• Sonuç bulunamadı

Başlık: ATLARDA CARPAL EKLEMIN KRONİK YANGILARI (OSSELET) VE TEDAVİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARYazar(lar):TOLKUN, SelimCilt: 14 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Vetfak_0000000371 Yayın Tarihi: 1967 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: ATLARDA CARPAL EKLEMIN KRONİK YANGILARI (OSSELET) VE TEDAVİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARYazar(lar):TOLKUN, SelimCilt: 14 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Vetfak_0000000371 Yayın Tarihi: 1967 PDF"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

A.

o.

Veteriner Fakültesi, Birinci Şirurji Kürsüsü

ATLARDA CARPAL EKLEMIN KRONİK YANGILARI

(OSSELET) VE TEDAVİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Selim Tolkun*

Giriş

Articulus carpalis'in anatomik durumu gözden geçirilirse bunun os accessorium ile 8-parça kemikten meydana geldiği görülür. Bu küçük kemikler birbirleri ile bir takım ligamentlerle bağlanmış ve ar-kaya doğru gayet kolaylıkla hareket edebilme kabiliyeti kazanmışlar-dır. Hayvanın ve binicinin ağırlığının çoğu ön bacaklara yüklenmek-tedir. Bu yükü rahatça taşıması gereken os carpalcler, iki sıra halinde diziImiş, düzgün ve rahat hareket edebilecek şekilde organize edil-mişlerdir. (g)

Ossclet çok eskiden beri (I 845 Solleysel) bilinmektedir. Eklem eartilagolan dcstructionu ve kemiklerdeki exostos'lar tarafından mey-dana gelen topaılıklar, hayvan sahipleri ve bakıcılannın dikkatini çekmiştir. Hastalık

%

60 articulair,

%

4° periarticulair olarak görül-mektedir (I -- 13--i6). Articulair osselet, osti tis rarefiıciens ve osti tis cor-densans şekilde, kemik dokusundan başlar ve cartilago articularise doğ cordensan şekilde, kemik dokusundan başlar ve cartilago articularise doğru ilerler. Zamanla eartilago destructiona uğrar ve ankiloz yapar. Periosta doğru yayılan yangı, orada hyperostos ve oseofitler meydana getirir.

Periarticulair şekilde ise hastalık, periosttan başlar, derinlere doğru ilerleyerek ekleme yayılır, büyük hyperostoslar teşekkül eder. Arthritis dolayisile capsula articularis kalınlaşır ve basınç sebebile bursa synovialis atrofiye uğrar ve synovia azalır. Tendo ve vagina tendineumlar çoğunlukla hastalıktan uzak kalırlar (6-7-14-16-17-18).

(2)

Osselet'nin sebepleri, hazırlayıcı ve yapıcı olmak üzere ikiye

ayrılır:-Hazırlayıcı sebepler:- Hayvanların genç ölu~ları, fazla yorgunluk, amudiyet bozuklukları, önleri geri, dorsal ve volar flexion, çok geni~ veya çok dar ekJemlilik, sert, bozuk, kaygan zeminli arazide çalı~tırıl-ma, ön bacakları kısa (Trab atlarında olduğu gibi) hayvanlarda görülür.

Yapıcı sebepler:- Eklem çevresinde meydana gelen kronik yan-gılar y'ava~ yava~ ekleme bula~ırlarsa burasını hastalandırabilirler. Örneğin metacarpustaki yangı carpusu da etkisi altına alabilir ve eklem yüzlerini yangıla~tırabilir. Eklem çevresinde görülen yangılar arasında irinli flegmonlar, irinli tendo vaginitisler de vardır. Ligament-lerin fazla gerilme ve gev~emeLigament-lerini sağlayan h;'.reketler, kayma dü~me, ani duru~lar, kısa ve çabuk dörmeler, ?tl£'.ma ve sıçramalar, kaygın veya kumlu yollarda ağır yük çeken ağır ko~um atlarında, yüksek aksiyonluk (trab) yürüyen hayvanlarda, yarı~ atlarında görülmek-tedir (3-4-10-11-13).

Lokaı semptom olarak earpal eklemin medialinde ve ön yuzun-de~i~kinlik (carpus Iıidropsu) vardır. Ba11angıçta ısı artm\~ ve Iıassas-.tlr. tierlerni~ hallerde bu~i~kinlik daha sertle~ir, ağrı da arta~. Arti-küİer ~ekillerinde' ~i~kinlik görülmeyebilir. Yandan bakılırsa bükük dizlilik dikkati çeker. Bacaklar dı~arıya doğru basar. Eparven dene-mesinde olduğu gibi carpal eklem birkaç dakika bükük tutulur, sonra hayvan ko~turulursa topallığın arttığı görülür. Geri harakatini daha güçlükle yapar. Hastalığın ilerleyi~j sırasında yava~ yava~ beliren karı~ık topallık (istinadi ve yukarı topallık) görülür. Ayak kaldırılıp carpal eklem bükülerek palpasyon yapılırsa osteofitlerin varlığı his-sedilir. Şayet exostos tqekkül etmi~se hareket güçıüğü dolayısiyle devamlı topallık vardır. Bazan podotrochlitis cronica'da da ayni ~ekilde topailık görülür. Şüpheli hallerde diagnostie enjeksiyonlara ba~ vurulur. Eskimi~ osselet'li bacaklarda kas atrofileri, öncelikle omuz çevresi kaslarında açık olarak görülür. (1-5-10- i1- 12-1g). Osselet flegmon, distorsiyon, kırık gibi bazı hastalıklarda daha da artmakta-dır. Artlıritis croniea deformans veya articulair form, partiel peri artieulair form ~eklindedir. Bu ilk olarak periosttan ba~lar, ilerleyerek eklemi et!(iler. İlk os carpale II,os metacarpa~e III,da, sonrada yayı-larak ön yüze os carpale IV, os carpale III ve radius etkisi altına girer. Yangı ilerledikçe hastalık eklem eartilagosuna kadar nüfuz ede r ve ankilozu hazırlar. Capsula articularis kalınla~ır. Bu arada tendo ve vagina tendineumlar hastalıktan uzak kalırlar. Fakat pericarpal bağ dokular ve fasia carpide ileri derecede çoğalmalar ve synovia içinde

(3)

Atlarda Carpal Eklemin Kronik Yangılan ve Tedavileri 67

fibrin ve kireç birikmeleri olabilir. Periostitis ve osteo-periostitis za-manla osteofitleri (exostös, hiperostos'ları) meydana getirir ve dişli, girintili çıkıntılı, karnabahar görünüşte saçaklı, yaprak şeklini alır. Articulair from şekline döner (resim ı). Sonuç ankilozdur.

Hastalık periartiküler şekilde, başlangıç halinde, eklemi alt kıs-mında, .meta capusa yakın ise prognez elverişli sayılır. Artiküler şe-kilde olanlar ve eklem cartilagolarını hastalandırmışsa prognoz fena sayılır. Yavaş hareket eden hayvanlarda kısıtlanan ekı em hareketleri çalı~maya pek engel olmaz. Bu yarış atlarında önemlidir. Ön ve yan-larda m~)'dana gelen osteofitler, exostoslar, metacarpusta teşekkül eden osteofıt ve exosteslardan daha çok eklemi etkiler ve hareketleri kısıtlarlar (2-10-13-15).

Tedavi olarak, irkiltici ilaçlar, friksiyonlar, koterizasyon, ufak dozlar halinde çeşitli radyasyonlar, ilerlemiş olaylarda nevrektomi-den faydalanılabilinir.

Materyal ve Metot

Osselet'ye çeşitli iş hayvanlarında rastladık. Büyük değerler ta-şıyan yarış atlarındaki bu h2.stalık dikkatimizi çekti ve üzerinde dur-mayı fayd?1ı bulduk.

Yarış hayvanları sahipleri hayvanlarının idmanlarında, çoğunluk-la galop Veya kenterlerini rahat yapamadıklarından, kendi aralarında

(kazıklıyor) dedikleri bir yürüyüş gösterdiklerinden, çoğu zaman (omuzlarından gevcliyor) şeklinde omartlıritis'den şikayet ederler.

Carpal eklernde ossclet veya başlangıcı olduğu zaman eklem ağır-lıdır ve hareket kabiliyeti az çok kaybolur. Dik olarak yere basar ve kum pistte idman yapan atlar idmanlarının sonlarına doğru kumları yerden püskürtme şeklinde fırlatır. Bilgili jokey, antrenör veya hayvan sahipleri bunu kolaylıkla fark eder. Deformayson göstermeyen ve uzun-ca zaman istirahat ettirilmemiş hayvanlarda ısı farkı dikkati çeker. Şüpheli hayvanlarda eklem çevresi mezüre veya kumpasla ölçülürse fark daha kolaylıkla anlaşılır.

Yarış atlarında dikkatimizi çeken bir özellik de bu hastalığın ço-ğunlukla bir taraflı oluşudur. Yurdumuzda (İzmir hipodrumu hariç) Bütün yarış sahalarında arların idman ettirme yönleri soldan sağa (saat yelkovam) istikametindedir. Atlar sol adımlarını daha uzunca atmak zorundadırlar. Sol carpal ekı em daha çok çalışır ve yorulur.

(4)

Araba ve yük atlarında hastalık çoğunlukla iki taraflıdır. Araş-tırmalarımızda iki sebep bulduk. Birincisi genç atların ağır işe koşul~ maları, ikincisi carpal eklemler üzerine dü~m~ler, kapaklanmalardır.

Osselet'deki topalık aşağı, yukarı ve karışık topallık şeklinde gö-rülür. Carpal ekıemi büküp gererek (eparven deneyinde oIduğu gibi), bir süre böyIe tuttuktan sonra koşturuIarak topaIlığın artıp artmadı-ğına dikkat etmeIidir.

RadyoIojik muayeneIer diyagnozu sagIam'ı bakımından en iyi metottur. Henüz periostitis halindekiIer,yayıldığl alan, hidrops, synoviaIis içinde tcşekküI eden fibrin, kireç biri~ meleri, carpaI krmik-lerin çatlak, kırık ve bunIarın şekilleri radyoIojik m'ıayenelerle kesin olarak anlaşılır. KIiniğimize gelen ve üzeriDde durduğumuz 54 has-tadan bir kısmını imkanlarımız nisbetinde radyoIojik muayeneden geçirdik. Bunlard~n enteresan oIanIarını yc.zımızın sonuna eklemiş buIunuyoruz.

Osselet'nin tedavisinde çeşitli usulleri uyguIadık. İlerlemiş oIay-Iarda, kIasik kitaplarda nevrektc,mi mcdianus veya nevrektomi ulna-ris tavsiye edilmektedir. Biz hu;-ıların ikisini de uyguIamadık. Bunların compIication'Iarını kritik talakki ettik Çeşitli tedavi usullerni uygu-ladığımız hastaları şöylece slraIayabiliriz:- Onguent vesicatoire

tat-bik ettiğimiz hastaIar: - .

Yılı ProtokoI No: ---1953 189-4040 1954 756-1440-1590 1956 2444-2489-3345 Yılı ProtokoI No:

---1957 131-441-233° 1960 262-2187-2561 1961 633 1962 142-342 1963 2249-2396 1964 131 1965 424

Bu 2 i hasta ilacın sürüleceği hasta bölgedeki kılları tam'!-mile ustura iIe tıraş ettik. Alkollü pamukla deri kuvvetlice silindi ve deri yağı temizlendi. Kuruduktan sonra, iyice karıştırıImış ongııent vesicatoir'i io dakika kadar iki parmakla oğuşturarak sürdük ve açık bıraktık. Saf kan atlarda 24 saatte, yerli atlarda daha geç olarak

(5)

vesi-ALiarda Carpa! Eklemin Kronik Yangı!arı ve Tedavileri 69

kül ve püstüller tqekkül etm~ğe ba11adı. Bunlar zamanla yırtılıp a<;ı-larak içindeki sıvı boşaldı. Epidcrmisten ayrılan corium düştü ve açılan kısımda teşekkül eden epitel dokmu bunmnı örttü. Bu akıntı ortalama olarak 5 -7 gün devam etti ve korudu. Kuruduktan sonra bir gün daha bekleyerek ayni bölgeye bol vazelin veya Pomm. camp-hree sürdük. Bu suretle kurum'11 vesicatoire yum1atıldı ve 24 saat sonra ılık su ve sabunla yıkandı. Kurutulduktan sonra ayni yere pomm. camphree sürdük. Bu poma:lın tesiri ile a? miktarda serözite deri üstüne sı?dı ve kurudu. 24 Saat sonra tekrar yıkadık. Bu işleme serö-zite tamamile kuruyuncaya kadu devam ettik. Onguent ve~icatoire'ın sürülmesinden sonra hayvanlar bok,larında kısa olarak bağlı bırakıldı. Akıntı durduktan sonra her gün sabah akşam 5 er dakikalık gezintiler yaptırıldı. Bölgedeki sıcaklık azaldıkça gezintiler daha arttırıldı. Deri tamamile eski halini alınca hayvanı hoksunda serbest bıraktık ve yavaş yavaş hafif işlere soktuk.

Tedavisini yaptığımız ve neticesini i?lediğimiz 6 atta birden 1954 1440

1956 2444 1957 441-233° 1962 342 1963 2396

ağır işlere sokulm'i dolc.yısile nüksler oldu. i963 Yılındaki 2396 protokol saylı atta aYiıj mulü iki ay sonra tekrarlCl_dık. Bu defa uzunca Iıir istirahatla şifa sağlandı.

Pomm. cam:ıhrce kullandığımı? 8 hastada Yılı Protokol' ::"Jo:

1958 528-702-29°4-3029--4-384-5322-2908 1960 2323

Başlangıç halinde oldukları takdirdc şifa elde edildCBunu kullanma-dan evvel Carpal eklemin önündeki kıllar traş edildi ve alkolle derinin yağı alındı. Pom. eamphrce deriye, iki parm'lkla oğuşturularak sürüldü ve hayvan kısa bağlanarak istirahate alındı. Safkan atlarda eklern önünde ve çevresinde hafif bir şişkinlik görüldü. Pcm. camphree 3 gün arka arkaya sürüldü. Bir hafta sonra eklcm ve çevresi ılık su ve sabunla yıkandı. Kurutulduktan sonra üzcrine vazelin sürüldü ve kısa

gezin-tiler yaptırıldı. Isı azaldıkça gezinti ZC.maDl daha arttırıldı. Isı normale dönünce yavaş ve hafif işlerde çalıştırılmak üzere tenbihte bulunul-du. 1958 Yılındaki 2904- 3029-5:322 protokol sayılı atIarda nüks gö-rüldü. Tekrar ayni şekilde pom. camphree sürülerek ve daha uzun istinthat verilmek suretile işe koşulacak şekilde şifa sağlandı.

(6)

İleri derecede osselet'li i atta koterizasyon kısmi anestezi altında uygulandı.

Yılı Protokol No: 1953 261

1956 34°0

1959 13i-28i

1963 2293--2349 1965 6i4

.Koterizasyon yapılacak carpal eklem bölgesi, evvelce anlattığı-mız gibi, kıllar tıraş edilip alkolle temizlendikten sonra koterizasyona baş viruldu. Bunun için Dechery'nin otokoterini kullandık. Nokta dağı için 2 mm. çapında, 3 sm. uzunluğundaki uçları kullandık. Uç kiraz

kırmızısı rengini alıncaya kadar kızdırıldı. Temizlenen sahadaki alkol tamamile uçuncaya kadar beklendi. Zira uçmakta olan alkol kızgm ucun teması ile tutuşabilir. 1,5 Santim ara ilc bütün hasta bölge derin nokta dağı ile dağlandı. Bu tamamlanınca vazelinlenmiş gazlı bez, pamuk ve sargıdan ibaret bir pansuman konuldu. Bir kaç saat sonra deride açılan deliklerden sızan serözite pansumanı ıslatılmaya başladı. 24 Saatte bir pansuman değiştirilerek temizi konuldu. 7-IO Gün sonra seröz akıntı kesildi. Scatriks dokusu delikleri kapadıktan sonra alana Pom. oxide de zinc sürüldü. Bir ay kadar sonra normale dönen ısı yavaş yavaş hayvanın çalıştırılabileceğini anlatır. Carpal eklemdeki ısının normale dönüşü 6-8 hafta sürdü. Bu zaman içinde tam istirahat ettirilen hayvanlarda eklcm-:leki reparation istenilen dereceyi bulmaktadır. Koterizasyondan sonra b'İz nükse tastlamadık.

Diğer bir tedavi usulü olarak onguent vesicatoire ve koterizasyo-no kombine olarak uyguladık.

Yılı Protokol No:

195i 260-i96 1960 142-ill-2032-2582 1961 891 1962 59-324-362-9i1 1963 1950-2368 1964 104-143 1965 1310

Bu 16 hastada evvela damar içi olarak 3°-40 cc. Novaljin ve 40-80 cc.

%

io luk steril chloralhydrate solüsyonu enjekte edildi. Bu suretle hafif arestaziye edilen hayvanın carpal eklemi evvelce anlatıldığı

(7)

şekil-Atlarda Carpal Eklemin Kronik Yangıları ve Tedavileri 7l

de hazırlandı ve ko ter ize , edildi. Ayni alana iyiee karı~tırılmı~ ong. vesicatoire sürüldü ve iki parmakla iyice oğu~turuldu üzerine pansu-m'l.n konulmadan açıkbırakıldı. Bir boksta kısa bağlanarak istirahate alındı. 7-io Gün süren seröz akıntı tamamile durduktan sonra, sevi-catoire ile tedaviye alınan hayvanlarda olduğu gibi V<'.zelin veya pom. camphree sürüldü. 24 Saat sonra ılık su ve sabunla yıkandı. Bu i~lem bir hafta kadar den.m etti, Deride açılan delikler scatrix dokusu ile tamamen kapandıktan sonra üzerine pom. oxyde zinc ceya az olmak şartili pom. camphree sürüldü ve hayvan yedek te olarak sabah ak~am gezintilere çıkarıldı. Şi~kinliğin kaybolması ve derideki ısının normale dönmesi, ortalama olarak 6-8 hafta sonra mümkün oldu. Bu ~ekildeki tedavi ile ankiloza doğru yönelmiş carpal eklemdeki ostefitlerin reso" lution'u ve eklemdeki hareket güçlüğü giderildi ve hayvanlar kullanı-labilir hale getirildi.

Tartışma ve Sonuç

Carpal eklemin osteoarthritis'inde diagnoz, yukarıda etraflı ola-rak aillatığımız metotlarla konulur. Osselet, Özellikle yarış atlarıTim rahat koşmalarma engelolduğu için çok önemlidir. Diğer topallıklarla

(a~ağı ve yukarı topallıklar) Karıştırılabildiği için önemi daha da attmaktadır.

Diagnoz korıulduktC'.n sonra yaptığımız tedavilerde en kolay ve pratik olarak onguent vesic?toire'ı bulduk. Tatbikinden sonra uzunca istiiahcı.t verilirse şif?, elde edilir. Tavsiye ederiz.

ilerlemiş hastalıkta derin nokta koterizasyonunu, daha ilerlemiş, osteoarthritis semptomu gösterenlerde koterizasyon ong. Vesicatoire kombinasyonunu uyguladık ve iyi sonuçlar aldık, tavsiye ederiz.

Tedaviye alınan ha~talö,rın en azından iki aycistirahati ~arttır. Çok yeni, başlangıç halindeki hastabl'da yukarıda bildirilen di-ğer ilaçlar da fayda sağl?maktadır.

Özet

Atlarda carp<,J 'eklem çevresinde görülen osteo-arthritis chronica deformans carpi (osselet), omuz topallığı ve aşağı topallıklarla karış-tırılabilirsede bunları çeşitli yollarla, birbirinden ayırt etmek' müm-kündür. Hastalıktan ~üpheli altlarda kısa bir istirahat verilip muka-yeseli olarak palpasyonla muayene edersek ısı farkı ve duyarlık

(8)

kolay-ca anlaşılır. Yarış atlarında idman sırasında, hele idmanın sonlarına doğru özel bir basış dikkati çeker ve ha~talık bu hayv<'.nlarda çoğun-lukla bir taraflıdırlar. HC'.~talığın en kolay ve kesin teşhis yolu radyo-lojik muayene iledir.

Tedavi için uyguladığımız usulleri dörde ayırmak

mümkündür:-1- Uzunca istirahat, 2- Kuvvetli irritan pomatları, 3-

Koterizas-yon, 4- Koterizasyon ve irritan pomat kombinasyonu.

Semptomların görülmeğe başladığı zamanlarda kullanılan ong. vesicatoire şifa sağlamaktadır. İlerlemiş olanlarda (ankiloz hariç) koterizasyonla beraber ong. vcsicatoire kullanmak en iyi neticeyi sağlayan metot oldu. Ankilozda navrektomi medianus veya nevrek-tomi uInaris, hayvanın bir müddet daha kullanılmasını sağlayabilir.

Carpal eklem kemiklerinin kırıklarında tedavinin neticesiz oldu-ğu kanaatına vardık.

Zusammenfassung

Die chronische deformierende Entzündung des Karpalge-lenks bei pferden (Osselet)

Bei Pferden aller Rassen qwurde diese Karpalgelenkkrankheit

%

60 articular From und

%

40 periarticulare From sind.

Zu frühzeitige Indienstnahme der Pferde, sohlechte Schenkels-tellung, vorbiegige, rückbiegige Stellung, dorsal oder volar Flexion, Gelenke die sehr eng oder sehr breİt sind, Üneranstrengungen auf hartem, Schlechtem,rutshigem Boden und kurze Vorderbeine.

Weitere Ursachen sind, Übergreifen chronischer Entzündun-gprozesse aus der :\"achbarschaft des Gelenks (z.B.Die Entzündung bei Metakarpus greift zu Karpus über) oder eitrige Phlegmonen und tendo vaginitis in dcr Nahe des Gelenks können den Osselet verur-sachen.

Bei Bewegungen, die den Ligamenten starker belasten, ruts-chen, fallen, beim plötzlichen StilIstanden, bei schnellen "Vendungen, Springen, bei schweren Arbeitspferden, die in tiefen Sandarbeiten und bei Rennpferden kommt diese Krankheit oft vor.

Als lokal Symptom wird die Anschwellung am Medial und Vorder-seite des Karpal Gelenks festgestellt. Am Anfang ist die Stelle emp-findlich und die Warme ziemlich hoch. Beim Betrachten von der Seite wird cine Vorbiegigkeit bemerkbar. Dcr tritt erfolgt nicht senk-recht, sondem nach Aussen geneigt.

(9)

Atlarda Carpal Eklemin Kronik Yangıları ve Tedavilerİ 73

Wenn man wie beim Spat das Beine einige Minuten geknicht halt und nachher das Tier laufen lasst, wird die Lahmheit vermehrt. Rückwartstreten kann dabei schwieriger erfolgen. Die Lahmheit tritt als gemischte Lamhheit auf.

Bei schlimmeren Falle tritt meistens an Schultermuskeln Atro-phie au[

Bei fortschreitende Entzündung durch dringt die Krankheit in die Gelenkknorpcl, es entstehen periostitis, osteoperiostitis, osteophyt, exostos, hyperostose und Ankylosen bildung wird veranlassen.

21 Von 54 untesuchten kranken Pfcrden wurde mit ong. cantha-ride behandelt, wobei 15 gehailt wurdcn.) 7 Pferde wurden Punkt gebrannt, 7 dl'.von gcheilt. 16 Pferde wurden sowohl durch Nadcl-brennen als aush mit ong. cantharide behandelt. Hierbei 16 geheilt. Bei übrigen 8 Pferden wurden irritant Salben durchgeführt. Bei faile, die roclı am Anfang waren, wurden Heilung durch irridant Salben festgestellt.

Bei fortgeschreitenen Falle wurde als beste Methode eine Kom-bination von Nadelbrennen und ong. cantharide befunden.

Literatür

1- Artun, B.S. (1945): Tek tımaklılarda exostos'lar.Y.Z.E. Basımevi Ankara

2- Başer, M.T. (1943): Koterizasyon. Y.Z.E. Basımevi Ankara.

3- Berker, S.Z. (I 940 ): EMi hayv~nların cerrahi hastalıkları. cilt 11.

Recep Usluoğlu Basımevi, Ankara.

4- Berker, S.Z.--Öktem, B. (I 956): Genel Şiruıji. Yeni Desen Matbaası Ankara.

5- Bunn, C.E.E.Burch J.E. (1955): H)'drocortisone in the treatment oj traumatic artlıritis in tflOroglısereds. M.A.V. Vol. 36,6---548-461. 6- Frank, E. (Ig6 i): Veterinaıy surgery. Burgess Publishing

Com-pany, Minnaaplis 15. Minn.

7- Fröhner E.-Eberlein, R. (I 9i5): Compendium der Speziellen

Chirurgie für Tierarzte. Ferdinanci Enke Verlag-Stuttgart.

8- George, M.N.--Charles, B.S.-Leo, P.B.-Sıkes, D. (1958): The incidence of arthritis. A.j.V.R. Vol. ıg, 1'\0: 70.

g- Gültekin, M. (I g66 ): Evcil memeli ve kanatlılarda kar~ıla~tırmalı Osteologia'sı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

(10)

10- Lacroix, j.V. (lg63): Arthritis. XA.V. Vol. 28, 12-824. i1- Louthold, A. (195 2): Grundriss der Speziellen Chirurgie für

Studi-erende und Tierarzte. Erııest Reinhardt Verlag-München.

12- Meginnis, P.-Lutterbeck, j.A. (lg54): Further clinical experi-ences with radiatian in race hones. N.A.V. Vol. 35, 6-431-432. 13- Öktem, B. (lg66): Özel şirurji. lI/o Fasikül. Ankara Üniversitesi

Basımevi - Ankara.

14- Pineteau (lg34): Beitrag zur Behandlung des Karpalhygromas. D.T.W. Vol. 42, 29-463.

15- Proctor, D.L. (lg63): Equine medicine and surgery. American Veterinary Publication Wheaton Ine. Ill.

16- Roberts, E.D.-Switzer, W.P.-Ramsay, F.K. (lg63): Experi-mentally produced arthritis in swine. A.j.V.R. Vol. 24, g8-19-30. 17- Si1bersiepe, E.-Berge, E. (I 954): Lehrbuch der Speziellen

chirur-giefür Tieriirzte und Studierende. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart. i8- Sisson, S.-Grossmann, j.D. (I 958): Anatamy of the domastice

animals. W.B. Saunders Co. Philadclphia.

ig- Spurell F.A.-Day" S.B. (lg58): Necro/izing phalangeal arthritis. j.A.V.M.A. Vol. 132-513-520.

razı "Dergi razı Kuruluna" 3+ ig67 günü gelmiştir.

Resim: i - Prepare edilmiş ostitis chronica deformans carpi Prepariertc ostitis chronica deformans Karpi

(11)

----~---."",,,,,,-,",---:!)IB'E~ii.lIiIi~~---~

Atlarıla Carpal Eklemin Kronik Yangıları ve Tedavileri

Resim: 2 - Carpal kemiklerde periostitis Periostitis bei os Karpale

Resim: 3 - Carpal eklcmde osteo-pcriarthritis Üstte okla işaret edilmiş intra capsuler Calcifieation.

Osteo-periostitis bei os Karpale, oben mit Pfeil angedcutete Intrakapsular ealcifieati-tion ist.

(12)

Lo

L

i'

76 Selim Tolkuıı

Resim: 4 - Carpal eklernde ilerlemiş Osteoperiostitİso Verhreİtctc osteoperiostitis bei Karpal Gelcnk

Resim: 6 _. Eklem aralıklarını kapatacak dere ('ede ilerlemi~ osteo-arthritis. Hier hat sieh osteo-arthritis so verbreitet dass sogar die Abstende Gelenken vcrneg

(13)

:

Atlarda Carpal Eklemin Kronik Yangıları ve Tedaviler;

Resim: 6 Carl'al ekl"ıııde ostitis condensans Ostİtis Kondensam beİ Karpalg"lcıık

Resim: 7 - CarI'a! keırıikıe kırık ve ankiloz Qebrocheııe Os Karpale und Ankylose

Referanslar

Benzer Belgeler

Sonuç olarak, gruplar arasında canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi ilc serumdaki total kolesterol ve protein de-. ğerleri istatistik olarak

Özet: Güç doğum şikayeti olan Simeııtal bir düvenin klinik muayenesinde, prolapsus vagina ve çift çıkışlı cervix olgusu be- lirlendi.. Iki cervix kanalı caudal

Sonuç olarak, deneysel akut hiperkalemide no- repinefrin uygulaması ile, hiperkaleminin tipik be- lirtilerinden olan bradikardinin düzeldiği, P dalgasında şe- killenen

se- lekti&#34;er und spezifiseher (X,- !\drenorezcptor-I\gonist so\\ohl des zentralen als auch des peripheren :'-Jer- vensystems (20), Die Wirbmg von Mcdetomidin tritt

Bu araştırmada köpekler arasında ekilibrasyon son- r:ısı ve çözüm sonrası elde edilen değerler arasında he- lirgin bir farklılık gözlenememişıir. Buna bağlı olarak,

köpek ve kedilerde gözün korpus sı- liyaresinde hağ doku içerisinde az sayıda bağ doku mast hüeresi hulunmaktadır. Bağ doku mast hücrelerinin pi- roninofili özellikleri köpek

Köpeklerde östrus ve uygun tohumlama zamanının saptanmasında vaginal sekresyon glukoz içeriğinin kriter olarak değerlendirilmesi.. Rauf TÜNA yı, Necmettin TEKİN 2, Ali

Klinik bulgu gös- termeyen sokak köpeklerinden izole edilen diğer mik-.. morganizmalar ise yukarıda