların uygulama yönergeleri hazırlanarak söz konusu destekler KOBĠ’lerimizin hizmetine sunulmuĢtur.

Hem planlama hem de uygulama konusunda stratejik yönetim anlayıĢından taviz vermeyen KOSGEB, 2010 yılı içerisinde geniĢleyen hedef kitlesinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ikinci stratejik planı olan 2011-2015 Stratejik Planı’nı hazırlamıĢtır. Plan kapsamında, KOBĠ’lerin rekabet güçlerinin geliĢtirilmesi ve giriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢtırılmasına yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunulmasına ve KOBĠ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarının artırılmasına yönelik hedefler oluĢturulmuĢtur.

KOBĠ’lere daha kaliteli, nitelikli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 2010 yılı içerisinde teĢkilat yapısında bazı değiĢikliklere gidilmiĢtir. Bu kapsamda KOSGEB bünyesinde faaliyet gösteren ĠĢletme GeliĢtirme Merkezleri’nin ismi Hizmet Merkezi Müdürlükleri olarak değiĢtirilmiĢ ve Türkiye genelinde toplam 49 ilde faaliyet gösterecek Ģekilde teĢkilat yapısı geniĢletilmiĢtir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun öngördüğü performans esaslı bütçeleme sisteminin temel bileĢenlerinden biri olan faaliyet raporları kamu idareleri tarafından bir önceki yıla iliĢkin faaliyetlerini raporlayacak Ģekilde yıllık olarak hazırlanmaktadır.

ġeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayıĢımızın bir gereği olarak, 2008-2012 Dönemi Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan ve 2010 yılı için hedeflenen ve gerçekleĢtirilen faaliyetler ile bütçe gerçekleĢmelerini içeren KOSGEB 2010 Yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Mustafa KAPLAN BaĢkan

(5)

ĠÇĠNDEKĠLER

BAKAN SUNUġU ... Ġ ĠDARE BAġKANI SUNUġU ... ĠĠ ĠÇĠNDEKĠLER ... ĠĠĠ TABLOLAR LĠSTESĠ ... V ġEKĠLLER LĠSTESĠ ... V

I. GENEL BĠLGĠLER ... 1

A.VĠZYON,MĠSYONVETEMELDEĞERLER ... 1

B.YETKĠ,GÖREVVESORUMLULUKLAR ... 1

C.ĠDAREYEĠLĠġKĠNGENELBĠLGĠLER ... 3

1. Fiziksel Yapı ... 3

2. Teşkilat Yapısı ... 4

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ... 6

4. İnsan Kaynakları ... 9

5. Sunulan Hizmetler ... 12

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ... 16

II. AMAÇ VE HEDEFLER ... 21

A.ĠDARENĠNAMAÇVEHEDEFLERĠ ... 21

B.TEMELPOLĠTĠKAVEÖNCELĠKLER ... 22

C.DĠĞERHUSUSLAR ... 25

III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ... 26

A.MALĠBĠLGĠLER ... 26

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ... 26

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ... 30

3. Mali Denetim Sonuçları ... 32

B.PERFORMANSBĠLGĠLERĠ ... 33

1. Faaliyet Bilgileri ... 33

KOSGEB KOBĠ DESTEKLERĠNĠN UYGULANMASI ... 33

YÜRÜTÜLEN DĠĞER ÖNEMLĠ FAALĠYETLER ... 40

ĠÇ DENETĠM BĠRĠM BAġKANLIĞI ... 40

REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI ... 41

HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ ... 41

ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 42

STRATEJĠ GELĠġTĠRME VE MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 43

KOBĠ ARAġTIRMALAR VE PROJE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 47

KOBĠ FĠNANSMAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 50

AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 53

TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEKLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 54

HĠZMET MERKEZLERĠ KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 55

DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 55

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 56

BĠLGĠ YÖNETĠMĠ VE KARAR DESTEK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ... 56

BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ ... 56

2. Performans Sonuçları ... 58

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ... 60

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ... 61

IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ... 62

A.ÜSTÜNLÜKLER ... 62

B.ZAYIFLIKLAR ... 62

C.DEĞERLENDĠRME ... 63

V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER ... 64

VI. EKLER ... 66

EK-1PERFORMANS SONUÇLARI ANA TABLOSU ... 67

(6)

EK-2KOSGEBHĠZMET MERKEZLERĠ ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ VE MERKEZLERĠN ĠLLERE GÖRE DAĞILIM HARĠTASI ... 71 EK-3 KOSGEB TARAFINDAN VERĠLECEK HĠZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĠ ĠġLETMELERE ĠLĠġKĠN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELĠKLERĠN BELĠRLENMESĠ HAKKINDA KARAR 74 EK-4ÜST YÖNETĠCĠ GÜVENCE BEYANI ... 76 EK-5MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠ GÜVENCE BEYANI ... 77

(7)

TABLOLAR LĠSTESĠ

Tablo 1 - KOSGEB Destek Mevzuatı ... 3

Tablo 2 - KOSGEB Web Portalları ve Hizmet Alanları ... 8

Tablo 3- 2010 Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Taahhüt Evrakı ve SözleĢme Tasarıları ... 17

Tablo 4 - 2010 Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Destek Dosyaları Dağılımı ... 18

Tablo 5 - 2010 Yılında Ġade Edilen Ödeme Dosyaları ... 19

Tablo 6 - Temel Politika Dokümanlarında KOSGEB ... 23

Tablo 7 - 2010 Mali Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Ġcmal Tablosu ... 28

Tablo 8 - Birimler Bazında Bütçe ve GerçekleĢme Tablosu ... 30

Tablo 9 - 2010 Yılı Gelir Bütçesi Durum Tablosu (TL) ... 31

Tablo 10 - 2010 Yılı KOSGEB Desteklerinin Uygulama Sonuçları ... 33

Tablo 11 - KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Desteklerin Sektörlere Göre Dağılımı ... 34

Tablo 12 - 2010 Yılında Uygulanan Kredi Faiz Desteği Programları Uygulama Sonuçları ... 36

Tablo 13 - KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Kredi Faiz Desteklerinin Sektörlere Göre Dağılımı ... 39

Tablo 14 - ĠġGEM’ler ve Mevcut ĠĢletme / Ġstihdam Sayıları ... 47

Tablo 15 - KGF A.ġ. Tarafından Verilen Kredi Kefaletleri ... 51

Tablo 16 - KOSGEB Hizmet Merkezleri Laboratuarlarında GerçekleĢtirilen ... 55

Tablo 17 - Stratejik Amaçlar Bazında Performans Sonuçları Özet Tablosu ... 58

ġEKĠLLER LĠSTESĠ

ġekil 1- 2010 Yılı Sonu Ġtibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması ... 5

ġekil 2 - Personelin Unvanlara Göre Dağılımı ... 10

ġekil 3 - Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ... 10

ġekil 4 - Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı ... 11

ġekil 5 - Personelin Görev Yerine Göre Dağılımı ... 11

ġekil 6 - 2003-2010 Bütçe ve GerçekleĢmeler (Milyon TL) ... 26

ġekil 7 - 2003-2010 Destek Bütçesi ve GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ... 27

ġekil 8 - 2008-2010 Bütçe GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ... 27

ġekil 9 - 2008-2010 Destek Bütçesi GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ... 28

ġekil 10 - 2010 Yılı Harcama Dağılımı (TL) ... 32

ġekil 11 - Desteklerin Bölgesel Dağılımı ... 34

ġekil 12 - KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destek Tutarının Ölçeksel Dağılımı ... 35

ġekil 13 - Kredi Faiz Desteklerinin Bölgesel Dağılımı ... 38

ġekil 14 - KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Kredi Faiz Desteklerinin Ölçeklere Göre Dağılımı ... 40

ġekil 15 - Birimler Bazında Performans Göstergesi GerçekleĢme Durumu ... 59

ġekil 16 - Birimler Bazında Faaliyet GerçekleĢme Durumu ... 59

(8)

KOSGEB 2010 Faaliyet Raporu

I. GENEL BĠLGĠLER

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı), 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı Kanun’la kurulmuĢtur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “ilgili” kuruluĢu olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun II/b sayılı cetvelinde tadat edilen özel bütçeli bir kamu kurumudur.

A. VĠZYON, MĠSYON VE TEMEL DEĞERLER

B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

KOSGEB’in kuruluĢ amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin (KOBĠ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliĢmelere uygun biçimde gerçekleĢtirmektir.

Ülkemizdeki KOBĠ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBĠ ve giriĢimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluĢ olmak

Vizyon

KOBĠ’lerin rekabet güçlerini geliĢtirmeye ve giriĢimcilik kültürünü yaygınlaĢtırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBĠ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak

M i s y o n

EriĢilebilirlik

Tarafsızlık

Saygınlık ve güvenilirlik

ġeffaflık

Hesap verebilirlik

Değerler

MüĢteri odaklılık

Kaynak kullanımında etkinlik ve etkililik

Toplumsal sorumluluk

Yenilikçi yaklaĢımlar

Öncü ve yönlendirici olmak

(9)

KOSGEB 2010 Faaliyet Raporu

KOSGEB hedef kitlesini;

▪ 250 kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden,

▪ Yıllık net satıĢ hâsılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon TL’yi aĢmayan,

▪ Sermayesinin veya oy hakkının %25’ten fazlası kamu kontrolünde olmayan,

▪ 8 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelere ĠliĢkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenen;

- Madencilik ve taĢ ocakçılığı - Ġmalat

- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri - ĠnĢaat

- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taĢıtlarının ve motosikletlerin onarımı - UlaĢtırma ve depolama

- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri - Bilgi ve iletiĢim

- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler - Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri

- Kültür, sanat ve diğer hizmet faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren KOBĠ’ler ve giriĢimciler oluĢturmaktadır1.

ĠĢletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında esas alınan kriterler, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KOBĠ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiĢtir. Bu kriterlere göre iĢletmeler; “mikro”, “küçük” ve

“orta” ölçekli olmak üzere aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır :

Tanım Kriteri Mikro ĠĢletme Küçük ĠĢletme

Orta Büyüklükteki

ĠĢletme

Yıllık ÇalıĢan Sayısı ≤9 10–49 50–249

Yıllık Net SatıĢ

Hasılatı (Milyon TL) ≤ 1 ≤ 5 ≤ 25

Yıllık Mali Bilanço

Değeri (Milyon TL) ≤1 ≤ 5 ≤ 25

KOSGEB tarafından KOBĠ’leri ve giriĢimciliği geliĢtirmek üzere sunulan desteklere iliĢkin mevzuat Tablo 1’de belirtilmiĢtir.

1Alt sektör düzeyinde kapsam dıĢında tutulan faaliyet konuları için Ek-3’teki Bakanlar Kurulu Kararı metnine bakılmalıdır.

(10)

KOSGEB 2010 Faaliyet Raporu

Tablo 1 - KOSGEB Destek Mevzuatı Sıra

No Mevzuat Adı Mevzuat

No

Resmi Gazete

Tarihi

Resmi Gazete

Sayısı 1

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun

3624 20.04.1990 20498

2

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun KoĢullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7131 04.05.2004 25452

3

Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

- 18.11.2005 25997

4

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

5891 05.05.2009 27219

5

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelere ĠliĢkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

2009/15431 18.09.2009 27353

6 KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği - 19.09.2009 27354 7 KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği - 15.06.2010 27612

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER

1. Fiziksel Yapı

Hedef kitlesine 49 ilde 55 hizmet merkezi müdürlüğü ile hizmet veren KOSGEB, 74 binada 169.280 m2 alanda faaliyet göstermektedir. Ġdare BaĢkanlığımız bunların 2 adetini irtifak, 4 adetini kira, 65 adetini tahsis, 3 tanesini de KOSGEB adına tescil yoluyla edinmiĢtir. KOSGEB'in tapuda kendi adına tescilli toplamda 232.348 m² büyüklüğünde 5 adet arsası bulunmaktadır.

(11)

KOSGEB 2010 Faaliyet Raporu

2. TeĢkilat Yapısı

▪ KOSGEB Organları ve Organizasyon ġeması

KOSGEB’i oluĢturan idari organlar Genel Kurul, Ġcra Komitesi ve BaĢkanlık’tır. Organların oluĢumu ve görevleri 3624 sayılı Kanun ile belirlenmekte olup aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir:

∙ KOSGEB Genel Kurulu; BaĢbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının baĢkanlığında, BaĢbakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Hazine MüsteĢarı, DıĢ Ticaret MüsteĢarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı, TOBB ve TESK baĢkanları ile 3624 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen diğer kurum / kuruluĢların üst düzey temsilcilerinden oluĢmaktadır.

KOSGEB Genel Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere, BaĢbakanın daveti üzerine toplanır.

Genel Kurulun görevi, kalkınma plan ve programları doğrultusunda iĢletmelere yönelik geliĢtirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almaktır.

∙ KOSGEB Ġcra Komitesi; Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın baĢkanlığında, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Hazine MüsteĢarı, Maliye Bakanlığı MüsteĢarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu BaĢkanı, Genel Kurul’da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBĠTAK BaĢkanı ve Ġdare BaĢkanı’ndan oluĢmaktadır.

Ġcra Komitesi, Komite BaĢkanı’nın daveti üzerine en geç iki ayda bir toplanır. Ġcra Komitesi’nin görevi, Genel Kurul’un belirlediği politikalar istikametinde KOBĠ’lerin geliĢtirilmesi ve desteklenmesine iliĢkin uygulama kararlarını almaktır.

∙ BaĢkanlık, KOSGEB’in yürütme organıdır ve BaĢkanlık Birimleri ile Hizmet Merkezleri’nden oluĢmaktadır. 2010 yılı itibariyle 49 Ģehirde konuĢlanan 55 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta ölçekli iĢletmelere hizmet verilmektedir.

KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri, KOSGEB desteklerinin KOBĠ’lere kullandırılmasını sağlamak, KOBĠ'lere ve giriĢimcilere uygulanan destekler, teĢvikler, pazar bilgileri gibi konularda KOBĠ’lerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleĢtirmek, KOBĠ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araĢtırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmekle görevlidir.

KOSGEB hizmet ve desteklerinin ülke sathında yaygın olarak daha fazla KOBĠ’ye ve giriĢimciye sunulabilmesi için 2003 yılından itibaren TOBB ile iĢbirliği içinde kurulan ve 2010 yılı itibariyle sayısı 92 olan Sinerji Odakları, KOSGEB’in ulaĢma güçlüğü çektiği noktalara asgari maliyetle ve geniĢ bir ağ yapısıyla ulaĢmasını sağlamaktadır.

2010 yılı sonu itibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması ġekil 1’de gösterilmiĢtir.

(12)

KOSGEB 2010 Faaliyet Raporu

ġekil 1- 2010 Yılı Sonu Ġtibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması

REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM

MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL

İCRA KOMİTESİ

İDARE BAŞKANI BAŞKAN BAŞ MÜŞAVİRLERİ VE

BAŞKAN MÜŞAVİRLERİ

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEKLERİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

KOBİ ARAŞTIRMALAR VE PROJE KOORDİNASYON DAİRESİ

BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ

HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME

MÜDÜRLÜĞÜ PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME

MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME

MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PERFORMANS

MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ FİNANSMAN DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ FİNANSAL

ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ KREDİ YÖNETİMİ VE

İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ YÖNETİMİ VE KARAR DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB KOORDİNASYON

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCILARI

HİZMET MERKEZLERİ KOORDİNASYON DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EVRAK VE ARŞİV İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

İZMİR MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MUHASEBE

MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIK MÜŞAVİRLERİ

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TAHAKKUK VE ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(13)

▪ TeĢkilat Yapısında 2010 Yılı Ġçinde GerçekleĢen Önemli DeğiĢiklikler

2010 yılı içerisinde, KOSGEB Ġcra Komitesi’nin 05.05.2010 tarih ve 2010/5 no.lu kararı ile;

- ĠĢletme GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri ile Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü adı altında tek tip KOSGEB taĢra teĢkilatı olarak yeniden adlandırılmıĢtır.

- Teknoloji GeliĢtirme Merkezleri’nin, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri’ne bağlı olarak, bu birimlerin fonksiyonu Ģeklinde sürdürülmesi sağlanmıĢtır.

- TaĢra teĢkilatının KOSGEB Hizmet Merkez Müdürlüğü olarak yeniden yapılanması sonucunda, ĠĢletme GeliĢtirme Merkezleri Koordinasyon Daire BaĢkanlığı’nın adı Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı; Teknoloji GeliĢtirme Merkezleri Koordinasyon Daire BaĢkanlığı’nın adı ise Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi BaĢkanlığı olarak yeniden düzenlenmiĢtir.

- Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri, Hizmet Merkezi Müdürlüğü adı altında aĢağıda belirtildiği Ģekilde taĢınmıĢlardır:

ESKĠ DURUM YENĠ DURUM

Ankara Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Kastamonu HMM

Orta Doğu Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Afyonkarahisar HMM

Pamukkale Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Muğla HMM

Erciyes Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Sivas HMM

Gebze Yüksek Teknoloji Ens. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Bolu HMM

Hacettepe Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Hatay HMM

Boğaziçi Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġstanbul Boğaziçi HMM Ġstanbul Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ağrı HMM

Yıldız Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġstanbul Haliç HMM

Ġstanbul Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Karabük HMM

Ġzmir Dokuz Eylül Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Antalya HMM

Ege Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġzmir Güney HMM

Karadeniz Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Rize HMM

Gazi Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Mardin HMM

Gaziantep Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Adıyaman HMM

Selçuk Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Aksaray HMM

Süleyman Demirel Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Isparta HMM

19 Mayıs Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Tokat HMM

Sakarya Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Elazığ HMM

Fatih Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Yozgat HMM

* HMM: Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Ü: Üniversite, Ens: Enstitü

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

▪ Bilgi Sistemleri Altyapısı

KOSGEB bünyesinde yürütülen iĢ ve iĢlemler ile KOBĠ’lere sunulan hizmetlerde bilgi teknolojilerinden azami oranda yararlanılmaktadır.

(14)

BaĢkanlık binası internet altyapısı 30 Mbps bant geniĢliğine sahiptir. Ġnternet eriĢimi Türk Telekomünikasyon A.ġ. Metro Ethernet altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. BaĢkanlık ve Merkez Müdürlükleri geniĢ alan ağı (WAN) noktadan-noktaya sanal özel ağ (site-to-site VPN) yapısıyla haberleĢmektedir. Merkez Müdürlükleri Noktadan Noktaya G.SHDSL altyapısıyla sunuculara ve internete eriĢmektedir. 5651 sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi temin edilmiĢtir. BaĢkanlık binasında bulunan Sistem Odası; tüm donanımların verimli ve güvenli çalıĢabileceği bir standarda sahiptir.

Kurumsal ağ yapısının kontrol altında tutulması, tehditlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla birleĢtirilmiĢ tehdit yönetimi (unified threat management - UTM) kullanılmaktadır. Bu kapsamda Firewall, Web Ġçerik Filtreleme, Antivirus v.b. güvenlik yazılımları mevcuttur. E-postaların güvenliğine iliĢkin olarak antispam engelleme ve filtreleme yazılımı bulunmaktadır. Sunucu sistemlerinin ve ağ cihazlarının ürettiği kayıtların (log) tek bir noktadan yönetilmesi ve depolanmasına yönelik Log Yönetim Yazılımı mevcuttur.

14.8 TB disk büyüklüğüne sahip Yedekleme Ünitesi mevcuttur. Toplam Sunucu Bilgisayar sayısı 33 adettir. Bu sunucuların 28 adedi Microsoft Windows, 5 adedi Linux platformunda hizmet vermektedir. Sunucu Sistemleri’nin yedeklerinin (backup) alınmasına yönelik bir Yedekleme Yazılımı ve Image Backup Yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca 3 adet sanal sistem kurulmuĢ ve sunucuların etkin ve verimli kullanılması sağlanmıĢtır. Teyp yedekleme ünitesi 43.2 TB kapasitesindedir. Yoğun dönemlerde kredi ve destek sisteminin kesintisiz ve kaliteli hizmet vermesi amacıyla yük dengeleme cihazı kullanılmaktadır.

Kurum içi ve diğer kurum veri tabanları ile veri alıĢveriĢini sağlamaya dönük, birbirinden farklı platformların birbiriyle entegrasyonunu sağlayan ve Servis Tabanlı Mimari yapısına sahip bir entegrasyon yazılımı kullanılmaktadır.

BaĢkanlık biliĢim altyapısının ISO-27001 standartlarına yükseltilmesi projesi kapsamında güvenlik, veri yedekleme, iletiĢim konularında “e-DönüĢüm Türkiye Projesi Birlikte ÇalıĢılabilirlik Esasları Rehberi” doğrultusunda varlık envanteri çıkartılmıĢtır. Bu envanter doğrultusunda risk analizi ve değerlendirme çalıĢmaları devam etmektedir.

Mevcut destek ve muhasebe veri tabanları üzerinde raporlama yapılabilmektedir.

Kurumsal internet sitesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Kurumsal internet sitesinde KOSGEB ve KOBĠ’lere sunulan hizmet / desteklere iliĢkin güncel bilgiler bulunmaktadır. KOBĠ’ler, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecini internet üzerinden baĢlatabilmekte ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilme durumlarıyla ilgili bilgilere eriĢebilmektedir.

KOBĠ Cep uygulaması ile; KOSGEB haberleri, duyuruları, destekleri, birimleri, bilgi edinme, çevrimiçi KOBĠ hizmetleri ve KOBĠ asistanı gibi hizmetler sunulmaktadır. KOBĠ Cep uygulamasına, mobil cihazda www.kosgeb.gov.tr adresine girilerek ulaĢılabilmektedir.

KOSGEB’e ait portallar ve hizmet alanları Tablo 2’de verilmiĢtir.

(15)

Tablo 2 - KOSGEB Web Portalları ve Hizmet Alanları

Portal Adı Açıklama Ġnternet Adresi

KOSGEB Ġnternet Portalı

Kurumun dıĢarıya açılan penceresidir.

Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, ayrıca tüm portallara giriĢ için kullanılan ana giriĢ kapısıdır.

http://www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB e- Personel Portalı

Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara SSO (Tek ġifre) ile ulaĢabildiği, duyurular, maaĢ bordrosu, site içi mesajlaĢma gibi iĢ ve iĢlemleri yapabildiği portaldır. Ayrıca personelin destek sistemine giriĢi bu portal aracılığı ile yapılmaktadır.

http://kds.kosgeb.gov.tr

KOSGEB e-KOBĠ Portalı

ĠĢletmelere yönelik bilgilendirme ve destekleme portalıdır. KOBĠ’ler, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecini internet üzerinden baĢlatabilmekte ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilme durumlarıyla ilgili bilgilere eriĢebilmektedir. Ayrıca KOSGEB’in kredi destek programlarıyla ilgili süreçlerin, baĢlangıcından tamamlanması aĢamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleĢtirilmektedir.

KOBĠ ve giriĢimcilere iĢ kurma, iĢ yapma, KOBĠ’lere sunulan avantajlar, KOBĠ’lere sağlanan finansal destekler ve imkânlar, bölgesel ve sektörel avantajlar, iĢveren ve iĢçi hakları, AB ve Gümrük Birliği kapsamında bilgi sağlayacak KOBĠ asistanı bölümü yine bu portal üzerinden yayınlanmaktadır.

http://ekobi.kosgeb.gov.tr

KOBĠNET/EU- Online

Bilgi Ağı Projesi

KOBĠNET; ülkemizde KOBĠ’lere hizmet sunan kuruluĢlar “Bilgi Sağlayıcı KuruluĢ”

olarak yer alan oda, birlik, dernek, vakıf, banka v.b. sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği çerçevesinde oluĢturulmuĢtur.

Bilgi Sağlayıcı KuruluĢlar KOBĠ’lere sundukları hizmetlerini ve üyelerini KOBĠNET’te tanıtmaktadırlar.

KOBĠNET, iĢ dünyasına iliĢkin bilgiye eriĢim kapısıdır. Portal, ekonomi ve iĢ dünyası, finans imkânları, mevzuat, AB, firma rehberleri ve iĢletmeler arası iĢbirliği tekliflerini içermektedir.

http://www.kobinet.org.tr

(16)

Portal Adı Açıklama Ġnternet Adresi

Diğer Portallar

Hizmet Merkezlerine ait web sayfalarının, Avrupa iĢ ağları projesi için een.kosgeb.gov.tr ve Avrupa çevre müktesebatına uyum için bilgilendirme amaçlı cevre.kosgeb.gov.tr web sayfalarının barındırılması gerçekleĢtirilmektedir.

http://een.kosgeb.gov.tr http://cevre.kosgeb.gov.tr

▪ KOSGEB Çağrı Merkezi

KOSGEB Çağrı Merkezi hizmeti 2010 yılında iĢletime alınmıĢtır. KOBĠ’ler ve giriĢimciler KOSGEB Çağrı Merkezi’ne tüm illerden 444 1 567 numaralı telefon üzerinden eriĢebilmektedir.

KOSGEB Çağrı Merkezi, Türkiye’nin tüm illerini kapsayacak Ģekilde 7 gün 24 saat, resmi ve dini tatil günleri dâhil olmak üzere hizmet vermektedir.

KOSGEB Çağrı Merkezi üzerinden KOBĠ’ler;

- KOSGEB destekleri, faydalanma koĢulları ve baĢvuru prosedürü konusunda bilgilere, - KOSGEB Hizmet Merkezleri iletiĢim bilgilerine,

- Vergi numarası veya T.C kimlik numarasını tuĢlamak suretiyle KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt durumu ile bağlı bulunulan KOSGEB Hizmet Merkezi ve KOBĠ Uzmanı bilgisine,

ulaĢabilmektedir.

4. Ġnsan Kaynakları

3624 sayılı KOSGEB KuruluĢ Kanunu uyarınca KOSGEB asli personeli, idari hizmet sözleĢmesi ile sözleĢmeli olarak istihdam edilir. Personelin tabi olacağı idari, sosyal ve ücret hükümleri, BaĢkanlık makamı tarafından hazırlanarak Ġcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler vasıtasıyla düzenlenmektedir. Asli personel;

a) Kamu kurum ve kuruluĢlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, diğer personel kanunlarına ve ĠĢ Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olanlar ile daha önce bu kanunlara göre görev yapmıĢ olanlar açıktan,

b) Kamu hizmetine ilk defa BaĢkanlık bünyesinde baĢlayacak olanlar, KPSS sınav sonucuna göre açıktan,

c) Kendi görev ve pozisyonlarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunanlar ilgili düzenlemeler çerçevesinde,

ç) Ġstisnai pozisyonlara açıktan atamalarda (a) ve (b) bentlerinde yer alan koĢullar aranmaksızın, istihdam edilmektedir.

(17)

2010 yılı sonu itibariyle KOSGEB’deki toplam personel sayısı 878’dir. Personelin unvanlara göre dağılımı ġekil 2’de verilmektedir. Toplam personelin %63’ü KOBĠ Uzmanı ve Uzman Yardımcılarından oluĢmaktadır.

ġekil 2 - Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

*Destek elemanı sayısı; destek elemanı, sekreter, Ģoför, teknisyen ve memur toplamını göstermektedir. Uzman- uzman yardımcısı sayısı; KOBĠ uzman ve uzman yardımcıları ile mali hizmet uzman yardımcılarının toplamını göstermektedir.

KOSGEB personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ġekil 3’te verilmektedir. Üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesindeki personel, tüm KOSGEB personelinin %82’sini oluĢturmaktadır.

ġekil 3 - Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

(18)

KOSGEB personelinin hizmet sürelerine göre dağılımı ġekil 4’te verilmektedir. Toplam personelin %33’ü 20 yıl ve daha fazla süredir KOSGEB’de çalıĢmaktadır.

ġekil 4 - Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

KOSGEB personelinin BaĢkanlık Merkez teĢkilatı ve taĢra teĢkilatı dağılımı ġekil 5’te verilmektedir. 878 personelin 561’i taĢra teĢkilatında görev yapmaktadır.

ġekil 5 - Personelin Görev Yerine Göre Dağılımı

*: BaĢkanlık Birimleri dıĢındaki birimler taĢra teĢkilatını oluĢturmaktadır.

(19)

5. Sunulan Hizmetler

▪ KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destekler:

15.06.2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında oluĢturulan 6 destek programı ile KOBĠ’ler ve giriĢimciler desteklenmektedir. Destek programları KOSGEB Ġcra Komitesi tarafından onaylanmakta ve KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) duyurulmaktadır. Programlar hakkındaki detay bilgiler ve baĢvuru evrakları da aynı internet sitesinde bulunmaktadır.

∙ KOBĠ Proje Destek Programı: ĠĢletmelere özgü sorunların iĢletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği destek programıdır. Bu programla, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyet adımlarını ve baĢarı ölçütlerini tanımlayabilen rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBĠ’ler daha nitelikli desteklere eriĢme imkânı bulmaktadır. Programın amacı, KOBĠ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluĢturulması, iĢletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliĢtirilmesi ve esnek destekleme sistemine olan ihtiyacın karĢılanmasıdır.

Program kapsamındaki projeler için KOSGEB desteğinin üst limiti 150.000 TL olup, proje harcamaları birinci ve ikinci teĢvik bölgelerinde %50, üçüncü ve dördüncü teĢvik bölgelerinde

%60 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

∙ Tematik Proje Destek Programı: Program, Çağrı Esaslı Tematik Program ile Meslek KuruluĢu Proje Destek Programı olmak üzere iki alt programdan oluĢmaktadır.

Çağrı Esaslı Tematik Program’da, makro strateji dokümanlarında iĢaret edilen öncelikler dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karĢılanması için KOBĠ’lerin kendi iĢletmelerini geliĢtirmeye yönelik projeleri ve meslek kuruluĢlarının KOBĠ’lerin geliĢtirilmesine yönelik projeleri desteklenmektedir. Sunulabilecek projelerin hedef kitlesi, bütçesi, KOSGEB destek limiti, proje baĢvuru dönemi ve yerleri KOSGEB tarafından ilan edilen çağrılarda belirtilmektedir.

Meslek KuruluĢu Proje Destek Programı’nda, bir çağrıya bağlı olmadan, meslek kuruluĢlarının KOBĠ’lerin ve/veya giriĢimciliğin geliĢtirilmesi için hazırladıkları projeler desteklenmektedir. Bu programda destek üst limiti 150.000 TL olup, proje harcamaları birinci ve ikinci teĢvik bölgelerinde %50, üçüncü ve dördüncü teĢvik bölgelerinde %60 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

∙ ĠĢbirliği Güçbirliği Destek Programı: KOBĠ’lerin tedarik, pazarlama, düĢük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman baĢta olmak üzere tek baĢlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlara “ortak çözümler” üretmek için bir araya gelerek hazırladıkları iĢbirliği-güçbirliği projelerinin desteklendiği programdır. KOBĠ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek iĢletmelere dönüĢmesi, ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması ve KOBĠ’ler arasında ortaklık ve iĢbirliği kültürünün geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamındaki iĢbirliği - güçbirliği projeleri için KOSGEB destek üst limiti geri ödemesiz destekler için 250.000 TL, geri ödemeli destekler için ise 500.000 TL olup proje

(20)

harcamaları birinci ve ikinci teĢvik bölgelerinde %50, üçüncü ve dördüncü teĢvik bölgelerinde

%60 oranında desteklenmektedir.

∙ Ar-Ge, Ġnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluĢlara sahip KOBĠ ve giriĢimcilerin geliĢtirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-giriĢimcilerin desteklenmesi, KOBĠ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaĢtırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliĢtirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileĢtirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına olan ihtiyacın karĢılanması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge veya inovasyon projesi KOSGEB kurullarınca uygun görülen KOBĠ’lere, TEKMER’lerde ücretsiz iĢlik tahsis edilmekte, iĢlik tahsis edilmeyenler için kira desteği verilmektedir. Projede yer alan makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, danıĢmanlık, eğitim, tanıtım, yurtdıĢı kongre, konferans, fuar ziyaret ve teknolojik iĢbirliği ziyaret, test-analiz ve belgelendirme, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, baĢlangıç sermayesi giderleri ile projede çalıĢan personel giderleri için 200.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 532.000 TL destek (üst limit) verilmektedir.

Endüstriyel uygulama projesi KOSGEB kurullarınca uygun görülen KOBĠ’lere; kira desteği, projede yer alan makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri ile proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri için 200.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere 468.000 TL (üst limit) destek verilmektedir. AĢağıda belirtilen projeler endüstriyel uygulama projelerinin kapsamını oluĢturmaktadır:

- Kamu kaynakları ile desteklenerek baĢarıyla tamamlanmıĢ Ar-Ge / inovasyon projesi sonucunda ortaya çıkan yeni bir ürün / hizmetin ticarileĢtirilmesine yönelik projeler

- Patent belgesi ile korunan yeni bir ürün/hizmetin ticarileĢtirilmesine yönelik projeler

- Doktora çalıĢması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin ticarileĢtirilmesine yönelik projeler.

Destekleme oranı tüm bölgeler için %75 olup, Ar-Ge Ġnovasyon Programı altında yer alan BaĢlangıç Sermayesi Desteği için %100’dür.

∙ Genel Destek Programı: KOBĠ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliĢtirmek amacıyla eğitim, danıĢmanlık, yurt içi fuarlara katılım, yurt dıĢı iĢ gezisi, tanıtım, eĢleĢtirme, istihdam, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet, belgelendirme, test, analiz ve kalibrasyon desteklerini içermektedir.

Program kapsamında verilen desteklerin tamamı geri ödemesiz destekler olup üst limitleri aĢağıda listelenmiĢtir.

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERĠ ÜST LĠMĠT

(TL)

1 Yurt Ġçi Fuar Desteği 30.000

2 Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi Desteği 10.000

3 Tanıtım Desteği 15.000

4 EĢleĢtirme Desteği 15.000

(21)

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERĠ ÜST LĠMĠT (TL)

5 Nitelikli Eleman Ġstihdam Desteği 20.000

6 DanıĢmanlık Desteği 15.000

7 Eğitim Desteği 10.000

8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000

9 Tasarım Desteği 15.000

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000

11 Belgelendirme Desteği 10.000

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000

TOPLAM 210.000

Destekleme oranı birinci ve ikinci teĢvik bölgelerinde %50, üçüncü ve dördüncü teĢvik bölgelerinde %60’tır.

∙ GiriĢimcilik Destek Programı: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan giriĢimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaĢtırılması, baĢarılı ve sürdürülebilir iĢletmelerin kurulması, giriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢtırılması, ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri’nin kurulması ile giriĢimciliğin geliĢtirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı giriĢimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program,

- Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi - Yeni GiriĢimci Desteği

- ĠĢ GeliĢtirme Merkezi (ĠġGEM) Desteği - ĠĢ Planı Ödülü

uygulamalarından oluĢmaktadır.

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitim Programları, KOSGEB ve KOSGEB ile iĢbirliği içinde diğer kurumlar tarafından ücretsiz olarak düzenlenmektedir. GiriĢimcilik eğitim programlarının amacı, iĢini kurmak isteyen giriĢimci adaylarının planlı bir Ģekilde, sağlıklı öngörü ve tahminler ile kendi iĢyerlerini kurmalarını sağlamak ve dolayısı ile iĢletmelerin hayatta kalma sürelerini artırmaktır. Eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebildiği gibi, genç giriĢimci, kadın giriĢimci ve üniversite öğrencileri gibi belirli bir hedef kitle grubuna yönelik olarak da yapılabilmektedir. Eğitimlerin süresi, 24 saati atölye çalıĢmaları olmak üzere toplam 60 saattir.

Yeni GiriĢimci Desteği, KOSGEB veya KOSGEB ile iĢbirliği içinde diğer kuruluĢlar tarafından düzenlenen “Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri”ne katıldıktan sonra iĢletmelerini kuran veya ĠġGEM’lerde yer alan iĢletmelere verilmektedir. BaĢvuru tarihi itibariyle son iki yıl içinde kurulmuĢ olmak Ģartıyla; iĢletme kuruluĢ ve danıĢmanlık giderleri için 5.000 TL, kuruluĢ dönemi makine, teçhizat ve ofis donanımı giderleri için 10.000 TL, iki yıl boyunca iĢletme giderleri için 12.000 TL ve yine 2 yıl içinde satın alınacak makine ve teçhizat için geri ödemeli olarak 70.000 TL tutarında Yeni GiriĢimci Desteği verilmektedir.

ĠġGEM’ler, giriĢimcilerimizin en kırılgan dönemi olan baĢlangıç evresinde iĢlik tahsisi, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri, iĢ planı hazırlama, danıĢmanlık ve yönlendirme gibi hizmetlerle giriĢimcilere destek olmaktadır. Dünya Bankası ve AB kaynakları ile KOSGEB tarafından

(22)

kurulan 14 ĠġGEM (Zonguldak, Tarsus, Karadeniz Ereğli, EskiĢehir, Adana, Mersin, Van, Samsun, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, Pendik, HacıbektaĢ, Kütahya) faaliyetini sürdürmektedir.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı (IPA BROP) kapsamında Kastamonu, Malatya ve Tokat’ta ĠġGEM kurulmasına iliĢkin proje devam etmektedir. KOSGEB GiriĢimcilik Destek Programı kapsamındaki ĠġGEM KuruluĢ Desteği ile yeni kurulacak ĠġGEM’lere bina tadilatı, mobilya-donanım alımı ve ĠġGEM yöneticisi personel giderleri karĢılığı olarak geri ödemesiz toplam 750.000 TL (üst limit) destek verilmektedir.

ĠġGEM ĠĢletme Desteği ile personel giderleri, ĠġGEM’de yer alan iĢletmelere yönelik toplu eğitim/danıĢmanlık faaliyetleri giderleri, ĠġGEM binası küçük tadilat giderleri için en fazla 36 ay boyunca geri ödemesiz toplam 100.000 TL (üst limit) destek verilmektedir.

ĠĢ Planı Ödülü, üniversiteler tarafından örgün eğitim içerisinde giriĢimcilik dersi alan öğrenciler arasında düzenlenecek iĢ planı yarıĢmalarıdır. YarıĢmalar, KOSGEB-üniversite iĢ birliği ile her üniversitede yılda bir kez düzenlenebilmektedir. YarıĢma sonucunda, KOSGEB ve üniversite temsilcilerinden oluĢan bir jüri tarafından belirlenen en baĢarılı iĢ planı sahibine 15.000TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL (en fazla 24 ay içinde iĢlerini kurmuĢ olmaları kaydı ile) ödül verilmektedir.

Destekleme oranı birinci ve ikinci teĢvik bölgelerinde %60, üçüncü ve dördüncü teĢvik bölgelerinde %70’tir.

▪ KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Kredi Faiz Desteği:

KOSGEB, KOBĠ’lerin uygun koĢul ve vadelerde banka kredilerine eriĢebilmelerini sağlamak amacıyla geliĢtirdiği Kredi Destek Programlarıyla KOBĠ’lerin bankalardan aldıkları iĢletme, yatırım, ihracat kredileri için faiz desteği vermektedir. Kredi Faiz Destek Programları’nın uygulama detayları, 2004 / 7131 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden bankalarla imzalanan protokoller ile belirlenmekte ve KOSGEB web sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) duyurulmaktadır. Teminat sorunu olan KOBĠ’ler Kredi Garanti Fonu’ndan düĢük komisyonla kefalet temin edebilmektedir.

▪ Laboratuar Hizmetleri:

∙ Metal mühendislik malzemelerine yönelik test ve analiz hizmetleri: Ankara Sincan, Ġstanbul Anadolu Yakası, Ġstanbul Ġkitelli, Ġzmir, Gaziantep, Bursa, Adana, Konya, Samsun, EskiĢehir ve Denizli Hizmet Merkezi Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren laboratuarlarda hizmet verilmektedir.

∙ Diğer malzemelere yönelik test ve analiz hizmetleri: Bursa’da Plastik ve Kauçuk Laboratuarı, Ġzmir’de Ekotekstil Laboratuarı ve Ankara’da Çevre Laboratuarında (www.asokosgebcevrelab.org.tr) laboratuar hizmetleri verilmektedir.

KOBĠ’ler laboratuar hizmetlerinden piyasa koĢullarına göre nispeten daha düĢük ücretlerle yararlanabilmektedir.

▪ Avrupa ĠĢletmeler Ağı Merkezleri (EEN) Tarafından Sunulan Hizmetler:

Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) alt bileĢeni GiriĢimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında KOSGEB’in ulusal koordinatörlüğünde kurulan Avrupa ĠĢletmeler

(23)

Ağı Merkezi kapsamındaki faaliyetler sürdürülmektedir. Bu merkezlerin toplam sayısı 7 olup, 5’inde KOSGEB koordinatör-lider, 1’inde (Samsun BBISC) katılımcı ortaktır.

Avrupa ĠĢletmeler Ağı, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerden konuyla ilgili organizasyonları birbirine bağlamaktadır. Avrupa ĠĢletmeler Ağı Merkezleri’nde KOBĠ’lere; iĢletmeler arası iĢbirliği ve uluslararasılaĢtırma hizmetleri, yenilik, teknoloji ve bilgi transferi hizmetleri, KOBĠ’lerin Ar-Ge için Topluluk Çerçeve Programı’na katılımını teĢvik eden hizmetler sunulmaktadır.

KOSGEB’in koordinatör veya katılımcı ortak olduğu Avrupa ĠĢletmeler Ağı Merkezleri aĢağıda belirtilmiĢtir.

- Ġstanbul BUSINNOVA - Bursa EMN

- Ankara BSN ANATOLĠA - KahramanmaraĢ BSN-MED

- Gaziantep GAPSUN

- Samsun BBISC

6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi

▪ Ġç Kontrol Sistemi:

Ġç Kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;

-Etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, -Varlık ve kaynaklarının korunmasını,

-Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,

-Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan;

organizasyon, yöntem ve süreç, iç denetim konularını kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

Mali iĢlemler, KOSGEB harcama birimlerinde ön mali kontrole tabi tutulmaktadır. Ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine iliĢkin iĢ, iĢlem ve süreçleri kapsayacak Ģekilde ve tüm KOSGEB birimlerine yol gösterici olma hususu göz önünde bulundurularak hazırlanan

“KOSGEB Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesi”, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir.

Üst yöneticinin belirlediği alanlarda ön mali kontrol iĢlemleri Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 2010 yılında;

- Muhasebe hizmetleri Ankara Muhasebe Müdürlüğünce yürütülen Merkez Müdürlüklerinin tüm geri ödemeli ve geri ödemesiz desteklere ait ödeme emri belgesi ve ekleri,

- Finansman Daire BaĢkanlığının, harcamaları destek bütçesi ödeneğinden yapılacak iĢlemlerine iliĢkin sözleĢme ve protokol taslakları,

- Muhasebe hizmetleri Ankara Muhasebe Müdürlüğünce yürütülen Merkez Müdürlüklerinin ve BaĢkanlık Birimlerinin 25.000 TL’yi aĢan ihaleli iĢlemlerine ait taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları,

(24)

- Muhasebe hizmetleri Ankara Muhasebe Müdürlüğünce yürütülen Merkez Müdürlüklerinin ve BaĢkanlık Birimlerinin 25.000 TL’yi aĢan ihaleli iĢlemlerinin ilk ödemeye ait ödeme emri belgesi ve ekleri,

- Yurt dıĢı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5 inci maddesine göre konaklama bedelinin tamamının karĢılandığı yurtdıĢı geçici görev yolluklarına ait ödeme emri belgesi ve ekleri Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca ön mali kontrole tabi tutulmuĢtur.

2010 yılında, BaĢkanlık Birimlerinin 25 adet, Ankara’da bulunan Merkez Müdürlüklerinin 6 adet, Ankara dıĢında bulunan Merkez Müdürlüklerinin 34 adet olmak üzere toplam 63 adet Ġhale dosyası ve bu iĢlere ait taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları ile 109 adet temizlik, güvenlik, taĢıt kiralama, nitelikli hizmet alımı, akaryakıt, personel servisi, diğer hizmet ve mal alım giderlerine ait ödeme emri belgesi ve ekleri ön mali kontrole tabi tutulmuĢ olup, ön mali kontrole tabi tutulan taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 3- 2010 Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Taahhüt Evrakı ve SözleĢme Tasarıları

Taahhüt Evrakı ve SözleĢme Tasarıları

Uygun

Görülen Ġade

Edilen Ġade Sebebi Temizlik Hizmet Alımı Ġhalesi

Taahhüt Dosyası 7 3 KĠK Genel Tebliğine Uygun

Olmadığından Ġade Güvenlik Hizmet Alımı Ġhalesi

Taahhüt Dosyası 6 2 KĠK Genel Tebliğine Uygun

Olmadığından Ġade Nitelikli Hizmet Alımı Ġhalesi

Taahhüt Dosyası 8 1 Birim Fiyat Ġhale Dokümanına

Uygun Hazırlanmadığından Ġade OSTĠM Hizmet Binası Çevre

Düzenlemesi ĠnĢaatı ĠĢi Ġhalesi Taahhüt Dosyası

5 Resmi Araçlara Akaryakıt Alımı

Ġhalesi Taahhüt Dosyası 2

Personel TaĢıma Hizmeti Alımı

Ġhalesi Taahhüt Dosyası 2

Kurumsal Web Servisi Yazılımı

Ġhalesi Taahhüt Dosyası 6

Araç Kiralanması Hizmet Alımı

Ġhalesi Taahhüt Dosyası 8 1

Geçici Teminat Sorunu Ve Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Formlara Uygun Hazırlanmadığından Ġade Diğer (DĠYARBAKIR Cazibe

Merkezi Pilot Uygulaması- Diyarbakır Mermercilik ġurası- Genç GiriĢimci GeliĢtirme Eğitim programı- Yazılımların ve Veri tabanlarının Kurum Ġçi ve Kurum DıĢı Uygulamalarının Hızlı ve Etkin ÇalıĢması Ġçin Yük Dengeleyici Alımı

11 2

Birim Fiyat Ġhale Dokümanına Uygun Hazırlanmadığından Ġade

(25)

Ayrıca Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri’nin 354 adet destek dosyası, Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nin 5356 adet ödeme dosyası olmak üzere toplam 5710 ödeme dosyası, BaĢkanlık Birimleri Ön Mali Kontrolüne tabi tutulmuĢ olup, bunlar içinde 257 ödeme dosyası tekrar değerlendirilmek ve eksikliklerin giderilmesi amacı ile ilgili Merkez Müdürlüğüne iade edilmiĢtir. Tablo 4’te, 2010 yılında ön mali kontrole tabi tutulan destek dosyalarının Hizmet Merkezlerine göre dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 4 - 2010 Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Destek Dosyaları Dağılımı

MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMĠNE TABĠ TUTULAN ÖDEME DOSYALARI

MUHASEBE

MÜDÜRLÜĞÜNE ARZ OLUNAN

MERKEZ

MÜDÜRLÜĞÜNE ĠADE EDĠLEN

TOPLAM

Ankara Üniversitesi TEKMER 12 - 12

Gazi Üniversitesi TEKMER 6 1 7

Gaziantep Üniversitesi TEKMER 15 - 15

Hacettepe Üniversitesi TEKMER 89 2 91

Karadeniz Teknik Ü. TEKMER 11 - 11

Kayseri Erciyes Üniversitesi TEKMER 17 - 17

Konya Selçuk Üniversitesi TEKMER 54 - 54

Orta Doğu Teknik Ü. TEKMER 107 4 111

Samsun Ondokuz Mayıs Ü. TEKMER 36 - 36

Ankara OSTĠM HMM 528 16 544

Ankara Sincan HMM 100 9 109

Ankara Siteler HMM 112 10 122

Adana HMM 396 6 402

Aksaray HMM 9 - 9

Çorum HMM 551 21 572

Diyarbakır HMM 22 10 32

Erzurum HMM 18 - 18

EskiĢehir HMM 5 - 5

Gaziantep HMM 418 9 427

KahramanmaraĢ HMM 60 - 60

Karaman HMM 45 2 47

Kayseri HMM 263 35 298

Konya HMM 643 12 655

Malatya HMM 442 40 482

Mersin HMM 322 49 371

NevĢehir HMM 182 5 187

Ordu HMM 179 7 186

Osmaniye HMM 78 3 81

Rize HMM 6 - 6

Samsun HMM 307 6 313

ġanlıurfa HMM 107 8 115

Trabzon HMM 252 - 252

Van HMM 35 - 35

Zonguldak HMM 26 2 28

GENEL TOPLAM 5.453 257 5.710

* HMM: Hizmet Merkezi Müdürlüğü

(26)

Ġade edilen 257 ödeme dosyasına iliĢkin bilgiler Tablo 5’te gösterilmektedir.

Tablo 5 - 2010 Yılında Ġade Edilen Ödeme Dosyaları DESTEK TÜRÜ

TOPLAM ĠADE SAYISI

ĠADE NEDENĠ (GENEL)

Nitelikli Eleman Desteği 84 Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri

Yönergesi’nde belirtilen evrakların eksik gönderilmesi.

Yapılan iĢlemin Destek Uygulama Yönergesi’nin 9.7 nci maddesine uygun olmaması.

Yapılan iĢlemin Destek Uygulama Yönergesi’nin 14.7.4.-b

maddesine aykırı olması.

Genel sözleĢme süresinin geçmiĢ olması.

Değerlendirme kurul kararı, sözleĢme, fatura ve kesin kabul tutanağında belirtilmiĢ olan miktar ve tutarların uyumsuz olması.

Destek tutarının hatalı hesaplanması.

Ödeme emri belgesinin hatalı düzenlenmesi.

Destek Onay Komisyonu kararındaki brüt ücret ile SSK tahakkukundaki brüt ücretin uyumlu olmaması.

Destek Onay Komisyonu kararındaki brüt ücret ile maaĢ bordrosundaki ücretin uyumlu olmaması.

Nitelikli elemanın brüt ücretinin eksik hesaplanması.

Destek ödeme olurunda yer alan yararlanıcı adı/unvanı ile destek onay komisyonunda yer alan yararlanıcı adı/unvanının farklı olması.

Tedarikçi faturasının arkasına KOSGEB’in ödeyeceği tutarın yazılmaması.

Yararlanıcının ödeme yaptığına dair banka dekontunun

bulunmaması.

Teknopark Kira Desteği 3

Kira Desteği (END: Uygulama) 1

Yurt Ġçi Ulus. Sananayi Ġhtisas Fuarı 25 Yurt Ġçi Sanayi Ġhtisas Fuarı 32

Ġhtisas Fuarı 10

Uluslararası Ġhtisas Fuarı 2

Ġhracat Amaçlı Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi

Desteği 2

Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi Desteği 7

BroĢür Ürün Katalog Desteği 14

Tanıtım Desteği BroĢür Katalog-Etiket

Baskılı Cd 17

DanıĢmanlık Desteği 1

DanıĢmanlık Desteği ( TEKMER ) 1 KuruluĢ Dönemi Makine,Techizat ve

Ofis Donanımı Desteği 2

Makine,Techizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

5

Malzeme Techizat, Prototip, Hammadde

Desteği 1

Milli Katılım Düzeyindeki Yurt DıĢı

Fuarlara Katılım Desteği 3

Milli Katılım DıĢındaki Yurt DıĢı

Fuarlara Katılım Desteği 4

Genç GiriĢimci GeliĢtirme Eğitimi

Desteği 1

Genel GiriĢimcilik Eğitimi Desteği 1

BaĢlangıç Sermayesi Desteği 2

Yurt DıĢı Kongre, Konferans Panel

Katılım Desteği 1

(27)

DESTEK TÜRÜ

TOPLAM ĠADE SAYISI

ĠADE NEDENĠ (GENEL) Genel Sanayi Fuarlarına Katılım 6

Yararlanıcı tarafından fuar bedelinin tamamının ödenmemesi.

Vergi/SGK borç durumunu gösterir belgenin ödeme dosyasında bulunmaması.

Vergi/SGK borç durumunu gösterir belgenin uygun olmaması.

Firmanın vergi/SGK borcu olmasına rağmen mahsup dilekçesinin bulunmaması.

Destek dosyasında

taahhütnamenin eksik olması.

Genel Test Analiz ve Kalibrasyon 9

Yeni ĠĢ Kurma 7

ĠĢ kurma 2

Personel Giderleri Desteği

(Endüstriyel Uygulama) 1

Personel Giderleri Desteği (ARGE) 1

Belgelendirme Desteği 2

Bilgisayar Yazılım Desteği 5

Altyapı Üstyapı Desteği 4

Proje Durum Değerlendirme 1

Toplam 257

▪ Ġç Denetim Sistemi:

Ġç denetim; kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danıĢmanlık faaliyetidir.

KOSGEB’de iç denetim süreci, Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı Yönergesi ve Ġç Denetim Rehberi çerçevesinde yürütülmektedir. Ġç denetim; denetim evreninin tanımlanması, denetim alanlarının belirlenmesi, risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi, denetim alanlarının öncelik sırasına konulması, denetim kaynaklarının tahsis edilmesi, planın hazırlanması ve onaylanması ile iç denetim programının hazırlanması ve onaylanması ile baĢlamaktadır. Süreç, denetimin yapılarak taslak denetim raporunun düzenlenmesi ve düzenlenen raporun denetlenen birime cevap ve eylem planını almak üzere gönderilmesi ve gelen cevap ve eylem planına göre

“Denetim Raporu”nun oluĢturulması ile devam etmektedir. Düzenlenen denetim raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 64'üncü maddesi ve Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 44'üncü maddesi gereğince üst yöneticiye ve aynı Yönetmeliğin 45’inci maddesi gereğince de Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu’na gönderilmektedir.

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı’yla yayımlanan Ġç Denetçilerin ÇalıĢma ve Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile KOSGEB’e 5 adet Ġç Denetçi kadrosu verilmiĢtir. Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı, biri baĢkan olmak üzere toplam 5 adet Ġç Denetçi ve iki adet memur ile hizmet vermektedir.

(28)

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ

2010 yılı, KOSGEB’in 2008-2012 Stratejik Planı’nın üçüncü uygulama yılıdır. Planlanan faaliyet ve projeler stratejik planın temelini oluĢturan iki stratejik amaca ulaĢmak üzere kurgulanmıĢtır.

Birinci stratejik amaç; KOSGEB hedef kitlesini oluĢturan KOBĠ’lerin finansmana eriĢiminin kolaylaĢtırılması, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin özendirilmesi, ürün kalitesinin arttırılması, ürün ve sistem standartlarına uyumlarının sağlanması, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin artırılması, kurumsallaĢma ve markalaĢmanın özendirilmesi, dıĢ pazar paylarının arttırılması, giriĢimcilik ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi suretiyle KOBĠ’lerin rekabet gücünü arttırmak için sunulan hizmet ve destekleri kapsamaktadır.

Ġkinci stratejik amaç; KOBĠ’lere ve giriĢimcilere etkin hizmet ve destek verilmesi için idari kapasitenin geliĢtirilmesi yönünde alınacak tedbirleri kapsamaktadır.

KOSGEB 2008 – 2012 Stratejik Planı'nda yer alan 2 stratejik amacın gerçekleĢtirilmesi için yürütülecek faaliyetler 10 stratejik hedef çerçevesinde gruplanmıĢtır:

Stratejik Amaç 1 : KOBĠ’lerin Rekabet Gücü Arttırılacaktır.

Hedef 1.1 KOBĠ’lerin finansman kaynaklarına eriĢimi ve kamu alımlarından aldıkları payın arttırılması sağlanacaktır.

Hedef 1.2 Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geliĢtirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaĢtırılacaktır.

Hedef 1.3 KOBĠ’lerin uluslararası pazar payı artırılacaktır.

Hedef 1.4 KOBĠ’lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi artırılacaktır.

Hedef 1.5 GiriĢimcilik yaygınlaĢtırılacaktır.

Hedef 1.6 Bölgesel geliĢmiĢlik farklılıklarının azaltılması amacıyla bölgesel kalkınma desteklenecektir.

Hedef 1.7 KOSGEB destekleri KOBĠ'lerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırma odaklı verilmeye devam edilecektir.

Stratejik Amaç 2 : KOSGEB Hizmet ve Desteklerinde Etkinlik Arttırılacaktır.

Hedef 2.1 KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

Hedef 2.2 Destek mevzuatı KOBĠ’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına çözüm üretme odaklı iyileĢtirilecektir.

Hedef 2.3 Yasal mevzuat gözden geçirilecek, gerekli faaliyet ve iyileĢtirmeler gerçekleĢtirilecektir.

Referanslar

Benzer Belgeler

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu idarelerinin, mali yönetim ve kontrol alanında görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde

verilmiştir. Üniversitelerde “Girişimcilik” dersinin müfredata konularak okutulması KOSGEB için son derece önemlidir. KOBİ’ler için yeni pazar oluşturmak ve

Bu destek kapsamında kurulan ĠĢletici KuruluĢa; kuluçka merkezi kirası, iĢletim giderleri, iĢletici kuruluĢ personeli ve bu personele ait ulaĢım giderleri ile

a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantılarına katılmak, görüĢ ve tekliflerini bildirmek. b) Yönetim Kurulunda alınan kararların takibini ve

Bu rapor, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılında çağrısını gerçekleştirdiği Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı,

2010 İktisadi ve Sosyal Kalkınma Programlarından destek alan işletmelerin geleceğe yönelik ihtiyaç duyduğu alanların başında yatırım için ek fi nansman

Doğu Marmara Kalkınma

[r]

Kapı pervazı üretimi yapmakta olan firma Ajansımız desteğiyle aldığı makineler sayesinde üretim kapasitesini %100 arttırmış, 1 yeni ürün üretmeye başlamış ve

Destek alan firmaların yıllara göre istihdam sayılarının değişimi incelendiğinde, proje uygulama döneminde istihdam sayılarının normal seyrinden daha fazla artış

• Tokat Erbaa ilçesinde belediye hizmet binasına engelli ve yaşlıların kullanımına yönelik asansör yapılmış, ilçedeki önemli kamu binalarının içine iz

Kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olabildiği program kapsamında, uygulanan proje sayılarına göre ilk üç sırada sırasıyla Köylere Hizmet Götürme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği, “Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bi- limsel yoldan

Destek Miktarı: 3.000.000 (geri ödemesiz) 2.000.000 (geri ödemeli) Destek Oranı: %60hibe + %40 geri ödemeli Başvuru Dönemi : Sürekli. *Alınacak makine, teçhizat ve

TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için destek üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %60 olup Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan

Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge

Başvuru sahibi firmanın başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması ve merkez, faaliyet/üretim yerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2

- Merkezinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması, - Ticaret ve/veya Sanayi Odası

Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir..

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Performans Hedefi.. B ü tçe D ış ı K

In this con- text, the problem on which we focus in this paper is defined as follows: Given an existing road network, the hazardous-network design problem involves selecting the

Çalışmada Türkiye’de Küçük Orta ve Büyük Ölçekli işletmelere finansal destek sağlayan kuruluşlar olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İhracat

Hedef 3.1: 2014 y›l› sonuna kadar; 8.600.000 hektar orman alan›n›n çok amaçl› fay- dalanmaya uygun olarak envanteri ç›kar›lacak ve amenajman planlar›