• Sonuç bulunamadı

Rıza Tevfik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rıza Tevfik"

Copied!
1
3
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

RızaTevfik

3 o

İPTİ

İki sene evvel bugünü

vefat etmişdi

Flı son olarak ilmi makalelerini Yeni Sabahta neşreden tahrir hİye-

( D e v a m ı S a . 5. S il t d o

Merhum filozof Rıza Tevfik timizden filozof Rızâ~TevfiT: mer-| hum, iki sene evvel bugün hayata' gözlerini kapamıştı.

Büyük ilim adamının ziyaı kar - şısında duyduğumuz teessürü tek­ rar etmekle kendisini seven okuyu­ cularımızın hissiyatına tercüman o- luyoruz. Rıza Tevfik, ilim hayatı - mızın vc edebiyatımızın ölmez bir simasıdır.

Merhumun vefakâr refikaları ve aile erkânı bu sene havaların ıttı- ratsızlığı yüzünden mezarını ziya - ret vazifesini tâlik eylemişlerdir.

Bu ziyaret mezarına konulacak taşın vaz'ı günü yapılacaktır.

Bu büyük şairin hassas ruhuna bu vesile ile fatihalar ithaf eyleriz.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Bütünleşik tehditleri; daha önceden hiç uluslararası seyahat deneyimi olmayan Rus turistler; 2 kez, 4 kez, 5 kez ve daha fazla uluslararası seyahat deneyimi olan Rus

Vücudun iç sıcaklığı yüksek olduğu için, mantıken ısı kaybı ile ilgili me- kanizmaların çalışmaya başlaması veya ısı üretici mekanizmaların durdurulması

Çalışma arkadaşı olarak pek kolay değil, çok dikkatli olmak lazım.. Ken­ disi perfeksiyonist olduğu için etrafın­ dan da böyle şey

Rahmetli Çallı için gösterilen muhabbet ve | saygıda her şey yerli yerinde ve tastamamdır, î Onu resim tarihimize böyle

[r]

Ankilozan spondilit ve RA birlikteliği bulunan, gonartroz tanısı nedeniyle sol total diz protezi planlanan, ASA IV risk grubunda, başarısız santral nöroaksiyel

Daha sonra gördüm ki, büyük gazetelerin başında olan, politik yazı­ lar yazan bir çok kimseler, tıpkı sizin ve be­ nim gibi spordan başlamışlar

Meşhur joumal’inde bizi ve yurdumuzu pek fena görüp gös­ teren, bütün ömrü dinde ve dinsiz­ likte her mezhebe girip çıkmakla geçtiği için hakkımızdaki

Ben, havadis tahkik etmenin, hava­ dis yazmanın, sahife tertip etmenin Amerikada yeni öğrendiğim bütün tekiğini orada tatbıka kalkıştım.. Hatta neşriyat

Bu süreçte; Anadolu Selçuklu kentlerinin mekânsal örgütlenme düzenini biçimlendiren ögelerin, Orta Asya ve İran Türk–İslam kültüründen gelen yerleşim pratiklerinin

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı

Stüdyo iç mekan düzenlemesinde zaman kavramının değişmeden mekanın değişime uğramasından kastedilen, hem sanal hem de reel stüdyo hacimlerindeki teknik ve

Miras sözleşmesinde yer alan artık değere katılma oranına ilişkin bir hük- mün çevirme (tahvil) yoluyla mal rejimi sözleşmesi olarak kabul edilebileceği yö- nünde:

Rahman NU, Salih MAM, Jamjoom AH, Jamjoom ZA: Con- genital intramedullary lipoma of the dorsocervical spinal cord with intracranial extension: case report. 10.White WR, Fraser

Zira kâinatı kötüle- yen ve ona olumsuz bakan Plotinus’un çağdaşı Gnostikler üzerinden de- ğerlendirme yapıldığında, Plotinus’un kozmolojik çerçevede

86 Uluslararası Eşyaların Satımı Sözleşmeleri’ne İlişkin Andlaşma’nın (Viyana Andlaşması) 45/2 ve 61/2 maddeleri dolayısıyla dönme ile müspet zarar da talep

maddesine 3842 sayılı Yasa ile eklenen son fıkrada“ soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı

Browne ve 'Abdullah Philby' gibi insanlarla da tanıĢmasına neden olan felsefî yaklaĢımlarının ilk örneklerini “Hüsün ve Mahiyeti” baĢlıklı makaleler dizisi

Edebiyatın çocuk ve gençlerin eğitiminde son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın ömrünü bebeklik, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, yaşlılık gibi