121 numaralı `‘Ayntab Şer‘'iyye Sicili (H.1179-1200/M.1765-1785) / `Ayntab Sharia Records No: 121 ( Hegiro.1179-1200/Christian.1765-1785)

241  Download (0)

Tam metin

(1)

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI

121 NUMARALI ‘AYNTAB ġER‘ĠYYE SĠCĠLĠ H.1179-1200/M.1765-1785

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

DANIġMAN HAZIRLAYAN Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Hasan KARAKUġ

(2)

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI

121 NUMARALI ‘AYNTAB ġER‘ĠYYE SĠCĠLĠ

H.1179-1200/M.1765-1785

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Hasan KARAKUġ

Jürimiz, ..……… tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonunda bu yüksek lisans / doktora tezini oy birliği / oy çokluğu ile başarılı saymıştır.

Jüri Üyeleri: 1. 2. 3. 4. 5.

F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun ……... tarih ve ………… sayılı kararıyla bu tezin kabulü onaylanmıştır.

Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

(3)

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

121 Numaralı ‘Ayntab ġer‘iyye Sicili

Hasan KARAKUġ

Fırat Ünivertsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Bölümü

Elazığ-2006; Sayfa: VI+234

Osmanlı tarihinde en önemli arşiv kaynaklarından biri de şer‗iyye sicilleridir. Özellikle şehir tarihi çalışmalarında kıymetli bilgileri ihtiva ederler. Bizde bu önemli kaynaklardan biri olan 121 numaralı ‗Ayntab Şer‗iyye Sicili‘ni (H.1179-1200/M.1765-1785) çalışmamıza konu edindik.

Bu metinlerden yola çıkarak yaptığımız değerlendirmelerde ‗Ayntab‘ın bu dönemde idari, siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal yapıları üzerinde durduk.

(4)

SUMMARY

Master Thesis

‘Ayntab Sharia Records No: 121

Hasan KARAKUġ

Fırat University

The Institute of Social Sciences Section of History Elazığ-2006; Page: VI+234

One of the most important archives of ottoman history is Sharia Records. Especially, they consist of important in formation on the studies of city history in this study we investigated ‗Ayntab Records No: 121 (Hegiro.1179-1200/Christian.1765-1785) which is one of this important records.

The administrative, political, economical and social structure of ‗Ayntab were investigated referring to the articles.

(5)

ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET ... II SUMMARY ... III ĠÇĠNDEKĠLER ... IV ÖNSÖZ ... V KISALTMALAR ... VI BĠRĠNCĠ BÖLÜM ... 1

1. 121 NO’LU ‘AYNTAB ġER‘ĠYYE SĠCĠLĠ ... 1

ĠKĠNCĠ BÖLÜM ... 2

2. BELGELERĠN KONULARINA GÖRE TASNĠFĠ ... 2

2.1. Belgeler‘in Özetleri ... 5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ... 25

3. BELGELERĠN TRANSKRĠPSĠYONU ... 25

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ... 218

4. 121 NUMARALI ‘AYNTAB ġER‘ĠYYE SĠCĠLĠ ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRMELER VE SONUÇ ... 218

BĠBLĠYOGRAFYA ... 233

(6)

ÖNSÖZ

Sosyal bilimler alanında tarih araştırmaları önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur. Görevi, geçmişi aydınlatıp geleceğe ışık tutmak olan tarihçi; geçmişe dönük araştırmalarda bulunurken, belge ve bilgileri ortaya koyarken objektif bir yol izlemeyi asla unutmamalıdır. Osmanlı devleti uzun tarihi boyunca geniş bir coğrafya üzerinde yer almış olduğundan dolayı mutlaka en ince ayrıntılarına kadar incelenip araştırılması bir zorunluluktur.

Bu nedenle tarih araştırmalarında ―Birinci Elden Kaynak‖ özelliğinde olan ―Şer‗iyye Sicilleri‖ içerdikleri önemli belge ve bilgilerden dolayı, tarih araştırmalarında büyük bir yere sahiptirler.

Bu amaçla bu çalışmada 18. yy. son çeyreğine doğru Osmanlı idari sistemi içerisinde bir kaza olan ‗Ayntab şehrini incelemeye çalıştık.

Çalışmamızın konusu, Milli Kütüphane‘de temin ettiğimiz H.1179-1200/M.1765-1785 tarihleri arasındaki olayları içeren 121 numaralı ‗Ayntab Şer‗iyye Sicilidir. Belgeler mümkün olduğunca düzenli ve titiz bir şekilde transkribe edilmiştir.

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tezimizin tanıtımını yaptık. İkinci bölümde belgelerin konularına göre tasnifini ve belgelerin özetlerini verdik. Üçüncü bölümde, sicilimizin transkripsiyonunu yaptık ve son bölümde ise, 121 numaralı ‗Ayntab Şer‗iyye Sicilinin genel bir değerlendirmesini yaptık.

Bu metinlerde ―Ayın‖ (Ê) harfini ( ‗ ) ve ―Hemze‖ (õ) harfini ( ‘ ) şeklinde, elif (Q), vav (ë ) ve y (ô) harfleri ile yapılan uzatmalar ( ^ ) işaretiyle gösterilmiştir. Ayrıca daha önce yapılan tüm çalışmalarda kadılık kurumu ve Şer‗iyye Sicilleri ile ilgili konulara değinildiği için bu konuları tekrarlamaktan kaçındık.

Bu eserin belirlenip hazırlanması ve her safhasında büyük bir itina gösteren çok değerli vakitlerini bana ayıran, emeğini hiçbir şekilde ödeyemeceğim sayın hocam Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK‘e teşekkür etmeyi zevkle bir borç bilirim.

Ayrıca bu eserimi benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen abim Ökkeş KARAKUŞ‘a ve hayatım boyunca bana destek olan, dualarıyla benim ayakta kalmamı sağlayan, hiçbir zaman haklarını ödeyemeceğim babam Mehmet KARAKUŞ ve annem Elif KARAKUŞ‘a armağan ediyorum.

(7)

KISALTMALAR

a. g. m. : Adı geçen makale B. : Belge No Bkz. : Bakınız H. : Hicri M. : Miladi Mah. : Mahalle S. : Sayfa

(8)

1. 121 NO’LU ‘AYNTAB ġER‘ĠYYE SĠCĠLĠ

Ankara‘da Milli Kütüphane‘de olan 121 No‘lu ‗Ayntab Şer‗iye Sicili; 16,5x43 cm ebatlarındadır. H. 1179-1200 (M. 1765-1785) yılları arasındaki konuları ihtiva eden belgelerden ibarettir. Belgelerde genel olarak talik yazı türü kullanılmış olub iki farklı kâtip tarafından kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Yazılar genelde düzgün ve okunaklıdır. Birkaç belgede bazı yerlerinin silik olmasından dolayı okunamamıştır.

Sicile belge ve sayfa numaraları sonradan verilmiştir. Belgeler toplam 88 sayfadan oluşmaktadır. Defterimiz 132 belgeden ibarettir. Sadece Sicilin ilk üç belgesine sayfa numarası verilmemiş olub, dördüncü belgeden itibaren sayfa numarası verilmeye başlanmıştır. Yine defterin 57, 58 ve 59. sayfaları boş bırakılıp 60. sayfaya geçilmiştir ve aynı şekilde 82. ve 83. sayfaları boş bırakılıp 84. sayfaya geçilmiştir. Belgelerdeki tarihlerde kronolojik sıra takip edilmemiş olup tarihler bazı yerlerde rakamla ve bazı yerlerde de yazıyla yazılmıştır. Sicildeki ilk belge Haziran 1768 tarihli belgedir.

Sicilde ağırlıklı olarak terekeler bulunup bunun yanında ferman, berat, hüccet, mektup, ibka, avarızhane defteri, imdad-ı hazariyye gibi belgeler mevcuttur. Defterin 1-56. sayfaları Sicil-i Mahfuz Defterlü ( mahallinde geçen tereke, evlenme-boşanma, veraset, alacak-verecek vs. davalar), 61-88. sayfalar ise merkezden gelen emir ve fermanları ihtiva eden Sicil-i Mahfuz‘dur.

(9)

2. BELGELERĠN KONULARINA GÖRE TASNĠFĠ

Belgelerin Konularına göre

Tasnifi

Belgelerin Türü Belge No Belge Özeti Sayfa No Belgenin Tez Ġçindeki Sayfa Numarası Atanma, azl ve göreve devam (ibka) ile ilgili

Belgeler (idari) Mürasele Hüccet İbka Mürasele Ferman Berat Mürazsele Berat Berat Berat Mektup Berat Berat Berat Berat Berat Berat Berat Berat 48 68 82 89 93 99 103 104 105 108 110 116 118 119 124 125 126 127 131 13 16 18 19 20 21 21 22 22 22 23 24 24 24 25 25 26 26 26 119 153 169 175 178 187 193 193 194 196 199 206 207 208 211 215 212 212 218

Aile ile ilgili belgeler veraseti vasi kayyim tayini

ile ilgili belgeler (Evlenme- BoĢanma) Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 28 31 33 36 38 40 43 45 47 48 51 54 57 59 61 62 64 65 67 69 71

(10)

Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Tereke Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 44 45 46 49 50 51 52 54 55 56 61 62 74 75 80 81 92 117 130 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 7 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 17 17 18 18 20 24 26 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 92 96 98 99 101 103 109 113 27 119 117 118 120 121 122 123 125 126 127 133 145 161 162 167 168 176 206 216 Kaza’da toplanan vergiler ve kaza’nın masraflarını gösteren belgeler vs. Avarız Ferman Ferman Ferman Ferman Müfredat Defteri Buyuruldu Pusula 101 102 106 107 109 114 121 122 21 21 22 22 22 23 25 25 189 190 194 195 196 204 209 210

(11)

Merkezden kazaya gelen genel nitelikli belgeler Ferman Ferman Mektup Mektup Mektup Ferman Ferman Fetva-yı Şerif Ferman Buyuruldu Ferman 94 95 96 97 98 100 111 112 113 115 120 20 20 20 21 21 21 23 23 23 24 25 179 181 183 184 185 187 200 201 202 205 208 Sosyal olaylarla ilgili belgeler Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet 66 67 69 70 71 77 78 79 83 84 86 87 88 128 132 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 26 26 151 151 154 155 157 164 165 166 169 170 172 173 174 216 218

SatıĢ, borç alma ve verme, mal fiyatlarıyla ilgili belgeler Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Temessük 3 43 47 58 59 60 63 64 65 76 85 90 123 7 12 13 14 15 15 15 15 15 18 19 20 25 27 115 118 130 130 132 146 147 149 163 171 175 210 Vakıflarla Ġlgili Belgeler Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet Hüccet 53 57 72 73 91 14 14 17 17 20 124 128 158 160 176 Diğer Belgeler Kayıt Kayıt 1

129

7 26

27 216

(12)

2.1. Belgeler’in Özetleri

B.1

Anadolu‘dan İstanbul‘a vezir ağası Abdullah Ağa namına götürülecek koyunlarla ilgili Haziran 1768 tarihli belge.

B.2

Şehreküstü Mahallesinde Aklime kızı Emine‘nin Mehmed Ali nâm kimesneyle meclis-i şer‗i huzurunda nikâh olunmasıyla ilgili 6 Temmuz 1768 tarihili hüccet kaydı.

B.3

Kürtinciyan Mahallesinden zemzem adlı kadının Cebrail oğlu Mehmed‘den meclis-i şer‗i huzurunda yirmi guruş alması ve kasap Halo Süleyman‘ın mezbureye kefil olmasıyla ilgili hüccet kaydı.

B.4

Zincirli Kürbi Mahallesi sakinlerinden Mehmed Ağa bin Türkmen Mehmed Ağanın vefatıyla düzenlenen 25 Haziran 1766 tarihli tereke kaydı.

B.5

‗Ayntab‘da gayr-ı Müslim mahallesi olan Hepki-i zımmîyan mahallesi sakinlerinden Melkun kızı Meryem‘in kaybolmasıyla düzenlenen 31 Temmuz 1765 tarihli tereke kaydı.

B.6

Kurb-i Zincirli mahallesinden Mehmed bin Ahmed Semercioğlu2nun vefatıylşa düzenlenen 5 Temmuz1765 tarihli tereke kaydı

B.7

Tarlay-ı Atik Mahallesi sakinlerinden İsmail bin el-hac mehmed‘in vefatıyla düzenlenen 29 Mayıs 1766 tarihli tereke kaydı

(13)

B.8

Gürülciyan mahallesi sakinlerinden el-hac Halil bin Mustafa‘nın vefatıyla düzenlenen 6 Ağustos 1766 tarihli tereke kaydı.

B.9

Kurb-ü Şehreküstü Mahallesi sakinlarinden İbrahim bin Halil‘in vefatıyla düzenlenen 31 Temmuz 1766 tarihli tereke kaydı.

B.10

Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden Abdullah kızı Rûkiyenin vefatıyla düzenlenen 23 Temmuz 1766 tarihli tereke kaydı.

B.11

Şehreküstü mahallesi sakinlerinden Akçakoyuni aşiretinden Derviş Ali bin Ebubekir‘in vefatıyla düzenlenen 22 Haziran 1766 tarihli tereke kaydı.

B.12

Tarlay-ı Atik Mahallesi sakinlerinden Seyyid Mehmeed kızı Ümmühan‘ın vefatıyla düzenlenen 12 Temmuz 1766 tarihli tereke kaydı.

B.13

Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden Ahmed Ağa bin Ömer‘in vefatıyla düzenlenen 13 Ağustos 1766 tarihli tereke kaydı.

B.14

Seng-i Nakkaş Mahallesinde sakinlerinden Mustafa kızı Emine‘nin vefatıyla düzenlenen 9 Ağustos 1766 tarihli tereke kaydı.

B. 15

Kurb-ü Şehreküstü Mahallesi sakinlerinden Mustafa kızı Emine‘nin vefatıyla düzenlenen 9 ağustos 1766 tarihli tereke kaydı

(14)

B.16

Ağyol mahallesi sakinlerinden Mustafa bin el-hac Mehmed‘in vefatıyla düzenlenen 26 Ağustos 1766 tarihli tereke kaydı

B.17

Adana‘da Kozluca‘da misafir olan Ali baş ibn Hüseyin‘in vefatıyla düzenlenen 4 Eylül 1766 tarihli tereke

B.19

Kurb-ü Zincirli Mahallesi sakinlerinden Mehmed Ağa kızı Safiye‘nin vefatıyla düzenlenen 2 Eylül 1766 tarihli tereke kaydı.

B.20

Şehreküstü Kayasakal mahallesin sakinlerinden Mustafa bin el-hac Ali‘nin vefatıyla düzenlenen 3 Eylül 1766 tarihli tereke kaydı.

B.21

‗Ayntab bağlı Hacar karyesi sakinlerinden el-hac Abdullah ibn el-hac Mustafa‘nın vefatıyla düzenlenen 5 Ağustos 1766 tarihli tereke

B.22

Musluoğluyeri Mahallesi sakinlerinden Adnan oğlu Bedir‘in kaybolması üzerine düzenlenen Eylül başları 1766 tarihli tereke kaydı

B.23

‗Ayntabda Emir Ali hanında misafir iken vefat eden Çorumlu es-seyyid Mustafa bin Abdullah‘ın terekesinin beytü‘l-mal‘a teslimiyle ilgili ekim başları 1766tarihli tereke kaydı.

B.24

Kızılcamicar mahallesi sakinlerinden ikizcelioğlu Musa bin Haydar‘ın vefatıyla düzenlenen 20 Ekim 1766 tarihli tereke kaydı

(15)

B.25

( ? ) mahallesi sakinlerinden Mehmed kızı Emine‘nin vefatıyla düzenlenen 22 Ekim 1766 tarihli tereke kaydı.

B.26

‗Ayntaba bağlı Esbatrin mezrası sakinlerinden Osman bin Osman‘ın Üsküdar‘da vefat etmesiyle düzenlenen 21 Ekim 1766 tarihli tereke kaydı.

B.27

‗Ayntaba bağlı Esbatrin mezrası sakinlerinden Mehmed bin Sarı Mehmed‘in Kâdîri tekkesinde misafir iken vefat etmesiyle düzenlenen 21 Ekim 1766 tarihli tereke kaydı.

B.28

‗Ayntaba bağlı Esbatrin mezrası sakinlerinden Süleyman bin Ömer‘in sapanca kasabasında vefatıyla düzenlenen 21 Ekim 1766 tarihli tereke kaydı.

B.29

Kütünciyan mahallesi sakinlerinden Hamza kızı Fatma‘nın vefatıyla düzenlenen Eki Sonları 1766 tarihli tereke kaydı.

B.30

Hayki Müslüman mahallesi sakinlerinden Çulcu Osman bin Mehmedin vefatıyşla düzenlenen ekim ortaları 1766 tarihli tereke kaydı.

B.31.

Ehl-i Cefa mahallesi sakinlerinden Çulcu Osman bin Mehmed‘in vefatıyla düzenlenen Ekim Osman bin Mehmed‘in vefatıyla düzenlenen Ekim Ortaları 1766 tarihli tereke kaydı.

B.32

‗Ayntaba bağlı Köreniz karyesi sakinlerinden Ebubekir kızı Elif‘in vefatıyla düzenlenen Kasım 1766 tarihli tereke kaydı.

(16)

B. 33

‗Ayntaba bağlı Kürtün karyesi sakinlerinden Ebubekir kızı Elif‘in vefatıyla düzenlenen 163 Kasım 1766 tarihli tereke kaydı.

B.34

Hakkı Çavuş Mahallesi sakinlerinden Mehmed bin Hasan‘ın vefatıyla düzenlenen 3 Aralık 1766 tarihli tereke kaydı.

B.35

Kastel Mahallesi sakinlerinden el-hac Mehmed bin Nasif‘in vefatıyla düzenlenen Ocak sonları 1767 tarihli tereke kaydı.

B.36

Tarlay-ı Cedid Mahallesi sakinelerinden el-hac Mustafa kızı Fatma‘nın vefatıyla düzenlenen 23 Şubat 1767 tarihli tereke kaydı.

B.37

Sinekli Hoşkadim mahallesinde ikamet eden Halil kızı Ayşe‘ni vefatıyla düzenlenen 22 Şubat 1767 tarihli tereke kaydı.

B.38

Şehreküstü Mahallesinde ikamet eden Halil kızı Ayşe‘nin vefatıyla düzenlenen 22 Şubat 1767 tarihli tereke kaydı.

B.39

Kurb-ü Zincirli Mahallesi sakinlerinden el-hac Ömer ibn Osman vefatıyla düzenlenen 19 Mart 1768 tarihli tereke kaydı.

B.40

Kürtünciyan Mahallesinde ikamet eden Çekimzâde Mustafa Efendi ibn Osman‘ın vefatıyla düzenlenen Şubat başları 1768 tarihli tereke

(17)

B.41

Kürtinciyan Mahallesi sakinlerinden Çekimzâde Abdullah Efendi‘ni İstanbul‘da vefatıyla 22 Kasım 1767 tarihli tereke kaydı.

B.42

Kürtinciyan Mahallesi sakinlerinden Çekimzâde Mustafa Efendi ibn Osman‘ın vefatıyla sağ olan kızı Cennet Hatun‘un kendi nefsinden Abdullah ve Mehmed Efendi‘nin vasi tayin edildiğine dair Nisan sonları 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.43

Kurb-ü şehreküstü sakinelerinden Mehmed emin Çelebi kızı köyünde Fatma nâm hatunun ‗Ayntaba bağlı Çağırgin köyünde olan Akdeğirmeni monla Abdullah‘a satması ve mülkünün monla Abdullah‘a geçmesiyle ilgili 9 Mayıs 1768 tarihli satış hücceti

B.44

Çukur nam mahallesi sakinlerinden Ebubekir kızı Asiye‘nin demirci el-hac Mustafa ibn Mustafa adlı 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.45

‗Ayntaba tabi Kızılcahisar-ı Tahtani köyünde İsmail Hama, Süleyman Mehmed ibn Abdülkadir ‗Ayntabda şehreküstü mahallesinde vefat eden amcalarından babalarına intikal eden yüzsekiz guruşun kendi zimmetlerine geçirilmesiyle ilgili 30 Mayıs 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.46

Ali Tüccar mahallesinden sakin iken vefat eden Ömer bin Abdullah2ın küçük kızı Emine büyük kızı Emine‘ye günlük 6 akçe nafaka verilmesiyle ilgili 22 Mayıs 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.47

‗Ayntaba bağlı Burç köyünde Çavuş el-hac Ali bin Ahmed‘in seki bağ denilen yerdeki susuz tarlasını Hasan bin Mehmed‘e yetmiş guruşa satması ve tasarruf hakkının Hasan bin Mehmede geçmesiyle ilgili 11 Haziran 1768 tarihli satış hücceti

(18)

B.48

‗Ayntab naibi es-seyyid Mehmed Efendinin naiblik görevinin uzatılmasıyla ilgili mürasele kaydı.

B.49

Ehl-i Cefa mahallesi sakinelerinden Ahmed kızı Rabia‘nın vefatı üzerine zevci el-hac Mustafa Efendiyi vâsi tayin etmesiyle ilgili 27 Mayıs 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.50

‗Ayntaba tabi Telbeşer köyünden Osman bin Arab Halil vefatıyla bundan kalan mülkleri taleb eden karısı Ahmed kızı Fatma‘nın kocasının kardeşleri Ahmed ve Elife‘yi dava etmesi üzerine mülklerin kayınbabası arab Halil‘e ait olduğuna dair 27 Mayıs 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.51

Bostancı Mahallesi sakinlerinden, Muhsinzâde es-seyyid el-hac Mehmed Efendi‘nin vefatından onbeş gün önce evini oğlu es-seyyid Mehmed‘e bir guruşa satmadı üzerine diğer varislerin bunu dava etmeleri ve satışın gayr-ı meşru olduğu ve adı geçen mezburun terekesinin varislerine taksim edilmesiyle ilgili Mayıs-Haziran 1768 tarihli satış hücceti

B.52

Bostancı mahallesi sakinlerinden, Muhsinzâde es-seyyid el-hac Mehmed Efendi‘nin vefatından üzerine, malının üçte birini küçük oğlu es-seyyid Mehmed ve küçük kızı Haticeye bırakması ve bunun için büyük oğlu es-seyyid Mehmed Çelebi‘yi vasi muhtar tayin etmesiyle ilgili 27 Mayıs 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.53

Bike ( ? ) mahallesi sakinlerinden el-hac Mehmed efendinin hayatta iken ‗Ayntab‘da Gökmeydan kurbünde bulunan hadrevat bostanını fukaraya vakf eylemesi ve Vakfın mütevelliliğini el-hac Abdullah‘ın vefatı üzerine kızı Fatma‘ya vakfın tasarrufunun geçmesiyle ilgili 30 Mayıs 1768 tarihli vakıf hücceti.

(19)

B.54

Bostancı mahalesi sakinlerinden Muhsinzâde es-seyyid el-hac Mehmed efendinin vefatı üzerine küçük oğlu es-seyyid Mehmed ve küçük kızı Hatice‘ye büyük karındaşları tarafından her birine yövmiye on akçe nafaka verilmesiyle ilgili Mayıs-Haziran 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.55

Bostancı mahallesi ahalisinden iken vefat eden Muhsinzâde es-seyyid el-hac Mehmed Efendinin hayatta iken kızı Aviş‘in annesi Cemile hatunun malından üçyüz guruş hakkı olduğunu şahitlerin şehadetleriyle söylemesi üzerine ölen mezburun terekesinden üçyüz guruşun kızı Aviş‘e teslim edilmesiyle ilgili 31 Mayıs 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.56

‗Ayntab tâbi Karacaviran köyünde oturan Abdullah oğlu Ulaşlı Yusuf‘un, Fatma isimli kızının kendinden habersiz karısı ve oğlu tarafından Barak aşiretinden Osman isimli biriyle evlendirilmesi v bu nedenle Ulaşlı Yusuf‘un karısını kendinden boş etmesi ve tekrar nikâhlamasıyla ilgili 29 Mayıs 1768 tarihli hüccet kaydı.

B.57

Karasakal Mahallesi sâkinelerinden İsmail kızı Fatma nâm hâtunun Çatal-ı Kıstel kurbünde bulunman bostanını vakfeylemesi ve bu bostanın gelirlerinden bir kısmının kendi evladına teslim edilmesi ve kendi soyundan kimsenin kalmaması durumunda ise Karasakal Mahallesi fukarasına vakfedilmesiyle ilgili 13 Haziran tarihli vakıf hücceti

B.58

Tarlay-ı Atik Mahallesi sakinlerinden Demirzâde es-seyyid el-hac Mehmed efendini iki yıl önce Hayik zımmiyan mahallesinde oturan keşiş Arekil ve avreti Saray‘a ikiyüzellişer guruş borç vermesi ve oğulları Arekil‘in anasına ve babasına kefil olması ve ödemesiyle ilgili 14 Haziran 1768 tarihli kaydı

B. 59

İbn-i Kat mahallesinde ahalilerinden el-hac Hüseyin efendi ibn Mehmed Ağa ve vefat eden kardeşi Mehmed Ağa ve kızkarındaşıları Ümmühan Hatun‘un babalarından kalma Ümmühan Hatun‘un babalarından kalma Çatal-ı Kıstel kurbündeki bostanlarını

(20)

karasakal mahallesi sakinelerinden Fatma nâm hatuna satmalaıyla ilgili 1 Haziran 1768 tarihli satış hücceti.

B.60

Barak aşiretinden olub ‗Ayntab‘da misafir olan Nâsıroğlu ali bin Mehmed‘in Kıllı tayfasından Yusuf bin Karaveli‘de olan alacaklarından vazgeçmesiyle ilgili 20 Mayıs 1768 tarihli hüccet aydı.

B.61

Bostancı Mahallesi sakinlerinden es-seyyid el-hac Mehmed Efendi ibn el-hac Mehmed Muhsinzâdenin vefatıyla düzenlenen Mayıs sonları Haziran başları 1768 tarihli tereke.

B.62

Taşlak mahallesi sâkinelerinden Todosa kızı Meryem‘in kaybolmasıyla düzenlenen Haziran ortaları 1768 tarihli tereke kaydı.

B.63

Çukur mahallesi ahalisinden Muhzıroğlu el-hac Mustafa ibn Mustafa‘nın karısını boşaması üzerine karısına ödeyeceği yüzelli guruş mıhriniliğine karşılık, karısının kardeşinden yükseksen batman kahve alacağı ile iki tarafın haklarından vazgeçmesiyle ilgili 18 Haziran 1768 tarihli hüccet.

B. 65

İbn-i Gür mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem vefat eden el-hac Mehmed kızı Emine‘nin zevcesi ve Çocuklarına bıraktığı Köroğlu karyesindeki hezervat bostanının üçte bir hissesini ikiyüzdoksan guruşa el-hac Mehmed kızı Hatice‘ye satışıyla ilgili 28 Haziran 1768 tarihli satış hücceti

B. 66

‗Ayntab tabi Uruş köyünden olan Mizarlı Öksüzoğlu Mehmed bin Mehmed‘in aynı köyden Ebu Yusuf isimli kişiyle aralarınd kavga olduğu ve bir gün önce Rumevlek viranesi civarında ebu yusuf‘un Mehmedi kurşunla vurması v ölmeden önce kendisini

(21)

vuran kişinin Ebu Yusuf lduğunu zevcesi ve amcaoğlna söylemesi üzerinde Ebu Yusuf‘a gerekli cezanın verilmesiyle ilgili 29 Haziran 1768 tarihli keşif hücceti

B.67

‗Ayntab‘da Sırçacıoğlu kahvehanesi önünde Urfalı es-seyyid Hüseyin din ve imana küfretmesi üzerine hakkında verilen ölüm fetvasıyla ilgili 9 Temuz 1768 tarihli hüccet

B.68

Mirliva-i ‗Ayntab resm-i çift mültezimi olan Altunbaş oğlu Ömer ağa‘nın arazi-i mirliva‘dan başka Dülükbabadaki örflerdende resm taleb etmesi ancak Dölükbaba‘nın arazisi-i miri olmayub başka zaviye olmasından dolayı Ömer Ağa‘nın men edilmesiyle ilgili 15 Haziran 1768 tarihli hüccet .

B.69

Türkmen taifesinden Süleymanlu cemâ‗atlerinin mutasarrıfı olan Mehmed Efendi ibn Abdullah ve el-hac Mehmed Ağa ibn Abdurrahman nâm kimseler, ehl-i cefa mahallesinden Ali bin Mustafa‘nın Süleymanlu atlattığı hayvanların vergisini taleb etmeleri ancak mezbur Ali‘nin bu cemaatten olmadığı ve mahalle ahalilerinin de şahitlikleriyle Süleymanlu camâ‗ati mutasarrıflarını men edilmeleriyle ilgili 6 Temmuz 1768 tarihli hüccet

B.70

Birecik Sancağında Rumkala kazasında Anik nahiyesinde bulunan ekrad Bâziki aşireti ile Rakka sancağında buluna Uyumağaç nâm mahalde olan Beziki aşiretinin isim benzerliğinden dolayı, Siverek mukaatasına bağlı Beziki aşiretine Bâziki aşiretinin Beziki ismine mukayyed edilmek istemesi üzerine iki aşiretin ayrı aşiretleler olduğu ve müdahale edilmesi yönünde ‗ayntab mahkemisindee hüccet-i şer‗iye olunmasıyla ilgili Temmuz ortaları 1768 tarihli hüccet.

B.71

‘Ayntab tabi Burç nahiyesi kuralarının meşhur Okçu İzzeddünlü vesair Kilis ekrad eşkiyalarını şer ve rahatsızlıklarından perişan oldukları ve ‗Ayntab ayanında izlerinin

(22)

sürülüp cezalandırılmaları ve mal-mülklerini korunmasıyla ilgili Temmuz ortaları 1768 tarihli hüccet.

B.72

Cevizli mahallesi sakinelerinden el hac Ömer kızı Ayşe nâm hatunun Bablika nâm köyde bulunan bir kıta bostanını vakf idüb kendi nefsinden Hafız es-seyyid Ali Efendi ibn Mehmed Ağa‘yı mütevelli tayin etmesi ve vefat durumunda yine kendi nefsinden birinin mütevelli tayin edilmesiyle ilgili şartların yer aldığı ve ayrıca tımarlarından fazla kalır ise mahalle fukarasına muharrem‘de yemek verilmesiyle ilgili Temmuz ortaları 1768 tarihli vakfiye hücceti.

B.73

Aril karyesi ahalilerinden sadık bin Ebu Bekir ve Mustafa bin Mehmed nâm kimseler arasında mezbur Mustafa‘nın Boyacız‘ade es-seyyid Ahmed nâm vakıfta hisseleri olduğu bildirilmesi ve ikisi arasındaki evladiyet davasıyla ilgili 11 Temmuz 1768 tarihli hüccet

B.74

Haleb‘te Bankusa Mahallesi ahalilerinden olub ‗Ayntab‘da misafiren sakin olan es-seyyid Mehmed bin es-es-seyyid hasan nâm kimsenin ‗Ayntab‘daki akrabalarını, ibn-i Şakir mahallasini ahalilerinin onaylarıyla bulmasıyla ilgili 1 Ağustos 1768 tarihli hücceti.

B.75

‗Ayntaba tabi Lohan köyünde Molla Mehmed kızı Elife‘nin kocası tarafından öldürülmesi üzerine yerinde yapılan 2 ağustos 1768 tarihli keşif hücceti

B.76

Şehreküstü mahallesinden Monla Ebubekir‘in Mehmed Ağa ibn Abdal Ağa‘nın halasından satın aldığını iddia ettiği evin Mehmed ağa‘ya geri teslim etmesiyle ilgili 7 Ağustos 1768 tarihli satış hücceti

(23)

B.77

Ayntaba tabi kızılhisar-ı Tahtani köyünde es-seyyid el-hac Muhyiddin Ağa ile İbrahim bin ibn el-hac Mehmed arasındaki sınır anlaşmazlığı üzerine yerinde yapılmış Ağustos ortaları 1768 tarihli keşif hücceti

B.78

‗Ayntab tabi Hayam köyünde el-hac Mustafa ibn el-hac Halil ve oğullarının, aynı köyden es-seyyid el-hac Ali ibn es-seyyid el-hac Ali‘ye tarlasını sularken saldırıp yaralamalarıyla ilgili Ağustos ortaları 1768 tarihli yerinde yapılmış keşif hücceti

B.79

‗Ayntab‘da halkın kala dizdarı es-seyyid el-hac Ali Ağa ibn es-seyyid Mehed Ağa‘ya iyi idaresinden dolayı verdirdiği hüccet ile ilgili hüccet kaydı.

B.80

Tarlay-ı Atik Mahallesi sakinlerinden iken vefat eden Abdullah ibn Leblebici el-hac Ali‘nin terekesinden noksan kalan nakit ve mallarının tekrardan varisler arasında paylaştırılmasıyla ilgili 24 Ağustos 1768 tarihli veraset hücceti

B.81

Kurb-ü Şehreküstü ahalisinden iken vefat eden Suhtaoğlu el hac Mehmed‘in büyük oğlu Mehmed‘in babasından kalan ve kendi hissesine etmesiyle ilgili 31 Ağustos 1768 tarihli kaydı.

B.82

Naib es-seyyid Mehmed Efendinin geçici olarak atanmasıyla ilgili ibka kaydı.

B.83

Ayntab‘a tabi Orul köyünde Zeynli Osman bin Yusuf gece tarlasını beklerken uyku halinde elindeki tüfenkle kazayla kendi kendini vurmasıyla ilgili yerinde yapılmış 5 Eylül 1768 tarihli keşif hücceti.

(24)

B.84

‗Ayntab‘a tabi sevindi köyünden İsmail bin İsmail‘in aynı köyden el-hac Abdullah kızı Elife‘ye tecavüzünden dolayı merkum İsmail‘e halkın önünde verilen meydan dayağı cezası ile ilgili 18 Eylül 1768 tarihli hüccet.

B.85

Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden Kuyumcu Usta Mustafa ibn Mehmed‘in evini yüz guruşa eşi Ümmühâni Hâtuna satmasıyla ilgili 17 ekim 1768 tarihli satış hücceti.

B.. 86

‗Ayntaba tabi gökçe köyünden Alkih bin Mehmed‘in hırsızlık yaptığı iddiası üzerine köy mültezimi Hüseyin Ağa tarafından dayak attırılıp yaralanmasından dolayı yerinde yapılmış 16 ekim 1768 tarihli keşif hücceti.

B.87

Ali‘n-neccar mahallesinden es-seyyid Ali ibn Mustafa‘nın aynı mahalleden es-seyyid Bektaş ibn Mehmed ve Oğulları tarafından dövülüp yaralanması üzerine es-seyyid Bektaş ve oğullarının uyarılmalarıyla ilgili 5 Kasım 1768 tarihli hüccet.

B.88

Mehmed bin Yusuf‘un kendi evinde misafir olan İsmail bin Murad tarafından öldürülmesiyle adı geeçn İsmail‘in suçlu olduğuna hüküm verilmesiyle ilgili 6 Kasım 1768 tarihli hüccet

B.89

13 ekim 1768 tarihli geçici naib ataması ile ilgili mürâsele kaydı.

B.90

Tarlay-ı Cedid mahallesinden usta Mehmed ibn el- hac Ali‘nin bir bab demirci dükkanını Çukur mahallesinden Yağib Veledi Melkun‘a yüz guruş‘a satışıyla ilgili 7 Kasım 1768 tarihli satış hücceti

(25)

B.91

Karasakal mahallesinde olan Sırçacıoğlu vakfının yanında bulunan vakfe ait boş bir arsaya mütevellisi olan es-seyyid Hüseyin Çelebi ibn es-seyyid Ahmed Çelebi‘nin ev inşa edip tekrar vakfeylemesiyle ilgili 8 Kasım 1768 tarihli vakıf hücceti

B.92

Kurb-ü şehreküstü mahallesinden iken bundan önce vefat eden Cullah Mustafa bin Osman‘ın daha önce taksim olunan terekesinden noksan kalan nakit ve kıymetli eşyalarından dolayı yeniden taksim olunmasıyla ilgili 7 Temmuz 1770 tarihli tereke hücceti

B.93

‗Ayntab Yeniçeri Serdarlığına Çolak Mehmed Ağa‘nın atanmasıyla ilgili Kasım başları 1768 tarihli ferman.

B.94

Osmanlı Devletinin Rusya‘ya karşı yapacağı sefere dair Maraş aleybeyine gelen Eylül başları 1768 tarihli ferman

B.95

Devlet memurlarının görevlendirildikleri işlerden dolayı halktan aldıkları mübaşiriyye ücretlerinin adil bir şekilde toplanması ve rüşvete izin verilmemesi konusunda uyarılmaları üzerine Nisan ortaları 1768 tarihli ferman kaydı

B.96

Şeyhü‘l-İslam tarafından halkın güvenliği ve rahatlığını gözetmeleri amacıyla kazalara gönderilen mektub.

B.97

‗Ayntab‘da mahkemelerde davalarda görevli kişilerin ücretlerinin ödenmesi şekli ve kadıların yalan ve yersiz davalara itibar etmeyüb adil olmamaları aksi takdirde şiddetle cezalandırılabilecekleri ile ilgili sadrazam mektubu

(26)

B.98

Yeniçerilik iddialarının men‘i hakkında Temmuz sonu 1768 tarihlerinde çıkarılan Yeniçeri Ağası mektubu

B.99

Şehreküstü mahallesinden Ali Ağa Camii Vakfından es-seyyid Ali‘ye 31 Ağustos 1767 tarihinde verilen İmamlık beratı

B.100

Voyvoda Hasan efendi vasıtasıyla reayanı yeniçerilik ve sofalu iddialarını men‗i ile ilgili Temmuz sonu 1768 tarihli ferman

B.101

‗Ayntab kazasının 1182 (1768) tarihli avârızhâne defteri

B.102

Yeniçerilik iddialarında bulunan reayalardan men olunmaları üzerine daha önce toplanmayan vergilerin toplanması ve reayanın sofalu iddialarının men‗i ile ilgili Temmuz Sonu 1768 tarihli ferman kaydı.

B.103

‗Ayntabın eski müftüsü olan Abdurrahman Efendinin vilayet ve fetva işlerine karıştığı ve bunun üzerine uyarılıp ve bir daha müdahale etmemesiyle ilgili Ağustos ortaları 1768 tarihli mürasele

B. 104

Orducubaba denmekle m‗aruf Aziz evkafının mütevelliliğinin yarım cüzünün erbâb-ı istihkakdan es-seyyid Ebubekir‘e üçbuçuk akçe vazifeyle verilmesiyle ilgili Ağustos başları 1768 tarihli berat

(27)

B. 105

Orducubaba denmekle m‗aruf aziz evkafının eriklice mezrasının mütevelliliğinin diğer yarım cüzünün ulema ve erbâb-ı istihkakdan es-seyyid Ebubekir‘e üçbuçuk akçe vazifesiyle verilmesiyle ilgili Ağustos başları 1768 tarihli berat.

B.106

‗Ayntab olan konakyeri hanelerinden bin yüzseksen senesine (1768) mahsuben hane başına altıyüz akçe toplanacak vergilerin tahsili ve mübaşir ücretininde hane başına otuz akçe belirlenmesiyle ilgili voyvodaHasan efendiye gönderilen 12 ağustos 1768 tarihli ferman

B.107

‗Ayntab sancağında bulunan kuraların üçyüz yetmişikibuçuk ve buçuk salis avarizhanelerin binyüzsekseniki (1768) senesine mahsub hane başına dörtyüz akçe toplanacak vergilerin tahsili ve mübaşir ücretininde hane başına elli akçe belirlenmesi ve bu amaçla halka zulm edilmemesiyle ilgili 10 Ağustos 1768 tarihli ferman

B.108

‗Ayntab‘da bulunan Boyacı Hırfeti şeyhi alan Mehmed Efendinin elinde olan berât-ı şerifini padişahın tahta çıkmasıyla yeniden eline berât verilmesiyle ilgili Mayıs ortaları 1768 tarihli berat

B.109

Adana, Haleb, Maraş, Rakka taraflarında bulunan cemaatlerin kendi zimmetlerinde bulunan Haremeyn mallarının 1179-1180 (1765-1766) tarihlerine mahsub vergilerini ‗Ayntab kaymakamı el-hac Mustafa tarafından mübaşirler aracılığıyla darbhane-i amireye teslimi ve engel dahi olanların gerekdiği gibi cezalandırılmasıyla ilgili 22 Mart 1768 tarihli ferman.

B.110

‗Ayntab Yeniçeri serdarlığına el-hac Ebubekir Ağanın atanmasıyla ilgili Eylül ortaları 1768 tarihli Yeniçeri Ağası Mektubu

(28)

B.111

‗Ayntab‘daki devlet görevlileri de dahil tüm kadılar, voyvodalar, mütesellimler alaybeyleri ve dizdarlara hitaben görevlerini gereği yapmalarını rüşvet adam kayırma gibi hallerden uzak durmaları, mal sevdasına düşmemeleri gibi ve halktan vergilerin düzgün biçimde noksansız, zulme mahal vermeden toplamalarını aksi takdirde cezalandırılacaklarını bilmelerini belirten genel uyarı niteliğinde Haziran başları 1768 tarihli ferman.

B.112

Şeyhülislam Yahya Efendinin kadıya saldırı ve saldırılanlarla ilgili vermiş olduğu fetva-yı şeriflerine dair muhtemelen 1768 tarihli fetva-fetva-yı şerif belgesi

B.113

‗Ayntab kalesinde mevcut top ve mühimmatın noksanlığından ve kaladaki hıntanın başka kişilerin zimmetine geçirilmesinden sorumlu tutulan ayntab kalası dizdarı es-seyyid elhac Ali‘nin bu keyfiyyetinden dolayı bunu araştırmak üzere Ayntaba gönderilen çukadar sadrazam mehmeddin yaptığı araştırmada beş kıt‗a top Rakkaya ve iki kıt‗a top‘un Bireciğe gönderildiği belirlenip, mevcud hıntanın bazı kimselerin zimmetlerinden alınub kalaya teslim edilip hazine-i amirem defterine kayd edilmesiyle ilgili 12 Nisan 1768 tarihli ferman

B. 114

‗Ayntab kalasındaki mevcut buğdayın toplamını gösteren 10 Mart 1768 tarihli müfredat defteri

B.115

‗Ayntab‘da daha önceden Haleb vezir-i azamı el-hac Mehmed Emin Paşa hazretlerinin çukadar Ahmed Emin Paşa hazretlerinin çukadar Ahmed Ağa mübaşiretiyle ‗Ayntab kalası mühimmatından bazı kimesnelerin zimmetine yerleştirilen 545 kile buğday‘ın adı geçen kişilerden tahsil ve kalada anbar olunub defterhane-i amireye kayd olundukdan sonra devlet-i aliyyeye gönderilmesiyle ilgili Ağustos sonlarına 1768 tarihli buyruldu.

(29)

B.116

‗Ayntab‘da olan Sivas valisi Hüseyin paşa‘nın bina eylediği cami-i şerifin dört akçe yövmiye ile vazifeli olan Abdullah vefat idüb, yerine erbâb-ı istihkakdan Osman nâm kimesnenin tevcih edildiğine devir Mayıs başları 1768 tarihli imamlık beratı

B.117

Akyol mahallesinden bundan önce vefat eden kalalı Mustafa ibn Ramazanın iki eşinden biri olan Ümmühan binti Yusuf vefat eden eşinin zimmetinde yüzelli guruş mihr-i muahhar hakkı olduğunu ve bunun vasi tayin edilen Osman beşe ibn Mehmed‘den tahsil edilip Ümmühan‘a verilmesiyle ilgili yerinde yapılmış Kasım başları 1767 tarihli keşif hücceti

B. 118

Kürtünciyan mahallesinde oılan Hamam-ı Gazali Tahtalı mescidinin yövmi iki akçeye imam ve mütevellisi olan Abdullahın ölümü üzerine yerine oğulları es-seyyid Mehmed ve Abdullah‘ın tevcih edildiğine dair Mayıs başları 1768 tarihli imamlık beratı.

B. 119

‗Ayntab‘da bulunana Ayşebacıoğlu Ali Ağa Camine ikinci imama olarak el-hac Ömer halifenin atanması için naib-i Mevlana Hasan efendinin arzı üzerine mezbura imamlık vazifsinin verilmesi ile ilgili Mayıs başları 1768 tarihli imamlık beratı

B. 120

‗Ayntab kalası dizdarı el-hac Alinin kaladaki mühimmat ve cephaneye hıyaneti olduğu defterhane-i amirede yapılan kontroller sonucu ortaya çıkmış ve der-aliyeye iletilmiş olup durumun kale dizdarına dahi iletilip bundan sonraki kaledeki mühimmat ve cephanenin noksan çıkması durumunda hakkında gelinip gerekli cezaya çarptırılacağına dair 2 Haziran 1768 tarihli ferman.

B.121

1182 (1768-69) senesinde mahsuben ayntab sancağında Maraş‘a gönderilecek olan taksit-i evvel hazariyyesinin vakti zamanı olan Muharremin ilk günü gereği gibi tahsil edilip noksansız bir şekilde gönderilmesine dair 11 Haziran 1768 tarihli buyruldu.

(30)

B.122

Ayntab kazasının 1182 ( 1768-69) senesine mahsup Maraş eyaletine gönderilecek imdat-ı hazariye vergisinin 1500 kuruş olduğunu gösteren Mayıs ortaları 1768 tarihli kayıt

B.123

Ayntab‘da mersum Mahir efendinin su yolları evkafını yıllık 120 kuruş es-seyyid Mehmed Ağaya kiraya vermesine dair mayıs ortaları 1768 tarihli temessük

B.124

Ayntab‘a tabi Telbaşar nahiyesinde olan avcı mescid denmekle maruf mescid-i şerifte imam olan es-seyyid Osmanın, Osman nâm kişinin kendisine berat alıp naib-i Mevlana es-seyyid Mehmed tarafından arz edilmesi ile görevine son verilip diğer Osmanın İmamlığa başlaması ile ilgili Haziran ortaları 1768 tarihli beratı

B. 125

Bostancı mahallesinde olan camii şerifte yövmi 2 akçe vazife cüz han olan Abdullahın ölümü üzerine nabi-i Mevlana es-seyyid Mehmed arzı ile yerine es-seyyid Mehmed ve Abdullah‘ın yövmiye 2 akçe vazife ile başlamalarına dair Nisan ortaları 1768 tarihli berat.

B.126

‗Ayntab tahtalı camii şerifinde yövmiye 1 akçe ile her Cuma Kur‘an okuyan Abdullah vefat edip yerine erbab-ı istihkakdan sulbioğulları es-seyyid Abdullah ve Mehmed karındaşların görevlendirilmesi ile ilgili Mayıs başları 1768 tarihli berat.

B.127

Maraş, ‗Ayntab ve Malatya sancaklarında 1182 (1768) senesine mahsuben gayr-i Müslimlerden toplanacak cizyelerin es-seyyid Abdullah, Ali ve Mustafa isimli cizyedarlara vergileri toplamaları hakkında verilen 8 Nisan 1768 tarihli berat

(31)

B.128

‗Ayntab tabi zarabtu nam karyede bir kişiyi öldürüp köyün ağası Abdurrahman ağanın konağına sığınan veli Ahmed oğlu Mustafanın yakalanıb Rakka valisi Mehmed Paşa‘ya tesalim edilmek gerektiğine dair 27 Mayıs 1768 tarihli arzühal.

B.129

Sadrazam ağalarından Abdullah nam kimesne adına İstanbul‘a yollanan koyunların vardığına dair 19 Haziran 1768 tarihli belge

B. 130

‗Ayntab‘a tabi zükir nam karyeden Ayşe binti İbrahim kocasından miras kalma iki kıta bağın, Ayntabda olan Ehl-i cefa mahallesi sakinlerinden Ahmed bin el-hac Veli tarafından zabt edildiğini söylemesi üzerine şahitlerin şehadeti ile adı geçen bağın Ayşe binti ibrahime kocasından miras kaldığına ve mezbureye teslim edilmesine dair kasım sonları 1768 tarihli hüccet.

B.131

Bostancı mahallesinde olan şeyh Muhyiddin zaviyesi vakfında imam olan es-seyyid Mehmed efendinin elinde olan atik beratı Padişahın tahta çıkmasıyla der-saadete götürülüşü yenisini almasıyla ilgili 1 Nisan 1758 tarihli imamlık beratı

B.132

‗Ayntab önünde geçen akarsuya karışan istabrin köyünden bazı kişilerin bir daha suya karışmamak üzere yemin etmeleri aksi taktirde mahkemenin matbahına 500 kuruş ödemeyi kabul etmelerine dair 14 Aralık 1785 tarihli nezir hücceti

(32)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. BELGELERĠN TRANSKRĠPSĠYONU

B.1

Anadolu‘dan İstanbul‘a koyun gitmek için bir vezir Ağası Abdullah Ağa nâmına saferde mukayyet‘tir sene 1182 (Haziran 1768)

B.2

Şehreküstüden Emine bint-i Aklime namhatunu işbu binyüzsekseniki senesi zilhiccesinin yirminci günü zenci es-seyyid Ali meclis-i şer‗de sulh idüb merkume bundan seksen iki senesi saferülhayr yirminci gününe değin altmış günde üç dem hazizi gördüğüne mezbure sulhen ( ? ) idüb Mehmed Ali bin nam kimesneye otuz guruş mukaddem ve otuz guruş muahhar teslimesiyle yine meclis-i şer‗de ‗akd-ı nikâh olundu kayıd şud fi 20 Safer 1182 ( 6 Temmuz 1768 )

Şuhudul Hal

Kahveci Bekir Muhzır Ahmed Muhzır Ömer Ağa

B.3

Kûrtünciyondan gâib olan cercikoğlu Ali ve Hüseyin ve Ahmed kayyum olan kızkarındaşı Zemzem Cebrail oğlu Mehmedden yirmi guruşu meclis-i şer‗ide Temur Mustafa yediyle kabzettikte kasap Halo Süleyman dahi mezbureye kefil olmuştur fi 13 Receb 1182 (23 Kasım 1768)

Şuhudul Hal

Küçük İbrahim oğlu Çavuş İbrahim Beşe Seyyid Ahmed Çelebi Berber Allahverdi Beşe Sûlo İsmailoğlu Matur Ahmed

Kalendeoğlu Mehmed Demiroğlu Mehmed

(33)

Medine-i Âyntabda zincirli Kurb-i mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Mehmed Ağa bin Türkmen Mehmed Âğanın verâseti zevce-i metrûkeleri Rûkiye bint-i elhac İbrahim ve Züleyha bint-i İsmâil ile sulb-i sağir oğlu Mehmed sadık ve zevcesi mezburenin Hamel-i mevkufeye münhasır olduğu lede‗ş-şer‗il envâr-i zâhir ve mûtehakkık oldukdan sonra müteveffay-ı merkumenin terekesi m‗arifet-i şer‗ile beyn-el verese tahrir ve tevzi‗i ve taksim defteridirki be-vech-i âti zikr olunur tahrir fi‘l-yevmi‘s-sâbi aşerimin Muharrem sene-i semanin ve me‘te ve lef [17 Muharrem (25 Haziran 1766) 1180]

Kemer ve Bıçak Guruş-15

Kahve ibriği Guruş- 4

Mahalli mezburda vâki Menzil kıymet Guruş-350 Tas Kapaklı Adet-14 Kıymet Guruş-14 Lengeri Adet-16 Kıymet Guruş-11 Sağir Lengeri Adet-20 Kıymet Guruş-3 Kapaksız Tas Adet-17 Kıymet Guruş-9 Sahan Adet- 64 Kıymet Guruş-24 Leğenç Adet-2 Kıymet Guruş-3

Def‘a Tas ve Lengeri sağir Adet -1 - 1 - Kıymet Guruş-24 Sini -1- Kıymet Guruş-3 Matara ve ibrik Adet-1 Kıymet Guruş - 2,5

Kahve ibrikleri ve Dibek ve Satır Aletiyle Kıymet Guruş -2,5 Kapaklı Satıl -1- Kıymet Guruş-1

Def‗a sağir tas ve Tepsi Leğen ibrik 2 1 Adet -1 Kıymet Kıymet Guruş-1,5 Guruş-3 Süzek Adet-1 Kıymet Guruş- 0,75

(34)

Sağir Tencere Adet -2 Kıymet Guruş-1

Kebir Kazan ve Teşt -1- -1- Kıymet Guruş-8 Def‘a Sini Adet-1 Kıymet Guruş-1 Farfuri Fincan Adet-4 Guruş-6 Taba Adet-1 Guruş- 0,50 Def‘a Tas Adet-1 Kıymet Guruş-0,50 Farfur Gülaptan Adet-1 Kıymet Guruş- 0,50 Şamdan -6- Guruş-1 Yorgan -2- Guruş-5

Kumaş Alaca ve Çift Yorgan -5-

Kıymet Guruş-5

Çatma Kete Yastık -3-

Guruş-3

Orta Halı -1- Guruş-7

Def‘a Yorgan Döşek ve yastık -1- -1- -1- Kıymet Guruş-4,5 Köhne Kilim Adet-1 Guruş-2

Sağir Minder Yasdık def‘a Köhne kilim -2- -1- -1- Guruş -1,5 Cedid Münakkaş Kilim -2- Guruş-8

İran Halısı Köhne -2-

Guruş-6

Def‘a Kebir Minder -3- Guruş-2 Şilte Yorgan -2- Guruş-2 Büyük Yasdık -2- Guruş-2 Sade -1- Guruş-1,5

(35)

Beyaz Entari -1- Guruş-1,5 Bez Kaftan -1- Guruş-2 Müstağmel alaca entari -1- Guruş-3 Def‘a Kürk Postu Guru-4

Miski Bez Kaftan -1- Guruş-2 Katremiz -2- Guruş-2 Nükut Akçe Guruş-28 Peştiğa -1- Guruş-2 Köhne Halı -3- Guruş-6 Çift Döşek -2- Guruş-3 Köhne Yorgan -3- Guruş-5 Küçük Minder -2- Guruş-1 Demir Mangal -1- Guruş-1 Hatab ve hırdavat-ı menzil Guruş-10 Cem‗an Yekün Guruş-569 Rubu-1 Minhe‘l-ihracat 189 Resm-i Kısmet Guruş-14 Rubu-1 Kitabet- Kalemiye Guruş-6 Çukâdariye Guruş-2 Mahzâriye Guruş-0,75 İhrâcat Cem‗an ihrâcat Guruş-19 Rub‗u-1

Sahnü‘l-bâki li‘t-taksim beyne‘l-verese Guruş-550

(36)

Hisse-i zevce-i fûkiye Guruş-34 Para-15 Hisse-i zevce-i züleyha Guruş-34 Para-15

Hisse-i ibn el-mezbur Mehmed Sadık Guruş-240,5 Para-5 Hisse-i hamali‘l-merkuf Guruş-240,5 Para-5

Hurrira hâze‗d-defter bi-m‗afiret-i m‗utemed; inna‗r-fakir-i ileyh ‗azze şânuhu es-seyyid Mehmed ol-müvellâl-hilafe be- Medine-i Âyntab afa anhu

S.1/B.5

Medine-i Âyntabda Hepki-i zımmîyan mahallesinde sâkine iken mürd olan Meryem bint-i melkun nam zımmîyenin veraseti aslı zevci Körik veledi Karabeyt ile sağire kızı Meryem ve anası ibğasa bint-i Karakaş mahzarında olduğu lede‗ş-şer‗il envâr-i zahir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffiye-i mesfûrenin terekesi m‗arifet-i şer‗m‗arifet-ile beyne‘l-verese tevzm‗arifet-i‗m‗arifet-i ve taksm‗arifet-im defterm‗arifet-idm‗arifet-ir km‗arifet-i ber vech-m‗arifet-i âtm‗arifet-i zm‗arifet-ikr olunur tahrm‗arifet-iran fi‘l-yevmi‘s-salis aşrin saferü‘l-hayr sene-i semaniye ve me‘e ve elf. (23 Safer 1180) (31 Temmuz 1766)

Mevcud zer-i mahbub Adet-8.5 Guruş-26 Para-5 Sim Halhal Çift-1 Guruş-10 Sim Kuşak Raht Guruş-15 Sac Kaytanı Guruş-6 Kulak küpesi Çift-1 Guruş-2 Sürme ve Kaftan Guruş-3 Alaca kaftan

Guruş-5 Fitilli Sade

Guruş-2

Alaca Entari Guruş-3

Köhne Entari Alaca -1- Guruş-1 Beyaz Nakışlı Entari -1- Guruş-1,5 Gömlek Guruş-1 Ayak Havni ( ? ) Gömlek Guruş-1 Alacaayak Kutni Guruş-1.5

Mavi Nakışlı Gömlek Guruş-1

Börücek Müstağmel Gömlek Guruş-2,5

(37)

İşleme mezreme Adet-2 Guruş-1.5 Çinder Değirmiala -17- Guruş-1 Sayfa/2 Ayak Hapuni Kıymet Guruş-40 Yorgan Döşek Yasdık Guruş-6 Derzimat-ı zevce‘l-mezbur Guruş-22 Hırdavat-ı Menzil Guruş-2 Cem‗an Yekûn

Guruş-132 Yalnız yüzotuziki guruşdur.

Minha‘l-ihracat Resm-i Kısmet Guruş-3 Para-12 Mesârif-i Defn Guruş-2,5 Kâtibiye, Çukadariye Guruş-2 İhzâriye Guruş-0,50 Cem‗an Yekûn Guruş-8 Para-12

Sahhü‘l-baki li‘t-taksim beyne‘l-verese Guruş-123 Yalnız yüzyirmiüç guruş

Para-29 yirmi dokuz paradır. Hisse-i zevce‘l-mezbur Guruş-30 Para-8 S.2/B.6

Medine-i Âyntabda Kurb-i zincirli mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan el-hac Mehmed bin Ahmed Semerci oğlu nam kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi Şerife bint-i el-hac Halil ile sulb-i kebir oğulları Ahmed ve Osman ve Halil

(38)

ve sulbiye kebire kızları Ayşe ve Eskalan münhasıra olduğu lede‘ş-şer‗il envâr-i zahir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffay-ı mezburun terekesi beyne‗l-verese m‗arifet-i şer le tevzm‗arifet-i‗m‗arifet-i ve taksm‗arifet-im defterm‗arifet-idm‗arifet-ir km‗arifet-i bervech-m‗arifet-i âtm‗arifet-i zm‗arifet-ikr olunur fm‗arifet-i 16 Muharrem sene 1179

(5 Temmuz 1765) Mahalli mezburda Vâki menzil Guruş-160 Leylekçide bostan Guruş-150 Mazhorda Bağ Teryek-3000 Kıymet Guruş-100 Çağırhanda bağ Teryek-730 Kıymet Guruş-130 Karye-i mezbur Katba Turabında sulu tarla

Guruş-80 Kızılca mahallesi Mezburunda nısf ve ( ? ) Guruş-15 ( ? ) Guruş-100 Karye-i Boğranorda ( ? ) Bostanı Guruş-100 Karye-i mezbur Çatalband ( ? ) Nısf hissesi Guruş-130 Karye-i Battalhöyüklü Hala Mustafa zimmetinde Guruş-30 Turanlı illazoğlu Zimmetinde Guruş-6 Turan karyesinde Nükud Akçe Guruş-37 Para-32 Mazmohorda ( ? ) Guruş-30 Mazmohorda Keçi Sürüsü Guruş-6 Berdes merkeb Kıymet Guruş-15 Mahzara Kazanı -1- Kıymet Guruş-12 Don Kazanı -1- Guruş-3 Tencere Adet-2 Guruş-3 Satıl Adet-1 Guruş-1

Lengerive def‗a tası -1- Kıymet Guruş-1 Süzgeç -1- Rubu-3 Fener Adet-1 Guruş-1 Mazmahor karyesinde Bider hınta ( ? ) Kile -2 Kile-2 Guruş-28 Yorgan döşek yasdık -1- -1- -1- Guruş-3

(39)

Mustağmel Cecam -1- Guruş-1 Beyaz zorih -1- Guruş-1 Mushaf-ı Şerif -1- Guruş-2 Para-5 Sanduka Adet-3 Guruş-2 Hınta Kile-0,50 Guruş-2 Çuvallar Adet-3 Guruş-2

Bez miske kaftan -1-

Guruş-1,5

Zeytin kaftan -1- Guruş-2

Çuka battal boş Guruş-6 ( ? ) -1- Guruş-1 Beyaz Kantar -1- Guruş-1 Para-7 Don Gömlek -2- -2- Guruş-2,5

Kavuk def‗a sarık -1- -1-

Guruş-2

Köhne Aba -1- Guruş-1

Battal höyükte Ceviz Eşcarı -3- Guruş-10 Karye-i Elmalıda (?) -8- Guruş-10 Hırdavat-ı Memzil Guruş-10 Cem‗an Yakûn

Guruş-1211,75 Yalnız binikiyüzonbir guruş

Para-34 Otuzdört paradır

Minha‘l-İhracat Techiz Tekfin Guruş-30 Mihr-i müsbet zevcidir zimmet Guruş-30

Zevce-i mezburenin Bilezik bahadır zimmet-i zevci

(40)

Karye-i Elmalıda ( ? ) -8- Guruş-10 Hırdavat-ı Menzil Guruş-10 Cem‗an Yekûn

Guruş-1211,75 Yalnız binikiyüzonbir guruş

Para-34 Otuzdört paradır

Minha‘l-ihracat Techiz Tekfin

Guruş-30

Mihr-i müsbet zevcidir zimmet Guruş-30 Zevce-i mezburenin Bilezik bahadır Zimmet-i zevci Guruş-10 Resm-i Kısmet Guruş-30 Rab‘u-1 Kâtibiye Çukâdariye Guruş-6,5 Hizmet-i Mahzâriye Guruş-1,25 Cem‗an Yekûn Guruş-108

Sahhû‘l-bâki lit-taksim beyne‘l-verese Hisse-i zevce‘l-mezbure Şerifeye

Guruş-6,5

Hisse-i ibn Ahmede Guruş-244

Hisse-i ibn Osmana Guruş-244

Hâzad bi-mağfiret-i m‗utemed-i ‗aleyh inna‘l-fakîr-i ‗ileyh ‗azze şânuhu es-seyyid Mustafa el-müvella‘l-hilafe be-medine-i Âyntab âfâ ‗anhu

S.3/B. 7

Medine-i ‗Ayntabda Tarlay-ı Atik mahallesinde sakin iken bundan akdem gayb-ı münkafi ile gâib ve mefkud olan İsmail bin el-hac Mehmedin mahalle-i mezburede vâki menzil eşya ve emval bi‘l-cümle karındaşı m‗arifet ve m‗arifet-i şer‗iye kayim nasb

(41)

olunan kızkarındaşı oğlu Ali bin Davud nam kimsne yedine teslim oluann eşyası dikkat eder ki bervech-i âti zikrolunur tahrir fiil-yevöe tis‗a aşermin zilhicce sene tis‗a ve semanin ve me‗e ve elf. (19 Zilhicce 1179) (29 Mayıs 1766)

Mahalli mezburda Vâki menzil Guruş-300 Mahzara Kazanı Kıymet Guruş-25 Sahan -13- Guruş-7 Teşt -1- Guruş-3 Don Kazanı -1- Guruş-3 Leğençe -1- Guruş-1 Rubu-1

Hamam Leğen tas -1- -1-

Guruş-3 Rubu-3

Kapaklı Satıl def‗a sahan -1- -1- Guruş-1,5 Cem Tası -1- Rubu-1 Fener -1- Guruş-1 Hoşaf Ab Tası -3- Guruş-2 Saplı Tas -1- Rubu-3 Sağir Leğençe -1- Guruş-1 Rubu-1 Tencere -2- Guruş-6 Süzgeç -1- Guruş-0,50 Sağir Sini -2- Guruş-3 Abdest İbriği Adet-2 Guruş-3 Göğüm Kahve İbriği -1- Guruş-2 Demeha Demir ( ? ) Katar -1,5- Guruş 80 Yorgan -2- Guruş-3 Köhne Döşek -1- Guruş-1 Köhne Kilim -3- Guruş-3

(42)

Köhne Sanduka -2- Guruş-1 Katren-iz -2- Guruş-3 Menzil-i mezbur Hateb ve sair Hırdavat Guruş-12 Kapaksız Tencere -2- Guruş-2,5

Taba def‗a sac -1- -1-

Rubu-3

Karye-i Cağdağin turabında vaki ceviz eşcarı Adet-12 Kıymet Guruş-17 Yan Halısı Adet-3 Guruş-10 Kırmızı Hoşaf Tası Adet-10 Guruş-5 Sağir Lengeri Adet-8 Guruş-5 Def‗a Teşt -1- Guruş-2

Don Kazanı Taba -1- -1- Guruş-7 Köhne Kilim -2- Guruş-3 Sini -1- Guruş-3 Def‗a Leğençe -1- Guruş-2 Yorgan Döşek Yasdık -1- -2- -1- Guruş-7 Lengeri sağir -1- Guruş-0,50 Def‗a Köhne Sanduka -2- Guruş-1 Buğday Unu Guruş-13 Kahveci Hüseyin Zimmetinde Guruş-10 Hüseyin Kethüda Çağdiğan zimmetinde Guruş-20

Kız karındaşı oğlu mezbur Ali zimmetinde

Guruş-80

Atar Çarşısında Salis husu attar

dükkânı Guruş-70

Karye-i mezrazâde vaki bir ( ? ) ve bostan tarla

Guruş-25

Demirci Dükkânında mevcut kör evzan Guruş-17

(43)

Demirci dükkânında Abdest ibriği def‗a tası

Guruş-0,50 Kebir Terazi -1- Kıymet Guruş-1 Demir Orak Adet-5 Guruş-2 Dükkân-ı mezburda Mevcut hırdavat ve sac demirler

Guruş-10 Rubu-1 Nükud ( ? ) 20 Ve bir bab Demirci Dükkânı Guruş-40 Dükkân-ı mezburda Mevcut ( ? ) Guruş-40 Çift Demirleri -12- Guruş-10 Eski nolço ve Yokağı Guruş-2 Cem‗an Yekûn

Guruş- 871,75 Sekizyüz yetmişbir guruş üç rubudur El-mesarif Resm-i Kısmet Guruş-21,75 Kâtibiye Guruş-3 Çukadara Guruş-3 Mahzara Guruş-1

Hâzad-defter bi-mağfiret-i m‗utemed-i ainna‘l-fakir ‗azze şânuhu es-seyyid Mustafa el-müvellâl-hilafe be-medine-i ‗Ayntab âfâ anhu

S.3/B.8

Medine-i ‗Ayntabda Gürülciyan mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan el-hac Halil bin Mustafa‘nın veraseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Hüseyin ile sulb-i kebir oğlu Hüseyin ve sulbiye kızı Ayşeye münhasır olduğu şer‗an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mütevveffay-ı mezburun bi‘l-cümle terekesi m‗arifet-i şer‗ile tahrir ve tevzi‗i ve taksim defteridir ki ber vech-i âti zikr olunur fi 29 safer sene 1180 (6 Ağustos 1766)

(44)

Menzildar mahalle-i Mezbur Guruş-50

Serkenezde bağ Guruş-10

Yorgan Döşek Yasdık -2- -1- -2-

Guruş-7 Tencere kapaksız Sahan Taba

-1- -3- -1- Kıymet Guruş-3 ( ? ) Guruş-5 Sağir Leğençe -1- Guruş-0,75 Sanduka -3- Guruş-1,50 Bulgur Guruş-1 Gömlek Don Mendil Guruş-1,5 Hırdavat-ı Menzil Guruş-3

Sahan, Halı Kilim Kıymet Guruş-3 Cem‗an Yekûn Guruş-82 Minha‘l-ihracat Techiz ve Tekfin Guruş-10 Resm-i Kısmet Guruş-2 Para-6 Kâtibiye Guruş-0,75 Çukadâriye Rubu-3 İhzâriye Para-15 Cem‗an Yekûn Guruş-14

Sahhü‘l-baki li‘t-taksim beyne‘l-verese Hisse-i zevce-i

Ayşe Guruş-9

Hisse-i ibn mezbur Hüseyin Guruş-42

Hisse-i bint-i mezbur Ayşe

Guruş-21

Hurrira hâza‘d-defter bi-mağfiret-i m‗utemed-i inna‘l-fakir-i ‗ileyh ‗azzeşanuhu es-seyyid Mehmed el-müvella‘l-hilafe be-medine-i ‗Ayntab âfâ ‗anhu

(45)

S.4 / B.9

Medine-i ‗Aynrabda Kurb-ü şehreküstü mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt bint-i İbrahim bin Halilin veraseti Eskolan bint-i Abdurrahman ile sulb-i kebir oğulları Mehmed ve İsmail ve sağiroğlu Halil ve sülbiye kebire kızı Ayşeye münhasır olduğu lede‗ş-şer‗il envâr-i zahir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffây-ı merkumun terekesi veraseti talebiyle m‗arifet-i şer‗ile beyne‘l-verese tevzi‗i ve taksim defteridir ki bervech-i âti zikr olunur tahrir gi‘l-yevmi‘s-salis ‗aşrin saferü‘l-hayr sene semanin ve me‗e ve elf (31 Temmuz 1766) (23 Safer 1180)

Mahalle-i mezburda Vaki menzil

Guruş-200

Çaraklı Mustafa Elbeylüde Cem‗an zimmetinde

Guruş-23

Karye-i mezbur turabında vaki bir

kıt‗a bağ Kıymet Guruş-20 Sağir Halilde bermuceb-i defter Guruş-53,75 Karye-i Nurazda Elkayabeşe ( ? ) zimmetinde Guruş-20 İlbeylülü Çolak Hasan karyesinde

bağ hınta ve sair Kile = 8 + 7 = 15

İlbeylüde Mehmed zimmetinde keçi bir

res Guruş-10

Bir res erkek merkeb Kıymet Guruş-10

Aziziye nem karye turabında iki kıt‗a

bağ Kıymet Guruş-30 Karye-i Çağdiğan turabında ceviz eşcarı hisse-i nısf-2- Kıymet Guruş-10 Yine karye-i mezbur turabında bir kıt‗a sulu tarla

Kıymet Guruş-36 Bal Arısı Peteği

Adet-10 Kıymet Guruş-20 Karye-i Lohanda Karadulluk zimmetinde Guruş-10 Köhne Sanduka Rubu-1 Kebir Legeri Adet-4 Guruş-4 Leğençe Adet-4 Kıymet Guruş-4

Saplı Tas ma‗a sol tası -4- Kıymet Guruş-3,5

Sağir kebir su tası Adet-7 Kıymet Guruş-2

Def‗a tas kâhne def‗a Lengeri -8-

Kıymet Guruş-2

(46)

Hamam Leğeni Adet-2 Kıymet Guruş-7 Kebir Satıl Adet-2 Kıymet Guruş-3 Sağir Satıl -1- Kıymet Guruş-0,50 Cullah Dükkânı der-mahalle-i mezbur Kıymet Guruş-30 Teşt Adet-2 Kıymet Guruş-10 Don Kazanı Adet-2 Kıymet Guruş-5 İbrik Kıymet Guruş-1 Sağir Kebir Tencere Adet-6 Kıymet Guruş-9 Sini Adet-1 Kıymet Guruş-2 Taba ve süzek -1- -1- Kıymet Guruş-1 Katremiz Adet-12 Guruş-10

Bakır Kazan ma‗a batman -1- -3- Kıymet Guruş-5 Yan Halıları -3- Guruş-12,5 Cecam müstağmel -1- Kıymet Guruş-0,75 Nakışlı Kilim Köhne Kilim Hurç

şaka Kıymet Guruş-30 Zebencili -1- Guruş-0,75 Yorgan Döşek Adet-3 Kıymet Guruş-5 Şair Çuval Kile-1,5 -2- Kıymet Guruş-5 Köhne Kilim Hırdavat-ı Menzil Kıymet Guruş-6

(47)

Cem‗an Yekûn

Guruş-818,75 Yalnız sekizyüzonsekiz guruş Minha‘l-ihracat Techiz Tekfin Guruş-2,75 İhzâriye Guruş-1 Mihr-i müsbit müteveffiye Fatma zevcidir zimmet-i zevci müteveffa Guruş-30 Zevce-i mezbure Eskalanın mihr-i

mu‗ahar içün davasını def içün mahsul Guruş-10,5

Derun-u ( ? ) defterde bazı füruht olan eşya içün dellaliye

Guruş-1 Para-5 Cem‗an Yekûn Guruş-83 Para-15 Sayfa: 5

Sahhü‘l-bâk li‗t-taksim beyne‘l-verese el-ihracat Guruş-735 Yalnız yediyüzotuzbeş guruş

Para-15 onbeş paradır

Hisse-i zevce Guruş-91 Para-35 Hisse-i ibn Guruş-183 Para-34 Hisse-i ibn Guruş-183 Para-34 Hisse-i ibn Guruş-183 Para-34 Hisse-i binte‘l-mezbure Guruş-91 Para-35

(48)

Hurria bi-mağfiretü‘l m‗utemedi inna‘l-fakir-i ‗ileyh ‗azzeşanuhu es-seyyid Muhmed el-müvella‘l-hilafe be-medine-i ‗Ayntab âfâ anhu

S.5/B.10

Medine-i ‗Ayntabda Seng-i Nakkaş mahallesi sakinlerinden ike bundan akdem müteveffiye olan Rûkiye bint-i el-hac Abdullahın veraseti zevc-i metruku es-seyyid Ebubekir bin es-seyyid Veli ile li-ebeveyn kızkardaşı Emineye münhasıra olduğu lede‗ş-şer‗ile envâr-i zahir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffiye-i merkumenin terekesi m‗arifet-i şer‗ile beyne‘l-verese tahrir ve tevzi‗i ve taksime defteri dirki bervech-i âti zikr olunur fi 15 Safer sene 1180

(23 Temmuz 1766) Mushaf-ı Şerif Hediye Guruş-3 Mahalli mezburda vaki menzil Guruş-250 Şehr-i mezbur civarında altı müşare bostan Guruş-140 Karye-i İbrahimlide Bağ Guruş-20 Sahan Adet-20 Kıymet Guruş-8 Lengeri -3- Guruş-2 Don Kazanı Adet-1 Guruş-3 Teşt -1- Guruş-2 Tencere Taba -2- -10- Guruş-3 Tas -3- Guruş-1,25

Süzek ma‗a kevgir Guruş-1

Satıl sağir ve kebir -2-

Guruş-3 Satıl sağir ve kebir

-2- Guruş-3 Fener ve ibrik -1- -1- Guruş-1 Leğençe -1- Guruş-1 Döşek -2- Guruş-2 Badiye -1- Guruş-2 Yorgan -3- Guruş-10 Hasır Yasdık -6- Guruş-2,5 Minder def‗a Yasdık -3- Guruş-1,5

(49)

Çanak vesağir lengeri -14- -2- Guruş-3 Köhne Kilim -1,5- Guruş-2,5 Müst‗amel Kadife Kalpak Adet-1 Guruş-1 Alaca Entari -1- Guruş-3 Mai çarşaf -1- Guruş-1 Köhne Cebecuka Guruş-1,5 Zeytuni Kaftan -1- Guruş-3 Hamam Mezresi ( ? ) Guruş-1

Müşfe ma‗a Çarık -1- -1- Guruş-1,5 Köhne Çarşaf Guruş-0,50 Don Gömlek -2- -2- Guruş-1 Bahçe -3- Guruş-1,5

Cebiz Değirmi Peçe -6- -2- Guruş-2,5 Sağir Sanduka -1- Para-10 Çizme Çarık -1- -1- Guruş-1 Katremiz -3- Guruş-1,25 Hamza Efendi Risalesi ma‗a ecza

Guruş-2 Makas Para-10 Mihr-i müahar derzimat-ı zevce‘l-mezbur Guruş-30 Hırdavat Guruş-3 Cem‗an Yekûn Guruş-536,75 Minha‘l-İhracat Techiz Tekfin Guruş-20,5 Resm-i Kısmet Guruş-13,5 Kâtibiye Guruş-2 Çukâdariye Guruş-2 Rubu-3 Mahzâriye Guruş-0,75

(50)

Cem‗an Yekûn İhracat Guruş-39,5

Sahhü‘l bâki li‘t-taksim beyne‘l-verese Guruş-497

Hisse-i zevci es-Seyyid Ebubekir Guruş-248,5

Para-5

Hisse-i uht Emine Guruş-248,5

Para-10

Hâzad-defter bi-m‗a‗firet-i m‗u‗temedi inne‗l-fakir-i ‗ileyh ‗azze şanuhu es-seyyid Mehmed el-mûvellâl-hilafe be-medine-i ‗Ayntab âfâ

S.25/B.11

Medine-i ‗Ayntabda şehreküstü mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan Akçakoyûni aşiretinden Derviş Ali bin Ebu bekirin veraseti zevce-i metrûkesi Ümmühan bint-i Bekir ile sulbiye kebire kızı Birur ile li-ebeveyn karındaşı oğulları Ebubekir ve Ali ve İbrahim ve Mehmede şer‗an münhasır olduğu şer‗an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra terekesi beyne‘l-verese tahrir ve taksim defteridir ki bervech-i âti zikr olunur fi 14 Muharrem 1180 (22 Haziran 1766)

Lôk Deve Adet-3 Kıymet Guruş-12 Mâye deve Adet-3 Guruş-280 Cebdad ( ? ) beygir bir res Kıymet Guruş-10 Yasdık Adet-3 Kıymet Guruş-2 Döşek Kıymet Guruş-3 Def‗a Yorgan Adet-1 Kıymet Guruş-3 Kazan Adet-1 Kıymet Guruş-3 Teşt-i sağir Adet-1 Kıymet Guruş-3 Sahan Adet-3 Tas Adet-2 Baz Kilim Adet-2 Minder Adet-2

(51)

Kıymet Guruş-1,5

Guruş-1,5 Guruş-4 Guruş-2

Çift Çuval -7- Guruş-14 Bulgur Guruş-3 Taba Adet-1 Guruş-0,50 İbrik Adet-1 Guruş-1 Harar Adet-3 Guruş-14

Köhne biniş Çuka Adet-1 Guruş-2

Arka Urbası Guruş-5

Cem‗an Hırdavat-ı Menzil Guruş-5

Cem‗an Yekûn Guruş- 465,5

Minha‘l-ihracat Techiz Tekfin esavat salavat

Guruş-11 Resm-i Kısmet Guruş-12 Kalemiye Guruş-2 Çukadariye Guruş-2 Mahzariye Guruş-0,75 Cem‗an Yekûn‗el-ihracat Guruş-27,75

Sahhü‘l-baki li‘t-taksim beyne‘l-vereese Guruş- 4237,75

S.6/ B.12

Medine-i ‗Ayntabda Tarlay-ı âtik mahallesinde sakine iken bundan akdem müteveffiye olan Ümmühan bint-i metrûkesi monla Ahmed bin Ali Efendi ile sulbiye kebire kızı Zeyneb ile babası mezbur Seyyid Mehmed‘e ve Anası Arzu bint-i Mehmede

(52)

münhasıra olduğulede‘ş-şer‗il envâr-i zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffiye-i mezbure bmüteveffiye-i‘l-cümle tekesmüteveffiye-i m‗armüteveffiye-ifet-müteveffiye-i şer‗müteveffiye-ile beyne‘l-verese tavzmüteveffiye-i‗müteveffiye-i ve taksmüteveffiye-im deftermüteveffiye-idmüteveffiye-ir ki bervech-i âti zikr olunur.

Fi 8 Rebiü‗l-evvel sene 1180 (14 Ağustos 1766)

Mihr-i müeccel zevc-i mezbure monla Ahmed

Guruş-50

Mai Çiçekli kaftan -1-

Guruş-6

Başlı Hatayi entari Guruş-5 Miski kaftan Biçilmiş Guruş-2 İşleme Gömlek Guruş-4 Ayak Donu Adet-2 Guruş-3 Gümüş Kuşak Guruş-10

Kaplama altın Küpe Guruş-5 İşleme Mihreme Guruş-1 Köhne Basmak Guruş-1 Çinir Değirmi Adet-9 Guruş-5 Sac Kabtası Guruş-3 Kalbak -1- Guruş-1,5 Yemeni Bohçası Guruş-0,25

Mai bez Kaftan Adet-1 Guruş-2 Çukacebe Guruş-5 Alaca Entari Guruş-4 Bohça Guruş-2 Peçe Bağlaya Guruş-5

Def‗a Ayak Donu Rubu-1 Mösfer ve havlu hamam-ı mezbur Guruş-15 Meksur Ayna Rubu-1

Kumaş Yorgan Yasdık Döşek Adet-4 Guruş-11 Nokke ( ? ) Adet-8 Guruş-2 Cem‗an Yekûn Guruş-146,25

(53)

Minha‘l-ihracat Techiz Tekfin Guruş-20 Resm-i Kısmet Guruş-3,5 Para-6 Kâtibiye Guruş-1,5 Çukadâriye Guruş-1,5 Mahzâriye Guruş-0,50

Cem‗an Yekûn minha‘l-ihracat Guruş-27

Para-6

Sahhü‘l-baki li‘t-taksim beyne‘l-verese Guruş-119 Para-4 Hisse-i zevci Guruş-27,5 Hisse-i binti Guruş-55 Hisse-i ibn‘el-mezbur Guruş-18 Hisse-i Ümmü‘l-mezbure Guruş-18 S.6/B.13

Medine-i ‗Ayntabda ‗Aliyyün neccar mahalesinde sâkine iken bundan akdem müteveffiye olan Elife bint-i el-hac Ramazan‘ın veraseti zevci İbrahim beşe ile li-ebeveyn kız karındaşı Zeyneb münhasıra olduğu olduğu lede‘ş-şer‗a zâhir ve müteveffay-ı mezburun terekesi m‗arifet-i şer‗ile beyne‗l-verese tevzi‗i ve taksim defteridirki bervech-i âti zikr olunur fi‘l-yevme‘l-rabi min safer sene semanin ve me‘e ve elf (4 Safer 1180) (12 Temmuz 1766)

(54)

Mahalli mezburda Vaki nısf hisse menzil menzilKıymet Guruş-100 Derzimat-ı Kasap Mehmede Guruş-7,5 Sürme-i kaftan Gömlek Adet-1 Guruş-2 Alaca Katni Entari Adet-1 Guruş-5 Beyaz sade Adet-1 Kıymet Guruş-1 İşleme don Guruş-2

Alaca Don Ayak Adet-1 Guruş-2 Çarşaf Adet-2 Guruş-3 Altunbaş başmak Adet-1 Guruş-2,5 Sim Kuşak Adet-1 Guruş-2 Gümüş Düğme donluk Guruş-1,5 Cember Değirmi Adet-5 Guruş-3 Beyaz Başmak Adet-2 Guruş-1 Köşker Osman zimmetinde Guruş-3 Yorgan Adet-3 Guruş-6 Döşek Adet-3 Guruş-6 Yasdık Adet-3 Guruş-6 Hasır Yasdık Adet-6 Guruş-1,5 Sini Adet-3 Guruş-5 Leğençe -1- Guruş-1,5 Don Kazanı Adet-1 Kıymet Guruş-2 Teşt Adet-1 Kıymet Guruş-3 Sahansağir Adet-3 Guruş-1 Sanduka Adet-3 Guruş-2

Deveci Ali Bostancı da ziman Guruş-2,5 Mai Çarşaf Guruş-2 Atik Çarşaf Para-10 Havlu ( ? ) Adet-1 Guruş-0,50

(55)

Eski Kaftan Köhne Don Kıymet Guruş-1 Sayfa: 7 Atik Bahçe Adet-3 Guruş-1 Ayna ma‗a çıkrık Adet-1 Guruş-1 Hırdavat-ı menzil Guruş-1

Mihr-i müeccel-i derzimat Guruş-20 Zer Hınta Kile-1 Guruş-20 Cem‗an Yekûn Guruş-238 Rubu-3 Minha‘l-ihracat Tachiz Tekfin Guruş-9,5

Iskat ma‗a Kefaret Guruş-13,5 Resm-i Kısmet Guruş-6 Kâtibiye Guruş-2 Çukâdariye Guruş-2 Mahzâriye Para-20 Cem‗an Yekûn‘el-ihracat Guruş-33,5

Sahhü‘l-baki li‘t-taksim beyne‘l-verese

Hisse-i zevci Guruş-102,5 Para-5 Hisse-i uhtu‘l-mezbur Guruş-102,5 Para-5 Guruş-205

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :