• Sonuç bulunamadı

Papanın şahsi temsilcisi Athenagoras ile kucaklaşıyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Papanın şahsi temsilcisi Athenagoras ile kucaklaşıyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Taha Toros Arşivi

ASSOCIATED

PRESS-Papanın şahsi temsilcisi

Athenagoras ile kucaklaşıyor

Roma’dan gelen Papanın §ahsi temsilcisi Augustîn Cardinal Bea/dün sabah Rum Ortodoks Parti rî ği Athenagoras'ı ziyaret etmiştir. C a r ­ dinal Bea,Partrik Athenagoras1 a,Papanın bir mesajını takdim et­ miştir.Sarı bir zarf içindeki mesaj,kırmızı mumlu ve mühürlenmiş, bir şekildeydi. Resimde Athenagoras, ve Cardinal Bea görülüyor.

Referanslar

Benzer Belgeler

terilmesi zorunlu olduğundan, bu unsurlardan birkaçının sözleşmede yer alma- ması hâlinde bu eksikliğin rehin hakkının kurulmasını engelleyip engellemeyece-

65 ARİF KOÇAK TENİS AKADEMİSİ AYTEKİN KAYA 66 GEMZE TENİS KULÜBÜ HİKMET SARAÇ 67 KOCAELĠ SPORĠUM TENĠS KULÜBÜ ALİ RIZA BÜLBÜL 68 ANTALYA GENÇLĠK VE SPOR

a) İşyeri sendika temsilcilerini toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi kesinleşen sendika atayabilir. Yasa yetkisi kesinleşen sendikadan söz ettiğinden, sendika toplu

Bu bağlamda zengin bir turizm potansiyeli sebebiyle Kazakistan’ın her bölgesinin mevcut kalkınma stratejisine ek olarak turizme dayalı bölgesel kalkınma stratejisini

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı – 04 ŞUBAT 2018.. Diğer sayfaya geçiniz. ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ 50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?. A)

Akın, L.: On the fractional maximal delta integral type inequalities on time scales.. Spedding, V.: Taming

Risk grubunda 85 işçinin çalıştığı bir işyerinde yasal olarak çalışması gereken, İş Güvenliği Uzmanının sınıfı ve asgari çalışma süresi aşağıdakilerden hangisidir?.

Bir devlet okulu ya da tam burslu olarak özel bir okulda eğitimine devam eden ortaöğretim öğrencilerine 9 ay süreyle aylık en fazla 720 TL nakdî ya da Vakıfla burslu

Litvanya’da Eğitim ve Bilim Bakanlığı; Dominik Cumhuriyeti’nde Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi Bakanlığı; Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı

In this th esis, we prove through experiments that after the combination under h igh temperature and pressure, these non-bacteria-inhibiting chemicals can form a derivative that

[r]

The late outco me of patients with traumatic brain injury has been investigated by measuring deficits, disability and social handicap, but their health related quality of life has

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Azer baycan Milli Bilimler Akademisi, Kazakistan Nükleer Fizik Enstitüsü, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi ve

The original building is unknown; the first records of it date from the early 16th century w hen Suleyman the M agnificent paid for its restoration himself and then

kilerden bize ne! Paçasını kurtaran yaşar” dene­ cektir bize. Yusuf Akçura’nın bu sorusunu gerek­ siz mi buldunuz? Akçura ise şu sade yanıtı bul­ muş:

O dönemi vurgu­ layan en çarpıcı olay, hiç unutulmayan, düden dÜe dolaşan, kuşaktan kuşağa aktarılan " kitapların yakılması" eylemi­ dir..

4/12/2021 Tarihinde saat 12:00’de Ünal Ünüvar sahasında oynanması gereken Bahçeköyü – Mut İdman Yurdu birinci küme büyükler müsabakası aynı tarih ve sahada saat

Mandal, SiAlON esasl› seramiklerin kris- tal kimyas›, yap›-özellik iliflkileri, elde edilme sü- reçleri, faz iliflkileri, teknik ve termal özellikleri, karekterizasyonlar›

‹kinci halka ya¤›n yanma odas›na s›zmas›n› önlüyor Su seviyesi düzenleyicisi Bazik solüsyon girdisi PH sondas› Hidrojen üreten bakteriler Çalkalay›c› At›k

Bu olgu sunumunda herpes ensefaliti sonrasýnda Klüver-Bucy Sendromu tanýsý almýþ bir olgunun bildirilmesi planlanmýþtýr.. Olgu 31

Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniði'ne adli rapor için yönlendirilen 6-18 yaþ arasý çocuk ve ergenler ruhsal bozukluk tanýlarý, zeka düzeyleri ve sosyodemografik

The present prospective study was designed to assess atopy and possible other risk factors for smoker and non-smoker women with chronic obstructive lung disease.. MATERIALS

İlk "dem var­ diyalardan bunlar, öğlenciler sökün edip sonra evde sızmaya gidecek, ardından "ön akşamcılar" uğrayacak, kavun peynir çok çok bir