• Sonuç bulunamadı

Can Yücel:Şiir, insanlığın kurtuluşu doğrultusunda ölümcül bir denemedir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Can Yücel:Şiir, insanlığın kurtuluşu doğrultusunda ölümcül bir denemedir"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Can Yücel: Şiir, insanlığın kurtuluşu

doğrultusunda ölümcül bir denemedir

Dit konusundaki tutu - m u n u z? " 'Ö zel bir d il'y a ­ ratma çabasında olduğu - nuz yolundaki görü şe katı - lir mısınız ?

B ir kitap çevirisi yüzünden yedi buçuk yıl hapse mah - kiım edilen Can Yücel 'in son kitabı " B ir ,Siyasînin Şi­ i r le r i", çıkar çıkmaz en çok sözü edilen kitaplardan biri oldu. Bu kitaptaki şiirlerin özelliği, birik işi d ı­ şında, cezaevinde yazılm ış olm aları ve Can Yücel ’in özgün şiirinde yeni bir aşamayı b elirlem eleri. Yücel, şiirlerin e, yazılarına, hatta yaşamına karışm ış o ken­ dine özgü üslubu ile karşılık verdi sorularım ıza da:

Can Yücel şiirin in "ya - pı"sından başlayalım is - terseniz. .. Bana kalırsa , "Sevgi Duvarı "nda da, "B ir Siyasinin Ş iirleri"n d e de çözüm lenm esi gerek en ilk öge, yapı. ..

Yapı m ı? Son ş iir le r için diyorsanız "yapı tanımı" ko - lay : Dört taş duvar, bide pen­ cere, parmaklıklı. .. Ama bu tanımı fazla havai bulmayası­ nız diye şıp söyleyim :Ben şiir- de " yapı " kavramına k arşı­ yım. Çünki bence ş iir bir de - vinmedir ve bu devinmenin , bir yapıda olduğu gibi parça - ları d e ğ il,e v re le ri vardır . Daha soyutbir d eyişle,şiir bir mekan d eğil,b ir zamandır . Belki de belirli! bir mekandan, kapalı bir yerden, bir çıkmaz - dan kurtulmak için girişilen b ir devinmedir ş i i r . . . Söz ge- lim i.b ir kuyu dibinden kurtul­ mak üzre bir a tılım .. . Kuyu - nun ağzında ufacık bir ışıkpa- patı var, siz de kuyunun dibin­ deki Yusuf'sunuz... Sözden

(sözde değil) ellerin izle .ayak­ larınızla o ışık papatına doğ - ru tırmanıyor sunuz... Gözü - nüz o ışık çiçeğinde, ama o sözlerden oluşmuş ellerin iz - le, ayaklarınızla o karanlık ku­ yunun çetelesini çıkarmak zo ­ rundasınız , en ufak çıkıntısı - na,girintisine d ek ... İşte bu gözlem gücüyle yürütülen ça - b a .sizi kuyunun ağzındaki şiir­ selliğe ulaştıracaktır. B ir ba - kıma bilince doğru bir yolcu - luk bu ... Bu çabayı hor gören­ ler va r, olsun ! Bence ş iir , insanlığın kurtuluşu doğrultu­ sunda, istediği kadar hurda sa­ yılsın,yine de ölümcül bir de­ nemedir. Kaldı ki bu bireysel

gibi görünen denemenin kay—

nağı insanlık tarihiyle yaşıt olan ortak denemdir, sözdür , dildir .bilgidir .bilim dir; kı - sadan k ısa sı, bu deneme hem toplumsal, hem de evrensel­ dir. Yani ş iiri düzen bir özne bile olsa,özü n e s n eld ir.,. Ve hiç kuşkusuz,ortaya çıkan şiir nesneldir... Şiirse ta b iî...

"İron i"n in Can Yücel şiirindeki y e ri nedir? B ir "le itm o tiv "g ib i mi alını - yor, yoksa şiiri kuran baş­

lıca öğelerden biri mi ?

Sanırım,bu "ironi"sana - tını "bıyık altından gülm e"di- ye karşılayabiliriz türkçede. Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz. ..

P e k i, ’ 'zeka "m n y e ri ve önem i ?

A,kardeşim ,şim di gaze - teden çıksak.Karaköy'e vara­ bilmek için -ki bu yol bence yatay b ir kuyudur - kaç varta atlatmamız gerek ecek :.. Bu da ancak zekamızı işletmekle olur. Yoksa eziliriz,sak atla - nırız,yahut ne bileyim ,kara - kolu b o y la rız .. .E , ş iir debi - raz böyle bişey,değil mi ?

"Can Yücel şiirinin baş lıca yapı taşlarındandır" diyebileceğim iz başkaca ö - gelerden söz edebilir mi - yiz ? Söz g elim i halk kay - nakları, halk ağzı, halk tür­ küleri. . .

Demin buraya gelirken , b ir taksinin kabamdan bir ke­ sit almasını önleyim jierken ,

Can Yücel: Adana Cezae - vi ’nde bir siya si

öyle bir "piruefyaptım ki .ken­ dim de şaştım. Yani ayakları­ mın ucunda fırdolayı dönüver­ dim. Oysa ben baleden zerre anlamam.Senin anlayacağın, bu ölüm-kalım savaşmdagöv- demizden, b ilgim izd en ,d ili- mizden,bilincimizden canhav- liyle ne devşirebilirsek onu devşirip ş iir li (I ) yaşamamı­ zı sürdürmeye bakıyoruz. İşte bu dediğim "piruet"i becer - dikten sonra da öyle sunturlu bir küfür savurdum ki, ne cev­ her varm ış bende diye hayran kaldım kendim e... Halk ağzıy­ la tabiî...

Ya kullanılan teknik? Cem al Sür ey a, "Can Yücel kadar değişik teknikler kul­ lanmış şairim iz yoktur di - yebiliriz, " diyordu "P a - pirüs"teki yazısında. .. Bu, " B i r Siyasinin Ş iirleri " n - de daha da belirgin. Söz g e­ limi, bir mahkeme kararı­ na da, rubai biçiminde ya - zilm iş bir ş iire de rastlı - yoruz.

Hepsi de yaşayabi Imek için kardeşim ... Bi sâflyâne it lik ..

Kuş-dili filan gibi mi ? . . .

Çevirm enlikle şairli - ğin ilintisi konusunda. . .

Ben yabancı dillerdene- piy ş iir çevirdim 1 türkçeye , çok da yararım gördüm. Çün - kü ben,kendi şiirim i yazar - ken bile, bir başka şairin .ken­ dimden hariç b ir şairin ş iiri­ ni yazar gibi yazmaya ça lış ı­ yorum.

"B ir Siyasinin Şiirle - r i " ndeki içeriğe gelelim mi ?

Gelelim .'.."B ir Siyasinin Şiirleri"ndeki içerik: İÇERİ -

Sİ .

"B en şiir düzmek de - ğ il,ş iiri düzmek istiyorum " dizesindeki anlam ?

Önce üretmeyle ve aşk dol­ gunluğuyla ilg ili e lb e t.. .Son - ra da Türkiye'nin bu "can-hav- li" döneminde artık düzülme - mesi gereken,ama halâ düzü- lüyorsa.o zaman da acele dü- zülmesi gereken b ir ş iir türü­ ne karşı düşmanlığıma yora - b ilirsin iz bu d iz e y i... Türk halkının yüzyıllardır Köy-köy, Hâne-hâne, Ümük-ümük tıka - nıp kalmış ACISI, bizde de tek­ nolojinin-hangi ters yoldan o - lursa olsun-ilerlemesi saye - sinde ilk kez,hızla paylaşılır, hızla sınıf bilincine e riş tirile - bilinir bir keskinliğe yanaş­ maktadır. .. Geçen günbir yük kamyonu gördüm,paslı, ça - m urlu... Kıçında tebeşirle "SEVENİ YOK S E Y F U LLA H " y a z ılıy d ı... Şimdi,bu Seyful - lah, sevilmemenin acısını .in ­ san yerine konmamanın acısı­ nı böyle yalın,böyle a ç ık -se - çik ve böyle dağ-bayır, saatte yüz kilometre hızla haykırır - ken, ne yalan söy leyim , karde­ şim , ben o buruk ve burulmuş acılı,yayan ve yavan ve acısı

kendinden menkul ve sanat

dergilerinde mukim ve soyut ve damıtık ş iirle r değil düz - mek, öyle ş iirle ri bellemek bile istemiyorum.

■ A L P A Y K ABACALI

Referanslar

Benzer Belgeler

Ekonomi Bakanlığı destekli olarak yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Ayakkabıcılık Projesi Yurt Dışı Ziyaret Organizasyonları

Royal College of Art’ta eğitim gören bir grup öğrenci tarafından geliştirilen Gravity Sketch, tasarımcıların iki boyutlu düzlemde yaptıkları üç boyutlu çizimleri

Bilimkurgu sinemasının kendi anlatı yapısı içerisinde kadınların gerçek dünyaya uygun toplumsal ve kültürel temsillerinde (anne, eş, bilim kadını, güçlü

P ., Büyük Kabinenin düşmesiyle iktidara gelen Kâmil Paşa kabinesinin, Avrupa devletlerinin teklif ettiği sulh şartlaıım kabul etmesi üzeri­ ne harekete geçen

Thilda Kemal’in cenazesinin ca­ miye gelişinde yakınlarının deste­ ği ile yürüyen Yaşar Kemal, zaman zaman 50 yıllık hayat arkadaşı için gözyaşı döktü..

Genel bir kural olarak, Smith'in formunun pozitif bir

Gazetelerle ve radyolarla, ilâı dildiği gibi, cenaze mersimi resm Bâyezlt meydanından başlıyacak Tebliğde merasime iştirâk edece lerfft saat 12.15 ten evvel

"İstanbul'un hava kirliliğinden nefret ediyorum" diyen ünlü şair, bu yüzden hastalandığını ve nefes almakta güçlük çektiği için sık sık oksijen tüpüne

Ayrıca, fitoremediasyonda sucul ototrofların kimyasal atıkların çevresel olarak yönetilmesi ile ilgili fiziksel metodlara göre nispeten daha duyarlı ve etkili

(2013), Kerkennah Adaları (Orta Akdeniz) çevresinde pingerlerin ĢiĢe burunlu yunus ile fanyalı ağlar arasındaki etkileĢiminin azaltması üzerine yapılan çalıĢmada,

Bu açıdan bakıldığında çalışmada önerilen türbin bazında senelik ve günlük gibi uzun ve kısa dönemli saatlik veya 10 dakikalık çözünürlükte rüzgâr

Çalışmada 6944 baz uzunluğundan göğüs kanser geni ile yine aynı uzunlukta sağlıklı gen verisi kullanılmıştır. Her iki DNA dizilimi entropi tabanlı sayısal

Hareketli I. arahkta negatif yonde, II. arahklarda pozitif yonde hareket etmektedir. Cisim hazlanirken kuvvet ile h1z ayni yonlO olur. zaman arahklannda h1zlanmaktad1r. zaman

olarak daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Elektrik-elektronik alanı öğrencileri çocuk geliĢimi ve eğitimi alanı öğrencilerine göre sınıf içi çatıĢma yaĢama nedenleri olarak

Tanımı: Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, faaliyetin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir

It has been shown that repression of IL-7Rα gene upon stimulation by IL-7 involves the induction and function of Gfi1 in mature CD8 + T cells, but not in CD4 + T

Buna karşılık, Danıştay tarafından iptal edilen veya ona- nan kararlar açısından, zamanaşımının kesilmesi söz konusu olduğu için, her olayın ayrı ayrı

44 Temsilciler sürekli halka hesap vermek durumunda ve her zaman değiştirilebilir olduklarının farkındadırlar, aksi halde eğer halk, temsilcilerini seçtikten sonra

A 2,230 gm premature female infant was safely delivered onboard a fixed-wing aircraft during an evacuation flight from Kinmen to Taipei on the 23(superscript rd) of June 2003.. The

Koruma ve onarımı yapılmış olan yapıların kolay bir şekilde gezilmesi ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmış, kent içinde kısa ve uzun olmak üzere iki gezi

Fikret M uallânın 1927-1939 yılları arasında gerçekleştirdiği yapıtlar, onun ileride çok yönlü olarak geliştireceği desenci ve renkçi yanlarını ayrı ayrı öne

1. Yaklaşım/Model: Öğretimin temelini oluşturan temel felsefeyi açıklayan genel bir bakış açısıdır. Yaklaşım/model öğretimin nasıl olması gerektiği

Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizas- yonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya