İdealist insan Sakallı Celal vefat etti

Tam metin

(1)

CELÂL YALNIZ

idealist insan]

Sakallı Celâl J

vefat elti g j

Memleketimizin dikkate lâyık elmalarından Celâl Y aln ız’ın (Sa­ kallı Celâl) çarşamba günü ânl bir kriz neticesinde vefat ettiğini derin bir teessürle haber aldık. Celâl Y aln ız 1887 de îstanbulda doğmuştur. Bahriye Nâzın Am i­ ral Hüseyin Hüsnü Paşanın oğ­ ludur. Galatasarayın 1907 me­ zunudur. (Numarası 110).

îstanbulda rahat bir hayat ge­ çirmek imkânı elinde iken, öğ­ retmen sıfatlylc taşralarda mem­ lekete hizm eti tercih etmiş,

(2)

Pran-İdealist insan

(Başı 1 inci sayfada)

eızca öğretmeni sıfatiyle Üskübe yollanmıştır. Orada kendi kese­ sinden takımları Fransadan getir­ terek bir futbol meydanı ve eki­ bi meydana getirmiş, bunun üze­ rine yobazlar kendisini tekfir etmişler, idamı için fetva vermiş­ lerdir. M aarif Nezareti kendisini âzil suretiyle cezalandırmış. yo­ bazların elinden dar kurtarmış­ tır. Kastamonu lisesinde öğret­ men iken taassuba karşı olan mücadelesi yüzünden hapse atıl­ mıştır. Cumhuriyetin ilânında M aarif Vekili olan Vasıf Çınar kendisini Ankara Lisesine müdür yapmıştır. Celâl Y aln ız aradığı ideal imkânları bulamadığı için çekilmiş, bir aralık hayatını ka­ zanmak için askerî fabrikalarda işçi diye çalışmıştır. Zaman geç­ tikçe inziva m eyli artmış, bir düzive okumuş, dolgunlaşmış her türlü ihtiraslardan daima uzak kalmayı bilmiş, fakat ne ya­ zık ki eser yaratmak hevesini de hissetmemiş, olgun düşünceleri­ ni, zarif sözlerini ancak dostları­ na duyurmuştur. Denilebilir ki. Celâl Yalnız, kâmil insan örne­ ğine azamî derecede yaklaşmış bir filosoftu. (Y a ln ız) soyadını seç­ miş olmasına rağmen, kendisini yakın tutanlar, sevenler, sayan­ lar çoktu.

Bugün merhum için saat 10 da Galatasaray Lisesinde bir an­ ma töreni yapılacak, cuma nama­ zından sonra Şişli camiinden alı­ narak. Rum elihisannda çok sev­ diği Tevfik Fikretin mezarının yanında bir yere gömülecektir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :