Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Sverigedemokraternas oppositionsråd

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-01-30 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] lgverk-4-915 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Martin Karlsson

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Sverigedemokraternas

oppositionsråd

Dnr 00285-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkännda Marianne Sandströms (SD) anställ- ning vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet.

Ärendet

Marianne Sandström erhåller, som Sverigedemokraternas oppositionsråd, arvodering uppgående till 67 procent av årsarvodet. Marianne Sandström söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som op- positionsråd, tjänstgöra ca 20 procent som advokat vid Bröderna Gustafssons Advokataktiebolag utan jämkning av oppositionsrådsarvodet.

Regionstyrelsen vill framhålla att avsikten med § 7 i regler för ersättning till regionens förtroendevalda aldrig har varit att förhindra förtroendevalda från att inneha en anställning. Den procentuella andelen av årsarvodet är dock tänkt att korrespondera med den arbetsinsats som utförs åt Region Norrbot- ten varför allt för omfattande engagemang vid sidan av rådsuppdraget kan komma att medföra att styrelsen finner det lämpligt att jämka rådsarvodet.

Styrelsen medger att ifrågavarande bestämmelse kan tolkas på det sätt som rådet tycks har gjort och avser att förtydliga regelverket vid nästa revidering.

Bilagor:

Ansökan om godkännande av anställning vid sidan av uppdrag som opposit- ionsråd

Protokollsutdrag skickas till:

Marianne Sandström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :