• Sonuç bulunamadı

Supremes Visions D'orient

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Supremes Visions D'orient"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

“SUPRÊMES VtSİONS D ’ORİENT”

' Pierre Loti’nin pek çok sevdiği suprême kelime­ sine yakın, vaktiyle, çok kullanılmamakla beraber, bâzan duyduğumuz âksâ kelimesi vardı ki en uzak, en sonunda mânâsına gelerek, Extrême Orient âksâyı , şark dediğimiz zaman, şarkın en uzağı demek olduğu gibi “ suprême” kelimesindeki en üstün, en sonuncu mânâsının delâletiyle bir akrabalığı duyulur. “ Su­ prêmes visions d’Orient” da şarkın en âksâ görüş­ meleri, sonuncu ve en ehemmiyetli görünüşleri mâ­ nâsına delâlet ederdi.

Loti’nin halâvetli kitabı şahsî bir ruznâme şek­ linde yazılmıştır. îlk kısımları, umumî harpten ev­ vel Fransa’da o zamanın en meşhur ve makbul bir mecmuası sayılan “ Illustration” da neşredilmeğe baş­ lanmışken, 1914 de, Loti 64 yaşındayken, harb-i u- mumîde vazife alınca mabadı intişare devam edeme­ mişti. 1921 de yine Fransa’nın en eski ve muteber “ La Revue des Deux Mondes” mecmuasının 15 ağus­ tos, 1 eylül ve 15 eylül 1921 tarihli nüshalarında ba­ sılmıştı.

Bu kitap L oti’nin İstanbul’da 1910 da üç aylık, sonra, '1913 de iki aylık hayatını bir ruznâme şek­ linde ihtiva etmekle hem 1910 hem 1913 İstanbul ha­ yatımızın nice hâtıralarını yaşattığından bu parça­ ları, mecmuanın nüshalarında basıldıkça onları o zamanki gündelik İleri gazetesinin üç nüshasında ic­ mal ile üç yazı neşretmiştim. ■

jjfp fee T M

f;

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

* 0 0 1 5 0 4 4 5 3 0 0 6 *

Referanslar

Benzer Belgeler

Düzenli kahvaltı etmeyen 14-39 Kahvaltısı yetersiz – dengesiz olan 38-63 Öğle yemeği yetersiz – dengesiz olan 53-68 Akşam yemeği yetersiz – dengesiz olan 20-54

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Kültür Müdürlüğü ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu etkin işbirliği sayesinde kütüphanelere her

Ondan hususî ders alanlar da vardı. Bu gençlerden bazıları, günün birinde eve girer girmez ne görsünler? Sofada camekanııı buzlu cam ian, tavana kadar

Mşıseı arşivlerde ıstanouı ueııegı Taha

L amartine and Pierre Loti, French authors who have left their marks on world literature, are both known for the admiration they held for Turks and Turkey.. Everytime he visited

1981’den bu yana TMDK’da sözleşmeli olarak çalışan, Türk müziği ve ney dersleri veren Niyazi Sayın, sonradan Nefesli Sazlar Bölümü.. Başkanlığı’na

Rumelihisarma gömülmeyi isteyen şairin cenazesi bu­ gün öğle namazını müteakip Fatih Ca­ miinden merasimle alınıp ebedî istirahat- gâhına

evlilik olayı ve tiyatro birlikte çok gü­ zel yürür... Fakat eşiniz

aeruginosa sufllar›nda ticarsilin-klavulanik aside karfl› istatistiksel olarak anlaml› düzeyde direnç geliflmifl oldu¤u görüldü (p<0.001).. Hastanelerde

Harem bilinenlerin aksine, cariyelerin Osmanlı toplu- mundaki aile yapısının özelliği olan saklılık ve kapalılık prensibi altında yaşadığı ve eğitim

Fakat Leylâ he­ men notalarla şarkıları tekrar edince seyyar çalgıcılar büyük bir hayret için­ de kalırlar.. Şair Leylâ son zamanlarına kadar ze­

Hayvansal ürünlerde yaşanan fiyat artışları daha düşük oranlarda kalırken hatta son yıllarda fiyatlar düşebilirken (beyaz et); üretim sürecinde kullanılan girdilerde

en ufak detay na varıncaya ka- dGr büyük bir titizlikle çalışma­ sının yanısıra, kimi yerleride de­ seni monotonluktan kurtarmak için serbest dokuda

STUDY DESIGN AND SETTING: We conducted a medical record review of 36 consecutive patients with lesions (26 of which were excised) seen at two Departments of Otolaryngology in

Histological and coprological findings confirmed the diagnosis of Diphyllobothrium latum; ova were ellipsoidal with operculate characteristics, and had a small knob in

dır. Böylece gördüğünüz kuşları binlerce kişinin daha görmesine, çok sayıda insanın bu güzelleri tanıyıp, bu işe gönül vermesine aracılık etmiş olursunuz.

K›rm›z› mercanlar, ailenin öteki üyelerinde oldu¤u gibi, karmafl›k görünseler de asl›nda beden yap›lar› çok basittir.. Silin- dir biçimindeki bedenlerinin

In our country, family businesses that are a keystone of the economy have to increase their level of institutionalization and maintain their sustainability via

Şair aşağıdaki beyitte ise gönül ehlinin Allah’ın veli kullarına ikramı olan kerâmeti bir sır olarak telâkki ettiklerinden bunu orataya saçmayacaklarını

Amacım para kazanmaktan çok iyi ve kalıcı ça­ lışmalar yapabilmek.” Hemen ardından ekliyor, “En çok istediğim şeylerden biri de Atıf Yılmaz’ın yönettiği bir

Aretha Franklin, Bee Gees, Phil Collins, Bette Midler, Jewel, Willie Nelson gibi devlere besteler veren,?.

S İV A S , — Mustafa Kemal Paşa'nın Am asya ya hareketinden kı­ sa zaman sonra birden gizli faaliyetlerini arttıran Hürriyet İtilâfçılar, önceki gece,

Kuşkusuz, zirve kararlarının en az müzakerelere başlama kararı verilmesi kadar önemli hükmü ve sonucu, müzakere sürecinde Avrupa Birliği’nin Türkiye ile yoğun