• Sonuç bulunamadı

İzole korpus kallozum agenezisi: Olgu sunumu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İzole korpus kallozum agenezisi: Olgu sunumu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

si 13 hafta ile uyumlu olup, sol üst ekstremite humerus dista-linden itibaren ampute ve çevresinde amniyotik doku band› izlenmifltir. Hastaya terminasyon seçene¤i sunulmufltur. Ter-minasyon iste¤i olan hastan›n gebeli¤i vaginal yolla termine edilmifltir. Bulgular› postmortem do¤rulanm›fl, abort mater-yalinin makroskopik incelemesinde asimetrik ekstremite hi-poplazisi ve amputasyon seviyesinde ince bir amniyotik zar›n kolu s›k› bir flekilde sard›¤› görülmüfltür. Baflka gross anoma-li izlenmemifltir. Vital bulgular› stabil olan hasta postpartum 1. gün flifa ile taburcu edilmifltir.

Sonuç: Antenatal sonografide fetusa yap›fl›k aberran doku band› ile birlikte karakteristik deformiteler ve hareket k›s›tl›-l›¤› gözlenmesi amniyotik band sendromu tan›s›n›n konulma-s›n› sa¤lar. Bu vakada erken haftada geliflen asimetrik ekstre-mite hipoplazisi ve amniyotik doku band› ile tan› konulmufl-tur. Ancak band görülmese bile, asimetrik ensefelosel ve dis-traktif kalvaryum defekti ile gastropleroflizis gibi karakteristik anomalilerin varl›¤› amniyotik band sendromunun gösterge-si olabilir. Teratojenik ve genetik kökenli ekstremite ampu-tasyonlar› simetrik ve bilateraldir. Amniyotik band sendro-muna ba¤l› amputasyonlar ise genellikle asimetriktir. Bu va-ka da bu durumun bir örne¤idir. Rutin ultrason muayenesin-de amniyotik band sendromunun minör muayenesin-defektlerini içeren olgular›n atlanabildi¤i ve prenatal tan›n›n koyulamad›¤› bi-linmektedir. Amniyotik band›n görülmesi kesin tan› için ge-rekmedi¤i gibi sadece amniyotik band›n görülmesi de tan› koydurucu de¤ildir. Normal olarak 16. gestasyonel haftaya kadar koryon ile birleflmemifl amniyotik band gözlenebilir. Ancak bu vakada amniyotik band ile birlikte hipoplazik sol üst ekstremite mevcudiyeti tan›y› koydurmufl, terminasyon sonras› görüntüler de tan›y› do¤rulam›flt›r.

PB-079

‹zole korpus kallozum agenezisi:

Olgu sunumu

Hicran Acar, Sevcan Arzu Ar›nkan, Kaan Pakay, Oya Pekin, Gökhan Göynümer

Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Perinatoloji Klini¤i, ‹stanbul

Amaç:Korpus kallozum; iki serebral hemsiferi ba¤layan ge-nifl miyelinize fiberlerden oluflur ve agenezisi toplumda %2–3 oran›nda görülür. Kromozom anomalileriyle birlikteil¤i yük-sektir. Tan›, ultrasonografik muayene ile konulur ancak stan-dart aksiyal planlar tan› koymak için yeterli olmaz, ek olarak koronal ve sagittal planlar›n da incelenmesi gerekir. Bulgular:26 yafl›nda Gravida 4, Parite 1, Abortus 2 olan has-ta d›fl merkezden klini¤imize ventrikülomegali ön has-tan›s›yla yönlendirilmifltir. Son adet tarihine göre 28 haftal›k gebeli¤i olan hastan›n t›bbi özgeçmiflinde bir özellik bulunmamakta,

obstetrik özgeçmiflinde ise iki tane sezaryen ile do¤um öykü-sü vard›r. Akraba evlili¤i, alkol ve ilaç kullan›m öyküöykü-sü yok-tur. Hastan›n anamnezinden, 1. trimester tarama testini yapt-rmad›¤› ve d›fl merkezde yap›lan 2. düzey detayl› ultrason muayenesinin normal oldu¤u ö¤renilmifltir. Hastanemizde yap›lan ultrason muayenesi 29 hafta ile uyumlu olan hastada ventrikulomegali izlenmifl ve perinatoloji poliklini¤ine yön-lendirilmifltir. Perinatoloji poliklini¤inde yap›lan ultrason muayenesinde fetal kraniyal incelemede ventrikül posterior çaplar› 19.8 mm, gözyafl› bulgusu, interhemisferik kist mev-cuttur. Sagittal planda kallosal arter paterni anormal olarak görünmüfl ve korpus kallozum izlenmemifltir. Hastaya, gene-tik dan›flma, sitogenegene-tik analiz ve kranial magnegene-tik rezonans (MR) görüntüleme önerilmifltir. Hasta karyotip analizini ka-bul etmemifltir. MR görüntüleme ile korpus kallozum ageni-zisi do¤rulanm›flt›r. Hasta 37 hafta gebe iken a¤r› flikayetiyle do¤um acile baflvurmufl ve ayn› gün a¤r›l› eski sezaryen endi-kasyonuyla sezaryene al›nm›flt›r. 3020 g 7/8 Apgarl› tek canl› k›z bebek do¤urtulmufltur. Hasta postop 2. gün flifa ile tabur-cu edilmifltir. Bebe¤in do¤um sonras› fizik ve nörolojik mu-ayenesi normal olup postnatal 3. ve 6. aylardaki nörolojik muayeneleri de normaldir.

Sonuç: Korpus kallozum agenezisi tan›s›, ultrasonografik muayene ile konulur ancak standart aksiyal planlar tan› koy-mak için yeterli olmaz ve koronal, sagittal planlar›n da ince-lenmesi gerekir. Aksiyal planda cavum septum pellusidumun görülmemesi, lateral ventriküllerde atrium k›sminda geniflle-me ve göz yafl› görünümü ile yine ayn› kesitte hemsiferlerin birbirinden ve lateral ventriküllerden ayr›lmas› ve orta hatta üç çizgi fleklinde görünüm korpus kallozum agenezisinden flüphelenmemize yol açan indirek iflaretlerdir. Bu vakada has-tan›n 2. düzey ayr›nt›l› ultrason muayenesi d›fl merkezde ya-p›larak normal olarak de¤erlendirilmifl ve 29. haftada ventri-kulomegali tespitiyle klini¤mize yönlendirilmifl, korpus kallo-zum agenezisi tan›s› 29. haftada konulmufltur. Bu nedenle do¤ru gerekli kesitlerle korpus kallozum görüntülenmesi ve indirekt iflaretlere dikkat edilmesi önerilir. ‹ndirekt iflaretler kesin tan› koydurtmaz ancak korpus kallozum agenezisinden flüphelenilerek direkt iflaretlerin aranmas›na yol açar. Midsa-gittal ve midkoronal kesitte korpus kallozumun gösterilme-mesi ve perikallozal arterin anormal seyri ile tan› konulur. Günümüzde flizofreni ile iliflkisi tart›fl›lmakta olan ve postna-tal %20–30 oranlarda ciddi nörogeliflimsel gecikmeye yol açan korpus kallozum agenezisi özellikle post natal dönemde yine ciddi nörogeliflmsel gecikmeye yol açan metabolik has-tal›klarla da kar›flabilir. ‹lerleyen geliflimsel dönemde bildiril-mifl sinsi biliflsel kusurlara da yol açabilir. Bu nedenle prena-tal dönemde ventirikulomegali gibi s›k karfl›lafl›lan durumlar-da akl›m›za ay›r›c› tan›durumlar-da korpus kallozum agenizisi gelmeli-dir.

Perinatoloji Dergisi

15. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 15–18 Ekim 2015, Mu¤la

Referanslar

Benzer Belgeler

4 Birinci basamakta farklılaşmamış semptomlarla başvuran hastalardaki bulantı ve kusma, santral sinir sistemi, vestibüler sistem, gastrointestinal sistemle ilgili

lıştı, belki tam manasıyle halkın şairi olamadı ise de kendi ııesildaş lan arasında onun kadar bu uğur da çalışmış olanı yoktur. O ilk defa olarak

Developments related to determination of legal limits resulted in meta-juridic field and in the clarification field of law. At the same time this leads to other conduct rules

Bizim olgumuzda parotis bezindeki kitleden yapılan biyopsi ile tükürük bezinden kaynaklanan undiferansiye karsinoma ve undiferansiye nazofarenks karsinoma metastazı

Suphi Paşa’nın oğlu ve Türk Ocakla­ rının ateşli hatibi Hamdullah Suphi bir çok himmeti yanında Türkçeye ve Türk öğretmen ve politikacılarına

Amasra ve Bartın yöre halkı, tüm kurumlarıyla doğayı mahvedecek olan bu termik santrale karşı çıkarken, batık holding, kuracağı santral için evlere şenlik bir ÇED

planlama, müdahale servisleri, Sistem desteği ) yer alan müdahalelerinin bir öğretim yılına dağıtıldığı plandır...  Genel olarak yıllık çalışma takvimi

1911 yılında 165 000 lira sermayeli Osmanlı Şirketi adı altında gûya bize ait bir şirket, İşletmeyi devraldı.. Bu özel sektör, gerçekte gene İrıgilizlerin